• Aucun résultat trouvé

2016-2017 2016-2017 ا داإن : فاإ ا ت يدا  ا ارد  ا ا ما رودا  ى حا ا ةآ لأ  ى

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Partager "2016-2017 2016-2017 ا داإن : فاإ ا ت يدا  ا ارد  ا ا ما رودا  ى حا ا ةآ لأ  ى"

Copied!
149
0
0
En savoir plus ( Page)

Texte intégral

(1)

ةآ ةد ت

ا و م

ا ت !"

ت#

$%او $&ا

نا# /%

:

1ا داإ

ن :

فا(إ

:

ي أ يد)*

&+

5 6ا '(ا م78ا رود (9:ا

; ى=

ح1ا

ا ة(آ لأ B ى

$,-ا ت%&. يدا $ا& $ارد

د . نD(ا ب(

2016 -

2017

(2)

21

ا او ت او را و ! ا م#$%ا نإ

( ا ) ا *+( ر,- .او ب ( 01 ا ا او *$ا ا ح3و ا !$و 45و 67- ا داأ .

()( ;7 ا ا م#$%ا 7 آ ت=>? ا @$ @0ا5 7 ا ا >ر* ا

( قو ا ب7 هزو-75و 71 ا سرا* ا , ( 7 ا E7Fو 71 ا ا 6 مء#7 ( ارH0 وأ ارآ I,آ> ( ل*5 تا I,4( K45 L $ س4 ا = ا ا * 7 او I ا .

#$%ا نو @+ ا لو47 47>اردو 4)( , ار @) ;7 ا ا م

ل# M N> $ Oأ IN7 IP ! QR.5 7 ا تS4 او !ا*هأو !, لوا $ ق.7 او IN7 ( @+ ا اTه I71 IP ! إ M او $7MUاو =4 ا Vا- ( !7R#$

او !F- @ا$و KPW5 !4 ةد7>U

.

(3)

22

1 - ا ا ما فاهأو م .

1.1 - !"#و $ :

1.1.1 - ما :

م#$%ا Information

, ,5 V+ ا b0أ !أ Mر* , * 6=5ا آ

( ف7 S4 ا #$%ا F4 ا أ ،ر%ا وأ غ#(%ا H 45 ,W( ز-f

: @آ

ن=إ وأ ناF E إ ناF وأ ن=إ E إ ن=إ ت ا ل>رإو ر0و لN3أ h E إ h وأ h E إ .

- %&ر م() 1980

: ر,- ا @7=و #$إ @> ( ل+5Uا ()( 7 م#$%ا

هjو ،ن;5 ،$اذإ ،l0 #$إ >و L $ ..

> ا ,7.>ا( @45و

h E إ فL #$%ا

1..

.

- ناهز ) :

Rد0 رأو او Fو 0 ت I5و $ !أ

* رد+ ه- 6Mار ءادأو .4 رNأو ةد* 6Rوو Rد ت$و م ا b + ا

2..

.

#$%ا نأ l7 ا اTه I,و مRراو ا E$ م $ 5 $ م

+ ا ,4 7 او ة** ا !>و ل# س4 ا ( @$7 ا IS45 ف*,7=و تاء+F%او هjو ح= او 4= او ز7 او $اذ%او ..

ل+5Uا *(و ا !5F 7= @N( ت ا E إ ج7 4 *Fاو @N

ت# او V5N او 6+ ا نf م#$%ا نو*(و 5 !( م @$ @آ اء;M م#$%ا @Mأ

-1

ص ،(> 6M ،يوا*4, ا * أ 21

.

-2

ص ،(> 6M ، ا *Fأ =F 37

.

(4)

23

ا @ ا @Mأ , إ M ا .

2.1.1 - ا ما :

او را $ ه ب ( 01 ا ا او *$ا ا ح3و او ت

!$و 45و 67- ا داأ ( ا ) ا *+( ر,- ا .او ا .

,$ م $و -,4 0 +( ;7 او $ +( ا م#$%ا *و

( LF%او l)7 او 47 ا ف*ه I,ا*Mوو داا ل$ E إ ب=45 7 ا Rد+ ا ت

$- ا 4 I,4( 15و ا + ا @Mأ @ I,*5و Iها7= 67

0 O ب=Uا .4 ا آ او

.1

Rد+ ا ت او + ا ر( $ ر,- ا LFإ !7و N5و

ا ا *$=5 7 ا ةر+ او ت+ ا E$ س>( *75 7 او او 7() ا او

V0 م$ يأر N5 E$

.

اTه ،!Mا( م ا ;7 ا ا م#$%ا هأ bO7 4ه و

%(

E إ

ىا تU- ( ا ل- ا u(5و هرد+ ةدز ...

ا م#$%

>او تF= .H5 E$ ةر* ا ! يهM !W( ;7 ;7 ا

ه- ا ةآ ت$.R !L1و .2

-1

ا تR# ا ،ض$ 4F *= ا -

ط ،تU- او ته-5Uا 2

ذ4 ا 7 ا راد ، ،ةه ا ،M

1987 ص ، 67 .

-2

ص ،(> 6M ،Iها(إ مإ مإ ى 14

.

(5)

24

1.2.1 - ىا 56 وأ 78ا 9:ا ;23 :

ه ا م#$| #$%ا دا ا نO( د ا R#$ نأ S4 ا KTه ى5

ا م#$%ا #$إ ةد ي ض7 يT ا ن=% 5و 3 PW5 R#$

ة+R ة7 ل#و ة3 ,O( PW7 !f هj وأ ;5 وأ 0 Qآ ءا>

.

2.2.1 - آاا وأ =>ا ىا ? 9:ا ;23 :

>و !5 PW5 نأ K-5Uا اTه ى ا ل- ا م#$%ا @

ر,- ا E$

H5 E$ م5 4ز ة*7 آا5 $ ل# رPh ,S E7F L ة E إ ج7 داا ك> Uإ 3 ا H7 ا E$ ~ و ا ت$4 او تا*7 او lRا ا .

5  H E7F @L ز E إ ج7 ن=%ا نإ !5 Lو !5F ب>أو KN

E إ ا م#$%ا @>و $ !5 را7>او !(  ا € ا ةدM ا ء3ا 6 u5 ( 5 E إ !( يد? ,$ د7$ا 7 ا !5F ب>أو l715 ر IRو رNأ رNا

Hو ا I ا وأ ب>أ

( اPW7 !5F E إ د l715 Mر*(و !$ ض

€ او =4 ا !7 Fو !7+13 آ5 V=F h ع u Tآو , ƒ 7 ا $7MUا

,4 @آ >>و فا*هأو نOو , ض7 7 ا #$%ا > ا . 1

3.2.1 - @%او A#>ا ;23 :

,= ةN ا ,5Nو S4 ا KTه I>ا 73ا * I.7 ا ,>>أ E$ م 7 ا

!5 ا م#$%ا ه7 7 ا ا I او Iه ا 7 ا ت$- ضاا را7> 4=Mأ PW7 ا E$ IPا- ا ةر*R م*75 وأ @5 N ,( 7 ا ل+5Uا ض5 ث*5 7 ا - او l4 ا ة*ه ر,- ا

I,* 1 #) ا V$# ا

,4 ر4 ا م*$و ,ه-5 ةU# ا .

-1

ص ،(> 6M ،IF ا *$ =F .$ ،~$ $ * ا 23

- 30 .

(6)

25

او $و *(و =و $7Mا # ا Lا ا .

,$ نآ , #$%ا نأ S4 ا KTه †1و P?5 م#$%ا @>ر ,7)5 7 ا

!700ر !$ QLأ وأ ةر*1 ة(f( F !أ آ 3 PW5 , 7 ا ن=%ا .1

4.2.1 - C) ? 9:ا ;23 :

@>و PW5 نأ S4 ا KTه ى5 ‡F 7F E$ ت ا ل7ا u T( *+و

7 ا ل- ا م#$%ا 7F( و 3 j @N( I

.

?وDا ;)ا o :

!45 يT ر,- ا ل- م#$%ا K4 وأ !)5 ه

@>و ة3 @>و ‡( *4$ م7ها Eدأ K U *R @( ا)آ P? U *R م#$%ا

وا F ا ,745 ت ا u7 ,47(و ,> م#$%ا E

.

;EE3Fا ;EE)ا o :

@آ Iهو 67- ا يأ ا ةد( ل+5Uا ء$ I,= هأ*

ء#; و ءR*0ا ت$- 67- ا ةH+ ا ت-7 ا @اد زر ا ص13ا يوذ وأ ب0أ وأ ءR*0أ ( Iه ءU?ه يأ ا ةدR برRاو ا وأ يد4 ا 4 يأ ا .

يT يT ا ~ اوءR وأ K*ه3 يT ا ~ او*ه3 *R ءU?ه يأ ا ةدR نأ ث*

$4Rإ )آأ ب>W(و , إ . I ء3أ E إ 4,45 .( !4$ ‡* ( اوء* KأR ذ4 ا ! نN *R يأ ا *Rو م#$%ا >و 47$ 7 ا . ا وأ (دا وأ يد ا

- ,آ ء;M @N( PW5 E إ يد? *R #$%ا > 01 ا !7ؤرو @ 4

> ا u5 نO .

. ا TW هPW5 Mردو ,, و S4 ا KTه .( 47 ل# و

ا م#$%ا ,) 7 ا #$%ا > ا وأ  #$%ا ةد ا U رT او V- @(

-1

ص ،(> 6M ،IF ا *$ =F .$ ،~$ $ * ا 31

.

(7)

26

ءR*0ا $M ء7ا وأ ر7ا $ ء4(‰ ,,M5 E$ ة>ا 0و $7MUا و

4 $7Mا و (اO .

5.2.1 - توDا H ;23 :

S4 ا KTه I>ا 7>أ تاء ا ‡ يT ا ‡ يT ا ل$ا لو*M ةN

V55 ء يأ و ل$ا لو*M د* ) !أ E$ S4 ا ةNو ،ت$7MUاو ,7هأ E$و ء4( ~45 ف> 7 ا ت$ ا .

! و ر Šا( ‡ ه ا م#$%ا ل$أ لو*Mو

ر ت$

ت$ او Šا ا KTه نأ 7 ا ر,- ا وأ *ه و* U E7F

!f 4 #$إ @>و ا م#$%ا 4 4 ،م7هU( هj Iهأو E وأ وأ 6= وأ أ )آأ + ا اTه م7هUا 7= ء3 U !أ ئر وأ *ه F ا نأ آ *ه ر ع ! $أ لو*M $ ا م#$%ا K يT ا ;

@- م* ا ةNآ 4 ر E$ ا م#$%ا ;آ5 #) ع ا اTه هأ @ د ء3 U !أو ةN ا تر ى7= ا ل- ا ث* U !W( نو 67- ا داأ ها> م7هUا 7=

. 1

6.2.1 - ;Iا8ا سر) ;23 :

(ا ا E$ l يT ا سر ا @$ S4 ا KTه ةN Q5أ 64و ء @*

م#$%ا @Mر !( م ر,- #$%ا دا ا *5 IN7 ا اTه نأو jو ء د*و I, 4 #$إ دا 7( b=و ه- ا (ا( E$ l سرآ V- I,

!= وأ *ه وأ Kأ نأ .

-1

ص ،(> 6M ،IF ا *$ =F .$ ،~$ $ * ا 34

.

