2008 - 2009 ا ا ا  ءأ:  م بها  م ا داإ : رآا ذا فاإ  :  أ ا  و ا  ءأ ماا ةا إ ا اه  . فاا و ا عيدا دا م

238  Download (0)

Full text

(1)

ا اا اا را ا ا و ا ا ةرازو

!" ير$ $%

!ا م' و د)"*ا ما آ د)"*ا ما !"

د)"*ا ما , !%ا ةد- ./ ت $ 12 $$ ةآ3$

فا5*ا و .ا ع, يد)"*ا

ا دا'إ 1$

:

رآا ذ5:ا فا-إ ;<

:

5 م=-

بها ' م-

"ا ءA'أ :

C:ا $ا <ا D)ا ذ5:ا

!" ير$ $% 2$ ذ5أ !ر Fا ' ش H .د !" ير$ $% ا ا ذ5أ ار$ بها ' م- .د أ.

!" ير$ $% 2$ ذ5أ اA' ز, HI .د !" ير$ $% 2$ ذ5أ اA' 1!J ش .د

$ا !ا

2008 -

2009

(2)

(3)

H $أ ،QD Cا 1$ Q' مR!ا و ةR)ا و QDآ و F ا :

ا3ه ز/إ , /'أ و ,و ي3ا Q< و S/5 TJ و TU- H م- رآا ذ5:ا ،فا ذ5:ا Qإ .ا UH م<أ ،ا

بها ' لRW 1$ ا ا3ه م<إ و ز/إ , .ADا S X% ي3ا ،

ا S)/ و S<%<

. CW و <5أ دا,أ .آ Qإ UH م<أ آ

،ا ا3ه م<* ة'!$ و Jار 1$ Tو,و 1Uا ياو S Q' ت3< ذ5أ .آ و $ .آ Qإ ,2إ

.

H S%<أ W:ا , و "ا ءA'أ ماUا ة3<5:ا Qإ U

ا ا3ه "$

.

(4)

Qإ .ا ا3ه يهأ :

؛,ا و )H ه$أ و ه' , Fا ل أ ،1Uا ياو

؛بها ' م- رآا ذ5:ا ،.2Dا يذ5أ

؛Z/أ $ ،'أ ة" Wأ

<اWأ :

؛ىH و $ ،ةر5 ،ة

؛' دا,أ .آ

؛R$ز و <R$ز ،<C

Fا \,و ل" 1$ .آ و

.

(5)
(6)

، ا و حا أ م ا "ا د$%ا نأ ، '( ) * +ا د$%ا ,-ا .إ 0 ا1ه ،3و* 45 لو7ا 8 93 و :5 ;<*

$3 و ن 45ا =, و ؛5-ا ر @3 و ؛قا BCا ل +3 DE ثا7ECا " G4ا Gا ه+0 و H *د-* ت5ا .

،* وأ *7-* Kآ ءا B ،:4 لو7ا ت78و 'ذ 8C

ا . ةG*

تا74ا P1ه * Q%Rا و =;

.

" ه* S-+ "ا ق 4ا H* H;* ر7% Gآأ . ذا +Bا نأ تأر ،*7-ا لو7 45 Tا H U عاG$ا دا7(إ .إ ا1ه ىدأ * ،:3G@B و هذ X4 ث

: ،"وروCا د+3ا

نا و ;G*Cا ة7+ا ت) ا .

و *5ا لو7ا .إ ء)Zه ةG[ تG3 'ذ ء 0 . و

Pذ S5* H* B 3 ة778 و3 تBB H D+ @% آ أ .

T Kآ ةGUCا P1ه

ا ا B ا هر *5ا لو7ا H* GT; ذ\ا "ا ج*7ا و =; : 4B "

د$%ا ا1ه "

.

وروCا آاG< وGا و "وروCا د+3ا ه53 "ا '3 تB4ا P1ه زGأ H* و -

،@B *

ا 5B (G G3Z* " :5 ن\ا Q3 "

1995 .

