• Aucun résultat trouvé

ﺱا 鍊 ﺱا ا. -    آ إ" ا دآﺱر ن نأ. " ـــــــﺱ첰 تـــــــه ﺱا 鍊 ﺱا ا. -    آ إ" ا دآﺱر ن نأ. " ـــــــﺱ첰 تـــــــه لـﺡ آر  ا轢آ ا簾 視 ا. ةاو ،

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Partager "ﺱا 鍊 ﺱا ا. -    آ إ" ا دآﺱر ن نأ. " ـــــــﺱ첰 تـــــــه ﺱا 鍊 ﺱا ا. -    آ إ" ا دآﺱر ن نأ. " ـــــــﺱ첰 تـــــــه لـﺡ آر  ا轢آ ا簾 視 ا. ةاو ،"

Copied!
103
0
0
En savoir plus ( Page)

Texte intégral

(1)

2013 / 2014

ــــ ا ــــا ا ـــــا ا ــــرــــ

ا اا اا را رازو ا او !ا " #ا ة

رﺵ!& ن!ز ﻡ!ﺝ *

*

,! -ا ما و ق ا آ

قﺡ "-2 345ﺕ

: ت!-,9ﻡ و ود

#,!ا ةد!ﺵ ; < ت!=#ﻡ >? ;ﺥ ﺏ

لـﺡ

!=ا دا&إ >ﻡ :

E ﺕ

ذ!#,Gا فاﺵا

& يﻡ!J ! ,K ت!#ه

(2)

و

آر اآ ا ا .

ةاو ، ! "#$ م&او

' (ﺱ $أ ة+ ، ,- .#ﺱو #$ ا "#/

- 1ا ن,3&4ا .5,ا ا 6

7ﻁ$ ء:ﺱو #; .5$ "#$

<= >7?ا =رد ةر(إ "#$

ر/ B,ﺱو .

- C($و ي EF مأ

ف?4ا ذ3ﺱI

"

$ يK "

(-و Bا LMN "#$

$& O C

.

- قNا L, ةQﺱأ ا آ

. - R+ S C($ﺱ S Tآ او و B B#= Nو ,= S وأ ةرادإ ل$ صNW=

B&ﺱX4ا

,&Y B7-?3ﺱZا BN,ا

.

(3)

- .L T+ S Tآ [إ

"

.#,4ا دآ

ZNﺱر نN نأ . "

ـــــــﺱ] تـــــــL3ه

(4)

ــــــــــــــــــﻡﻡ

(5)

ﻡﻡ :

وو ﺵ و ن و ت"ه $ ا ا ا بر& ا ' ($ا ) ةر+ﺏ -ه.

/& ـــــ ا نو0 ا ـ1 و 23 4 56 ـ 6و ـ))ﺡ ,

ذ:ا 56 ; <آو

و ا ةرادإ و 2@ ا .1 ا تارا) ا .

ا ا ﺏ& B ا Cــــــــر& ا D إ عـــــــﺝ ﺏ و ,

ـــــ.G Mا م!N<

$ ﺏ "آ

ا 4 Hا ـــ4 56 ا ا ا و ا .0 رد)

. . ا ا ةر ا عI$ا ﺏو 1954

هأ رادإ و@14 و $ ﺏ و .. رﺙ و ت1.0 و ت"ه .G 2 Mـــــــــا

اا ةرO ـــــــPا ا ةدو 23 56 ا .1 ا 1 .ر $ ﺏ 1.0آ

P

ا د. ا ا تد&.ا و لR)&.Iا () D&ﺡ لR&ﺡIا ة&6 5 ا ير ا .

م4 ﺏو 1962

ا ا ــــــر ا مـــ '4 '4أ ي< ا 51.G& ا 5 ا ا .G 2

ا ا) ا ,

&. Wراﺹإ و WYو .ر تﺏ:&$ا ءاﺝإ رو 1 دR ا ر

1963

, .G Bﺡ Pا Mا

ــــــﺏ ا و /ـــــ& ا 5د. سر ـــــــ ـــــــ]1آ

@ ا ل4أ D4 ـــــ$ ا .

ر&. 5 ا ء&^&.Iا 56 و 1976

D4 ` ا (6او Pا ا Mا

ا و /& ا 5&^aﺏ b&:

ﺡا ا ب ا م3$ Pa 56 @ ا ل4أ D4 $ ا ﺏ .

ثاﺡHا أ 5& ا

هﺵ /& ا يا ا

56 م4 ﺏ&آأ 1988

م4 -^آ WIا 6

e& ا

56 Pa ب ا زHا و ، ﺡا ا

-^+ 5& ا /& ﺏ

D4 /ﺝ ،ةﺹHا ي< ا Hا

D4&.ا

ل 5..

ﺝا ر&.د ء6 &

1989 '.1 ا مأ بﺏ h&6 هأ .. تﺡRﺹإ لﺥدj

5.. /ﺏ تاذ تﺝو باﺡأ ء$kﺏ ...

ﺏ ا د& ا D1 Pa 56 C ا .

و ﺏ.أ تد Bﺡ P ' ا ا 6 2 ة]ﺥ تاl -ﺙﺡ ت1& ا اﺏ /و 5^6 هدﺏأ 11

5^$ﺝ 1992 m& )&.ا '4 ﺝ 'ﺏ 5 ذ ا ر ا ر '4أ

5 ا 5 ا ا Pﺏ $ا&او ,

Cر&ﺏ $ﺏ ير&. ا ا رﺹا هﺏو 14

5^$ﺝ

1992 51.0 غا6 دﺝو '4 m6 ,

Pﺏ )&.Iا نا&ا ﺡ '4 2@& 2 ر&. ا نأ &4ا Bﺡ

5 ا 5 ا ا Cر&ﺏ 'ـــo D4Hا ا م /ﺽ ا ا<ه مأ و

14 5^$ﺝ 1992

و D4Hا ا دR '4 نR4jﺏ ,

زHا W<ه و

ر&. "ه /Y: ز ةد )&$ا ﺡ ; ذ `] ر&. ا ,

Cر&ﺏ 0 )4 2 ا<ﺏ و

25 و 26 5^$ﺝ 1994 , د+ ا - m6و غا^ ا . D إ ف 5 ا ق6 ا ﺽرأ عو D4

& ا ]1 ا ي< ا ,

. ' 5 ا ير&.Iا ا ء$إ 2 2ﺙ 1992

s D إ 29

5^$ﺝ 1994

تار$Iا و $$) ا ت1.0 ا بl ا3$و 5 )&$Iا 5 ا ا t$ا Wﺏو

د+&Iا ,

1 ا Dﺽ^ ا ا<آو و ا نآرأ ض)و م3 ا hRﺏ v1 نأ تدآ 5& ا .

, -Y&ا

ت& ا mﺝا 1.0 $$ 3 دj ا ﺝ ا ,

' ﺹ ا تIR&ﺥIا h+ و

/& ا ل ءاﺝ .

ر&.د ءﺝ ; ذ Pﺝا ' و 1996

)4 1.0و $$ تاl ة4 ذ:I

24 رإ 56 ن$) ا ود ءﺏ ل@&.ا و د& ا ا) ا

) 1 .(

&@ 56 ءا. & ا ]1 ا -1 5& ا 5ه ر&. ا ﺏ ءﺝ 5& ا تﺡRﺹjا 2هأ ' P و

ﺹ+&ﺥا 56 وأ ,

ه. 5 ا 5 ا `$ﺝ D إ $ﺙ 6s ء$ا 2 )6 ا< و "

Mﻡ

ﻡQا "

و ن.ر ﺏ او /& ا 5&^a

.

'@

2sر ا<ه حRﺹjا م ا

ي< ا ءﺝ mﺏ .0 ا 4

P رد+ ا 5& ا '

6l ا D وHا

،m&)و 2sرو

@&ّ ا 5 ا

ير&. ا '&6l ا نزا&

'&$ ا 56

ا

،& ا نأ Iإ

(6)

$دRﺏ 56 /ا ا آ0

$ّأ ﺏ& ا ةدو

،اﺝ ا<هو 56

ّPa فR&ﺥjا

@ ا دﺝ ا '&6l ا 'ﺏ

،'&$ ا ﺹ+ﺥ

/ ه ا 5 ا

5 ا D4

تﺹ+&ﺥjا `sأ 5& ا

I /&ّ&

Rإ Hا

.