(8)

27

ةءاR I, QR ا ~ ه !4=7>ا 4 €3 I, 4 3 ة*ه مأ

h ء اT

ء7>ا *7 Uأ !$ د ا نf

$ !5

#$إ >و E 6(7 نأ !$ @( ،ة*Fاو

K45 U *R !70 4 يT ،@> ا )N ا ر*+ @آ 6 .و 0

$ ا ( ا #$%ا لMر E7 نأ V- ىأ F و ،ىأ ثا*F‰ I, و45 وو ا ل- ا ث*5 7 ا ا ت$ او

را 6

ر,- ا *W5و )( ES5 ة;7 #$إ * I*5 O ,( b+ ا ,(+

.1

7.2.1 - ع87او تاMNOا ;23 :

$ l71 @N( Kر,Mو ا م#$%ا ( R# ا E إ S45 S4 ا KTه

يT ا ه ا م#$%ا S4 ا KTه (= ا تS4 ا @> ا ع ر,- د*

ع3% @> ا u7 ر,- ا ما*17>ا نأ @( ه7 7 ا #$%ا ةآ Mر*( I,5jر

ر,- ا نأ S4 ا KTه ى5 اT ، ا م#$%ا , 7 ا #$%ا @> ا نO ع3% ا #$%ا دا ا م*17=

و ،!* 4 تjر .45 تا*17>Uا S

ير%ا ض7 ا أ* هو ل+5Uا I$ 63 م, != ض ن=%ا نأ K=5و

S آ ،N7 ا !7Lو 7و !5jر يT ا ت ا ر*+ ر7ا , نN ع3%او تا*17>Uا نأ L ا 67- ا (-إ PW5

م#$%ا !*

م*$ E4( ا تU1 ا bآ E$ @و ناو* او l4 ا 67- ا ا 4 ا وأ ا تآ= ,5=

.2

3.1 - ا ا ما فاهأ :

-1

ص ،(> 6M ،Iها(إ مإ مإ ى 19

.

-2

ص ،(> 6M ،IF ا *$ =F .$ ،~$ $ * ا 38

.

(9)

28

,$ أ.5 *R 7 ا ت#*7 او 71 ا ا .او .

= 67- @N نأ ‡F ,$ S او ا ته-5Uاو ئد او I ا Q)5 ♦ ا ك= ا طأ د*و @N R > ا7 ا ن ئد او I ا u5 6 7

67- ا ت>

.

او را ♦

ة0 ا ا ت#N او O ( 7 ا او ت

ء.$إو ا ل- ا م ا يأ ا مأ نN5 N ,$ 7 او ه=5 وو bوأ ه KTهو ت#N ا u5 وأ O ا KTه K-5 تاراR Kا ذ15U 0 ا E إ 5 7 ا ا م#$%ا فا*هأ ر,- ا $5

Iهدا*إ ل# ر

و* او ا 7= ا E$ I,5F *-7=5 7 ا ا ت ( .

ة ا ت(0 I,4$ l15 7 ا ق. او لN3( I,7=5و ر,- ا E$ bو7 ا ♦ ا .

قوز l> ,+1 7 ا فا*ها ( ك4هو 1988

هد* ‡F ، ة*$

1VاM :

@> ا S ,Mو ♦ :

ه+F N ض @+7 ل+5U( I ا وأ @> ا نأ

7 ا O او ت$ ا $ ة**M ءارh ت ا ةدز PW5و H5 ثا*Fإ يأ ,( I7,

"

I7 او راو م#$%ا "

ته-5Uا H5و ا ته-5Uا I$*7آ

7 ا ع4R%ا و E إ %( ته-5Uا ء @7 او !اjأ 6 ا5 U

!7 او .

ه+F N !f 7 ا وأ @7= ا S ,Mو ♦ :

- ر ثا*Fأو ها !(  @7= ا I, .

-1

ص ،(> 6M ، ا *Fأ =F 39

.

(10)

29

- Uاو تارا ا د5ا E$ *$=5 ت E$ ل+ ا ءR7>Uاو ع7>

.

♦ 67- =4 ( ا م#$%ا فا*هأ أ ♦ :

,آ $ ج15 U فا*ها KTه نf

ةH7 ا فوS ا $ ت ا 5 .

- ة*$= او ) ا ثا7 ا @ ا **- ا @- ا €45

د*- ا *ا او H او لL .

- Uا 7( $7MUا IS4 ا ة*$=

L $ U ع4R%ا L $ ق5Uاو ع7M

(. ا راود( I,R نو 67- ا داأ $ ة.= او HO ا .

- ة ا ء$أ l15و 67- ا داأ $ !7 ا اأو .

قوز l> #آ l7ا *Rو 1988

وR ا $و م#$%ا فا*هأ **5 ي

ا م#$%ا ,4 هو (رأ م#$%ا فا*هأ يوR ا $ د*F *Rو

:

ا فا*ها -

,M7 او -

= ا -

*آ7 ا

1 .

4.1 - ا ا ما PQ5R :

هز(أ N و تا; او †+1 ا )N ا ;7 ا ا م#$|

:

;7 ا ! # و ا م#$%ا ر71 !أ ‡F ر7Uا اآ VM O7

ر,M E إ !M ;7 Š( #) اT, ! إ ل0 ا Vjو !L1 يT ا ر,- ا * ا ةآ ر,M E إ !M ;5 ‡*F اTهو = ا ةN( ر +F KTهو م* ا ةآ اTNهو . ! يهM !W( ;7 ;7 ا ا م#$%ا >او تF= .H5 E$ ةر* ا

ه- ا ةآ ت$.R L1و .

-1

ص ،(> 6M ، ا *Fأ =F 41

.

(11)

30

س4 ا ةد* ت$.R E إ *M ء4)7>( ،س4 ا د*$ , F 6-7 ا7ا jو R ا Šا آ ه

.

7 ا € ا E إ V-7= $7Mا =>? ;7 ا , ( 71 ا !>( ا م#$%ا (و !4( I ا @$7 ا V=( , @ وأ >ارد Uوأ *( U !, N E7Fو 67- ا

ا 6 ر #$إ @>ر !* ضر7 U E7F ! @ يT ا 67- ا I, I

ةر0 ~N5 7 ا ةh ا ()( ا م#$% ،67- ا اTه ة*= ا تاد او 67- ا اTه =و .

PW5 , ا ةر+ او ت+ ا E$ *75 7 ا ة;7 ا #$%ا > ا آ

7 ا ه 7 او ف*, ا م*15 > او 7 =7 او b7 ا $ ل#

ن;

.

+ ا ر( $ ر,- ا LFإ ;7 ا ا م#$%ا و ل# و وأ !70 ! !أ ‡F $ او 7() ا او ا ا Rد+ ا ت او 7 مه ع وأ N وأ PدF وأ !Rاو V0 م$ يأر N5 ة;

ا ل- ( .

7 ا (و !4( @0و ةادأ +5ا ط !W( ;7 ا ا م#$%ا †71 .

Rا*+ ( ;7 .

PW7 ا ةR يأ ةPW >و !W( †71 .

ءM ( وأ @آ لR #$%ا > 7 اذإ  ا وأ ل ا F ,O(

,( ( وأ @آ ر وأ ثا*Fأ وأ رأ وأ ءارh وأ ت

.

67- ا ت#Nو O( PW7 ;7 ا ا م#$%ا نأ ‡F 67- ا 6 ق=5Uا

$4+ ا رRا ر, *( ص !M(و و* او ا 7= ا E$ u ذو .1

-1

F ا * *

ص ،(> 6M ،VMر *> *Fأ 29

.

(12)

31

? !f ;7 ا ا م#$| ة; ا †+1 اSو ! u ذو ه اراودأ يد

u Tآو ,7L1( م 7 ا ه- ا $ bو7 او l)7 او !M7 ا ت$ !7هأ 67- ا 47 ( .5 ا .1 ا 5 Kرود bO7 . 1

ء4( Pو L5را 5 ;7 ا ا م#$%ا نf م$ !M(و PW7و @Nآ 6- ا

( >= ا I>ر PW5 ! نN ط5رUا u ذ نf IP و ،KORو !S 6-( ة3 .

,5د نO وأ ى7و #$%ا ا فا*هأ **5 و 67- #$%ا .

2 - ا ا ما ;STN :

1.2 - SOا ;("ا U3اVI ا ما ;6 ;

:

ل+5Uا $ ه ن;7 ا ل# ا م#$%ا , ( م#$%ا $ 75

@> ا ( )

#$%ا (

@7= ا (و )

ر,- ا (

@N3 #$%ا > ا ,7.>ا( @45

#$%ا > ا ب7>( ن=| + ا ز,- ا م ‡F ةر+و H زر ر7$(

ر,- ا , V-7= ا) ه .

)آ #$%ا > ة)آ = ت$ O75 #$%ا > (-7>Uا نإ

jو (اTMو 3 نN5 نأو *( U ةM ا (-7>Uا ،@7= ا ر,- ا , V-7= N ا +1 ا 6(L 6 75و ر,- ا اTه L 6 V>475 يT ا =4 ا ل- او

u ذ jو I7 او ع* ا @Fو ة1 او تM او ;اH او 6او* او $- او د ا ! *M (-7>Uا تاد*

.2

-1

6M ا ص ،!=

29 .

-2

ص ،(> 6M ،IF ا *$ =F .$ ،~$ $ * ا 85

.

(13)

32

j وأ ة3 آ مأ .=( > ا او j مأ او آ j مأ آ ة3

N E7F ة;7 ا ا #$%ا > ا ها5 V- 7 ا @ا ا ( ك4هو نأ

ه @ا ا KTهو ةM ا (-7>Uا 5 7 (و ا ر,- ا , @$7 : 1

أ - ر+ او تا1 ا آر ا وأ !(7 ا وأ Ij47 ا @> ا @آ ى*

) #$%ا (

@7= او )

ر,- ا (

, (-7>Uا 7 (و ,7و ز ا I, O ( .

ب - ,و او زر ل7>او ر,- ا K7ا ةر7>ا .

ت - 6 u ذ E47 U ‡( ,$3إ وو ر,- ا تM( #$%ا > ا (ر

او * 7 او تاد ا ا I

=4 ا .

ث - I# ا نN او V>4 ا QR ا ر7ا R* ا ة$او ر,- =4 ا ا ة$ا

ر,- ا اTه ةر*Rو ع V=F *- ا > او .

ج - , I,, Mرد 6 V>47 ( ر,- ا ,( VL1 7 ا H ا *$اR ما*17>( م7هUا

ا Kا7= 6 V>47 و #$%ا H ا ما*17>ا @O(و 7 او )

7 ا هو

او E+ ا H ا ( 6-5 .

‡F ،ج7 ا وأ @7= $7MUا €47 ا رود ;7 ا ا م#$| نأ آ

ا @5 >>ا هرو* * ا ا 0و ة>ا م, Iهأ $7MUا €47 ا نأ *

ي( آ E إ جا%او م4 او م. ا لو45 !و @آ M ( €آ 6.7= $7Mا

6و ،$7MUا €47 ا $ ه KTهو ا Kj 6 ا7 او @$7 ا نأ

ا KTه

7 ا نأ Uإ * ا ا lو Iهأ u ذو , رود ! ا I= ا ! # و ن;

@4(

67- ا IRو تاد$

E إ دUوا ة>ا .2

2.2 - ;("ا تSHاو ا ا ما :

-1

ط ،ب7N ا I $ $7MUا ~4 ا I$ ،ناهز * ا *$ *F 5

،ةه ا ، 1984 ص ، 339 .

-2

،(> 6M ، ا *Fا =F ص

278 .

(14)

33

,5و ر,- ا ا*, =4 ا تM ا ع3إ E إ E=5 نأو *(U ه- ا ى* م7هUاو E ا ف*

ا I,5F I,* > ة* 5و I,5jر 5 . 1

ه , نأ ا م#$%ا 7 ا تM ا Iهأ و :

- ا فر او ت ا E إ M ا .

- 5‘ا را E إ M ا )

$= ا ت#N (

ا ل- ا .

- او *$ا ا E إ M ا ا ت€, S4 ا bا

.

- 71 ا ا ب ( 01 ا ا ا ( م %ا E إ M ا .