ا ت) +ا نإ -

ر:إ 15* $U و ةGUCا تا 54ا " Qا ه7:( "ا 3اGBإ

ا ;G*Cا ة7+ا ت) ا و+* و ،"3 4ا د+3ا هذ X4 و ر *Cا م*ز . ذا +B

" cر و 7-ا Pذ S5* ع0 H* U و ،@Bوأ قG<ا و @B ا -@5ا "

G+ 5ا ,ا لود * -4ا 3%\ " G[5ا ةدd "وروCا د+3ا م% ،:B 3 دا @ا : نآ "ا و XB ا *( نو3 . "5* 778 7 :e@d ،يرا "

-@5* @B ا -@5ا 8 .إ ف7:3 Hدا =h* " آاG( '1 ا74* ،H*,* و Heاد راG-Bا و رهدزإ .

ا ا1ه H*

آاG( ت%3إ ماGd ،آاG<ا P1: ي :ا 7ا 8 .إ "وروCا د+3ا م% ،S@5

. K%و "ا ،Geاiا :5 H* ،XB ا G+ 5ا ,ا لود =h* H 3 e5j 5B %3ا 2002

B H* 3ا " ل ا رB $ ،ت0وا H* 8 7 ، G

2005 .

. إ حا نR :5* و نآ "وروCا د+3ا * آاG<ا %3 Geاiا ماGإ نإ فوG[ا :0G3 "ا ت7+ا "@h3 . ه743 ،8رU Qeد @ "ا د$%ا 5هاGا د$%ا .

اGd Geاiا نأ ه ،5ه 8 G:[ * H;

آ ل;(إ " -3 %3ا P1: :*

(7)

ء<إ .إ "*G ي1ا و آاG<ا P1ه " يد$%ا ا نأ و U ،"وروCا 'G<ا * Q%Rا قm " G+ا لدا -@5*

2017 45 ق\ا . :هأ - Q نإ %3ا د 5 Qهأ H* G ،

0ا ا تو اG[ ،Geاi ،جGE =% * " :, ي1ا و ،HG@ يد$%ا ى 4ا H

يد$%ا :eادأ ى 4* G آ تBB "5 :*i * ا1ه .

ا إ :

S@5* H*

د+3ا * آاG<ا %3 :*اGإ ءاG8 اGآ 7+3 فG3 Geاiا نأ ،"وروCا

قm " G+ا لدا -@5* ء<إ " U $5 ي1ا و 2017

';ا H* :5 3G * و

4BZا Kآ و ،5$ا ت5ا . U آGا Gc و آGا ق -+ "ر7ا آاG3 و ةوGTا Sh ;* هر د$%إ يC o5ا -ا "ه د$%ا : آ .إ 0إ :

G *i* نذإ Geاi ،ت*7U و B H* 53 G+ا لدا -@5* " واiا GE ;<3 -5ا ثا7Ed ;ا تB4ا د 'ذ و 4BZا P1ه H* %\@إ يد$%ا :eادأ ى 4*

: ++$ا هRا .

+ا ا1ه " و53 لو+5B * ا1ه و لؤ4ا . 8ا ل\U H* D

"ا "4eGا :

ا ت ا اا دا ا ه ! "آ و % يأ (إ ورو+ا آا,ا -.!

- ج 1ا ف 3ذ و ،6! ا اا ةد.ا و ا8

؟:ا دا ; ا .

ا Gا qBCا حG H; "4eGا لؤ4ا ا1ه ء 0 . و :

* - وروCا آاG<ا ن ,* ه * -

؟Geاi8

* - P1ه تB;إ "ه * و ،آاG<ا P1ه رإ " و % Geاiا د$%ا 4BZا %او ه *

؟: ةGUCا

* -

$%ا 4BZا هR3 د $-ا *

؟:3@* "ه * و ،د

* -

؟--+ا te5ا "ه * و ،ا P1ه uh نvا 7E .إ Geاiا K اذ*

.

(8)

ت ا :

ا ت0Gا حG@ 573 -4ا ت)ؤ4ا . 8ا و+* نإ :

- وروCا آاG<ا G3 -

G@3 "ا تا74ا Qهأ H* Geاi8 . و يGeاiا د$%ا . أ

د$%ا 34BZ* * [5*

.