نإ ر&ﺥا .ارد

عﺽ 1 يا ا ر&. ا 56 & ا ]1 ا ﺙ

1996 51&@

هأ

ﺏ l 56 ق]$

ت.ار ا ر&. ا

) ا تار&4j

ة4 هأ :

---

) 1 ( - ي 56 ةرد+ ا ر&.د P&ﺏ )& ا . ا ةآ< ا 1996

ر ا .ر '4 ,

ص 3 .

(7)

1& ا 56 ـــــــــــا ا &64 5& ا + ا .1 ا زHا ــــــــــــﺙا D4- ت

, م4 ﺡو

5 ا 5 ا ا Pﺡ و ر ا ر )&.ا `1ﺏ 5.1 ا را)&.Iا ,

' ﺏI ن@6

و 51.0 ا را)&.Iا نﺽ Pﺝا ' Hا ء$إ .

- دﺝو 6s

$ﺙ 56 ن ا د)

v@

'4 ))ﺡ ا

$ ا هدارأ 5& ا

.0 ا

&. ا ير

$ر) ﺏ /

Wز^

3$Hا

$ر) ا 56

،ل ا /و

m]

ﺏ& ا ا ا

'

ت.ر و

تﺹ+ﺥ .

- آ Hا

ز ةروY ﺏ رو ا

ي< ا m ﺥ ير&. ا .0 ا 56

ءادHا

2ﺝ& ا،5$ ا ..أ

56 P ا 5& ا P@ﺏ

ط او mﺡا ا

v&:ﺏ 5ﺏ W4ا

و

،m 

5 & ﺏو v@ ا

'4 l& ا

Pﺹ ا ]1 ا 56

،& ا ىو

mروﺽ '

, 4 m&$ر) و

5 ا 5 ا ا 56 & ا و D وIا 6l ا / .

هد^ @ﺵإ ح]$ نGﺏ 4 5Y) /ا ا ن6 m4و :

Tا و U ا ء!Pا ه!ﻡ ر#,د ;T W ياا ن! +

1996 ؟

؟ #ا =-ا !PJ !W ىﻡ !ﻡو

و تار&4j (&

عﺽ ﺏ )6

د&4ا 2 ق] ا

ا

‚ا :

،5& ا-

،5ﺝ&&.jا ي) او

' ص+ ا

،$$) ا ر&. ا ها3 او

; <آو +)ﺏ

ﺏ& ا

&. ا ر

،ا ا 6

(&

$ ا ﺏ .

5:ر& ا- نر) او

B '4 ت)]& ا

^&: ا م3

ا sر $ ا

56 لﺹ ا PY6H

تﺽ ا .

إ و و و ا ا !" و ,

$ ــــﻥ'آر *ــ

لو,ا -. ا لوHا B ا 56 5 ا 5 ا ا ' P@ 5^a او 5@ ا ء ا D4

, أ

ى و $ ا 6l ا 5 ب.أ ا<آو Hا ^aوو @ه لﺡ ر&6 5$ ا B ا m1.G R .

6 ذا & ا ]1 ا ﺙ 6 ى '4 5$ ا P+^ ا v@ Pﺏ) ا 5 D4 $آر

ا @& ا و ص+&ﺥIا Bﺡ ' ن ا 5&6s 'ﺏ نزا& ا ما$

, ) D ا ] آ

ن 5& ا ص+&ﺥIا .

(8)

لوQا ;4+ا

ر#,د ;T W \#+ Tوو ياا ن!ا U ه

96

(9)

لوQا ;4+ا :

ن!ا U ه ر#,د ;T W \#+ Tوو ياا

1996

Pﺥاد /& ا دا6أ ت6+ 2@ 5& ا ا ا '$ا) اراﺹإ (ﺡ 5& ا " ا ه ن ا m.kﺏ ةد1 ا سر و ` ا ةدارإ '4 6 و ا نآ .

5 و .0 ا

ير&. ا م3$ يا ا

ــــ ا

$ ا ـــــــ ا@ ا –

- mــــأ و '

لRﺥ ةد ا 98 ر&.د ' 1996

ن ﺏ ن@& د&

' '&6s ـــــــــه

: ا 5ــــــ ا

5ـــــــ ا و Hا

آ b$

D4 23 و Pآ

ةـــــــــﺡاو '

لRــــــــﺥ 3$

، 5ﺥا ا

ن$) او يY ا

3 ا 2 R@

'1 ا ا<آو

تR ا ــــــــ^a ا

ــــــﺏ و

'ﺏ @ ا )

ةد 115 ' ر&.د

،1996 'و (] اا<ه ق]&.

D إ ــ يــ او 5^a ا Pـ@ ا

56 5 ا 5 ا لوQا ـــــ ا)

( .

56و <!Oا ا)

( ا و 5^a ا P@ ا لو&.

ب.أو لوHا `] ا 56 Hا ي

5$ ا `] ا 56 1.G R ىو $ ا 6l ا 5 .

(10)

- لوQا ا :

Pا ا Mا

5 ا 5 ا ا نإ عاــــــ&Iﺏ WؤـــY4أ `:&و ن ا 56 D وHا ـــــــ6l ا ه

ﺵ او مــــــ ا ة ي1 او

تا. 5 ,

ةد ا 56 ; ذ ءﺝ آ 101

و 102 ر&.د ' 1996

5 ا 5 ا ا 2Yو 462

ا) $ﺙ ﺏ ' )

08 ( ++: 4) ,

ـــــ4ز

'ﺏرأو $ﺙ D4 )

48 ( -.و ﺏ:&$ا ةاد )

06 ( جر: ﺏ ( .

56 & ا P& ا س)و

5 ا 5 ا ا P@ ﺡاو ) ه

80 )& ﺵ P@ ﺡاو ) m إ فY 1$ v أ

D4 هد4 40

1$ v أ .

تI ا 56 ﺏرأ '4 4) ا د4 P) نأ '@ Iو † 2 5& ا

$@1 ا &6آ 350

1$ v أ

. (1)

لوQا ^=ا :

Pا ا Mا Uﺕ:

.

ا ن@&

' 5 ا 5 ا 380

2ــــــــــ& ـــ$

مــــ ا عاــــ&Iا (ــــ '4 2هر&ﺥا

hﺵ& ا طو ا 6 ﺏ ﺵ او يـــــ1 ا ةد ا 4 -+$ 5& ا

5 تﺏ:&$Iا ن$ ' ,

إ 'ﺵ& ــــ Pآ 2) 2ــــــ&و إ و آأ وأ 5.. بــــﺡ 4ر -

'ﺵ& )آ

PHا D4 4 نأ D4 راﺡأ 400

ا ﺏ:&$Iا ةا ا 5ﺥ$ ' / .

تﺏ:&$Iا يو

ــﺙRﺙ فa 56 ر ا ــــﺏ ا ةــــــ ا ءY)$Iا ــــ)ﺏ1 ا ــــﺵأ

. ـــــﺏ ا ة ا لRﺥ 'و

/&

رود 56 5 ا 5 ا ا D4 ﺵأ ﺏرأ ةرود Pآ ة . Pآ '&د4 '

آHا .

ر 56 & ا mآه لRﺥ ' mﺏ 5 ا 5 ا ا م)و m$ و m&@و ا

ﺹ: ا و )1& او ا ا .

لوQا ع+ا :

Mــ ا .

& ا ةـــ&^ ا ـــــــــاﺏ 56 5 ا 5 ا ا ر `:&

عاـــــ&Iﺏ ــــ ي1 ا

D4 'ﺵ& ا ' يأ ل+ﺡ م4 ﺡ 56 و ،'ﺵ& ا دـــــ ﺡ 56 )] ا ــــــsHﺏو D4 '+& ا 5$ ا و لوHا 'ﺏ 6& ا m6 2& نـﺙ رود ءاـــــﺝإ D إ G )] ا ـــــــــsHا تاﺹHا ــــــsأ .

---

---

) 1 ( Hا 3$ا 97

/ 08 0 ا 56 خر : 27 لاﺵ

1417 ل (6ا ا 06

سر 1997 ن ا تﺏ:&$ا 56 lﺵ ب] ا 4) ا د4و ﺏ:&$Iا او ا د ي< ا ,

Hﺏ 2& ا و ل ا 02

/ 04

56 خر0 ا 25

ا6 2002 .

. ــــآHا hــــﺵ& ا اــــ6 & تاـــﺹHا لد ﺡ 56 و .