- ه-5Uا I$د E إ M ا ت

ا Iه او I او ا ;;5و ا =4 ا

ا ل- ا M 4N7 او ا ر.7 ا Vآا ( ,*5 وأ .2

- اذإ * ىدأ @>و ر7او ر, م#$%ا

ا Šا ا ل# ن;7 ا ,4و

يT ا ر,M =4 ا تM7FU( @+75 7 او **M ة ا ‡( E إ ,* 7 ا ,57هU ار @N 6 !5 7او لو (-ا ر,- ا نأ E$

ل+5Uا @>و

$7MUاو =4 ا !5MF ع3%

. 3

- ل+5Uا $ ت>>أ I, !.7 يT ا ل+5Uا ع سرد ا ~4 ا I$و $ سر ا وأ V$# ا ( ا نأ يأ 7= او > ا ( ل+5Uا 45 آو ل+5# 71 ا تا4 ا وأ @> ا - @$ ا

، ا ل

ك> نأ ‡F  I,O( =47 ا $# ا ( ءا> l4 او ناو* ا

وأ

ا ت=4 *ه ا V+7 او VH ا هS u T( 5 و

. 4

-1

ص ،(> 6M ،Iها(إ مإ مإ ى 14

. * ا -2

ص ،(> 6M ،IF ا *$ =F .$ ،~$ $ 86

. -3

م ،م Rر ا - ر4 ‡( ،ز7 ا ة*ه E$ Q7Uا ما*17>ا PW5 ،$ E.+ *Fا 3

- د* ا 1 ص ، 189 .

-4

ط،4 ب7N ا ;آ ، ا ~4 ا I$ @* ،يو#$ =F * 1

،ةه ا ، 1997 ص ، 24 .

(15)

34

5و ض ا ا ( 6 ,O( ت ا KTه 5

+ ‡(

b

= ا نأ

@$7 7 ا € ا $ ت ا E$ @+ ن=% ها*Fإ بj I7 آ> ر+75 , م#$%ا هو 4)( @)7 او م#$%ا ,4و 71 €( KTهو ا QR ا

ا Šا ا ل# ع= ا ا

1* ا .

ى #$إ >آ ا Šا او ن;7 ا فا*هأ ف*ه bو7 ا ر7$(و

ل- ن)F ا bو7 ا

34 نأ =4 او + او b7 =47 ا 6(. ا تاذ bو7 ا

=4 ا !5MF ع3إو ته-5Uاو ل ا $ 7 ا د ا !5اذ $ =5 N IP و

م5 u T(و ،! Qآ E إ M ا نود 34 ا u5 (-%ا !7آر ل# ! رو*( =47 ا 6(. ا تاذ bو7 ا 34 طF%او =4 ا ب€7آUاو او @ ا R ا

و او =4 ا ت(ا.U( .5 ا + ا ضاأ *5 7 او =4 ا عا+ او 7 ا

ل ا ( ع3إ j ا Qآ $ Š745 .2

+71 ا ( و K-5Uا

Kداور و م#$%ا M N= ا

"

*#ه "

ل(و

يT ا تآو *زر;

ا7ها V >Wآ ت$ >ار*(

ع47RUا ،م ا يأ او ،

ى* و ،م#$%ا @>و PW5و $7MUا راوداو و ،4 ا Šا ا ح-

ى*و Šا ا KTه @) ر7ا ب>أ و I,7$و 4 Šا( - ا ص13ا I,Rاوذأو I,5ه-5او I,5اد$ H5 !و*ه هPW5 . 3

نأ ت>ار* ا ل*5 =4 ا lN7 ا E$ ا !-ا( ل# ن;7 ا رP‘ =4 (و

ا @. ا وأ ة*ه ا E إ W- !أو ة*ه ا @R #0أ 4 نآ ن;7 ا *ه يT ا ف4

،ض او V= ا ( ق 6. ( ك4هو ،~47 ا وأ 7 ا ع4آ ة*ه ا ند%ا

-1

،QN ا ،@>#= ا راد تار4 ،م#$%او =%ا تR# ا ،به ا *$ ل#M 1984

ص ، 65

. -ƒورد لآ -2

،ةه ا ،4 ب7N ا ;آ ،غا ا نآرأو bو7 +$ ؤر ، ا * 1997

ص ، 57 .

-3

ص ،(> 6M ،> ا نF ا *$

20 .

(16)

35

7 u T و b + ا ر7Uا او ء(‘ا !M5 E إ لLا ة*ه ج

$ * او

.17 ا ;7 ا Šا ا عO ةرو ت>ار* ا KTه Š7 Iهأ و ،رO ا +ا @R ةروو ،ع7MUاو (7 او ~4 ا I$

~>ا E$ Šا ا د7$ا

=4 ا ئد او و Šا ا 6و س4 ا كا3إ ةروو ،$* ا ح- E إ يد?5 7 ا

رNأ *Mو *F7 او †7 ا E$ *$= !أ ن;7 ا ا I= =4 ا l ا ط>إ E$ د ا *$=و ،س4 ا ل )و ،Iهو I, و I,5ه-5او I,Rو س4 ا E$ !Uhو ! h Uا ت4 ا l+5 ع u ذ و ثا*Fأو سأ *ه

!أو ،= ا داا تMF 6و او ت ( Iهدو;و ن=%ا = ا آ رود ! و ،د ا ى* تN ا ناو* اT4 و لLا *4$ او ف1 ا )

@*5و ،س4 ا ع4Rإ غ ت$ و ،I,5ه-5ا

"

I,7Hدأ @>

.1

3.2 - ;ا ;5MWI ا ما ;6 :

#(Rو - #(R S ت ا Sو ‘ا ت> ا H( ي ا ’ ا @)

ا 64+ يT ا هو I7 يT ا ه ’ ا نأ u ذ و Rا ا + ا ز,- ا ر7$( I7 را

Šا ا نو*( !7و يد? نأ I ا h V>F IS$ N @ه N و Softarer

أ !إ

نأ @7= =%ا ’ ا نأ قر ا نأ 6 !7 ا u ذ 4و 4 ( (M%ا نN5 نأ L $ @Fا ن=%ا ,7= 7 ا 5 ا Šا ا نو*( 0و N7 ةر+( @ K

71 ا ا م#$%ا , ( 71 ا م#$%ا @>وو ةد ا رودو >ر* او ة>ا $

, @)5 Nو ي ا ’ ا هو Uأ ;- ا ء4 ا اTه @H7 >>ا Šا ا م*5 7 ا

5‘ا @N ( u ذ : 2

-1

ا نF ا *$

ص ،!= 6M ،>

150 .

-2

ص ،(> 6M ،يوا*4, ا * أ 24

.

(17)

36

ا ى* E$ د يرO ا ك= ا *7و و?= ا ت=>? ا ( @7 او =47

ء4( $ مS4 ا ه ا م#$% ، و* #$%ا مS4 ا ,M 75 7 او ن=%ا

) ا 47 ا E$ ,آو +(و > ةد* ةر+( ت ا د م* يT ا @N7 ا د ا +1 ا آ= ا .

**7

"

إ ن5 ~N "

م#$%ا @>و ,$3إ س4 ا لو 7 ا =4 ا تM

ا !4و : 1

- تMF .

- L$ تMF .

- +1 ا @N7 ا تMF .

- $7MUا @N7 ا تMF .

- 7وه تMF .

4 ا V . رو ,أ Uإ ،,5 @Mأ س4 ا j E= تM ا KTهو

@Mأ ،+1 ا @N7 او ،ت ا E$ ل+ ا وأ ، ا ‡F ، ها ا ى*

@N7 ا E إ M ا نأ آ ،@7= ا ها ا ,N نأ b. 7 ا +1 ا 5 ! H4و ،! ƒ يT ا 67- ا ء;M !W( ها ا ر3 @Mأ رو $7MUا كر نأ ,4 7 ا !آ !4Lو 15 ! 7 بو, ا E إ M ا أ ،!745

>>أ L ا تM ا نأ آ ،ة>ا ل#7># !7 وو ، ا F ا KTه

-1

ص ،(> 6M ،4> *Fأ ل#ه وار 143

.

ةNDا

;Nرا

ما يW8ا Zا

كــــــ(ا

(18)

37

,4+5 7 ا 71 ا Šا ا نها ا لوا*7 > ا KTه دا ء7ا ءR*0ا 3

.

=4 ا ة ا ه ارود ا !=R ! # ن;7 ا نأ و* م$ !M(و

ا Šا ا عO ! VM7 ،I,7+13 ء4( !4و ها ا *ه ا فا3|

5 ن#N ناT ا =4 ا ب>او =4 ا ةد ا , 75 ,$ M N=

*ه ا (j ا M N= ا فا*ها .

4.2 - ;او ;38ا ;Iا لV & ما :

u5 ه ا م#$%ا نأ E إ IF ا *$ .$و ~$ * ا @آ

7 ا ا او ت او را 4( I7,5

*$ا ا =5و ( .5 ا

ا P *+( ر,- u ذو ، ا ط4 ا !Mوأو ب ‰ S4 ا ا او I7 يه- ا ل+5Uا @>و ل# !أو ، ا $ ا 45و 67- ا داأ ( ا 4 ا PW7 ا Kر,- I او آ=

.

I7,5 7 ا S4 ا u5 *( ا ل- ا م#$%ا نأ F ا * ى آ

ا او *$ا ا =5و ض(و ا ل- ا اT,( .5 ا ت او را 4(

ا ت=4 ا IN5و 71 ا ت او ب ا IS45 7 ا ئد او

IN5و 71 ا

O او ،ت#N ا ** ا ا ىؤ ا b7( I7,5 7 او ا ت=4 ا ه- ا م#$%ا وأ ل+5Uا @>و ل# u ذو او * ا (7 ة0 ا I,5ه-5ا 45و ، 4Lا ا ى* ل- ا اT,( .5 ا ) ا ضH(

!Mوأ >ر

ا ثا*Fا (7 I,jا تRوأ ر)7>ا I,,M5و ،آ او * ا ط4 ا .

ق) ا نf ي(7 ا ل- ا اTه م#$%ا م#$%ا !د? يT ا رو* ا ه اS4

ا كاردإ هأ E$ 4) ا !5د *آأ *R او * ا (7 و* ا ل-(

1 Jay Black Jenning Bmyant, intraduction to communi cation, undeistanling the past, Experience the present and - maral at the huture,4/h ed- inc 1995 .

(19)

38

;7 م#$إ I*5 ل- ا اTه (7 ا 6 نو7 ا E$ *آW7 ا 6 او * ا

#$%ا !5د( .5 ا P ( $*و $ ( !O .1

و L bO75 او * ا (7 ا ل- م#$%ا م, ت>ار* ا l71

تS4 ا *آW5و م#$%ا ع4 ا اTه وأ

ةروو هأ E$ او و* ا ت€, ا

K*Mا5 ح-4 ا , 7 E7F ، ا @ ا

هر,M م#$إو ,Pا*Fأ .H5 ل#

* @N(

ل- .5 ا ) ( !7$5و ، و* او ا 7= ا E$ ثا*Fأ رو

ةد*7 ا ل+5Uا @>و $ !7(7 ل# ر,- ا غا تRوأ ر)7>ا u Tآو ا #$إ ,7.H5 وأ ,R45 I7 7 ا ا ثا*F‰

.

ا وأ * ا (7 ا ل- !7هأ N5و

فا*ها 5 Iه= !ا اذإ

5‘ا :

- Iه( 5 u ذو ،;7 ا !5ا وأ !> (7 ا ى* 4( N5

م$ !M( او * ا (7 ا @>وو فا*هأو .

- - ا ل+5Uا @>و ر,M ى* ل- ا اT,( .5 ا ) ا تN 45 ه

€L تآر* ,4$ نN75 7 ا O او Iه ا ** ( .5 ا ا ضH(

5 u ذو ،67- ا 71 ا ت€ ا وأ داا ( ى*

* ا (7 (

!أ ‡F او * ا (7 ا ل- م#$| H ا هأ و اذإ او م

ـ(

: (-إ ته-5ا N5و ) او ا 47 او $7MUا €47 ا •

داأ ى*

@N5 u Tآو ،6- او ، او * ا (7 ا @آ 67- ا ,5#Nو هOR م$ يأر .

-1

F ا * * -

ص ،(> 6M ،VMر *> *Fأ 98

.