- ى 4* H* G3 GB ت\U7 :8Eإ ى7* H G Geاiا د$%ا 4BZا %او

يد$%ا :eادأ .

- 8رhا 45ا م*أ Geاiا د$%ا 4BZا راGBا و ء- E ةروG0 هRا

ا وروCا آاG<ا :0G3 "ا ة77<

- د$%ا " "ا ج*7w :5* B 'ذ و ،Geاi8

"ا .

- 8 H* 4BZا P1: "%G آ Geاiا د$%ا 4BZا هR ة7ا t*اGا

"+ا ق 4ا زو3 H* :5;3 و ،"Eا 5ا .

عا ر إ ب أ :

- ه ي1ا u$hا

؛يد$%ا فاG<Bا و +ا

- د$%ا D " : ى7* H و ،"وروCا د+3ا * Geاiا آاG( H م\;ا ةGTآ

يGeاiا

؛

- .إ B* 8E " م ا Geاiا ن آ . ةرد% 4BZ* " BBأ H; ي1ا و ،ت%وG+ 7

و 5و هد 8و ضG ؛

- ع 0 ا ا1ه T* لو53 " $h<ا cGا .

ا فاهأ :

hرا تار @ 'ذ و U فوG[ i3 م ا Geاiا د$%ا 4BZا نإ . .وCا 8ر7 :Uا7* " 73 "ا ةGUCا P1ه ،د\ د$%ا فوG[ و :37:( "ا G+ا ت%و . ةرد% 4BZ* H* %\@إ ن ; ت%وG+ا جرU يGeاiا د$%ا D نd 5* و

و7ا و 5 ا د$%ا E4ا . هد 8و تjإ . .

د :ا آ 9G;3 @ * ا1ه و

(9)

G( y " ،"ا د$%ا " "ا ج*7 : ح4ا و 4BZا P1ه هR3 8أ H*

آا

45ا دا7(إ :هأ ةGآ ت7+3 :5 3G .

هRا ا1: *اGا "4ا و د :ا P1ه ن3 ه و ،Bار7ا H* ف7:ا ه ا1ه و '3 ءا B ،

وروCا آاG<ا رإ " "وروCا د+3ا فG H* EG-ا وأ و7ا فG H* *7-ا -

Geاi8 .

ا :

ب Bأ ع3إ ل\U H* Q ;(إ . 8ا و+* و D+ا ا1ه رc " ض hا نإ

و Geاiـا دـ$%ا ت4BZا %او .إ قG@ـا ل\U H* 'ذ و ،"+3 "و ":5*

Gا فوGـ[ا * Bـ5 ه و ،%ا ا ا1ه ــ+3 و+*

دـ+3ا * آاG<ا " Tا و ـ5ها

"وروCا .

ى7* +3 و ت4BZا P1ه هR3 ـ8أ H* ـو7ا : K*% "ا تاردـا =و Qj

: .

!" #ا ت ارا :

.إ : ضGا Q3 H3Gآ1* 78و ،57 تG 3 "ا 8اGا =h* . ع\ا 7 - Qهأ وروCا آاG<ا ه و )أ ،ا1ه 5T+ " H@

- د$%ا 4BZا هR3 و Geاi8

Geاiا .

نا 5 K+3 .وCا ةGآ1ا نأ DE

"

وروCا آاG<ا -

Geاi8 :

ت7+ا و %ا ا "

H*

لآ 7 @ا دا7إ )

،=@B *8 2002

- 2003 ( آاG<ا ق3إ نأ ه ;(إ ل E رو73 ،

ل( نو3 .إ يأ ،--E آاG( .إ يدZB "وروCا د+3ا و Geاiا H % ا –

ب 58

د+3w يGeاiا د$%ا 3 SB DE ،-4آ ن ;B مأ ،8ذ ;< نأ H; ي1ا

؟"وروCا .

Tا ةGآ1ا *أ

"

وروCا د$%ا آاG<ا -

. :3B;ا و @B * هR3 ةدإ

Geاiا 5$ا ت4BZا "

:( ير7% @ا دا7إ H*

) ،"%ا ا مأ "*ا iآGا 2006

-

2007 ( وروCا د$%ا آاG<ا تB;ا H لء43 ": ، -

هR3 ةدإ . @B *

Geاiا 5$ا ت4BZا .