ـ ا /ـــ6ﺏ و sGﺏ ــــ

ﺡ ا hﺵ& ا ﺡ 56 4 ا تاﺹHا

) 1 .(

- نإ & ا ة&^ ا ةﺏ ةد ا ة4 05

ةد ا `1ﺡ تا.

114 ر&.د ' 1996

.

5$$ /$ وأ ة6و وأ 56& ا وأ )&.Iآ /$ أ اذإ Iإ ,

^ﺏ ﺝ ر ب:&$ا 2& m$k6

اءاﺝjا و ل@ﺵHا )ﺏ1 ا ت

, W+أ Pﺝأ 56 15

رl ا نR4إ '

) 2 .(

1

\#d& طوﺵ ـــ :

نإ طو ا

`ﺝا ا ه6

56 hﺵ& ا :

` - D4 hــــﺵ& ا ــــﺏ

56 ا 5 ا

5 ا نأ

نــــ@

ا ' ـــــl ﺏ 25

. D4 PHا م عا&Iا ءا.

نآ Rﺝر وأ أا و ة 56 Hا Pa 97

/ 07 'ــــ. طــــ&ﺵا 28

.

(11)

- اﺝ 1ﺝ وذ hﺵ& ا ن@ نأ ` )

Hا Pa 56و 97

/ 07 1ﺝ D4 b$

ﺹأ وأ

1&@

<

ة '4 5 تا.

آ .(

- /&& ا ق) ﺏ

$ ا و

.1 ا .

- Iأ ن@

(ـــــــ.

2@ ا m4 ـــــ$

1ﺏ

` mـــــــﺏ@را ل6أ

و

^ﺹ ن$) ا 2 ﺏ

،..،& -$آ

،د+&ا وأ

' 2ـــــاﺝ ن$) ا

وأ ، م ا

`1ﺏ mﺏ@را 5& ا

2@

6 '4 .ر (ﺡ

)6و،تﺏ:&$Iا 'د

: 8 / 2 و 14 تﺏ) ا ن$ ' .

- Iأ ن@

' '< ا نآ 2آ.

ءﺙأ ﺙ ةر

& ا 5 ا

ﺽ + ا ا

.

- - نأ Wءادأ

: ا

وأ Wؤ^4إ .

---

) 1 ( - ةد ا 3$ا 3

56 خر0 ا 5 ا 5 ا 5ﺥا ا م3 ا ' :

30 2000 , د4 ج 46 , ةد ﺏ) ا 7

م3 ا '

ا 5 ا 5ﺥا ا 56 خر0 ا 5

: 13 -s 1997 , د ا ج 53 .

) 2 ( - ةد ا 3$ا 7

- 6 5 ا 5 ا 5ﺥا ا م3 ا ' 1997

.

(12)

2 M ا م!ﻡ ـــ :

دﺡ م3 ا 5ﺥا ا P@

' ا 5 ا

5 ا و

Hا تﺡRﺹ 5آ ا ر

: (1)

- 1 ا D4

(]

م@ﺡأ م3 ا 5ﺥا ا .

- P ا Pﺥاد

' ا و mﺝرﺥ .

- نﺽ 'Hا

و م3 ا Pﺥاد ) ا .

- .ر ت1ﺝ

ا و

ةرادإ m و

mIوا .

- .ر ت4&ﺝا

`&@

، ا

،(1& ا و

"ه ء.ؤ ا .

- /ز م ا

'ﺏ ءY4أ

`&@

ا .

- ' ا 'Hا م

و )

`ﺹ ا 56

h + ا رادjا

56 Pآ ﺏ ةر&.ا

`&@

ا .

- ت^آ

. h + ا رادjا

'4 ( تارا .

- فاﺵjا D4

دا4إ

$ا ا

و ﺽ4 D4

`&@

ا .

-

‚ا ف+ ﺏ .

- و ‰ﺽ 23

h + ا رادjا

.

- / ﺹ ت نو& ا 5$ ا

5 و ا .

- ر]ﺥإ ا

ير&. ا 4

،ءY&Iا )

b ةد ا 166 ر&. ا '

.

آ .أ ن$) ا يY ا

02/99 د ا

23&

51 ن ا

و

،ــــ4 و

ا<آ تR ا

^a ا ﺏ

و 'ﺏ @ ا

Šﺏ نإو،تﺡR+ ا -$آ

تاذ /ﺏ تر 5ــــــ ..أ

لﺡ ﺡRﺹ

†& ا 5. ا I)&.ا –

و I.رإ ــــ6 –

'ﺏ ر و '1 ا

'ﺏ Pــــآ

ــــــر و ر @ ا و ،

ا<آ ا ير&. ا

, و ةوR4 D4 ة1 ا تﺡR+ ا ا

b$ `ﺝﺏ م3 ا

5ﺥا ا P@

, يY ا ن$) او 99

/ 02 .ا ﺥ‚ا ه ر&. ا نk6

+ ا P. D4 ةد تﺡRﺹ :

- ةر&.ا ر

ا 5 ا

5 ا P

Pﺡ ا )

b ةد ا ر&. ا '129

.

---

) 1 ( - 3$أ ةد ا: 9 ' م3 ا 5ﺥا ا 5 ا

5 ا م 2000 ) Pﺏ) ا د ة ' 20 م3 ا 5ﺥا ا م 1997 (.

- ةر&.ا ـر

ا 5 ا

5 ا P

(]

م@ﺡأ داـ ا : 91 - 93 - 94 - ر&. ا 'ـ 95

)& او D4

5 ا& ا تIﺏ

،ئرا] ا:

،ر+ ا ا

"& او &.Iا

، ا ﺡ

ب ا .

- '@

ا 5 ا

5 ا نأ

سأ ن ا ) ا

m&6lﺏ '&& ا

ﺡ 56 ﺏ

5 ر Hا

.ر و ا ) مــــ@ﺡH ةد ا

' 88 ر&. ا ,

56و ـــــ ﺡ

)ــــــ6ا ا D4

(]

تIﺡ

، ئراــــ] ا رــــــ+ ا

و ب ا و

ـــ&.Iا ةـــــ&6 56

رــــــlﺵ

`+

.ر ةد ا ر ا 90

' ر&. ا

) 1 .(

<!Oا ع+ا :

^ــ#Uا

1 -

\!d&أ > ﺕو Pا ا Mا ^#Uﻡ Uﺕ :

P@&

ءY&Iا 4 'ﺥ ءY4أو ا با$و ا ر ' 5 ا 5 ا ا `&@

)

2 .(

(13)

إ Pـــــ ، m4 قد+ ا و ير1 ا 5ﺥا ا م3 ) Œ& ا 56 m إ ر ا يY ا ن$) ا راﺹ

1و ا ' `&@ ا ﺡ P@&

(09) با$

) 3 .(

. Pآ W 2&و ،& ا ة&^ ا اﺏ 4 m&@ 5 ا 5 ا ا Pّ@ - .

(^&

ــــ ت4 ا

ـــــ$ ا 56

ع&ﺝا ـــــ)

ةـــــ4ﺏ

' ر حا&ﺏ وأ ، ا

ت4 ا ' '

$ ا D4

/ـــــز

`ﺹ با$

ا 6

'ﺏ ت4 ا 5& ا

ــــــــ$

س.أ D4 P& ا

51 ا , 2ﺙ ض ) ا

D4 ا ــــد+

ـــــ4 ,

Iإ m$أ

56 م4 ـــــ ﺡ وأ،ق^Iا

د+ ا 4

)6و طو ص+ ا

4 )ﺏ.

2&،

دا4إ ةﺡ

با ا '

P ت4 ا

$ ا )

ر (ـــــ^&

m4 ت4 ا ــــsا ا

56

ــــآر ا 56

`&@ ا .

ضو ) ا

' ﺝ D4 ا د+

4 , و 56 &.ا ﺡ ق^Iا

(6و طو ا

)ﺏ1 ا m$k6 ،

2&

ب:&$ا با$

ا ـــــ)]ﺏ

عاـــــ&Iا ء.Hا د& ا

و يــــــ1 ا 56

رود

ﺡاو و 56 ﺡ يوـــــ1 تاﺹHا

' زـــــ6 hــــــﺵ& ا

/ ، . ــــآHا ةرــــــﺵjا

m$أ

56 ﺡ رــــlﺵ

`+

ﺡأ

،با ا 2&

R:&.ا m6

^ﺏ )ﺏ1 ا تاءاﺝjا

.

