• Aucun résultat trouvé

ع ذا ا نا :ــــــــــــــــرا ةرود : نا2008 ةد را :ا ما ا : ر  و تر ةا :04  و ت ا  ا ةأ عا لوا ا )03 ط : ( 1 - أ / يرا دا    تارذ

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Partager "ع ذا ا نا :ــــــــــــــــرا ةرود : نا2008 ةد را :ا ما ا : ر  و تر ةا :04  و ت ا  ا ةأ عا لوا ا )03 ط : ( 1 - أ / يرا دا    تارذ"

Copied!
10
0
0

Texte intégral

(1)

ذا : ةر د 1

ةد را :

ا ما

ا : ر و تر

ةا : 04 !" و ت#$

#

%&ا '(

)*ا

ةأ-) ع/-/ا

لوا !"ا )

03 ط'(

: (

1 - أ / ير4ا د6ا 7" 8 '!# تارذ ':ا ـ ;ا د6ا < ;= وZ

A

ى'?أ ةا" @; ً B; C/ا ةاا ـ )

E% ةا" وأ F%ا ةا"

( ت/H و α

وأ β

وأ عKإ γ .

ب / Po → Pb + He

ظR"&ا ""S T@;%

: Po

2 - أ / لو6-ا ءX) :

120 100

80 50

20 0

t (jours)

0,60 0,50

0,40 0,25

0,10 0

ب / نا Y$ر :

أ6/% '/ X) Y;H) Z?

ـ

/ [S;ا ن"S :

N = N0 e – λt

= e – λt

⇐ ln

= – λt

– ln

= λt

y = At

]# X!R/ا نا

″ أ6/% '/ X) Y;H) Z?

‶ XCا F) ]ر#

: y = At

#K&ا [S;ا ةر# ^) T; ه و .

د / /S F λ

:

Y;H/ا X) A =

= 5×10-3 jours-1 = 5,78×10-8 s-1

`a : A = λ

ـه / N = N0 e – λt

⇐ Xb t = t½ :

= N0e½

t½ =

= 138,9 jours

2×025

2×025

0,25

0,50

0,25

0,25

0,25 0,25 0,25

1,00

2,00

A Z

206 82

4 210 2

84

- ln N(t) N0

0,10

0 20 t ( jours)

- ln N(t) N0

(2)

ذا : ةر د 2

%&ا '(#

ةأ-) ع/-/ا

*(+ا !"ا )

03 ط'(

: (

1 - ةرا6ا Z@=) :

2 - أ / uAB = E

؛ uAB = L

+ ri

L

+ ri = E

وأ

+

i –

= 0

ب / نأ ن i(t) = I01 e

د/ Xa ه %Hا ;ا

:

Fر% d;%

: i(t) = I01 e

؛

= I0 .

e

<

;ا د/ا 6-"

: r.I0 – E = 0

⇐ E – E = 0

نb : r.I0 = E

;%

;ا د/ا :

8 XRآ ة@/ا ةرا X .

3 - أ /

% ة@/ا ةرا gإ ع' :

i(t) = 0,451 e

⇐ I0 = 0,45 A

ب / Yا6ا م:ا <

:

= 0

⇐ r =

!

⇐ r = 10 Ω

ـ / ةرا F) i(t) = 0,451 e

ةرا ^) "ر/% و i(t) = I01 e

6-"

:

= 10 SI

، r = 10 Ω

⇐ L = 1 H

د / τ =

= 0,1 s

4 - أ / E(L) =

LI = 0,10125 jouls

ب / uAB = L

+ ri

⇐ uAB = 4,5 e

ـ / t = 0,3 s

⇐ uAB = 4,5 e$ = 0,224 V

0,25

2×0,25

0,50

0,25

0,25

0,25 0,25 0,25 0,25 0,25

0,25

1,00

1,00

0,75

+ا !"ا ,

) 03 ط'(

: (

1 -

n = C.V = %

&

⇐ m = C.V.M = 60 mg

2 - CH3COOH (aq) + H2O (ℓ) = CH3COO- (aq) + H3O+(aq)

3 - م6;ا لو6 :

/:#bا م6;ا xmax

]j ي4ا م6;ا ه F) ً)/ 6R/ا X#;/ا ;= )6# X#;ا

#;ا Z$ا .