أ Gآذ H; H3Gآ1ا H3ه 8 .إ أ آ ل E "و7ا .-ا U و ،ا ت-ا ,

و ةG$ا ت4BZا * [5* . و يGeاiا د$%ا . آاG<ا ق3إ تB;ا و رjm @B ا )

=@B *8 –

13 ، 14 G 2006

( H* : سR ) ت\U73 Kآ ي1ا و ،

(10)

8 .إ ،ا1ه 5T+ ع 0 * 93 ة13BCا فG ت4BZا هR3 ت@* ل E "و7ا .-ا

Gا لو7ا " @B ا و ةG$ا )

=<ا *8 –

17 ، 18 Gأ 2006

( ةو75ا .إ 0إ ،

Gا آاG<ا 3 و H4+ …آ "Gا يد$%ا *;ا ل E و7ا –

وروCا )

*8

=@B –

08 ، 09 ي*

2004 .(

ا :

DE ،ل $ j\j .إ 4- نأ 5R3رإ 8و آأ . ع 0 ا ا1ه 5* B :

وروCا آاG< ن 5ا و لوCا $ا " لو5 -

"ا د$%ا *\* ،Geاi8

وروCا آاG<ا م% بBأ .إ '1 H7:* Gا -

UCا P1ه @B * ق4ا G3 "ا ةG

G+ 5ا ,ا لود و "وروCا د+3ا H 3 "ا e5Tا تآاG<ا ما وروCا آاG<ا : ،XB ا -

ت%\ا رإ " D+ا ا1ه " :و53 QB "ا Geاi8

وروCا Geاiا .

Tا و "Tا $ا *أ .إ قG@54 ،Geاiا " د$%ا ت4BZا %او "

رإ " وأ * ;+ا تE\ا رإ " 'ذ نآ ءا B ت4BZا P1ه :37:( "ا تE\ا : تG* "ا ر @ا EاGا @ Hو5* ،";:ا +$ا t*G .

'ذ .إ 0إ

ت4BZا P1ه %او .إ قG@5B ضGا ل\U H* "وروCا د+3ا * *Gا آاG<ا y "

آاG<ا P1ه " :;* .إ 0إ ،"5 ا د$%ا . و : ةGUCا P1ه تB;إ .إ .

،Geاiا د$%ا 4BZا هR3 ت@ Sاو DTا $ا uh و ت@* .إ ضG ة7ا t*اGا .إ 0إ ،* $ د$%ا 4BZا هR3

.إ :5ا " H%G@* ،هRا ا1ه Qد " "وروCا د+3ا رود و Geاiا 4BZا هR ا P1ه Q-3 .

0إ ،:و53 Q3 "ا ط-5ا Qهأ : ضG * 3h D+ا ا1ه Qh و "ا te5ا .إ

34BZ* * [5* و "5 ا د$%ا D روG0 :أ ىG "ا تEاG%ا و :إ 5 3 د$%ا .

(11)

Cا ا د)"*ا ]$R$

ورو:ا آاا -

5$

) /-H ر!$

(

Hورو:ا اا ت"Rا

(12)

% :

* و ،Hدا =h* " ةGUCا تا 54ا ل\U "ا د$%ا :G "ا تار @ا نإ

* :5 Gا hا Qا لود H 45ا دا7(إ H

و هأ دادi3 د$%ا ت\;ا K8 ،

+* ذ 5ا S5* . عاG$ا أ و ،و7ا د$%ا ت%\ا . اGjR3 ث Tا " ار $

:

نا و ;G*Cا ة7+ا ت) ا ،"وروCا د+3ا .

.إ ء)Zه ةG[ تG3 'ذ ء 0 . و

Pذ S5* H* B 3 ة778 و3 تBB H D+ @% آ أ و *5ا لو7ا .

+3ا ه53 "ا '3 تB4ا P1ه زGأ H* و آاG<ا B4 وGا و ،"وروCا د

وروCا -

"ا و ،@B * Q3

5B Bر :5 ن\ا 1995

(G G3Z* "

. H ةر "ه و

5ا ,ا لود و ،:8 H* "وروCا د+3ا لود H 3 آاG( %\

G+

H* XB ا

ىGUأ :8 .