--- -(1) ) 2 ( - ةد ا3$أ ' 13

م3 ا 5ﺥا ا 5 ا

5 ا م 2000 .

) 3 ( - ةد ا3$أ 11

, ) (ﺏ1 ا /ﺝ ا ^$

.(

(14)

`ﺝﺏ ـــــHا و 5 ا 5 ا ا 23 د ي< ا يY ا ن$) ا م@ﺡأ

ي<ــــ او

د با$ 41 ، @ او ن ا 5&6s 'ﺏ ^a ا R ا Yأ

، ا ا ر

ا<آو تIوا او تـــــ ا 1 56 5 ا 5 ا ه1و ــــــ" ا ةرادإ م 56

. 56و

م ا ا با$ سر رjا ا<ــــه & ا

:

- jا و با ا نو0ﺵ ﺏ&

ا تR ا ا<آو ةراد .

-

@ ا /و Hا / 5 ا 5 ا ا تR4و 5& ا ط ا ﺏ&

.

mﺏا$ D4 ةرآ< ا م ا /ز 5 ا 5 ا ا ر D & - .

نإ آ م3 ا

5ﺥا ا 5 ا

5 ا D]4أ

]1 ا

`&@

نأ 56 v@

ﺙRﺙ 'ﺏ '

mY4أ اﺏ

h + ا ا

و رادjا

، و

نو0ﺵ با ا .

و /]Y ءI0ه

نـــــا ا ءاــــــﺏkﺏ

يأ ا 56 عو ــــــ$ا

ـــــ ا Pــــــ

mـــــــﺽ4 D4

m&@

د+ او

،m4 و دا4إ ) ي1 ا D4

<^

$ا ا

و mـــــl ــــــــﺏﺝو

D إ با ا و

ا .

h + ا ا

و رادjا

) 1 .(

أ م

`&@

، ا )6

هدﺡ '3 ا 'ﺥا ا

'1

) 2

6 (

5 :

- 23 . ت1ﺝ ا

.

-

‰ﺽ لوﺝ ل4أ ت1 ا و

4ا ه)4

ةر&.ﺏ

@ ا .

- ط$أ عا&Iا .

- ت^آ

(]

م3 ا 5ﺥا ا

`ﺝﺏ ت

4 .

- د+ ا D4

Pــــــ@ ا 53& ا

h + ـــــــرادjا

و D4 تـــــ^آ ـــــا

hــــــ + ا ا

.

- وأ

.ارد عو

$ا ا

و د+ ا m4

و إ m& ﺡ D4 ا و

$ا ا

1 ﺏ 5 ا

5 ا .

ا<ه و ــــ فﺽأ عـــــ ا

يــــــا ا تﺡRﺹ

ىﺥأ

`&@

ا 5 ا

5 ا 56

`ﺹ ةد ا ' 14

م3 ا 5ﺥا ا m

و تد 5 6

:

--- ) 1 ( - دا ا 3$ا 15.16

, )

^$

(ﺏ1 ا /ﺝ ا (

.

) 2 ( - :3$أ ةد ا 14 , ) (ﺏ1 ا /ﺝ ا ^$

(

(15)

- 4ا) ا ﺹ: ا

)] ا D4

. ا

5 ا 5 ا

.

- 1 ا D4

6 ت$@jا ا

و د ا و

ا '1

. ن ا لlﺵأ .

- 56 - ا ﺏ

تﺡا&ا '$ا) ا

و تR& ا و

hا ا R@ﺵ

.

- .ارد Pآ

P. ا ] ا

` ا و P^@& ا ﺏ .

- ا . h + ا ا

و رادjا 5 ا

5 ا .

- 2) . +ﺡ D4

m$

و ز D4

با ا .

- ﺏ&

ط ا 5& ا

و 5$ ا و

حا&ا P.و W]

.

- فاﺵjا D4

راﺹإ ت$

R4إ .

- ﺏ&

تR4 ا

/ ت$ ا و

تادIا

$ ا .

!Oا ع+ا :

اا ن!ا

ةد ا b ) 117

ر&.د ' 1996

b 5& ا "

Hا و 5 ا 5 ا ا P@

5ﺥا ا 3$ رإ 56 ا ا $ "

) 1 .(

. Pآ &@ 2&و ،& ا ة&^ ا اﺏ 4 نّ ا Pّ@

56 ا ا ن ا د4 † ,

ا 12

) 2

ﺕg!آ ه و (

:

- ت او رادjاو $$) ا نو0 ا

- او نو& او ﺝر: ا نو0 ا

5 ا ع6 ا - - او ا

-

‰]:& او ةر& او 4+ او & او د+&Iا نو0 ا ا نو0 او 5 ا B او 5 ا 2& او ﺏ& ا -

-

" ا ﺡو ي ا + او ﺡR^ ا ﺡ1 او ل+Iاو 6) ا - .

'@& او P او 4&ﺝIا نو0 او + ا - ..5 ا

---

) 1 ( ةد ا3$أ 14

, ) (ﺏ1 ا /ﺝ ا ^$

(

) 2 ( ةد ا3$أ 19

, ) (ﺏ1 ا /ﺝ ا ^$

.(

-

$ا ا "& او ي او & او ن@.jا .

@.R او @1 ا تI+Iاو تRﺹا او P) ا - .

ي ا ط او ﺽ او ب ا - .

&

P@

W<ه ن ا ﺏ

) أ (ﺡ و `ﺝاو Pآ

Y4 ' ءY4أ ن ا

مY$Iا 56 D إ

ا `1ﺡ ' m&sر د ا

د ا

; <

$$

`ﺝﺏ

$ ا ت4 ا ق^ا ﺏ ا

ا

56 ا

^@ﺏ

`.&

/ د ا mY4H 5^ ا D4.

نأ يو1&

+ﺡ 4) ا ا

ﺡ P@

4 1ﺏ

د4 mY4أ / $ر)

د ا D+Hا ءY4H

ا د ا , /6و W<ه 1 ا D إ

د ا D4Hا ﺵ ا

ق^ 4 5 ا

1$

0.50 ,

ةرﺵ و نk6

ت4 ا

$ ا عز

mY4أ D4

ا ا ن ا 56

دوﺡ

،b+ ا /

2 ا نأ

`&@ ا '

ا با s '& ا

4 اءﺏ $ ﺏ

D4

` ءY4Hا 56

ن ا ا ا

) 1 .(

(16)

و ﺏ )4 ع&ﺝا 2Y

ء.ؤر ت4 ا

$ ا /

`&@ ا ة4ﺏ

' و، ا ر 2&

ق^Iا D4

/ز م `@

ن ا

،

، ر '

`$

، ر و

ر) Iإ.

56 m$أ ﺡ

م4

Iا ق^

2&

ب:&$ا ء.ؤر

ن ا و با$

.ؤر و

ر) )6و

أ 5ﺏ ا P& ا P@

4

56و $ ﺏ ﺡ

رlﺵ ) )&.ا وأ Y4

اد 2&

) ا Plﺵ )6و

تاءاﺝ

)ﺏ1 ا

) 2

و.(

حوا&

د4 ءY4أ ن ا

ا ا 5 ا 5 ا

'ﺏ D إ 20

،اY4 30 ا4

ا و

$ا ا 'ﺏ Y4أ د4 د6

30 و 50 آHا D4 اY4

) 3

. (

أ 1 ﺏ تﺡR+

ن ا

،ا ا P&&6

56 عR]ﺽIا .ارﺏ

و P ل ا b ا إ

' ف ر )6 ، ا تا&1 ﺏ

و va ا )& ا

mﺏ .ار ا ءاﺏإو

يأ .

و '@

ن ا ا 56 رإ .ر lﺵأ

نأ 4 ﺹ:ﺵأ '+&:

و ةﺥ يوذ

$&.R 2ﺏ

56 ءادأ m , آ '@

نأ 54&1 'ﺏو

'4 بﺹأ و ن$) ا حا&ا

،P& ا /

$@إ

ﺡإ b ا ' ف ا D إ ىﺥأ

ي&

` ﺏ أر عد

ى `&@

. ا

--- ) 1 ( - 3$ا دا ا 35،36 , ) (ﺏ1 ا /ﺝ ا ^$

(

) 2 ( - دا ا 3$ا 36

/ 4 و 37 , ) (ﺏ1 ا /ﺝ ا ^$

( .

) 3 ( - 3$أ د ا 34 , ) (ﺏ1 ا /ﺝ ا ^$

( .