C.V – xmax = 0

xmax = C.V = 10-3 mol

4 - أ / ـ G = k.σ

⇐ σ = '

( ـ σ = λ . [H3O+] + λ . [CH3COO-]

CH3COOH (aq) + H2O (ℓ) = CH3COO- (aq) + H3O+(aq)

X#;ا د)

n(H3O+) n(CH3COO-)

n(H2O)

n(CH3COOH)

م6;ا /-ا a

0 0

ةد%

C.V= 10-3

0

Rا ا6;%lا

x x

ةد%

10-3 – x x

;"lا

xf

xf

ةد%

10-3 – xf

xf

8ا Rا

0,25 0,25

0,25

0,25

0,25 0,25

0,25

0,25

H3O+ CH3COO-

uAB i

K B A

L,r

E+

(3)

ذا : ةر د 3

%&ا '(#

ةأ-) ع/-/ا

ب / نزا;ا 6#

: [H3O+]f = [CH3COO-]f = )* +

σ = [H3O+]f ( λ + λ ) = ' (

[H3O+]f = '

(,-./ 0 1,-1..2 = 4,1×10-4 mol.L-1

ـ / pH = – log [H3O+]f = 3,4

5 - أ/

Qrf = 34-5/6*374-75526*

374-75546* = 34-5/6*

8

374-75546* = 34-5/6*

8

734-5/6*

نزا;ا E%o نزا;ا 6# X#;ا 'Hآ Xp/

) K /Rا E%o Ka

p

<ا/ا (

أ ي : Ka (CH3COOH/ CH3COO-) = K = Qrf = 9,× 2;8

<=,<× 2; = 1,67×10-5

6 - pKa pا (CH3COOH/ CH3COO-) :

pKa = – log Ka = 4,8

2×0,25

0,25 0,25 0,25 0,25 0,25

1,25

0,75

0,25

ا !"ا .ا"

) 03 ط'(

: (

1 - Xp/

ةا 8;/S ةر# و :

F = G %>&?

8

2 - ما ب4-ا E%o ة6aو :

G = @>8

%>&?

G = 3(A6363B286386

3(A63(A6 = 3-63B286 3(A6

⇐ G : m3.s-2.kg-1

3 - @=ا #'Hا ةر#

:

6 : F = m.an

؛ F = G %>&?

8

؛ an = C8

⇐ G %>&?

8 = m.C8

v = D'>& ?

4 - ةر#

رو6ا l6% v : T

v = E

F

5 - ةر#

رو6ا : T

6 : v = D'>& ? = E F

⇐ T = 2πD'>&- ?

6 - أ / F-8 Hا : ةر# F) %HاT

te= k

9E8 = C

'>&?

F8 =

-

Hا ;%

F8 -

يآ'/ا YH-ا ;% S*# 8 Z< ، '/S يs% T; l )

ضرbا . (

k = F8

- = 9E8

'>&? = 9,9×10-14 SI ب / رو6ا '/ T

: 6 k = F8

-

⇐ T = √k. r$

r = 2,66×104 km

⇐ T = 12 h

0,25 0,25

0,25

0,25

0,50

0,25 0,25 0,25

0,25

2×0,25

0,50

0,25

0,75

0,25 0,25 1,00

ا !"ا /0

) 04 ط'(

: (

1 -

#'Hا ةر#

: S@ا ظR"إ أ6) T@;%

:

Cte B = + Ec B

= Ep

+ EcA

EpA

6-"

: vB = K2gL sin α

vB = 7,07 m/s

2 - #'Hا عK [!?

RS7 @ا <

:C

- X)Rا : س//ا Y;H/ا ي'ا6ا رH/

@ا <(BC) .C

- 8-ا : آ'Rا 8 .