(20)

39

تU- ه- ا ل+5Uا @>و , و45 7 ا #$%ا ت$ او 04$ *Fأ @) ر,- ا اTه ر7$( u ذو ،م$ !M( او * ا (7 ا يه- ا ل+5Uا تN وأ .

$5 u Tآو ، او * ا (7 ا تU- ا ءادأ .5 • - ا ا حو ا ئد( ه .

ا ل- ا =7 او ا تR# ا فا*هأ 5 ه= ا • .

=و !ا*هأ 5 آر !آ> PW7 ا دا ا ر,- ا L1 • u ذ 5 Kرود هW( !$4Rإ ل# u ذو ا ل- ا 67- ا

1*+ ا .

3 - : ا ا ما 9 :

يه- ا ل+5Uا ء$ ( ق5ا ك4ه ~ )

م#$%ا @>و (

,( P?5 7 ا N ا E$

وأ ر,- ا E$ ;7 ا ,4و 0 +( ا م#$%او $ +( م#$%ا @>و 5 PW5 E$ $Mإ ك4ه نأ Ij ( PW7 ا u ذ $ E$

هر,M E$ @> ا u

م#$%ا PW5 b0أ اT, و ،ر,- ا آ ع. !7L1 اS ا م#$%ا 0 01 ا !P(أو !5S ! !5اT( R 1 U- ر,- ا E$ ا 2

م$ و 1960

*,3 ;7 ا !4و ا , ( م#$%ا @>و PW5 لF #7ا ن

ر*0أ F u ذو

"

(#آ lزM "

! Q) يT او ،م#$%ا @>و PW5 !(7آ

"

@>و نأ

PW5 لF ل*- او QR ا u ذ !4و 4 فو و س4 ا دو* @N( P?5 م#$%ا آTو PW7 ا اTه ƒR45 7 ا تS4 او V >ا )N ا ك4هو ,74 U م#$%ا @>و

-1

F ا * * -

ص ،(> 6M ،VMر *> *Fأ 105

.

-2

~$ $ * ا -

ص ،(> 6M ،IF ا *$ =F .$

29 .

(21)

40

لا ( R# ا ...

ة77= وأ او R# ا KTه Qآ ءا> ،(-7>Uاو .

‡* ا +$ م#$%ا @>و PW5 ,Sو )F ا ( ع47RUا د> Vا- ا KTه

لMرو ، >= او ( او VاM VM @آ P?5 ل+5Uا @>و نW( ل$ا

@>و Q0أ ز-f(و ،=4 ا ك= او ،$7MUا ك= او >= ا ك= آ ك= ا @( ،ثا*Fاو lRا او لو* ا $ داا *4$ 4هT ا ر+ ا N5 E7F رود , م#$%ا كر* 7 ا . ا P?5 ,أ ل ا N و ,( نوN 7 ا . او را س4 ا ,(

! ن يT ا I, $ I,آ>

. 2

قرا ك4ه نf اT, و *ه *4$ ها ا ( ة;

،;7 ا ا Šا ا نو

ى* Oأ إو ،V= ت$7MUا ت7= او I ا I,4( ف#1 ا N Uو تا1 ا و Šا( نور71 إو ،I,5ار*Rو I,5M =4 ا ~>او ,( و 7 ا

7 ا رP‘ا نأ 4 اTهو ،قو ا KT, سNا u3 #( ه ،ك> !$ V57 ,P*

;7 ا ا Šا ا هو I,0ا ( @$5 ه ،ها ا ك> E$ ن;7 ا ة*ه ا .3

تاT ( ها ا I,4و *ه ا E$ ا !-ا( ل# ن;7 ا PW7 E إ M ا م*$و ةر+ او ت+ ا ط5رU اS ىأ >و يأ PW5 $أو ىRأ QR ا نO ها ا ( نأ E إ lر7 ا ك4هو ،(7N او نh ا ق5ا 7 ا ة*ه I,5#$و I,* او 6 ث*7 ا وأ >ر* ا !O )آأ ن;

.4

1.3 - ا ا ما 9: فه :

-1

،V7N ا I $ ،ةه ا ،PW7 ا ته-5او م#$%ا تS ،* * ا *$

1997 ص ، 14

. . 273 ص ،(> 6M ، ا *Fأ =F -2

-3

*= ا I ا *$ ب ا b7 -

،ةه ا ،+ ا -ا 7N ،ن;7 او س4 ا ،¨ا F @1 Iها(إ 1963

ص ، 48 .

-4

،ةه ا ،ب7N ،+ ا 7N ا ،ن;7 ا Šا( ةو* ا جذ ،$ *Fأ >

1988 ص ، 19 .

(22)

41

@ در رو*0 6R7 !f +5Uا ا ف*ه 7 هر7ا I7 E$ ل*5 (-7>او

( I ا ( @$7 ، > 7 ا @R u ذو ،!Pا*Fإ دا ا Pا وأ ف*, ا 5 *; 3 ا ل+5Uا نf اT و +5Uا ا هM * > 7 او ل+5Uا (-7># -7 ل+5Uا L ( بو-7 او آر ا $ ه*( 7 ا ر ا

7

+5Uا Pا $و ، > ا تN وأ 04$ وأ تا > ا Communicatuie

Effect هو PW7 ا عاأ ث#P #$%ا ا نأ E إ نوhو آ ،

: 1

- ا Pا :

@R ا وأ ا E$ ل+ ا د*7و > 7 ا

ن;7 ا $ ن;7 ا #$%ا ا .

- ا*M ا Pا :

#$%ا ا $ -54 ا 5اT ا تUUاو $ ا $ و و

#$%ا ,5د وأ ,5ا 7 ا $ ,( م5 7 ا ا @> ا نO .

- آ ا آارد%ا Pا :

ا > 7 ا ك> طأ PW7 ا E إ و

;7 ا .

- ا Šا ا ل# ;7 ا #$%ا > (-7>Uا نأ E$ نو*آ? آ ا Pآ تاPW7 ا KTه ى*Fأ ث*5 *R اذإ ،, 7 ا E$ تو75 * ا

أ ،Kj نود ا*M او U u ذ نإو P#) ا تاPW7 ا ث*5 *R وأ ، PW7 ا ث*5 *R و

I,$ ,$ I7 7 ا #$%ا @> ا $ 7 ا (-7>ا E$ lR7 .

- ف5 ,7L I7 7 ا ة*5 ا TH7 ا ل# !Pا*Fإ دا ا Pا bO7 م$ !M(و

ا ا Šا ا E$ ا > د+ ا PW7 ا ثو*F ى* E$ ;7

7 ا PW7 ا ثو*F I7 *R !أ E$ *آ?5 (-إ TH7 ا KTه Š7 نN5 *Rو ،,O

PW5 فاا E إ 5 IP و ،> Š74 ا u5 نN5 *Rو ، > ا د+ ا

-1

F ا * * -

ص ،(> 6M ،VMر *> *Fأ 105

.

(23)

42

!Pا*Fإ دا ا Pا lR7 u T(و ،Š74 و ل+5Uا ر= @*5 Š74 ا KTه E$ ا !=Rو ن;7 ا ,4و م#$%ا @>و $ #$%ا @> ا 7 ا أ . ( !*5 I7 يT ا نO ا وأ ى7 ا L و ،!$ ,( I7 7 ا N ا و

نf اT و ،@Nآ !5N وأ ل+5Uا 04$ وأ د(W( Pو R#$ وذ نN Pا اTه نf IP **5 ن;7 ا ل+5U( I ا وأ @> ا وأ ر*+ ا N5 ة*5 ا TH7 ا $ 5 ه @آ Mاو ، 7 ا > ا نOو @N3 ،ل+5Uا د(أ *( @N(

ءاMإ ل# ;7 ا ا > ر,- ا ت(-7>ا >ار*( م7هUاو >ارد #$%ا .1 ا E$ V- IP و ،ع ا اT,( .5 ا ا ت>ار* ا 5Uا ا ل# !Pا*Fإ دا ا Pا I7 وأ 7 7 ا تاH7 ا ا +

هو !> 7 ا ة;7 ا :1

،ن;7 ( ا I= ا @) او #$%ا ل+5U( I ا $ ر,- ا ع.ا ى*و I, ( KرOF ى*و ر,- ا اTه 6 @$7 ا E$ !5ر*R E$ ف7 u ذو #$إ ةد !* ( I,$4Rإ E$ !5ر*

.

5 5 u ذو ;7 ا ا #$%ا > ا نO 6 ر,- ا @$

نO > ا !5 (و ن;7 ( ا I= ا E$ I ا †+1(

,*5 I7 7 ا N (و .

اذإ ،ها7 وأ ,O ر,- ا كاردإو > ا ( ل5 7 ا تR ا u ذ نأ

@ #$%ا ,5د 7 ا !Pا*Fإ دا ا Pا

.

PW5 ه @ه ،PW5 L **5و > ا ى7 وأ نO( ر,- ا PW5 #$%ا ةد 7 ! +5ا Pأ )آأ 5 *R !أ وأ ؟آ> وأ ا*Mو وأ .

-1

F ا * * -

ص ،(> 6M ،VMر *> *Fأ 81

/ 82 .

(24)

43

#$%ا ا ف*, ا 7 ,7>4 ى*و > ا I*5 !ا*17>ا .

2.3 - ا ا ما 9: عا3أ :

7 ا ر,- ا ;7 ا ا م#$%ا ,P* نأ N تاPW7 ا عاأ ك4ه

1u ذو :

1.2.3 - _ EEا !EEV Oا وأ `EE6ا EE :

†13 وأ O ن=%ا ؤر !( *+و

T ا ص13ا E$ !NF !>>أ E$ ن=%ا 4 lR ا اTه E$و !ه-5ا Kر3و 7 ا O او I,د+

وأ F UR وأ Oر ،(-إ وأ > H7 *R lR ا اTه ،, 7

ا E$ ء4( u ذو هآ ن=%ا م*5 7 ا ت) ا وأ ت

..

ت !) ل# !* ;7 ا ا م#$%او ةS4 ا E$ ر

H5 E$ !5ر*R ل# QR 4+ ,و7 ‡F  ا VM O ا ا ص13ا ( K-5 I,Rا ا ا O او

7 ( H7 ة0

E$ +7 U ته-5Uاو lRا ا H5 نأ آ ،O ا u5و ص13ا ءU?ه E$ I,NF @R ا)N ا ك= ا طأو I ا ( @ @( ، ا O او داا IR $ س4 ا E15 ا)آ !4 نو;€و !W اآ آ> س4 ا 1>ار Qآ

ةرو 4 7 ض ا اTه ل# و ،> ن-,7>ا 6 د R ,( ه *7>او *R 7 او ة*Fاو KS ,Mو ل# را ى U *Fاو ر*+ !5 د ا = Uأ h ب=F E$ ف. ةز4 وأ +R نN5 . 2

2.2.3 - ;ا ;&#ا _ :

I ا @5و د ا ى* 7 ا ا ت ا @آ ع- ه ا ا

u T( , ا ك= ا u Tآو ا ل- ا †15 7 ا ءار‘او lRا او تا*7 او

-1

م#$%ا @>و PW5 ، O ا نF ا *$ * -

،ض ا ،نN ا 7N ،V >او تS4 ا >ارد 1994

ص ، 30 .

-2

* ا

~$ $ -

ص ،(> 6M ،IF ا *$ =F .$

45 .

(25)

44

45 ب>أو ل5 E إ يد? ر ت !4 K7 ل# ء3‰

نأ يأ ه4=7آا 7 ا ا ا +F ا * ا 45ا*7و 45$4R ء ا u ذ $ 4$ ج7 ه ء3 5*$

.