-@5* 8 "4eGا :7ه G+ا

ا Heاد راG-Bإ و رهدزإ -@5* XB .

لود H* هر Geاiا و G+ا

آاG<ا P1ه " تأر ،تار @ا P1ه y " و ،XB ا

:5* "3 "ا د$%ا و B4ا فوG[ا و ت7+ا :8ا Cا 4ا .

إ ا1ه : ىدR .

إ 8أ H* د :ا آ ل1

%3إ ماG

"وروCا د+3ا * آاG<ا .

B ا1ه : نآ 7% و 5

2002

"ا ،%3ا P1ه . ء,*ا Q3 DE +أ

K رB 5B ل ا 2005

.

و HآاG<ا H3ه H* آ .إ قG@ا لو+5B $ا ا1ه ل\U H*

) وروCا آاG<ا -

Cا آاG<ا و @B * ورو

- Geاi8 (

"ا د$%ا *\* Qهأ زd ضG5B ا1ه % H; ،

Gا .

(13)

لو(ا ا :

)ا * )ا د ,-.ا /010 2

"3 4ا د+3ا ر:إ H 3G3 5B

1989 "ا د$%ا i3 ة778 ةر ر :y

Hh* H*[ H 9 ةGا P1ه ،ذ 5ا S5* . 77( عاG :4;

)

"آاG(إ و "Bأر (

،

و Hدا 8 " :3ار7% زاGإ ة7ه8 لو+3 ةGE تد$%إ :8 "ه إ و د$%ا U

:5ه و :3G@B ضG H* :5;3 5ا H* H;* ر7% Gآأ S-+3 .إ B .

ا1ه نأ ‡E\ا و

،Gا د$%ا i3 K+أ "ا ت4ا و ue$hا H* * زوG .إ .,أ عاG$ا 7E 3 H* :5 3G3 * و د$%ا ت\;ا ةGهy :هأ H* "ا و $* 77+3 و تB4

د* 5* S-+3 و آG<*

. و :8 H* ت\;ا P1ه H h* تآاG( م% .إ G*Cا ى73

H* H;* ر7% Gآأ . ذا +Bا ه @ 'ذ ءارو H* ف7:ا و ،ىGUأ :8 H* ىGUCا لو7ا ،ىG;ا ت\; 45 U ا1ه و ا قا BCا ءارو H* ف7: ةدG5ا لو7 45 *أ

7+3 45ا * ،م 7 * 7اiا و 77<ا عاG$ا ا1ه Uاد ن;* : دإ ه 'ذ آ

*5ا لو7 45 U .

لو(ا 3$4ا :

2 )ا * )ا د ,-.ا ت و 56 ,

- ) ،Gا د$%ا i3 ت4ا و ue$hا H* * د 8و ه م ا ‡E\ * د$%ا ة+ا . اGjR3 و ة7E تدادزا :5; و % H* ةد 8 * H;3 Q :أ .

:* " "ا و

و @4ا نأ ةG; ˆBG3 ,أ إ و ه7Eو G;4ا تار7-ا و ت;* د7+3 ) ا ;ا

8ا ا ت وCا H* 73 د$%ا ,-ا و ت\;<ا * ا1ه ،د$%ا تار7- -و : مها و :3اG*

. ء"< ت4ا و ue$hا P1ه Qهأ .إ قG@5B @ا ا1ه ل\U H* و

H*

ر$Uا .

1 - ذ ا :; 0 <$= عا,ا داا و * أا م ? ا ة4 :

إ ةروG, ىدأ "آاG(ا م[5ا " و "3 4ا د+3ا ر:إ نإ م[5ا ةG@B .