0,25 0,50 0,25

0,75

0,25

H3O+ CH3COO-

r E%o Y-"

#@(ا '/S

ضرbا

F

O Ú

T S

(4)

ذا : ةر د 4

%&ا '(#

أ-) ة ع/-/ا

- @ا :

7,07 m/s @ا نb

@ا ^) <bا ى;H/ا 7" < ^ C B

3 - أ / رR/ا g#

(y'y) RUUS X)a

ΣFUS = 0US :

R1 = mg cosα

⇐ R1 = √3 N = 1,73 N

ب / رR/ا g#

(ONUUUUUS) RUUS X)a

ΣFUS = m . aUS :

R2 = mg + man = m(g + C_8

)

⇐ R2 = 7,44 N

4 - أ / ر6ا د/ا y = f (x)

رH/

Y/ا <

(Cxy) :

y = C A

18`aB8b x2 + x tgα

5 - <H/ا :CM

@ا 8'M

yM = 0

⇐ CM = xM = C18`aB b×Bc b A

xM = 4,33 m

0,25

0,50

Y$'ا 2×0,25

2×0,25

0,25

0,50

0,50

1,25

1,25

0,50

ا !"ا

*!"2 )

04 ط'(

: (

1 - م6;ا لو6 :

2 - لو6-ا ءX) :

n(H2) = x = +,8

+d

8 7

6 5

4 3

2 0 1

t(min)

985 985

985 970

910 810

625 336

0 (mL)

4,1 4,1

4,1 4,0

3,8 3,4

2,6 0 1,4

x(10-2 mol)

3 - "ا gR/ا Y$ر x = f (t)

:

Mg (s) + 2H3O+(aq) = Mg2+(aq) + 2H2O (ℓ) + H2 (g) X#;ا د)

n(H2) n(H2O)

n(Mg2+)

n(H3O+)

n(Mg) م6;ا

/-ا a

0 0

0 C.V = 0,30

m/M = 0,041 0

ا6;%lا

ةد% x x

0,30 – 2x

0,041 – x

x

;"lا

xf

ةد%

xf

0,30 – 2xf

0,041 – xf

xf

8ا Rا

0,25

0,25

0,50

0,50

0,25

0,75

0,50

y

y'

B S

α

R1

P

A

ax = 0

ay = – g a

vx = vC cos α

vy = vC sin α – gt v

x = vC t cos α y = vC t sin α –

gt2 OM

VH

2

Ywا N

P

R2

C

B

r r

I O

n an

t½

xmax /2 xmax = xf

t ( min) x (10-2 mol)

1 0 1

(5)

ذا : ةر د 5

&ا '(#

% ةأ-)

ع/-/ا

4 - 8ا م6;ا xf

:

نا F) :

xf = 0,041 mol

6 : nMg = %

& = 0,041 mol

يأ : xf = nMg

ه 6R/ا X#;/ا ، ;%

) Mg مj/ا ن6) (

5 - F;:Rا < Fور68ا o XC #'$

( t = 0 min ) ،

( t = 3 min ) :

نb X#;ا #'$ ه :

v = )

=

gR/ س//ا X) Xp/ و x = f (t)

ة';/ا :Rا 6#

.

- :Rا 6#

t = 0 min )

x*#أ نا yal : (

v(t = 0min) = ) = 2×10-2 mol.min-1

- :Rا 6#

t = 3 min :

v(t = 3min) = ) = 0,6×10-2 mol.min-1

v(t = 3min) < v(t = 0min)

نb F)ا ^) [S; ت*#;/ا آا' .