= تNإ !N ( ;7 ا ا م#$%

ا H5 ث* نأ 6.7

!7€( !5و ن=%ا +1آ تاH7 ا ( l نأ ع.7>ا ا ) ا !N5و او $7MUا 67- ا ةدO ا $7MUا HO ا ى ا ذو

K-5Uا V=F ا ا H7( @- Ij47 *Fاو عإ E$ ,Mو K* يT ا

! I$ادو ه 6 وأ ! ه4و IR ه ءا>

.1

3.2.3 - ا لVا & ;SOا ;aW"ا :

$ H0 Iه= د- * يT ا ;7 ا !4و ا م#$%ا +$ ءM

ا م#$%ا @د * ا KTه P?و مه @$ Q0أ @( €47 ا ل#

) ( ارو 71 ا ا د نا* @آ I7Rأو ءƒ4 ا VLRو Q( @آ ن;7 ا bو7 ا E إ ا

7 ا ا م#$%ا 6 @$7 س4 ا ا)N ، ا

; E$

7# ر+ وأ !5 ةادأ د- ,أ ر

~ ا )آأ

، S *5 ةS4 ا KTه نإ ة

)7آو ا ل- ا = ا I ا R ئ( !5 ك4ه ~ اذإ Q

, ىأ

’>5 وأ (-ا ء3

$7MUا €47 ( د+ ا ه اTهو مدR ي*+7 او IR

ا ل- ا .

$ +( 71 ا م#$%ا ة;,Mأ ( =47 ا يروO ا !5 اذإ

@H5 7 ا ا O ا - 0 ا م#$%او ي ا ا ~5و م ا يأ ا

(و Q ا د ا Kا و ة;,Mا KTه م* ( †R4آ ث* U E7 V ا ة*Fوو Uاو , ا نا*و با7jUا *F E إ !( @+ *R د ا اTه يد4 ا وأ >ر* ا !7 ء7

-1

،ةه ا ،فر ا راد ،0 ا =4 ا V. ا ،3N$ *Fأ 1972

ص ، 33 .

(26)

45

VH ا ل$W( م او l4 ا ةرP% ا ت=4 ا .

4.2.3 - ;Vا ةر9ا :

ر,- آ ع.R E إ ل0 ا E$ !5ر*R ;7 ا ا م#$%ا †+

و @)7 ! = ا !M ا نأ Uإ ;7 ا ا م#$| (-%ا KM ا !Mو @) اTه

u ذ ما*17>ا ةء>إ .

,4N QRو ث*5 نأ N ا م#$%ا ,( م 7 ا $- ا ةرP%ا $و

أ ف+7 ا =F نإ ،يه- ا = آ تزا QRو نN5 b-أ زا تRو

اTه @* تزا ةرادإ I= زا u5 فوو ت. 6 @7 ا E$ ةر* او ز‰ دا يT ا K-5Uا ,دو ه- ا PW7 ;7 ا ا م#$%ا l5 ا زا KTه فو 6 N7 ,N5و ه- ا ةرPإ يأ ! =5 نأ .

5.2.3 - ;b#ا ةرFNOا :

ناأ !$ز47 !,Mا5 7 ا 4هT ا ت,4 ا وأ = ا تا) ا !R ن=%ا

ك4ه N *Fاو .4و @$ $ ث*7 نأ 6.7=و @ او .4 ا وأ lLا او $ ا او ا ةد= او ن; ا ،هاN او V ا ك4ه lLا ا د*$و $ ة*$

VOH

ن=%ا lLا$ 6 @7 ا ةر*( 677 ا م#$% ،$ ا هjو !N5 ( ض ا V > !ا*17>ا ل#

م#$%ا 6.7= #) نا*M او VL15

ة ا ة*ه 4$ ض5 4F , Nو @( O ا 6 lL7 ,- نأ ا 7 ا I او ةار ا *Fا INF E$ ر,- ا ءا*7$آ , Q5

.

6.2.3 - ا لVا & SOا c8dا :

-1

~$ $ * ا -

ص ،(> 6M ،IF ا *$ =F .$

48 .

(27)

46

$# 0 ا b7 ا V$# ا @اد را7>Uاو مS4 ا E$ S ا ,

ل- $7MUا O ( *+و ، ا I,5$ا*(إو I,5ار*R ،ر,إو l ا ~47 j وأ (ر* وأ ا*ه وأ $U نآ ءا> د ا V( 7 ا ا j .= ا ه ا *$اR I ا مS4 ا 6 7 .( ف+7 K*-7 ا =4 ا ءاMإ ء4Pأ u ذ =4 ( IN ا ؤر م*$ @ u T( !7$4R وأ Kر $ S4 ا H( S4 اRو ;7 ا ا م#$% ،ر,- =4 ( ا @Mر بj @ وأ بر* ا وأ V$#

$# او ر,- ا ل او (-%ا PW7 ا ةآ تار*Rو تNإ !N ( ~47 $# 0 ا b7 ( ا ل- ا د4 ا $7MUا O ا 4

عاأ P#P ا ل- ا $7MUا O و ع77>Uاو ة*ه ( ر,- او عا*(%او

1ه :

أ - K* 5و 67- ا ف$

.

ب - 4Rو †1 ا I ( 5 هو ا* ا $7MUا O ا ,( !7$

.

ج - I,7او ‘ا ل( 7 هو Mر1 ا $7MUا O ا .

7.2.3 - e6اا ;fg :

*+و ه آ ر,- !*و ا 6Rا ا j+( ا م#$%ا م ‡F

ثا*Fا لF ;7 ا !4و ا م#$%ا K4 وأ ! يT ا ء;- ا u ذ ه 6Rا ( Lو Rاو !Wآو و* ‡F ا 67- ا @اد ة0 ا ت$ او O او *R ىأ نFأ N و ا م#$%ا !$ نN نأ V- اTهو ، ا $ و ا ع4( س4 ا م7ها م*$ نN *R #) 6Rا ا اTه j0 ا م#$%ا @ه-7 = ا ه H0 ء;M E$ K;آ5 ل# ا م#$إ N 67- ة*= ا

-1

~$ $ * ا -

ص ،(> 6M ،IF ا *$ =F .$

50 .

(28)

47

!4و ا م#$| #$%ا >= ا ع4 ا اTه @)و 67- ا !Rا$ نN5 ;7 ا

7 u T و ،و نأ ;7 ا ا م#$%ا E$ ا E$ VM

ا 6Rا ا j+(

67- ا ) ا *و ق;7 ( ر,- ا V U E7F ن+ وأ ة*ا; نود ه آ $ +( 0ا !7-و 0 +( ا .

3.3 - ا ا ما 9: طو7 :

N5 E7F م#$%(

ا > يT ا PW7 ا ث* نأ ;7 ا !4و ةر3%ا

و ! إ

S4 ( 5 ى* E$ u ذ lR7 !$اأو !5 7 ا ه @ا ا u5 طو او @ا ا

, N5 نأ

P?

م#$%ا ا

*ه ا ر,- ا .

7( PW7 > F ~ ن=%ا نأ Oأ ةر3%ا > آو @> ا @N( Mذ>

#$%ا R#$ ! = ,O( ة)آ تاH0 ! @*7آ KPW5 4j , ض7 7 ا

+1(

ن=%ا ,O(و

$7Mا ة7 ( 75 ر ,O(و $7MUا !7€( R#$ !

هOR 7 ا 4; ا ن=%ا

>ر نآ ءا> ا V$# ا وأ

, ا*ه3

$47 تا u ذ VF0 و .

E إ I=45 @ا ا وأ طو ا KTه PW7 ا ثو* ها5 V- 7 ا طو ا ه تاH7 ا KTه عاأ ة*$

7 آ هو 1

:

1 - ل- ا د ا , ض5 7 ا #$%ا > ا ع يأ ر*+ ( R#$ , طو3

ا )

@> ا . (

2 - طو3 #$%ا > ا ! ‡5 7 ا . ا € ( R#$ , .

3 - ا #$%ا > ا نO( R#$ , طو3 .

4 - ر,- ( R#$ , طو3 )

@7= ا (

-1

ا*$ * F

ن O ا - م#$%ا @>و PW5 -

V >او تS4 ا >ارد -

N ا 7N ن

. ض ا 1994 ص 41 .

(29)

48

1.1.3.3 -

ر5EEا ةEE8R 7 7 ا ة1 ا O5 ‡F :

,( 67 ر*+

#$%ا > ا

ا > ا VF0 ى* ,( *+ ة1 او !7 >ر E$ PW5 ةر*R

) @> ا (

†1 ا نآ N !4$ ث*7 يT ا ع ( ن;7 ا هو )

@> ا (

ع (

7 ا PW5 وأ KPW5 نآ آ ,,M 7 ا #$%ا > ا )

= ا

*ه ا وأ @7 (

آأ

b0 ~N او .

2.1.3.3 -

;6ا5EEا P E$ ر*+ ا اTه ذ7>ا آ ر*+ ا PW5 ةR داد;5 ‡F :

*R نأ E إ Rا*+ ا وأ ) ا KTه lO 5 PW7 ا اTه @و ! !7Rا*+( *ه ا ر,- ا 5 E3#75 .

3.1.3.3 -

;ا ما ;Nو :

F هPW5 Mرد ا م#$%ا @>و نو75 ‡

>و نزو ى !4و ،,4 >و @آ Nإو تار* L ة)آ @ا$ @( ر,- ا E$

PW5 #$إ >و PW5 ن;7 ا .

4.1.3.3 -

رEET)ا EEا مEEi ;EENآ نEEا

: م#$%ا >و رN7Fا يد? ‡F

ا ع47 ا 5 ,أ ‡F د ا P?5 دFا KTه ،7 ا ر*+ دFأ E إ ار+5 @N نأ د ا 6.7= !>>أ E$ يT ا ا S4 ا ت,Mوو رNاو ءار‘ا

@ا*( ة*$ ( ر7Uا ل# ا*

1

.

2.3.3 -

;>Hا ;a8I ;6 ا طوWا )

ا SOا cH : (

نإ N ;7 ا ا م#$| ا*$= #$ @)5 ن=%ا , ƒ 7 ا € ا

L $ u ذو ! 6R7 ا PW7 ا ث*

:

1.2.3.3 -

ةد6 يأا ا لVا & ;SOا ;3Tا بHgأو :

نأ ‡F IS

س4 ا

ار7$ا ن $7MUا I,.

0 N( ن77 T ا دا%ا ( يأ

-1

~$ $ * ا -

ص ،(> 6M ،IF ا *$ =F .$

56 .

(30)

49

م* ا ةآ $#آ I,5,3 وأ .

2.2.3.3 -

eEVا E Eا ;EHا :

م#$%ا ةر*R ا 67- ا F P?5 ‡F

7 ا ا N ة;7 ا #$%ا > ا نO نU *ه ا ر,- ا PW5 E$ ;

=N نأو *(U P?

ا

@N( 67- ا 6Rاو

«(

.

3.3.3 - ةا ;ا ;Nا نdI ;6 ا طوWا :

ر,- ا PW7 7 ا ا #$%ا > ا نO( ا7 V=4(

اذإ ة;

5‘ا @ا ا تا5 :1

1.3.3.3 -

يأEا =_WE ;Eر ;d%I n# ;ا ;ا ;Nا نd نT نأ

ا م#ا 7 ا ه 01 او ا I,5F ر,- ا , 7 ا O :

ا م#$%ا 5 اذf , ن$7و I,ه7ا *5 O ا KTه OR ;7 ا

ن(7و I,7ها E$ ذ7=5 ,f ا عر ا  ~5 7 او ة0 ا ا م#$%ا نآ اذإ OF O ا KTه لF I, م*5 7 ا ت ( نوPW7=و ,05 ت ا KT, >>او *F ا ر*+ ا ه ;7 ا !4و ا KTه نO نآ اذإ إ ،

م#$%ا !* (7 $ ف+4> ا KTه !f ر,- ا ت7ها $ ا*( > ا ;7 ا ا .

2.3.3.3 -

;EEEا ;EEEا ;EEENا ضEEE راEEET :

#$%ا > ( ن=%ا PW7

7 آ هو ==7 @Fا 6(رأ ل# ا

: ف7 ا -

=7 ا -

¬ ا - عM7>Uا .

-1

ص ،(> 6M ،QO ا نF ا *$ * 53

.

(31)

50

, إ ج7 4F ,$M7>ا N 7 (و !5آاذ ,S IP (> تا !*

.