Iإ m$أ 56 ﺡ عزـــ صــــ+&ﺥIا

'ﺏ '&

وأ `&@ م) ،آأ ا

ﺏ 1&

G1 ا Pﺏ

عا ا

) 1 .(

D4 نأ P1 ا ا ا 56

ﺥHا ت3ﺡR ا

تﺝ&&.Iاو و

s+

56 ) P@ﺵ ي

و 5@

, D4 نأ عد D إ

`&@ ا 56

نYs 72

4.

1 ﺏ Hا

و

; ذ 56 ﺡ

ص+ ا

$$) ا ,

أ اوHا

Œ&6 D4

ى&1 ا

‰)6 و ا) م) ﺡاو

' Pﺝأ د+ ا

, و P Pآ ر)& ا ة ا

' لRﺥ `&@

ا ت1 ا D إ

ا و

-+& ا

) 2 .(

/ 2ــــــ ا m$أ

I عRـــــــjا '@

D4 تاراـــــ تــــ4&ﺝا

نـــــ ا Iإ

ــــــ)6اﺏ

ــــر ــــ ا

ـ .

ةرﺵ و نk6

ن ا ا ا D4&1 ءﺙأ

ةرو ا ' P

،.ؤر و

6 'ﺏ تارو ا Pـــــــــ '

ر ا 5 ا

5 ا Iإ .

m$أ I '@

نأ /&

4 دـــــ)$ا ت1ﺝ

ا 4 Iإ

ةروY ا )6اﺏو

`&@

ا ,

آو m$أ 4 4&ﺝا I

h+

ا -+&

رYﺏ Iإ sأ

،Y4أ 5^6

ﺡ م4 ـــــــ6 ب+ ا

) 1ﺝ

$ﺙ 56 Pﺝأ 06 56و ، ت4.

ﺡ م4 6

56 ب+ ا Pﺝأ

48 4.

/ $@إ -+& ا

آ ﺏ ,

و ن@

-+& ا

<"ﺡ ﺹ نآ

د4 'ﺽ ا

) 3 (

hﺏاا ع+ا :

ت!i ا ر!#,Gا

و -P#ا

دﺡ م3 ا 5ﺥا ا P@

' ا 5 ا

5 ا و

Hا W<ه 5هو ت" ا

"ه:

،ء.ؤ ا

،(1& ا ت4 ا

$ ا .

- 1 i ه ء!,ؤا :

ن@&

"ه ء.ؤ ا '

ءY4أ

`&@ ا و

ء.ؤر ن ا

ا ا ة4ﺏ /&و،

' ر

ا 1 ﺏ

6l D وHا .

--- ) 1 ( - دا ا 3$ا 38

- 43 - 44 - 45 - 46 , ) (ﺏ1 ا /ﺝ ا ^$

(

(17)

) 2 ( - 56 Pﺹ^

; ذ : 3$أ D^]+

،شرد رود ن ا 5$ ا 56

ا

،& ا

@^ ا

،5$ ا د4

،صﺥ

. 2003

، ت$

،Hا ا ا

، ص . 31

) 3 ( - 3$أ 40: , ) (ﺏ1 ا /ﺝ ا ^$

. (

و b&:

W<ه

" ا م) ﺏ ــــــﺏ

) : 1 (

- دا4إ لوﺝ ل4أ تارود ا

.

- Y ةرود

ا و

) .

- . 23 ن ا

ا ا و (1& ا 'ﺏ

4أ .

- 23 لlﺵأ ا .

- دا4إ عو لو ا

5 ا ت1

ا 1 ﺏ

5 ا / 5 ا

ةرﺵjا

†

لوﺝ ل4أ

ع&ﺝIا ءY4H

" ا P

Wد)$ا ب

72 و 4.

عز ﺽ

ت4&ﺝا

56 فa 48 4.

د)$ا P ع&ﺝIا

.

- 2 i ه k -P#ا :

ن@&

"ه (1& ا R@

'&6l ا '

ءY4أ

،`&@ ا و

ء.ؤر ا ا ن ا

ء.ؤرو

ت4 ا

$ ا رودو.

W<ه

" ا ه رود يأ،ير&.ا رو& ا

ي< ا m ر ا

/ ت4 ا

$ ا 56

P1 ا & ا

:

- لوﺝ ل4Hا .

- 23 لlﺵأ ا '1ﺡو

mادأ .

- 6 P. ا روY ا

1&

ا ت4

$ ا .

أ 1 ﺏ ع&ﺝI

W<ه

،" ا 5^6

ا 5 ا

،5 ا /& $k6

ة4ﺏ ر ' وأ ، ا

`]ﺏ ' '&4 '&$ ﺏ

D4 PHا

) 2

.(

3 ت!&ا- <!ا

:

D]4أ ع ا

يا ا

$@jا ءY4H

ن ا D4

ى&1 Pآ

P@&ﺏ 6s

ت4

$ ﺏ D4

س.أ ء&$Iا 5ﺏ ا

, D4 نأ ن@&

W<ه $ ا 4 ا '

ة4 ) 10 ( ءY4أ

D4 PHا Iو . '@

Y ا 2Y نأ

D إ ' آأ 4

$ ﺏ ةﺡاو

آ . نأ m ( ا

نأ 56 ن@

اY4 56

أ ،4 /

I m$أ '@

يH بﺡ نأ G آأ ' 4

$ ﺏ

ةﺡاو .

--- ) 1 ( - 3$أ ةد ا: 49 ' م3 ا 5ﺥا ا 5 ا

5 ا , م 2000 , ) (ﺏ1 ا /ﺝ ا ^$

(

) 2 ( - 3$أ ةد ا : 50 , ) (ﺏ1 ا /ﺝ ا ^$

( .

رــ آ ةرﺵjا

m$أ I h1 Pــــ@&ﺏ $ ﺏ تــ4

ــ D4 س.أ 5ــ+

وأ 5ــــ

وأ ت4 ع6

'4 h + وأ +:ﺵ

آ / ء$إ تﺝ Pﺥاد

ا

) 1 .(

.0و 4 ا

،$ ا ﺏ

مR&.ا `&@

ا

^ 'Y&

،4 ا 1

،ءY4Hا و

2.ا ا و

ءY4أ

`&@ ا D4.

نأ W<ه (ﺙ ا ة ا 56

. ا

،تIوا

و ' ﺏ

; ذ '4

$إ 56

ت1ﺝ 4

, و 4 ا

$@إ '

' mﺏ

56 ءY4أ

`&@

4 ا 56

ت"ه ، ا ت1 ا وأ ا آ

نأ Pآ P 56

@

4 ا e$

'4 )&.ا وأ

ء+إ Y$ا وأ م

Y4

،ﺝ 56 ة ا . ا

تIوا ﺏ

(18)

ml D إ

`&@ ا '

4 ا ف ,

D4 أ م) ن 4 ا

$ ا ) ا

. ا

&@

و

mY4أ 4

Pآ 56 l 1ﺝ

4

) 2 .(

G6 1 ﺏ ءY4o

'& ا D إ

،ب ا ي< ا

I 6&

26 طوﺵ P@

$ ﺏ 4

1 ﺏ م3

5ﺥا ا 5 ا

،5 ا )6

b+ﺥ 2

ﺡﺝ ' ﺝHا )& ا

ﺏ أ 2& ن /ز 5ﺏ ﺝHا D4

ت4 ا $ ا

) 3 .(

و ا آ< ﺏ

نأ Rآ

،53$

ا 5 ا

،5 ا

،Hا و ا<آ يY ا ن$) ا 99

/ 02

2 ق]&

تاءاﺝj 1

W<ه ت4 ا

$ ا و

ق

،4 نأ Iإ

ا<ه I 5^

$@ ا ا

و رو ا 5& ا -Yﺡ mﺏ

W<ه ت4 ا

$ ا .

'6 لRﺥ 53$

'&6l ا

، د إ :

- /ز

`ﺹ با$

ر ا

) 4

، (

ا3$

نH /ز& ا ن@

D4 P& ا س.أ ا

5ﺏ P@

4 .

- ء.ؤر ت4 ا

$ ا R@

D إ

`$ﺝ ءY4أ

`&@ ا و

ء.ؤر ا ا ن ا

"ه (1& ا

)

5 . ( ---

) 1 ( - 3$أ ةد ا : 51 , ) (ﺏ1 ا /ﺝ ا ^$

(

) 2 ( - 3$أ دا ا : 51 - 52 , ) (ﺏ1 ا /ﺝ ا ^$

( .