6 - X#;ا !" F)ز t½

:

t½

/:#bا ])6 !" X#;ا 8< z ;ا ة6/ا ه )

8ا ( xf = xmax

Xb : t = t½

x = )efg

= )*

= 0,02 mol

أ'"

نا F) :

t½ = 1,5 min

7 - م"ور68ا دراK آ' (H3O+)

/ا لR;ا ء8;"ا 6# #;ا Z$ا <

:

6 n4-5/* = C.V – 2xf = 0,218 mol :

;%

: [H3O+]f =

h,-./i*

+ = 3,63 mol.L-1

0,50 0,25 0,25

0,25

0,25

0,25

0,25

0,25

0,25

0,75 1,00

0,25

0,50

(6)

ذا : ةر د 6

ةد را :

ا ما

ا : ر و تر

ةا : 04 !" و ت#$

%&ا '(#

)*ا

ةأ-) ع/-/ا

لوا !"ا )

03 ط'(

: (

-I 1 / X#; 4//ا د/ا ء/ا و Bوا d/a

:

C6H5COOH (aq) + H2O (ℓ) = C6H5COO- (aq) + H3O+(aq)

2 / X#;ا م6 لو6 :

3 / بHa لR/ا < ة6ا;/ا /ا عا"| /ا آا';ا (S1)

نزا;ا 6#

:

نزا;ا 6# م6;ا لو6 F) 6 :

[H3O+]f = [C6H5COO-]f = )* +

6 و : σ = j4-5/ . [H3O+] + j7k4l7552 . [C6H5COO-]

⇐ σ = [H3O+] hj4-5/ m j7k4l7552i

⇐ [H3O+]f = n

,-./ 0 1k,l1..2

[H3O+]f = [C6H5COO-]f = ,op× 28

$= 0$,9 2- = 2,2×10-4 mol.L-1

B4آ : [C6H5COOH]f = )*

+ = C1 – [C6H5COO-]f = 9,78×10-3 mol.L-1

4 / 8ا Hا τ1f

X#;ا م6;

:

τ1f = )*

+ = 34-5/6*

7q = 0,022 = 2,2%

نأ /%

: τ1f < 1 ن}< ،

: لR;ا ) لR ء/ا < Bوا d/a (

م '~

.

نأ ;;H" ]) و :

d/a Bوا d/a

.

5 / /ا نزا;ا E%o بHa K1

:

K1 = 34-5/6*×37k4l75526*

37k4l75546*

K1 = ,× 2-8

<,ro× 2- 4,95×10-3

-II أ / 8ا Hا τ2f

HHا d/a X# م6;

B ء/ا ^) :

τ2f = 34-5/6*

78 = 2-,82- = 0,063 = 6,3%

ب / F% "ر/ا τ1f

و τ2f :

نأ /%

C2 = C1

نأ و τ2f > τ1f ،

نأ ;;H"

: HHا d/a B

F) ىSأ d/a

Bوا .

C6H5COOH (aq) + H2O (ℓ) = C6H5COO-(aq) + H3O+(aq)

X#;ا د)

n(H3O+) n(C6H5COO-)

n(H2O)

n(C6H5COOH)

م6;ا /-ا a

0 0

ةد%

n0 = C.V

0

Rا ا6;%lا

x x

ةد%

n0 – x x

;"lا

xf

xf

ةد%

n0 – xf

xf

8ا Rا

0,25

0,25

0,25

0,25

0,25 2×0,25

0,25

0,25

0,25

0,25

0,25

0,25

0,25

1,25

0,50

0,25

0,50

(7)

ذا : ةر د 7

%&ا '(#

ةأ-) ع/-/ا

*(+ا !"ا )

03 ط'(

: (

1 - ةر#

ةا FS/J

Xaز €آآ g# 7/Cا 8@ ;ا :

FS/J = G %s>&t

8

2 - أ /

^'/ا يآ')8ا

: ) ه 7/Cا xآ') ^'

o*o R" 8) و gp) gp) ة6);) o*pا xروR) و

ءا < ;%o م-"

.