3.3.3.3 -

ا ;ا ;ا ;Nا ض ;%b ةE

: م#$| @, ا ر.7 -7

7 ا تاPW7 ا ة**$ تا Q$O5 ‡* ا M 4N7 ا ل- ! دو ;7 ا ا ةد- ا #$%ا > ا 6 @7 د ا * I ر,- ا @> ا u5 ,P*5 ( !5W5 Q0أ #$%ا > ،3 @N(و = او =4 ا تاP? ا )N

جا%ا b0أو + او )

ض ا L (

4 او ا !5U- ! !5اT( R 4

ن ل 0 ا E.$أ 71 ا 4 ا *ه ( !7>ار* 0 م=Rأ ! و دآاو 5 R# U$أ , ع*

.

4.3.3.3 ا ;EEENا ;fEEEg ;EEE%b

ةEEEا ;EEEا ;EEE :

@75 > ا j0

I,=5 7 ا @ا ا #$ ة;7 ا ا #$%ا

PW5 ،ر,- ا E$ > ا KTه

K+5 ع=و ه ه 6 يأ ~ ا 6 @7 ض ا L (= ا @ ا نآ اذf > ا j0 @$ ن نذا !=5 و ا اذإ j+ ،ل1 او N او @ ا VL1و

ه وأ ،,= > ا ,$ م5 7 ا ةN ا , # م*5 7 ا . ا ه ( د+ ا 6R .4 ا V57 او آT ا ما*17>Uا ل# > ا رNأ ! غ+5 يT ا V ا ا !$ .و ثا*F%او +

ا ا ;7 ا ا Šا ا و ب>ا I>

ر4= ا I>ا .

4.3.3 هWا رVI ;6 ا طوWا )

=8%(ا : (

داا 7  ر,- ا نإ $ ! د ا @آ l71

ا , @7= 7 ا N (

, @ا$ ك4هو ة;7 ا ا #$%ا > ا 1 E7F ها5 V- ر,- (

ا ا KTهو ;7 ا ا م#$%ا 6R7 ا PW7 ا

@ ه

1:

71 -

*$ * ص 6M ا ~ ، O ا نF ا 61

- 62 .

(32)

51

،, @7= ا وأ

€34 ا نوPW7

)آأ *3ا ا )آأ ها او رN ا l71 آ

تاH7 ا )N ا دM اS > ا KTه ,( ن7 7 ا N ( ء=4 ا $ لF ا Oأ M = ا

$ F @آ ;5 7 ا =4 او ىا

$ @آو ا

، ر,- ا ع4

> او IهH b+ U I, يهM H7 ا V>45 U ء=4 ا !L15 7 ا @

و لM L1

اTNهو يد ا @M ا !7L1 $ l715 ا ل- ا ++17 ا .

2.4.3.3 د SOا e6ا

P?5: د $7MUا N ا Mرد E$ !7- @اد

ا م#$%ا ,* 7 ا ة;7 ا #$%ا > ا 6 !$5و !N5 Tه ;7 ا

ا PW7 ا

آ 5W

م#$%ا نأ ن اTه @اد هرود , $7Mا =>? * != ;7 ا ا

VT 67- ا داأ اTه E$ ,5 7 ا $7MUا راودا 6ز7( م5 ‡F 67- ا

== ا KTه @اد != د ا )

ا م#$%ا (

7و ,5+13 † .

$ @آ اTه د $7MUا 6R ا نإ > ا 6R7 ا PW7 ا 5 , #

7 ا PW7 ا $ هM ه ةآ ا وأ †7 ا 7$ نإ !4 ء;M وأ ا #$%ا 7S4 PW7 ا ف*,7= 4F ا م#$%ا ,( م

! = ا ة ا ب>أ وأ I ا

,N ل#Fإ ضH( ا > ا .

3.4.3.3 رVا تا%#

: E$ lR7 ا #$%ا > ا 6 ر,- ا @$5 نإ

6 -=4و !5ا*7 R > ا KTه Qآ N !( 01 ا ت$4 او تا*7 ا آ !( ? E$دا !* , R نآ

> ا PW5 ةر*R lO5 @( (و ،*3أ ! هPW5و

$%ا ر,- ا اTه K*7 6 l715 وأ 75 *4$ ر,- ا E$ ة;7 ا ا # م*$ E$ ‡5 !4N و ط ا اTه 5 اذإ Uإ ث* U PW7 ا اTه نأ U اTهو با+ ا !أ

ر,- ا ت$4 ( ح#.0Uا .

(33)

52

ما*17>ا E إ W-5 u ذ @> ,f S ا jو S ا ت7- ا ىW( , ا*(إو @> ا ض75 U نأ , ص5 3 j V >أ

#$%ا @N( ة;7 ا ا

ر,- ا ت$4 3 .1

4.4.3.3 -

;N %ا كاردإ :

( داا l71 I,و كاردإ I,4

رNا O او

او N ا #$%ا @> ا ل# ! م*5 7 او ا ت#

ة;7 ا هر7$(و

, ض7 7 ا 4هT ا تا) ا *Fا ن=%ا

.( ,,و , @$7و , V-7=

l715 $ ‘ا 7 ا اTه

ا تاH7 ا )N ا دM -7 ث*

M = او =4

@آ ;5 7 او ,( ;5 7 ا (7 ا @>وو ) ا N7 ا u Tآو ىأ $ F

داا

l71 7 ( Oأ

! ( Iه*Fا ى * ،اوو #7ا ,$ I,NF

;7 ا ض ا م#$%ا اا

آ ا I او م ا ا ك= ا $ ا 4( ة*= ا

=( W. د- !ا h Kا .

-1

~$ $ * ا -

ص ،(> 6M ،IF ا *$ =F .$

65 .

(34)

50

- ﺩﻴﻬﻤﺘ :

ﻥـﻜﻝ ،ﺎﺤﻼﻁﺼﺍﻭ ﺔﻐﻝ ﻪﻔﻴﺭﻌﺘ ﻰﻠﻋ ﺡﻭﻤﻁﻝﺍ ﻯﻭﺘﺴﻤ ﻉﻭﻀﻭﻤﻝ ﻥﻭﺴﺭﺍﺩﻝﺍﻭ ﻥﻭﺜﺤﺎﺒﻝﺍ ﻕﻔﺘﻴ

ﻰﺘﺤﻭ ،ﻪﻝ ﺏﺴﺎﻨﻤﻝﺍ ﻲﻤﻠﻌﻝﺍ ﻑﻴﺭﻌﺘﻝﺍ ﺩﻴﺩﺤﺘ ﻲﻓ ﻥﻭﻗﺭﺘﻔﻴ ﺎـﻴﺨﻴﺭﺎﺘ ﺡﻭـﻤﻁﻝﺍ ﻯﻭﺘﺴﻤ ﻡﻭﻬﻔﻤ ﺭﻭﻁﺘ

ﺓﺭﻤ لﻭﺃ ﻪﻤﺩﺨﺘﺴﺍ ﻥﻤ ﻩﺩﺭﻤ ﻑﻼﺨﻝﺍ ﻪﻝﻭﺤ ﺭﺎﺜﻴ

"

ﺏﻭﻫ "

HOPPE ﻭﺃ

"

ﻭﺒﻤﺍﺩ "

DEMBO ﺩﺩﻌﺘﻭ ،

ﺩﻭﻌﻴ ﻪﻔﻴﺭﺎﻌﺘ ﺔـﻴﻋﺎﻤﺘﺠﺍ ﻭﺃ ﺔﻴـﺴﺭﺩﻤ ﻭﺃ ﺔﻴﺭـﺴﺃ ﻭﺃ ﺔﻴﺘﺍﺫ ﺕﻨﺎﻜ ﺀﺍﻭﺴ ﻪﻝ ﺓﺩﺩﺤﻤﻝﺍ لﻤﺍﻭﻌﻝﺍ ﻉﻭﻨﺘﻝ

ﺎـﻬﻴﺯﺍﻭﻴ ﻱﺫـﻝﺍﻭ ﺎـﻬﻨﻤ لـﻗﻷﺍ ﻭﺃ ﺕﺎﻴﻨﺎﻜﻤﻹﺍ ﻥﻤ ﻰﻠﻋﻷﺍ ،ﺡﻭﻤﻁﻠﻝ ﺕﺎﻴﻭﺘﺴﻤ ﺙﻼﺜ ﻥﻴﺒ ﺯﻴﻤﻨﻭ ﺎﻤﻫﺍﺩﺤﺇ لﺌﺎﺴﻭﻝﺍﻭ ﺏﻴﻝﺎﺴﻷﺍ ﻲﻓ ﻥﻴﺘﻔﻠﺘﺨﻤ ﻥﻴﺘﻘﻴﺭﻁﺒ ﺡﻭﻤﻁﻝﺍ ﻯﻭﺘﺴﻤ ﺱﺎﻘﻴﻭ ،ﺎﻬﻝﺩﺎﻌﻴﻭ ﻕﻴﺭﻁ ﻥﻋ

ﻭ ﺔﻅﺤﻼﻤﻝﺍ ﻕﻴﺭﻁ ﻥﻋ

ﻲـﻓ ﺎﻨﻓﺩﺎﺼﺘ لﺎﻜﺸﺃﻭ ﻉﺍﻭﻨﺃ ﺓﺩﻋ ﻰﻝﺇ ﺡﻭﻤﻁﻝﺍ ﻯﻭﺘﺴﻤ ﻡﺴﻘﻨﻴﻭ ،ﻥﺎﻴﺒﺘﺴﻻﺍ

لﺼﻔﻝﺍ ﺍﺫﻫ ﻲﻓ ﻪﻀﺭﻌﺘﺴﻨﺴ ﺎﻤ ﺍﺫﻫﻭ ﺔﻴﻋﺎﻤﺘﺠﻻﺍﻭ ﺔﻴﺼﺨﺸﻝﺍ ﺎﻨﺘﺎﻴﺤ .

(35)

51

-1.2 ﻪﺘﻌﻴﺒﻁﻭ ﺡﻭﻤﻁﻝﺍ ﻯﻭﺘﺴﻤ ﻡﻭﻬﻔﻤ :

1.1.2 - ﺡﻭﻤﻁﻝﺍ ﻯﻭﺘﺴﻤ ﻡﻭﻬﻔﻤ :

ﺩﺤﺍﻭ ﺔﻴﻭﻐﻝ ﻥﺎﻌﻤ ﻰﻠﻋ ﺩﺠﺎﻨﻤﻝﺍﻭ ﻡﺠﺎﻌﻤﻝﺍﻭ ﺱﻴﻤﺍﻭﻘﻝﺍ ﻊﻤﺠﺘ ﻲﻓ ﺕﺩﺭﻭﻭ ﺡﻭﻤﻁﻝﺍ ﻯﻭﺘﺴﻤﻝ ﺓ

) ﺏﺭﻌﻝﺍ ﻥﺎﺴﻝ (

ﻲﻝﺎﺘﻝﺍ ﻭﺤﻨﻝﺍ ﻰﻠﻋ :

- ﺡﺎﻤﻁ لﺠﺭ ،ﻪﻌﻓﺭ ،ﺎﺤﻤﻁ ﺢﻤﻁﻴ ،ﻩﺭﺼﺒ ﺢﻤﻁ :

ﻑﺭﻁﻝﺍ ﺩﻴﻌﻴ .

- ﻊﻔﺘﺭﻤ ﻪﺤﻭﻤﻁﻭ ،ﺭﺼﺒﻝﺍ ﺢﻤﺎﻁ ،ﻑﺭﻁﻝﺍ ﺡﺎﻤﻁ ﺱﺭﻓ ﺔـﻐﻠﻝﺍ ﻲـﻓ ﺩﺠﻨﻤﻝﺍ ﻲﻓ ﺎﻬﺤﺭﺸ ﺀﺎﺠﻭ ،1

ﻲﻠﻴ ﺎﻤﻜ ﺓﺭﺼﺎﻌﻤﻝﺍ ﺔﻴﺒﺭﻌﻝﺍ :

- ﺢﻤﻁ : ﻰﻝﺇ ﺢﻤﻁ :

ﻓﺩﻫ ﻪﻠﻌﺠﻭ ،ﺀﻲﺸ ﻰﻝﺇ ﻪﺠﺘﺍ ،ﺎﺤﻭﻤﻁ ﻪﻝ ﺎ

.