-B آاG(ا لو7ا K+أ و ،"ا د$%ا . "BأGا

، و ق 4ا تm Sو 3

نأ :R( H* *( د$%إ تE\ :53 ل\U H* :3د$%إ تزا 3 S-+3 ة7ه8 لو+3

،: ضوGا 77<ا عاG$ا ا1ه y " د$%ا :3ار7% H* G3 BBأ ;<3 ي1ا و

(14)

H;* ر7% Gآأ . ذ 5ا X4 :eارو H* .8G "ا و ،*7-ا لو7ا H e-ا ة77<ا 45ا 0رCا ةر ا H*

. * ا1ه و ىدأ

و :;* ii ة7E * تآ " لو7ا P1ه 3 .إ

45ا :3ار7%

.

2 - ىا Cد ,-.ا ت D ا و ت1ا ةه E :

Kآ ءا B لو7ا H* * H د$%ا ت;ا و ت\;ا H ;3 .إ P3ا G وأ :5 * وأ :5 *7-*

ا1ه و ،م ا Qا i3 "ا ت4ا Qهأ H* * و *7-*

د$%ا :0G "ا ت7+ا :* :;*d 9 ةدG5* لو7ا نأ .إ .وCا 8ر7 8ار Gا "ا .

<ا ;G*C G+ا لدا -@5* ، "وروCا د+3ا H* آ G و )

(

) ا ةد- Bm قG( ب 58 لود @ار و ;G*Cا ة7+ا ت

) نBCا (

فG H* * 7ا

د$%ا ا1ه " ةG* ;* +3 "ا ت;ا و ت\;ا Qهأ "ه نا .

3 - وا Cد ,-.ا ت -1)$ #ا GCوا :

ا ا1ه ر Qهأ T3 " G4ا و7

:

) 1 (

-

؛Qا ى 4* . "+ا t35ا ت)7* GT; ق 3 ت)7 و7ا ةرا - * 5 د7$ 5+أ *7 :*;3 8رد ةدز و ا لا قا Bأ " e:ا B ا

ا . هر<ا و :35* د7 و :أ QE .*5 --E م آ eه ;< "ا 7$

. و

و ،hا و7ا ا قا BCا H * لد3 "ا لا *Cا سوؤر QE eه ;< 7اi3 Qj H*

نأ نود كG+ و 5 "ا لا سأر أ و T7+ا ل$3ا eBو , eه G4 ا ت8E و جا ت -jو @G3 ؛ا ةر

- و ق -+ا 43 " -* eB آ نvا م7h43 K+أ "ا و7ا ت\ا د73

؛ت*اiا

ص ص ،2003 ،ABا CDا تارA,6 ،"و ا دا تأ" ،بG دA ي ،H,% %أ لدJ :(1) 31 ، 32 .

(15)

- U ،ةGUCا تا 54ا " ةG(ا Gc و ةG(ا 58Cا تارTBا QE " e:ا ةدiا ى 4* . *5ا لو7ا H* هGc * KUد "ا و +5ا "آاG(ا G;4ا لود ل\-Bإ 7

+* ،58Cا تارTBا با18 م +* قB " ،Qا ت0 H* Pر $3 H; * آ هإ

iا E و تاز*إ و .

4 - Cر ا و ا و C! ا نوJKا ةرادإ *L )ا ت #Jا رود *0 %

* )ا د ,-M :

،3رادإ " ا ت4BZا رود "*53 ،Gا "ا د$%w *:ا ue$hا H*

5B ا ةرا [5* ء<إ و "آاG(ا G;4ا ر:إ 7 $U 1995

Q[* م,إ و

" T3 "ا و "ا د$%ا ت4BZ* H* DTا ,ا لآإ Qj H* و ،:إ لو7ا :

-

؛"و7ا ي7-5ا م[5ا ةرادإ H لوZ4ا ،"و7ا 7-5ا قو75

-

؛"و7ا "ا م[5ا ةرادإ H لوZ4ا ،"و7ا '5ا

-

"ا يرا م[5ا ةرادإ H وZ4ا ،ا ةرا [5*

.

"ا يد$%ا م[5ا ةرادإ .إ 3 K+أ :أ ا ت4BZا P1ه . ‡E\ و ا * [5ا ع-إ X, :5 S45ا H* رإ " ة778 تm ل\U H*

يدZ DE ،

راو ا و 7-5ا نوZ<ا ةرادإ " Gآ1ا B ت4BZا رود 7اi3 .إ تvا '3 S@3 Q .