ب / عرH;ا ةر#

Xaز €آا @# آ') آ'R(a) :

6-" F "pا ن"ا T@;%

ΣFUS = mJ . aUS' :

`R%

: FS/J = mJ . aG

⇐ aG = an = G &t

8

) يآ') /w" عرH (

ـ / #'H <'Rا ةرا :(v)

an = C8

= G &t

8

v = D'>& t

v = 1,3×104 m.s-1

3 - رو6ا ةر#

7/Cا لa Xaز €آ(T) :

T = E

C = 3,77×108 s

4 - ـ `pا ن"ا

‶ 'آ : €آا رود ^%') )

يرا6/ا YH-ا (

6ا €) ^) €$;

Z$;/ا آا آ') F%

7/Cا آ') و € )

يآ'/ا YH-ا (

يأ :

te= k

F8 = C

-

F) ;;H" `a D'>& t

v =

E و T = C

:

te= k

9E8 = C

'>&t

F8 =

-

2×0,25

0,25

0,25 0,25 2×0,25

2×0,25

0,25

2×0,25

0,50

1,25

0,50

0,75

+ا !"ا ,

) 03 ط'(

: (

1 - رد!ا عK&ا ‚ و يوا B;ا د) :

F → O + X

Fد6ا ظR"ا أ6) €Ha وZ

6-"A : Z = 1 و A = 0 ]) و ، :

F → O + e

ـ K&ا رد!ا ع :

β+

2 - نأ ن λ = ½

:

6 [S;ا ن"S

#K&ا :

N(t) = N0 e – λt

]) و ، :

Xb t = t½

: N(t½) =

= N0 e½

⇐ ln

= ln e½

⇐ λ = ½

بHa ـ λ

: λ = ½

⇐ λ = ,p<$

×p = 1,05×10-4 s-1

.

3 - أ / را "أ د6#

#'-ا 'R :R :

N(t) = N0 e – λt

⇐ A(t) = = λN0 e – λt = A0 e – λt `a

: A0 = λN0

]) و : N0 = v

.w2x = ,p× y

, =× 2;×w2q,l×q2;×-k = 3,6×1012 noyaux

ب / طCا „! ق'j;H/ا F)ا $;ا #Hا 6# طCا F) 1%

:

A(t) = 1% × A0 = v

= A0 e – λt'

= e – λt'

⇐ – ln 100 = – λt'

t' =

=

, =× 2; = 4,4×104 s

يأ : t' = 12 h , 12 min

0,25 0,25

0,25

0,25

0,25

0,25

2×0,25

0,25

2×0,25

0,25

0,75

0,75

1,50

A Z 18

8 18

9

18 8 18

9

0 +1

r E%o Y-"

Xaز €آآ

ا 7/C

FS/J

O Ú

S J

(8)

ذا : ةر د 8

%&ا '(#

ةأ-) ع/-/ا

ا !"ا .ا"

) 03 ط'(

: (

1 - أ / p/ا FRCُ

.

ب / X?6) S@% دو) ‡ م*#إ ز8 وأ ة'آاذ وذ @8) زا;ها Y$ار @$ا%

.

ـ / %'8ا ةرا6ا لj;Kا YR ;ا ;ا د/ا :

تا';ا ^/ ن"S T@;%

: uAB + Ri – E = 0

⇐ uAB + Ri = E

F i = z = C . |}~ : ;% ،

: RC |}~

+ uAB = E

د / ةر#

F)ا E%o ةرا6

: τ = RC

ي6ا XR;ا :

U = Ri

⇐ [R] = [U-1]×[I]

i = C . 

⇐ [C] = [T]×[U-1]×[I]

]) و : [τ] = [R]×[C] = [U-1]×[I]× [T]×[U-1]×[I] = [T]

F)ا E%o و6ا تا6aا / < "pا ة6a% ر6 8< ، F)ا 6% ]τ

(S.I) .

ـه / ةرا نأ تoإ uAB = E1 e τ

;ا د/ ً*a RC |}~

+ uAB = E :

d;%

د/ا <

RC |}~

+ uAB = E ةر%

uAB = E1 e τ 8;C) و

|}~

= E .

€7e τ FوH;) F<'@ا نأ 6-"

: E = E X ;ا د/ا نأ يأ

ةرا 8 XRآ ة@/ا .

و / "ا gR/ا XK uAB = f (t)

:

ي / نا F) "ر/ا :

:Rا 6# ، ً"%

t = 5τ :

uAB = 11,9 V ;% ،

|}~ :

= ,<

= 0,99

⇐ :Rا < p/ا t = 5τ

Ej%

ا 8;RK F)99%

.