- لﺎﻤﻜﻝﺍ ﻰﻝﺇ ﺢﻤﻁ :

ﺩﺠﻤﻝﺍ ﻰﻝﺇ ﺢﻤﻁ .

- ﺡﻭﻤﻁ :

ﺩﺠﻤﻝﺍ ﻲﻓ ﺓﺩﻴﺩﺸ ﺔﺒﻏﺭ :

ﺎﻴﺭﻜﻓ ﻭﺃ ﺎﻴﻋﺎﻤﺘﺠﺍ ﻲﻠﻌﻴ ﺎﻤ ﻲﻓ ،ﻰﻠﻌﻝﺍ لﻴﻨ ﻲﻓ .

- ﺡﻭﻤﻁ ﻭﺫ :

ﻑﻭﻝﺄﻤﻭ ﻱﺩﺎﻋ ﻭﻫ ﺎﻤ ﺯﻭﺎﺠﺘ ﺎﻤ ﻭﺃ ﺡﺎﺠﻨﻝﺍ ﻲﻓ ﺓﺭﺍﺭﺤﺒ ﺏﻏﺍﺭ .

- ﻑﺍﺩﻫﺃ ،ﻥﺎﻤﺃ ،ﺕﺎﺒﻏﺭ ﻪﻴﻝﺇ ﻊﻠﻁﺘﻴ ﺎﻤ . 2

ﻲﻝﺎﺘﻝﺍ لﻜﺸﻝﺍ ﻰﻠﻋ ﺕﺩﺭﻭﻓ ﺎﻤﺃ :

-1

ﺭﺩﺎﺼ ﺭﺍﺩ ،ﻊﺒﺎﺴﻝﺍ ﺩﻠﺠﻤﻝﺍ ،ﺏﺭﻌﻝﺍ ﻥﺎﺴﻝ ،ﺭﻭﻅﻨﻤ ﻥﺒﺍ ،ﺕﻭﺭﻴﺒ ،

ﺹ ،1975 . 534

-2

ﻁ ،ﺓﺭﺼﺎﻌﻤﻝﺍ ﺔﻴﺒﺭﻌﻝﺍ ﺔﻐﻠﻝﺍ ﻲﻓ ﺩﺠﻨﻤﻝﺍ ،ﻥﻭﺭﺨﺁﻭ ﻱﻭﻤﺤﻝﺍ ﻥﻭﻤﺄﻤ ﺔﻌﺠﺍﺭﻤ ،ﻥﻭﺭﺨﺁﻭ ﺔﻤﻌﻨ ﻥﺍﻭﻁﻨﺃ ،ﺕﻭﺭﻴﺒ ،ﻕﺭﺸﻤﻝﺍ ﺭﺍﺩ ،1

ﺹ ،2000 . 918

(36)

52

ﺢﻤﻁ • : ﺢﻤﻁ - ﻁ ﺎﺤﻤﺎﻁﻭ ،ﺎﺤﻤ .

ﺎﺤﻭﻤﻁ • :

ﺍﺩﻴﺩﺸ ﻩﺭﻅﻨ ﻊﻔﺘﺭﺍ ،ﻪﻴﻝﺇ ﺭﺼﺒ .

ﺦﻤﺸﺘ • : ﻪﻝ ﻑﺭﺸﺘﺴﺍ .

ﺔﻴﺘﻵﺍ ﻲﻨﺎﻌﻤﻝﺍ ﻰﻝﺇ ﺭﺎﺸﺃﻭ ،ﺩﺸﺭﻤﻝﺍ ﺱﻭﻤﺎﻘﻝﺍ ﻲﻓ ﺩﺭﻭ ﻱﻭﻐﻠﻝﺍ ﻰﻨﻌﻤﻝﺍ ﺱﻔﻨﻭ :

ﻰـﻝﺇ ﻊﻠﻁﺘ

ﻪﻠﻴﻨﻝ ﻁﺸﻨﻭ ﻪﻴﻓ ﺏﻏﺭ ،ﺀﻲﺸﻝﺍ ﻰﻝﺇ ﺎﺤﻭﻤﻁ ﺢﻤﻁ ،ﻡﺍﺭ ،ﻑﺩﻫ ،ﺩﺼﻗ ،ﻊﻤﻁ ،ﺏﻏﺭ ﻰﻨﻤﺘ .

ﻡﻴﻫﺎﻔﻤﻝﺍ ﻥﻤ ﺡﻭﻤﻁﻝﺍ ﻯﻭﺘﺴﻤ ﺭﺒﺘﻌﻴﻭ ﻥـﻤﻭ ﻲﺠﻭﻝﻭﻜﻴﺴـﻝﺍ ﺙﺍﺭﺘﻝﺍ ﻲﻓ ﺔﻠﻤﻌﺘﺴﻤﻝﺍ ﺔﺜﻴﺩﺤﻝﺍ

ﺔﻴـﺴﺭﺩﻤﻝﺍﻭ ﺔـﻴﻋﺎﻤﺘﺠﻻﺍ ﺎﻬﻋﻭﺭﻓ ﻑﻠﺘﺨﻤﺒ ﺔﻴﺴﻔﻨﻝﺍ ﺕﺎﺴﺍﺭﺩﻝﺍ ﻲﻓ ﺔﻝﻭﺎﻨﺘﻤﻝﺍ ﺓﺩﻴﺩﺠﻝﺍ ﺕﺎﺤﻠﻁﺼﻤﻝﺍ ﺔﻴﻭﺒﺭﺘﻝﺍﻭ ﺔـﻴﻘﻴﻘﺤﻝﺍ ﺔﻴﺍﺩﺒﻝﺍ ﺩﻴﺩﺤﺘ ﻲﻓ ﻥﻴﺜﺤﺎﺒﻝﺍ ﻥﻴﺒ ﺎﻓﻼﺘﺨﺍ ﺩﺠﻨ ﻙﻝﺫ ﻊﻤﻭ ،ﺔﻴﺠﺎﺘﻨﻹﺍﻭ ﺔﻴﻋﺎﻨﺼﻝﺍﻭ

ﺕﺎﺴﺍﺭﺩﻝﺍﻭ ﺙﻭﺤﺒﻝﺍ ﻲﻓ ﺓﺭﻤ لﻭﻷ ﻪﻤﺍﺩﺨﺘﺴﻻ ﻰﻝﺇ ﻙﻝﺫ ﻊﺠﺭﻴ ﻥﻤ ﻙﺎﻨﻬﻓ ﺔﻴﺴﻔﻨﻝﺍ

"

ﻭـﺒﻤﺍﺩ "

1931

ﺡﻭﻤﻁﻝﺍ ﻯﻭﺘﺴﻤ ﺡﻼﻁﺼﺍ ﻡﺍﺩﺨﺘﺴﺍ ﻲﻓ لﻀﻔﻝﺍ ﺎﻬﻴﻝﺇ ﺩﻭﻌﻴ ﻲﺘﻝﺍ .

ﻉﺍﺭﺼﻝﺍﻭ ﺽﻴﻭﻌﺘﻝﺍﻭ لﺸﻔﻝﺍﻭ ﺡﺎﺠﻨﻝﺍ ﻥﻋ ﺔﺴﺍﺭﺩ ﻲﻓﻭ . 1

ﺔﻨﺴ ﺔﻴﺠﻭﻝﻭﻜﻴﺴﻝﺍ ﺕﺎﺴﺍﺭﺩﻝﺍ ﻲﻓ ﺭﻬﻅ ﺡﻭﻤﻁﻝﺍ ﻯﻭﺘﺴﻤ ﺢﻠﺼﻤﻓ ﺍﺫﺇ ﺔﺒﺴـﻨﻝﺎﺒ ﺎـﻤﺃ ،1930

ﻯﻭﺘﺴﻤ ﺭﻴﻐﺘﻤ ﺕﻝﻭﺎﻨﺘ ﻲﺘﻝﺍ ﺕﺎﺴﺍﺭﺩﻠﻝ ﺎﻨﺈﻓ ﺡﻭﻤﻁﻝﺍ

"

ﺏﻭﻫ "

ﺡﻭﻤﻁﻝﺍ ﻯﻭﺘﺴﻤ لﻭﺎﻨﺘ ﻥﻤ لﻭﺃ ﺭﺒﺘﻌﻴ

ﺡﺎـﺠﻨﻝﺍ ﻪـﺘﻗﻼﻋ ﻥـﻋ ﻪﺒ ﻡﺎﻗ ﻱﺫﻝﺍ ﺙﺤﺒﻝﺍ ﻲﻓ ﻙﻝﺫ ﻥﺎﻜﻭ ،ﺭﺸﺎﺒﻤ ﻭﺤﻨ ﻰﻠﻋ ﺩﻴﺩﺤﺘﻝﺍﻭ ﺔﺴﺍﺭﺩﻝﺎﺒ ﺡﻭﻤﻁﻝﺍ ﻯﻭﺘﺴﻤﺒ لﺸﻔﻝﺍﻭ ﻥﺎـﻜ ﺎـﻤﻭ ،لـﺒﻗ ﻥﻤ ﺔﻴﻤﺴﺘﻝﺍ ﻩﺫﻬﺒ ﺎﻓﻭﺭﻌﻤ ﺢﻠﻁﺼﻤﻝﺍ ﺍﺫﻫ ﻥﻜﻴ ﻡﻝﻭ ،2

ﻐﻝﺍ ﻥﻤ ﺭﻴﺜﻜﻝﺍ ﻪﻔﻨﺘﻜﻴﻭ ،ﺎﻘﻴﻗﺩ ﺎﻴﻤﻠﻋ ﺍﺩﻴﺩﺤﺘ ﺍﺩﺩﺤﻤ ﻥﻴﻨﻐﻝ ﺀﺎﺠ ﻰﺘﺤ ﺽﻭﻤ

K. Lerxin) (

ﻩﺫـﻴﻤﻠﺘﻭ

"

ﺏﻭﻫ "

ﻥﺎـﻜ ﻲـﺘﻝﺍ ﺕﺎـﻴﺒﺩﻷﺍﻭ ﺕﺎﻴﻤﻭﻤﻌﻝﺍ ﻥﻤ ﻡﻭﻬﻔﻤﻝﺍ ﺍﺫﻫ ﺩﻴﺭﺠﺘ ﻲﻓ لﻀﻔﻝﺍ ﺎﻤﻬﻝ ﻊﺠﺭﻴ ﻥﺍﺫﻠﻝﺍ

ﺏﺭﺎـﺠﺘﻝﺍﻭ ﺕﺎـﺴﺍﺭﺩﻝﺍ ﻥﻤ ﺩﻴﺩﻌﻝﺍ ﻭﺭﺠﺃﻭ ،ﺔﺒﺭﺠﺘﻝﺍﻭ ﺱﺎﻴﻘﻠﻝ ﻪﻋﺎﻀﺨﺈﺒ ﺎﻴﻤﻠﻋ ﻩﻭﺯﻴﻤﻭ ﺎﻬﺒ ﻑﺭﻌﻴ

-1

ﺹ ،ﻕﺒﺎﺴ ﻊﺠﺭﻤ ،ﺡﺎﺘﻔﻝﺍ ﺩﺒﻋ ﺎﻴﻠﻴﻤﺎﻜ . 09

-2

ﻁ ،ﺔﻴﺭﺼﻤ ﻭﻠﺠﻨﻷﺍ ﺔﺒﺘﻜﻤ ،ﺭﺼﺎﻌﻤﻝﺍ ﻲﻓﺭﻌﻤﻝﺍ ﺱﻔﻨﻝﺍ ،ﻱﻭﺎﻗﺭﺸﻝﺍ ﺩﻤﺤﻤ ﺭﻭﻨﺃ

،1 ﺹ ،ﺓﺭﻫﺎﻘﻝﺍ ،1992 . 269

(37)

53

ﻝ ﻰﻝﺇ ﻙﻝﺫ ﺀﺍﺯﺠ ﻥﻤ ﻼﺼﻭﺘﻭ ﻥﻴﺩﺸﺍﺭﻝﺍﻭ لﺎﻔﻁﻷﺍ ﻰﻠﻋ ﺔﻴﻠﻤﻌﻤﻝﺍ ﺡﻭﻤﻁﻝﺍ ﺡﻼﻁﺼﺍ ﻰﻝﺇ ﻯﻭﺘﺴﻤ ﻅﻔ

ﺡﻭﻤﻁﻝﺍ ﻯﻭﺘﺴﻤـﺒ ﻑﺭﻋﻭ ﻻﻭﺎﻨﺘﻭ ﻻﻭﺍﺩﺘ ﺭﺜﻜﺃ ﻡﻭﻬﻔﻤﻝﺍ ﺍﺫﻫ ﺢﺒﺼﺃ ﻥﻴﺤﻝﺍ ﻙﻝﺫ ﺫﻨﻤﻭ .