) 1 (

5 - O ا و تP ,%.ا و ت 0$)ا *L $)ا ةرQا :

" ةر j H G3 "ا و TTا ةر T فG * د 8 E "ا د$%ا i Gا Tآ 8 5;ا و ت)$3ا و ت* ا .

'ذ H* ،"5$ا ع@-ا " ;:ا تاGا H* 7i ا ةر Tا P1ه K 7- و :

) 2 (

دO آا +ا ئدCا ار Q :و ا دا تR:ا " ،بG ي ،H,% %أ لدJ :(1) ،ر 6ا ،ة ا :ا راد ،"ST1 ; A:ا هU 6! J !6ا ة ا تارATا ةJا و ا 2005 ص ، 78 .

.30،31 ص ص ،2004-2003 ،ر 6ا ،:ا را ا ،"A:ا و 6ا لو ا" ، تA.Z :(2)

(16)

-

؛8ا تا7ا " 77ا GB و ،5$ G;ا جا - 57ا ت5$ "45ا ط :ا و +ا ت5$ 7اiا $5ا T*Cا ما7hBا

؛hا نا7ا H* $Uر دا * داGBإ و 5$ا ت*h "*5ا جا و ،ت*h - T* ة77ا ت5$ا G @3 GB و *%إ :

و ˆرا $ا 5 و ر1ا %@ا

jار ا B75:ا و ,ا ء;ا و توآوGا .

ه ا ةر Tا P1ه ر<إ . 7B * نأ .إ ،5ه ةر(ا ر73 و تآ,ا رود [\:!

ت6ا ةد : ةر Tا " 7e-ا رود e:ا ا ت;*ا تاذ %\ا تآG<ا 3 ذإ .

ا 8 5;ا Gا =Tآ 8إ 5 $ نأ .إ "8ا Hا K- "

) 1

.(

.إ 0إ ،3* ا و 8 5;ا ةر Tا P1ه د 8و نأ .إ ,أ ةر(ا ر73 أ آ 7B 7% و7ا لا *Cا سوؤر ل-إ GE 7اi3 و و7ا ةرا GG+3 XاGا . Gآ ;<

8رد ةدز ل\U H* ا1ه و قا BCا 7آR3 و Qا ءاi8أ H لدCا يدا دJا

و

GTآأ H 5$ا 8ا ا ز 3 P,- Q ي1ا "و7ا ا Q4-3 H* 778 ع دإ e: t5* يأ ت ;* 5$3 Q DE ،ود H*

7Eاو ن;* H* GTآأ " "

. " G3 5 t5 * ا1ه

@ا درا ا "ه د$%ا ةر7-ا و ة - BBCا ةiآGا 73 Q " و ،Qها "و7ا لا " 45ا ةر7-ا وأ ةiا ك\*إ " K+أ

) 2

.(

3$4ا

*D Qا :

#L ا ةر!ا

لو7 اG@U و اGآ 7+3 T3 "ا د$%ا i3 "ا 5هاGا تاGا و تار @ا نإ :5* *5ا U و Qا .

R( H* * آ G 3 . ا لو7ا P1ه . يروG,ا H* أ ذإ

ا و تاGا P1ه H* ةدB : 4 نأ :0G3 "ا Ghا H* -

. ب4آإ نآ و

و ةiا P1ه G 3 8أ H* S4ا .إ لو7ا * KB ،GآCا نهGا ;< 45ا ةر7-ا

"ا د$%ا ا1ه " إ ج*7ا H* :5; " ى 4* .إ :35 "%Gا .

نأ و U

3 م ا ا 45ا ـG4ا =;ا ل\U H* ن iا ء0رإ ضG

ت وCا H* G * ا1ه و

JA ،"CC 11 ثا %أ : DCBا S;^ و ، ا :ا يدا مU6ا" ، ا CJ `DTا CJ :(1) ،ةهBا ،:ا 6ا 2003

ص ، 52 .