2 - أ / / z' ث6R p

.

ب / %'8ا ةرا6ا < R/ا /:#bا S@ا /S :

E (C) =

CU%‚ƒ =

×1×10-6×122 = 7,2×10-5 J

0,25 0,25 0,25 0,25 0,25

2×0,25

0,50

0,25 0,25

0,25

2,50

0,50

!"ا ا

/0 ) 04 ط'(

: (

1 - /ه ن;pا :

( I2 (aq) / I-(aq) )

و ( S2O82- (aq) / SO42-(aq) )

2 - X#;ا م6 لو6 :

ا/ا R!ا ':"أ .

3 - 6R/ا X#;/ا 66R :

6-" x"دأ م6;ا لو6 F) :

n01 – xf = 0

xf = C1 . V1 = 2,0×10-1×50×10-3 = 1,0×10-2 mol

n02 – 2xf = 0

xf =

C2 . V2 =

×1,0×50×10-3 = 2,5×10-2 mol

T$ /)

xf = 10-2 mol

دراK ه 6R/ا X#;/ا و ، S2O82-

.

2×0,25

0,25 0,25

0,25

0,50 0,25 0,50

H

E

τ

t (ms) uAB = uC (V)

12

0 4

5 10 15 20 25 30

(9)

ذا : ةر د 9

%&ا '(#

ةأ-) ع/-/ا

4 - X#;ا !" F)ز (t½)

: 8ا ])6 !" X#;ا غ مز*ا F)ا ه )

/:#bا (

يأ : Xb t = t½

x = )*

/S ج;;$ا t½

ً"%

: t½

T<ا n(S2O82-

) = „q

= )*

= )efg

= 5×10-3 mol

]) و : t½ = 17,5 min

5 - بHa /ا آا';ا /ا عا"|

:Rا 6# #;ا Z$ا < ة6ا;/ا t½

:

…SOo‡½ = 7q+q)

+q0+8 = =× 2-

, = 5,0×10-2 mol.L-1

3I6½ = )

+q0+8 = 5,0×10-2 mol.L-1

3I6½ = 7q+q)

+q0+8 = = × 2-×=× 2-

, = 4,0×10-1 mol.L-1

…SO9‡

½ = )

+q0+8 = 1,0×10-1 mol.L-1

3K06½ = 7q+q078+8

+q0+8 = 7,0×10-1 mol.L-1

6 - :Rا < X#; /-Rا #'Hا F t = 10 min

:

6 : x = n01 n‰85y82

، vvol =

+

ƒ

`a : ء;?lا #'$ ه X#;ا #'$

نا F) :

س//ا X)

ƒ

= t8.y82 = =r,=××,=2- = 2,7×109 mol/min

]) و : vvol = ,r× 2;

, = 2,7×10$ mol.L-1.min-1

2I-(aq) + S2O82-(aq) = I2(aq) + 2SO42- (aq)

X#;ا د)

n(SO4 2-) n(I2)

n(S2O8

2-)

n(I-) م6;ا

/-ا a

0 0

n01 = C1.V1

n02 = C2.V2

0

Rا ا6;%lا

x x

n01 – x

n02 – 2x

x

;"lا

xf

xf

n01 – xf

n02 – 2xf

xf

8ا Rا

0,25

2×0,25

0,25 0,25 0,25

0,25

0,25 0,25

0,25

0,25

0,75

1,25

0,75

ا !"ا

*!"2 )

04 ط'(

: (

1 - أ / ةرHا @# آ') آ'a ‚ %-;$lا ة6) ل*?

τ1 :

@ا أ6) €Ha )

F لوbا ن"ا ΣFUS = 0US : (

آ'R<

″ /:;) /;H)

ب / Hا بHa

q

C

:

نأ ;;H" لو6-ا F) :

= Cte q

C

]) و

1 : د'‚ €$;d

ً ^) .v

ـ / ة6/ا /S τ1

: 6-" لو6-ا F) τ1 = q

C = 1 s .