ﻲﻤﻠﻌﻝﺍ ﺀﺍﺩﻷﺍ ﻊﻀﻭﺘ ﺱﺎﺴﺃ ﻰﻠﻋ ﻪﻔﻴﺭﻌﺘﺒ ﺡﻭﻤﻁﻝﺍ ﻯﻭﺘﺴﻤ ﺍﻭﺴﺭﺩ ﻥﻴﺫﻝﺍ ﺀﺎﻤﻠﻌﻝﺍ ﻡﺘﻫﺍ ﺩﻗﻭ

ﺨﺍﺩﺘﻤﻝﺍ لﻤﺍﻭﻌﻝﺍ ﺓﺭﺜﻜ ﻰﻝﺇ ﻙﻝﺫ ﺩﺭ ﻥﻜﻤﻴﻭ ﻪﺘﻘﻴﻘﺤ ﺢﻴﻀﻭﺘ ﻥﻋ ﺭﻅﻨﻝﺍ ﺽﻐﺒ ﻙﻭﻠﺴﻝﺍ ﻑﺼﻭﻭ ﺔـﻠ

ﺀﺎﻤﻠﻌﻝﺍ ﺀﻻﺅﻫ ﻥﻤﻭ ﻪﻨﻴﻭﻜﺘ ﻲﻓ . 1

ﻥﻭﺴﻨﻴﻜﻨﺃ ﻑﺭﻋ ﺩﺭﻔﻝﺍ لﻭﺎﺤﻴ ﻱﺫﻝﺍ ﺏﻘﺘﺭﻤﻝﺍ ﺯﺎﺠﻨﻹﺍ ﻯﻭﺘﺴﻤ ﻪﻨﺄﺒ ﺡﻭﻤﻁﻝﺍ ﻯﻭﺘﺴﻤ 1983

ﺎﻬﻴﻓ ﻕﺒﺎﺴﻝﺍ ﻩﺯﺎﺠﻨﺇ ﻯﻭﺘﺴﻤ ﻥﻋ ﺩﺭﻔﻝﺍ ﻯﺩﻝ ﺕﺎﻤﻭﻠﻌﻤ ﺩﻭﺠﻭ ﻊﻤ ﺔﻓﻭﻝﺄﻤ ﺔﻤﻬﻤ ﻲﻓ ﻪﻴﻝﺇ لﻭﺼﻭﻝﺍ .

ﺢﺠﺍﺭ ﻑﺭﻋﻭ ﻪﻏﻭﻠﺒ ﻲﻓ ﺏﻏﺭﻴ ﻱﺫﻝﺍ ﻯﻭﺘﺴﻤﻝﺍ ﻪﻨﺄﺒ ﺡﻭﻤﻜﻝﺍ ﻯﻭﺘﺴﻤ 1968

ﻪﻨﺃ ﺭﻌﺸﻴ ﻭﺃ

ﺔﻴﻤﻭﻴﻝﺍ ﻪﻝﺎﻤﻋﺃ ﺯﺎﺠﻨﺇﻭ ﺓﺎﻴﺤﻝﺍ ﻲﻓ ﻪﻓﺍﺩﻫﺃ ﻕﻴﻘﺤﺘﻝ ﻰﻌﺴﻴ ﻭﻫﻭ ،ﻪﻏﻭﻠﺒ ﻰﻠﻋ ﺭﺩﺎﻗ . 2

ﻙﻨﺍﺭﻓ ﺩﻌﻴﻭ ﻥﻤﻭ ﺏﻭﻫ ﺀﺎﺠ ﺎﻤﻜ ﺡﻭﻤﻁﻝﺍ ﺱﺎﻴﻗ ﺔﺒﻭﻌﺼ ﺍﻭﻜﺭﺩﺃ ﻥﻴﺫﻝﺍ ﻥﻴﺜﺤﺎﺒﻝﺍ ﻥﻤ 1935

ﻪﻔﻴﺭﻌﺘﺒ ﻡﺎﻗ ﻡﺜ ﻪﻨﺃ ﻰﻠﻋ

) : لـﻤﻋ ﻲﻓ ﻪﻴﻝﺇ لﻭﺼﻭﻝﺍ ﺩﺭﻔﻝﺍ ﻊﻗﻭﺘﻴ ﻱﺫﻝﺍ ﻲﻝﺎﺘﻝﺍ ﻲﻠﻌﻔﻝﺍ ﺀﺍﺩﻷﺍ ﻯﻭﺘﺴﻤ

ﻑﻭﻝﺄﻤ ﻥﺃ ﻙﻨﺍﺭﻓ ﺭﻜﺫ ﺩﻗﻭ ﺏﻭﻫ ﻯﺩﻝ ﺀﺎﺠ ﺎﻤﻜ ﺡﻭﻤﻁﻝﺍ ﻯﻭﺘﺴﻤ ﺭﻫﻭﺠﺒ ﻙﻨﺍﺭﻓ ﻅﻔﺘﺤﺍ ﻙﻝﺫﺒﻭ ﻪﻴﺩﻝ ﺎـﻤﻴﻓ ﺔـﻴﺘﺍﺫﻝﺍ ﻪـﺘﺎﻴﺎﻏ ﻭﺃ ﺩﺭﻔﻝﺍ ﺕﺎﻌﻗﻭﺘﻝ ﻲﻠﻜﻝﺍ ﻉﻭﻤﺠﻤﻝﺍ ﻪﻨﺃ ﻰﻠﻋ ﺡﻭﻤﻁﻝﺍ ﻡﻭﻬﻔﻤﺒ ﺩﺩﺤ ﺩﻗ ﺏﻭﻫ

ﺩﺩﺤﻤ لﻤﻋ ﻲﻓ ﻲﻝﺎﺘﻝﺍ ﻪﺌﺍﺩﺄﺒ ﻕﻠﻌﺘﻴ . (

ﺭﻨﺩﺭﺎﺠ ﺎﻤﺃ : 1940

ﻴﺩﻘﺘﻜ ﻭﺃ ﻲﻤﻜ ﻥﺎﻴﺒ ﻭﻫ ﺡﻭﻤﻁﻝﺍ ﻯﻭﺘﺴﻤ ﻥﺃ ﻯﺭﻴﻓ ﻪﻌﻀـﻴ ﻲـﻤﻜ ﺭ

ﻥﻴﻌﻤ ﻁﺎﺸﻨ ﻲﻓ ﻲﻝﺎﺘﻝﺍ ﻪﺌﺍﺩﺄﺒ ﻕﻠﻌﺘﻴ ﺎﻤﻴﻓ ﻪﺴﻔﻨﻝ ﺩﺭﻔﻝﺍ .

ﻙﻨﺯﻴﺇ ﺎﻤﺃ : 1945

ﻩﺫـﻴﻤﻼﺘﻭ ﻭﻫ ﻪﺘﺎﺴﺍﺭﺩ ﻥﻤ ﻡﻏﺭﻝﺎﺒ ﺡﻭﻤﻁﻝﺍ ﻯﻭﺘﺴﻤ ﻙﻨﺯﻴﺇ ﻑﺭﻌﻴ ﻡﻝ

لﻤﻋ ﻲﻓ ﺓﺩﻫﺎﺠﻤﻝﺍﻭ ﺓﻭﻘﻝﺍ ﺏﻴﺭﺩﺘﻭ ﺕﺎﺒﻘﺤﻝﺍ لﻴﻝﺫﺘ ﻰﻝﺇ لﻴﻤﻝﺍ ﻪﻨﺄﺒ ﺡﻭﻤﻁﻝﺍ ﻑﺭﻋ ﻪﻨﻜﻝﻭ ﻪﻝ ﺓﺩﻴﺩﻌﻝﺍ

-1

ﺩﺩﻌﻝﺍ ،ﺎﻴﻨﻤﻝﺍ ﺔﻌﻤﺎﺠ ،ﺏﺍﺩﻵﺍ ﺔﻴﻠﻜ ،ﺔﻴﻨﺎﺴﻨﻹﺍ ﻡﻭﻠﻌﻝﺍﻭ ﺏﺍﺩﻷﺍ ﺔﻠﺠﻤ ،ﺭﺸﻨﻝﺍﻭ ﺔﻋﺎﺒﻁﻠﻝ ﺀﺍﺭﺤ ﺭﺍﺩ ،42

ﺹ ،ﺓﺭﻫﺎﻘﻝﺍ ،2001 . 453

-2

،ﺔﻴﺭﺩﻨﻜﺴﻹﺍ ،ﺔﻴﻌﻤﺎﺠﻝﺍ ﺏﺘﻜﻝﺍ ﺭﺍﺩ ،ﻲﻋﺎﻨﺼﻝﺍ ﺱﻔﻨﻝﺍ ﻡﻠﻋ ،ﺢﺠﺍﺭ ﺕﺯﻋ ﺩﻤﺤﺃ ﺹ ،ﺓﺭﻫﺎﻘﻝﺍ ،1968

. 80

Références

Documents relatifs

– Est considéré diplôme de l'enseignement supérieur dans la spécialité de comptabilité, au sens de l'article 2 de la loi n° 2002-16 sus-indiquée, l'un des diplômes suivants ou

Dans le souci d’une utilisation pratique de ces matériaux, des copolymères du styrène, butadiène et leurs dérivés substitués en position -4 (para) ont été

[r]

[r]

ﻟا ﻰﻨﺤﻨﻤﻟا ﻰﻠﻋ ﻞﺼﺤﻨﻓ ﺔﺠﺗﺎﻨﻟا ﻞﻜﺸﻟﺎﺑ

[r]

[r]

[r]

[r]

[r]

[r]

[r]

[r]

[r]

[r]

[r]

[r]

[r]

Il assure la représentation des collectivités territoriales de

1 ، 2015 ص ، 31. لوﺣ ﺔﯾﻧطوﻟا وﯾﯾو ﺔﻘﻠﺣ ،سﯾرﺗ ﺔﯾﻗﺎﻔﺗا ﻰﻟإ سﯾرﺎﺑ ﺔﯾﻗﺎﻔﺗا نﻣ ﺔﯾﻋﺎﻧﺻﻟا ﺔﯾﻛﻠﻣﻟا قوﻘﺣﻟ ﺔﯾﻟودﻟا ﺔﯾﺎﻣﺣﻟا ،رﯾﻐﺻﻟا نﯾدﻟا مﺎﺳﺣ 2:. ﺔﯾرﻛﻔﻟا

Army Toxic And Hazardous Materials Agency, Aberdeen Proving Ground, MD, Report N°... Am

Aucun nouveau droit de douane à l’importation ou à l’exportation, ni taxe d’effet équivalent n’est introduit dans les échanges entre la Communauté et l’Algérie et

La lumière pénètre dans l'oeil par un orifice circulaire situé au centre de l'iris,