) 3 ( - 3$أ ةد ا : 54 , ) (ﺏ1 ا /ﺝ ا ^$

( .

) 4 ( - 3$أ ةد ا : 13 , ) (ﺏ1 ا /ﺝ ا ^$

( .

) 5 ( - 3$أ ةد ا : 50 , ) (ﺏ1 ا /ﺝ ا ^$

( .

W<ـــــه ةﺥHا

ر&1 '

P ر Pآ 6s 56 ــــ ل4Hا لوــــــﺝ

و 23 لlﺵأ Pآ

،6s و ا<آ 6 P. ا )& ا

1&ﺏ $ ا ت4 ا

.

- /ــــز 4) ا

Pــــﺥاد ن ا

ا ا D4ا

6 س.أ P& ا W<

ء5 ا ، ت4 ا ي< ا

2ه1 56 v mY4أ 4

ط$أ -+& ا

) 1 .(

<!Oا ^=ا :

lوQا Wm ا م!ﻡ و رود

لوQا ع+ا :

#ا م!ا :

'$ا) ا ّ'. 5ه 5 ا 5 ا ..Hا ^a ا نإ .

]1 ا ، Hا و 5 ا 5 ا ا ، mــ&6lﺏ ن ا سر ــــ& ا

. b ذإ

m$أ D4 د+ ا ا<ﺏ ر&. ا

" : وأ عو Pآ ن@ نأ ` ـــ عﺽ نـــــ$ حاــــ&ا

ا ا ف ' D4 Hا و ،5 ا 5

m4 د+ ا 2& D&ﺡ 5 ا& ا

".

) 2 .(

56 .I 4 ص+ ا تI ا 56 ن ا عّو :

- Y ا '$ا) ﺏ ﺹ: ا و د ا '$ا) ﺏ ﺹ: ا تI ا

) 3 .(

'$ا) ﺏ ةرد ا (ﺡ با او @ ا ر ' P@ و )

ةد ا 119 ' ا ر&.

( , ا سر

56 ةد ا تاءاﺝjا (6و عد ا b ا D4 تّ+و 3& او $$) ا ص+ او ر&. ا

5& ا

& او ا . 2@

5 6 :

Gوا عاnا :

4 أ تﺡا&ا وأ @ ا '4 ةرد+ ا '$ا) ا /ر عاkﺏ ن$) ا دا4إ

5& ا '$ا) ا

) باّ ا

) 5

5 ا 5 ا ا `&@ ى ،( )

4 (

/Y:و ,

ﺏ) ا طو '$ا) ا تﺡا&ا

ــــــــــﺏ ﺹ: ا :

(19)

تارد ا W<ه عاj Wؤ^&.ا `ﺝا ا با ا د4 - .

ا ت)^ ا وأ درا ا D4 5 ا س@$Iا - .

- 56 4 ص+ ىﺥأ طوﺵ D إ 6ﺽإ ن$) ا

.

---

) 1 ( - 3$أ ةد ا : 35 ' م3 ا 5ﺥا ا 5 ا

5 ا , ) (ﺏ1 ا /ﺝ ا ^$

.(

) 2 ( - ةد ا 3$ا 120

1 يا ا ر&.د ' 1996

.

) 3 ( - 'د ا 3$ا 122

و 123 يا ا ر&.د ' ,

) (ﺏ1 ا /ﺝ ا ^$

. (

) 4 ( -

3 : د . ناد د ,

.1 ا 23 ا و ير&. ا ن$) ا 56 Bﺡ ,

ب&@ ح ا راد ,

ا ا , 2005 , ص 413 .

) 5 ( - 3$ا : نهدﺏ D. ا ,

ت]1 ا 'ﺏ P+^ ا أ لﺡ ل) ,

` ا ,

5$ ا د ا ,

ص 41 .

2ـــــ& - ا ن$) ا حا&ا وأ ن$) ا عو Pــــ1

$Hا h + P ' ،ل) ا

باّ ا 6آ D4 mز 2ﺙ ،mو m D & 5& ا .

D إ نــــــ ا ىﺡإ D4 bـــ ا ــــ ﺡkﺏ 5 ا 5 ا ا ر م) ، ; ذ `$ﺝ ا ا

ة4 5&ﺙIا )

12 ( دا4إو m&.ارد D & 5& او عﺽ ا 56 +&: ا )

m$Gﺏ .

! <!J 4#5ا Pا ى#-ﻡ l& 3Pا ,ارد .

'&ﺙا '&ﺡ 56 عﺽ ا 56 +&: ا ا ف ' b ا .ارد 2&

:

- D وHا ﺡ ا :

6 ع ، ن$) ا حا&ا وأ عو +^ .ار D وHا ﺡ ا b+:

رــــ6

ّ ا D4 bّــــ ا ﺡإ ر P '

ـــ sو ،5 ا 5 ا ا Pــــ&1

b ا ن@ 4 ،@ ا P D إ ع&.Iﺏ lﺵأ ـــــ ا عو ــــ ضو ا

ن$ حا&ﺏ (& Hا نآ اذإ أ ،ن$

ّ2& mّ$k6 mﺏﺹأ '4 P D إ ع&.Iا

) 1

.(

ء4&.ا ــــــ '@ آ لﺡ تﺽ 2ــــ)&ﺏ ـــ^آ $أ ىــــ تـــ+:ﺵ وأ ءاــــﺥ

.ار ا عﺽ b ا

) 2

.(

ن@ ; <ﺏ و m4 د+ ا D4 mﺽ ي& ا )& ا دا4إ ّ2& ، .ار ا W<ه ﺙإ D4و b ا .ارد ' D وHا ﺡ ا -$أ عﺽ ا 56 +&: ا ّ ا P. ,

)& ا ا ر

با ا 6آ D4 mز ّ2ﺙ @ m :1$ ل.رإ و m ّ2& ، ا `&@ D إ ي& ا ,

"ه ع&ﺝاو @ ا ةر&.ا ﺏ `&@ ا P ' ةر) ا 1 ا ل4أ لوﺝ 56 b ا P1و ء.ؤ ا .

نإ Pﺝ h&^ يـــــ& ا ــــ)& ا /ز Cر باّ ا h Bﺡ ،تR& ا عاإ

مأ ﺙRﺙ

م3ّ ا 56 ةد ا تــــ^@ ا (6و ﺏ&آ 2R عاj 5ﺥا ا

) 3

D4 (]I PﺝHا ا<ه نأ s .(

ــــ@ ا ) 5& ا تR& ا -و يأ 56 4اإ '@ ذإ ، عﺽ ا 56 +&: ا ــــ او

-+& ا P D4

ن$) ا حا&ا بﺹأ بو وأ @ Yأ '@و P& ا عﺽ ةد ا وأ

1 ا لRﺥ ^ﺵ تR ا) نأ b ا -.رد 5& ا ا `&@

ا

) 4 ( .

--- ) 1 -( 3$أ ةد ا : 27 ' يY ا ن$) ا 99

/ 02 56 خر0 ا :

08 سر 1999 ) ﺝ ا (ﺏ1 ا / .(

) 2 ( - 3$ا : ةد ا : 43 56 خر0 ا 5 ا 5 ا 5ﺥا ا م3 ا ' :

22 1997 .

) 3 ( - 3$ا : ةد ا : 55 ) (ﺏ1 ا /ﺝ ا ^$

.(

) 4 ( - 3$ا : ةد ا : 34 يY ا ن$) ا ' 99

/ 02 , ) (ﺏ1 ا /ﺝ ا ^$

.(

' ا 56 ه) ا عاإ م4 ﺡ 56و عو ' ا ا

4 ل ا b ا .ارد 56

ل4Hا لوﺝ 56 m1 `] نأ @ '@

ا `&@ )6ا ﺏ .

- ى&1 D4 .ار ا ' $ ا ﺡ ا أ ه ﺡإو ،تR& ا عاإ ﺏ ّ2& 56 ا

`&@ ا ' لـــــ) ــ+&: ا ــــ ا D إ

ا ر ف ' عــــــــﺽ ا 56 ــ

(20)

D إ 6ﺽإ 5 ا 5 ا ) P& ا تR& ا

@ ا P ' .