2 - أ /

<bا 4/"

„ا /# ل*? ةرHا g# ة'o‹/ا ل :

1,0

1,0 1,0 1,0 1,0

0,25

0,25

0,25

0,25

2×0,25

1,00

d1

v (s)

G

x آ'Rا gR)

x'

P

R

Ff/G

(10)

ذا : ةر د 10

%&ا '(#

ةأ-) ع/-/ا

ب / F% <'Rا S*ا v2

و d2

:

S@ا ظR"إ أ6) T@;%

: E0 + W = E

/-ا g#

) ةرHا : (

S;ا 6#

: E = 0 ]) و : E0 = – W

`a : W = – Ff/G.d2

) مو) X/#

(

;%

:

m v2 = Ff/G.d2

v2 = @*/Œ

% . d2

ـ / "ا gR/ا Y$ر v2 = g (d2)

:

933,6 771,6 625,0

493,8 192,9

v2 (m.s-1)2

67 55

45 35

14 d2 (m)

د / نا v2 = g (d2) XCا F) ];د) أ6/% ر) X) Y;H) Z? F# ةر#

:

v2 = k . d2

؛ ];ا X)) ه k )

X/ا . (

بHa :k

k = C8

8 = 14 m/s2

:ا S*ا F% %@/%

' v2 = @*/Π:

% d2

"ا S*ا و )

'-;ا : (

v2 = k . d2

6-" ، F/' = :

m.k

⇐ F/' =

×9×102×14 = 63×102 N

⇐ F/' = 63×102 N

0,25 2×0,25

0,25

2×0,25

0,25

0,25

0,25

0,25

3,00

34 56(ا

:

( F )

( F )

( F )

d2 ( m) v2 (m/s)2

200 10 0

Références

Documents relatifs

Army Toxic And Hazardous Materials Agency, Aberdeen Proving Ground, MD, Report N°... Am

In the case when the conditional release will be nullified due to a violation of the commitments and the imposed conditions on the released person, or due to having

Aucun nouveau droit de douane à l’importation ou à l’exportation, ni taxe d’effet équivalent n’est introduit dans les échanges entre la Communauté et l’Algérie et

La lumière pénètre dans l'oeil par un orifice circulaire situé au centre de l'iris,

ﻟا ﻰﻨﺤﻨﻤﻟا ﻰﻠﻋ ﻞﺼﺤﻨﻓ ﺔﺠﺗﺎﻨﻟا ﻞﻜﺸﻟﺎﺑ

[r]

[r]

[r]

[r]

[r]

[r]

[r]

[r]

[r]

[r]

[r]

– Est considéré diplôme de l'enseignement supérieur dans la spécialité de comptabilité, au sens de l'article 2 de la loi n° 2002-16 sus-indiquée, l'un des diplômes suivants ou

Programme consacré à la biochimie structurale (glucides, lipides, acides nucléiques et protéines) et enzymologie.. Exercices - Equilibre Acides-bases

Une autre technique de commande classique est utilisée (PI) (Proposée par Benchmark) seulement les résultats qui sont montrés, pour qu’on puisse évaluer les

Dans le souci d’une utilisation pratique de ces matériaux, des copolymères du styrène, butadiène et leurs dérivés substitués en position -4 (para) ont été

[r]

[r]

1 ، 2015 ص ، 31. لوﺣ ﺔﯾﻧطوﻟا وﯾﯾو ﺔﻘﻠﺣ ،سﯾرﺗ ﺔﯾﻗﺎﻔﺗا ﻰﻟإ سﯾرﺎﺑ ﺔﯾﻗﺎﻔﺗا نﻣ ﺔﯾﻋﺎﻧﺻﻟا ﺔﯾﻛﻠﻣﻟا قوﻘﺣﻟ ﺔﯾﻟودﻟا ﺔﯾﺎﻣﺣﻟا ،رﯾﻐﺻﻟا نﯾدﻟا مﺎﺳﺣ 2:. ﺔﯾرﻛﻔﻟا