.ارد ا D &

vّ@ ي< ا P& ا بﺹأ بو P ع&.Iا ﺏ 6 - او تR& ا '

mـــــ4و P& ا 2)&ﺏ حا&Iا بﺹأ 4 ف ىـــــ&1 D4

ـــــــــــ ا 56و

ا 1 ا

) 1 (

Pﺥ نأ ،.ار ا W<ه لRﺥ ،ــــــــــّ 'ـــــــ@ آ ,

2&:و ىﺥأ تR

ـــــ)& ا D4 د+ ﺏ ـــ4 ل ا b ا .ارد 5ـــــ@& ا

) 2

ا<ه / 2ــــ& <ــــــ4و ، (

زو ــــ)& ا

@ mـــــlو باــــــــــــــــ ا D4 mـــــ ل4Hا لوﺝ 56 b ا P1و

.

!O!J - ﻡ!ا -ا لoﺥ 3Pا 2!Pﻡ

b ـــــــﺙRﺙ D4 5 ا 5 ا 5ﺥا ا م3 ا و يــــــــY ا ن$) ا ' Pآ تاءاﺝإ

ﺽو ا $$) ا ص+ ا ﺏ ﺹﺥ 5هو ا D4

:

- ا ا / -+& ا ءاﺝإ

) 3 .(

ةدو ا ا / -+& ا ءاﺝإ -

) 4 (

نوﺏ -+& ا ءاﺝإ -

) 5 (

Pــــــ&

/ -+& ا 56 ،'$ا) ا تﺡا&ا وأ /ر .ارﺏ ص: ا يد ا ءاﺝjا ــــ ا

ا , ا 4 ءاﺝjا ا<ه ّو & ا Pﺡا

:

- ـــــ ا 56 عوـــــ ا '4 ﺽ4 4 مّ) ي< ا @ ا P Pﺥ D إ ع&.Iا ﺏ

فاهأ ى6و

بو Pﺥ D إ ع&.Iا ﺏ وأ ،@ ا ر m4دوأ ي< ا ن$) ا عو

ض4 ; ذ 5و ،ن$ حا&ﺏ Hا (& 4 حا&Iا بﺹأ ر) ا

&

) +&: ا ّ ا

عﺽ ﺏ .

--- ) 1 ( - ةد ا 3$ا 33

يY ا ن$) ا ' 99

/ 02 , ) (ﺏ1 ا /ﺝ ا ^$

(

) 2 ( - ةد ا 3$ا 62

5 ا 5 ا 5ﺥا ا ن$) ا ' 56 خر0 ا

: 22 1997 , ) (ﺏ. /ﺝ .(

) 3 ( - ) 4 ( - ) 5 ( - دا ا 3$ا 32

- 37 - 38 , ) (ﺏ1 ا /ﺝ ا ^$

.(

- ـــــ ا لRﺥ @ ا <ـــــﺥأ 56 نـــs '< ا باّ ا ء.أ P1 ﺏ ا ا 23

mآGﺏ b 4 ي 'ﺥ& ا 56

) 1

.(

- ' ء&$Iا ﺏ ـــــــ ا ، ا

- كه '@ 2 نإ PﺝG& ﺏ راــ

- D إ D4 -+& ا

ند ا هد 5& ا تـــــ^@ ا و `& ا `1ﺡ b ا 35

و يـــــY ا نـــ$) ا ' 36

آ< ا (ــــــﺏ1 ا .

، ة+&: ا تاءاﺝjﺏ (& 6و '@

-+& ا وأ ةدو ا ﺏ -+& ا D إ ءـــــ ا

`1ﺡ نوــــﺏ

@ ا 5ﺥا ا مـــــــ3 ا و يـــY ا نـــــ$) ا هد 5& ا ت^

,

-+& ا ث D4 ـــــ)6ا ﺏ ـــــHا (ـــــ& 4 ص+: ا mـــــﺝو D4 نوﺏ

5& ا ـــــاوHا تارو ا 'ﺏ ر ا ر هر+

.

4 - m4 تّﺹ ي< ا ن$) ا b$ ل.رإ Hا D إ 5 ا 5 ا ا

م) , ر

ر D إ mـــــ4 تّﺹ ي< ا bــــــــــ ا ل.رkﺏ 5ــــ ا 5 ا ـــــ ا ــــHا ـــ

ة4 W+أ Pﺝأ 56 )

10 ( مأ ,

; <ﺏ @ ا و

) 2

.(

!ﺏار - ء!d&Qا و!-#ا Pا

يــــــــــ Hا

bّ ا D4 تIواـــــ 5 ا 5 ا ا m4 تّﺹ ي< ا

. 56و

،@ ا ر 54&1 ، b ا ا< م@ﺡأ ة4 وأ 2@ 6l ا W<ه Š6ر ﺡ 5&آ ' ةءا ﺏو

(21)

ح&) 5& ا ءY4Hا و1& ا ا ،'&6l ا sGﺏ  2 5& ا م@ﺡHا ; b: ،+$

¾

& ا D4 د+

Hا P ' ص+ّ ا .

ءY4Hا و1& ا ا mّ4أ ي< ا b ا @ ا ر ض 2ﺙ 5 ا 5 ا ا D4

m4 )6ا ا + ،4 Hا .

56 ر ا ر D إ P. ،bّ ا ا<ه D4 ن ا 5&6s د+ ﺡ

`1و ، Wراﺹj

ر ف ' m4 د+ ا م4 ﺡ 56 @ ا

.

--- ) 1 ( - ةد ا 3$ا 33

/ 3 يY ا ن$) ا ' 99

/ 02 , ) (ﺏ1 ا /ﺝ ا ^$

(

) 2 ( - ةد ا 3$ا 42

) /ﺝ ا ^$

.(

!-ﻡ!ﺥ - راﺹnا

P.

ر D إ ن ا 4 قدﺹ 5& ا '$ا) ا Hا ر ر ا

هراﺹإ + .

24 D4 @ ا رو 5 ا 5 ا ا ر ' Pآ ن@و

; <ﺏ .

نـــــــﺙRﺙ W+أ Pﺝأ 56 '$ا) ا ر ا ر ر+

) 30 ( mــــ ﺡ 56 ا4

b ﺏ ير&. ا ا ر]ﺥإ 4 وأ ،$ﺙ ةءاـــــ m4 قد+ ا

) 1

. (

<!Oا ع :

ﺏ!2ا م!ﻡ

'ـــــ&]1 ا 'ﺏ نو& ا ' 4$ ر&. ا مأ Bﺡ @ ا ل4أ ا ا ]. ن ا ; نو0ﺵ 56 Pآ Pﺥ 56 P د& ا تR ا ' ار ﺏ Pﺝو & او <^& ا نأ '@ ي< ا رو Pﺏ)و ' $ D4 ىﺥHا ــــ]1 ا لـــــــــ 56 <^& ا ]1 ا m

5 5ـــــ6و @ ا ﺝا 56 :&1 .Hا ' اد4 ن ر&. ا D]4أ & ا

<^& ا ]1 & ا ]1 ا ا ه3 Šﺏ .

- Gوأ +ا i,Qاو ﺏ#Uا i,Qا

) 2 :(

لا01 ا .و

ةﺵ ف&1 ﺏ

Y4 ن ا ل+ ا

D4 ت أ '4

m وأ ()ّ& ا

' ل+ﺡ او

24 ﺏ 6وأ

ي

@ ا Wذ:ّا

تاءاﺝإ ' 56

G1

) 3 (

2&

ح

".Hا

^ ا D4

ءY4أ

@ ا 56

رإ 2ﺹ+&ﺥا 2&و

4 ﺏﺝjا

^ﺵ 56

ت1ﺝ ++:

ا<

،ضl ا أ

".Hا ﺏ&@ ا

2&6 د ا 4 لRﺥ ﺏ&آ Pﺝأ

W+أ نﺙRﺙ

' Cر

† لا01 ا ب&@ ا

D إ Y4

@ ا 5 ا

.

---

) 1 ( - ةد ا b :

4 m$ا D4 يا ا 5$ ا ن$) ا ' ا ا ا ر ا با 56 '$ا) ا (] :

ا ا)

5ﺡا ا 56 ه$ Cر ' Pآ م 5Y ﺏ ﺹ ا ا ﺏ ل^ ا ة<6$ ن@ . ا ة ا 56 ه$ م ' اءا&ﺏا ىﺥHا .

) 2 ( - دا ا ' Pآ 3$ا :

- 134 ر&. ا ' 1996

' دا او 71

D إ يY ا ن$) ا ' 75 99

- 02 , ) (ﺏ. /ﺝ .(

) 3 ( - )$

R '4 : 54 سﺏ ا : "

]1 ا

& ا ت$ﺽو

R)&.ا 56 23 ا ا) ا ﺏ ا

، .ارد

$ر) "

، نود آذ

راد

،ّ ا

،ن4 2008 ص،

218

(22)

! <!J - ت!ﺏا#,Gا )

ةد ا 131 ' دا او ر&. ا ' 65

D إ 67 يY ا ن$) ا ' .(

با&.jا ا

5$

56

`sأ 3$Hا ر&. ا

،ةﺹ ا 

ر&.د ' ه

ت  ﺏ ا

: ا ن

+

` و01 @ ا

D4 4أ 4ا ء.رj

ا) ا

&)و .

- طو ا روY ا

5& ا

` هّ6 4

ءّ ا D إ .و 5$ ا با&.jا

) 1

5& او (

Pّ&

6 5 :

نأ- (ّ&

با&.jا ىﺡkﺏ

Y 41 ا )

b ةد ا 136 ' ر&. ا .

نأ- 2&

/&ّ ا D4

b$

با&.jا '

ف 'ﺙRﺙ (30 )

$ ' ا 5 ا 5 ا

'ﺙRﺙو

( 30 ) اY4

' ا Hا

`1ﺡ ا .

`- عاإ b$

با&.jا ى

`&@

ا 5 ا 5 ا

ى وأ

`1ﺡ Hا ا

.

/ز- b$

با&.jا D4

ءY4أ 6l ا

ا .

ما إ- ر ا 5 ا

5 ا وأ

ر Hا

†&ﺏ b$

با&.jا ز ا D إ

لوHا

لRﺥ 4. 48

ا ا عاj

b$

با&.jا .

6ا&ﺏو W<ه

طو ا م)

`&@

6l ا ا رو&ّ ﺏو

/

@ ا

&ﺏ 5& ا 1 ا

` نأ

سر 6 با&.jا

) 2

.(

!O!J - k #ا ن! ء!<إ

) 3 (

اد&.ا D إ

b$

ةد ا 161 '

ر&.د 1996

، ز H 6s ' ن ا رإ 56و

،ﺹ+&ﺥا نأ

G 56 يأ -و Wا . ن () 56 Y تاذ ،4 + اءﺏ

D4

I ّ نو4 ( 20 )

$ ﺏ

$4د ى

`&@

6l ا 5& ا ءY4أ 2ه ـــــــــــــ6

.

5& و P4

()&ّ ا 56

ة ا 5& ا هر) ا

) 4 .(

---

) 1 ( - 3$ا دا ا 65

، 66 و ' 67 ن$) ا Y ا ي - 99 02 , ) (ﺏ1 ا /ﺝ ا ^$

. (

) 2 ( - تَدُّﺡ ه 1 ا 1:ﺏ 4 ( 15 ) D4 آHا ا ا Cر&

عاإ با&.jا ى

`&@

ا 5 ا 5 ا وأ

ى

`&@

, 3$أ ةد ا ة)6 66

' 02 ن$) ا يY ا / 99 02 , ) (ﺏ. /ﺝ .(

) 3 ( D. ا نهدﺏ

ت]1 ا 'ﺏ P+^ اأ لﺡ ل) ,

) (ﺏ1 ا /ﺝ ا ^$

( , ص 40 .

) 4 ( - تدُّﺡ ة P4 ()& ا

&1ﺏ ﺵأ

،&

'@

ؤ$إ ه ا

^ P ضl ا ء&$ا

Pﺝأ اﺵ 12 '

ء&$ا

،&

آ م&

ؤY4أ ه ا 1 ﺏ 3$أ. ةد ا , 80 ) ا ^$

(ﺏ1 ا /ﺝ .(

ﺏ دا4إ ) 2”َ1 5$

6l ا

، ا ي< او

م) Wروﺏ ml&ﺏ D إ

ر ر ا

ز او عزو لوHا

D4 ءY4أ 6l ا

ا .

W< زو ةﺥHا

نأ ر) ـــــــ)&ّ ا $ ــــــــّآ

وأ ﺝ ـ ﺏ اءـــ 4 D ا حا&

ــــ&@

و ء.ؤر

4 ا

$ ﺵ

] أ

<ﺥ ر يأ ا .@

ىﺥأ ﺏر P.و D إ 6ﺽjﺏ :

- ﻡU ا qﻡ!<ﺏ l& Wاا

) 1

: (

5 ا ا مأ m&@ﺡ ‰ـــــ]: لوHا ـــــز ا م)

ـ ا لRﺥ 5 ا 45

@ وأ m4 )6ا @ ا '& ا ا 56و ،ءــــــY&Iا 4 mـــــ^

ﺝ ' ' ي< ا ر ا m&@ﺡ )&.ا لوHا ز ا م) ا )6ا م4 ﺡ لوأ ازو

) 2

, (

ة ا @ ا ‰]: mY6ر 4 ﺏﺝو 5 ا 5 ا ا P و .

mـــــــ]]: '4 ـــــﺽ4 لوHا ــــز ا م) آ لRﺥ Hا مأ

10 5& ا آHا D4 مأ

56 ــــــــI رـــــــ+ نأ Hا '@و ، m4 5 ا 5 ا ا )6ا `) ص+: ا ا<ــــــــــه .

ـﺏ!2ا M#ﻡ-

) 3

:(

ةدــــــ ا -ــــ أ 84

ـــــــــــ. مـــــــ) نأ @ ا ر&. ا ' D إ

Références

Documents relatifs

Dans le souci d’une utilisation pratique de ces matériaux, des copolymères du styrène, butadiène et leurs dérivés substitués en position -4 (para) ont été

[r]

[r]

1 ، 2015 ص ، 31. لوﺣ ﺔﯾﻧطوﻟا وﯾﯾو ﺔﻘﻠﺣ ،سﯾرﺗ ﺔﯾﻗﺎﻔﺗا ﻰﻟإ سﯾرﺎﺑ ﺔﯾﻗﺎﻔﺗا نﻣ ﺔﯾﻋﺎﻧﺻﻟا ﺔﯾﻛﻠﻣﻟا قوﻘﺣﻟ ﺔﯾﻟودﻟا ﺔﯾﺎﻣﺣﻟا ،رﯾﻐﺻﻟا نﯾدﻟا مﺎﺳﺣ 2:. ﺔﯾرﻛﻔﻟا

،ﻲﻜﻭﻠﺴﻝﺍ لﺎﺠﻤﻝﺍ ﺭﻴﻐﺘ ﺎﻤﻬﻤ ﻱﺃ ،ﻑﻗﺍﻭﻤﻝﺍﻭ ﻑﻭﺭﻅﻝﺍ لﻜ ﻲﻓ ﺩﺭﻔﻝﺍ ﻙﻭﻠﺴ ﺎﻬﺒ ﻡﺴﺘﻴ ﺔﺘﺒﺎﺜ ﺕﺎﻔﺼ ﻲﻓ ﺩﺍﺭﻓﻷﺍ ﻥﻴﺒ ﻕﺭﻔﺘ ﺎﻴﺒﺴﻨ ﺎﺘﺎﺒﺜ ﺔﺘﺒﺎﺜ ﺔﻤﺴ ﻭﻫ ﺡﻭﻤﻁﻝﺍ ﻯﻭﺘﺴﻤ ﻑﻴﺭﻌﺘ ﻰﻝﺇ ﻲﻬﻨﻨ ﻥﺃ ﻥﻜﻤﻴ ﻪﻨﻤﻭ

Army Toxic And Hazardous Materials Agency, Aberdeen Proving Ground, MD, Report N°... Am

Aucun nouveau droit de douane à l’importation ou à l’exportation, ni taxe d’effet équivalent n’est introduit dans les échanges entre la Communauté et l’Algérie et

La lumière pénètre dans l'oeil par un orifice circulaire situé au centre de l'iris,

[r]

[r]

[r]

[r]

[r]

[r]

[r]

Carence

Après deux mois, il décida de mettre fin à cette bataille et de lancer ses forces sur toute l’étendue de

[r]

[r]

[r]

My sister is a pupil at a primary school and my brother is a university student. My father Ahmed

Thanks to the great scientists who were able to find medicines and vaccines In the near future they will be able to cure cancer... First, I have to work hard to pass

[r]