.40 ص ،aآذ bC c8 ،"و ا دا تأ" ،بG دA ي ،H,% %أ لدJ :(2)

(17)

Hد$%ا o 4E

) 1

.(

1 -

#L ا م0 :

أ Gا 5 " 45ا م :* + و ،د$%ا B4ا 5 " ىGآ ه

* ،و7ا وأ 5$ا وأ 4BZا ى 4* . ن ; نأ H; ذإ ،+ا ى 4 -و =h ه 5$ا و 4BZا ى 4* H = ف\Uإ ك5ه نأ Qا .

أ -

#L ا م0

= ,ا و #Jا ى#0 <$=

:

"ه BBأ G* رأ 9; تء8 45ا آG< Qها H* 77 تBار7ا +3 ا ا 5ا " ه4ا و و7ا ةرا " ه4ا وأ ق ا ،iا ،+Gا .

) 2 (

G<ا ةر7% +G 7$- و دG@,* ر S-+3 . آ

) ا * (

iا H *أ ؛راGBw %

ىGUCا تآG<ا H ف\Uا S-+3 " آG<ا ح : )

;3 وأ i* ج 5* ل\U H*

ه\آ وأ 4 ,h5*

( ةدز 7$- و7ا ةرا " ه4ا وأ ق ا uh و ؛

ا ق 4ا H* :$+ آG<ا " آG<ا ه4* " ا ا 5ا " ه4ا T3 و "

ةدiا P1ه . [+ا و ،"--+ا U7ا H* دGا $ ةدز .

) 3

نd ، '( ) * و (

نأ H; "ا 4BZا "ه : [+ا * Gا P1ه S-+3 نأ @43 و 3 "ا 4BZا :R :5 ل - ةGا فوG[ا :@3 453 ةر7% تاذ

.

.إ oا 3إ 7- ،ع@-ا وأ 5$ا ى 4* . 45ا م :* 77+3 uh *أ

% تآG( H,3 "ا 5$ا '3 "ه 45ا ةر7- 3 "ا 5$ا نR ل -ا . ةرد

دG@,* سBأ . Eرأ S-+3 و ا و +ا قا BCا " 95ا

) 4

.(

(1) : GELINIER Octave, PATEYRON Emmanuel, « La nouvelle Economie du 21eme siècle : Les 28 règles du jeu », Ed. Economica, Paris, 2000, p 61.

) 2 ( : ،(6 فا :d

"

:8 e ،!اد و ;6ا ةر Bا مA.

"

و ثACا آ ،دإ قاروأ ،

د :ا ،ةهBا :8 ،ا و دا تار ا 19

Aآأ ، 2002

ص ، 9 .

) 3 :(

ص ،c8ا h.1 9

.

) 4 :(

h.1 ص ،c8ا 11

.

(18)

" T3 "ا و ع@-ا ى 4* . 45 G3 " ة778 G* ف0أ oا نأ )إ :

) 1 (

3Gا 45ا 8ا S-+3 )

:45* 8إ H* Gآأ : جا G5 8إ (

ظEا و

* " و ةرا ل* " "ا ق 4ا " ق رTBا ل

.

ب - وا ى#0 <$= #L ا م0 :

"3 "ا ت*7hا و 4ا جإ . * ود ةر7% :R "و7ا ى 4ا . 45ا فG3

"--+ا U7ا ةدز و : [+ا * ،و7ا قا BCا ت8Eإ و7ا P1ه "5ا

.

) 2

آ (

* -ا ةوGTا ةدز " و ,* % SU . * ود ةر7% :R فG3 .

) 3 (

. ةGUCا P1ه ;*إ " T3 و7 45ا ةر7-ا نR ل -ا H; ،\$3 GTآأ ةر $ و دG@,ا 5ا SU ل7 8ا ةدز . ةر7-ا وأ ،45ا لو7 ر- ,ا -

ق 4ا " 45ا و ا . ةر7-ا . 9;53 8ا ةدز نأ DE ؛H45ا H* عGBأ 5ا S-+ ه ا ق 4ا " ق ا نآ اذإ Qj H* و ،8رhا ق 4ا وأ +ا ،4

8ا " 45ا ةدiا ه 4ا نd .

) 4

Sو جا و ةد ا G 3 H* 7 \ 'ذ .إ 0إ (

و7ا Gا .

2 -

#L ا تاد0 :

3 "ه و

م[ T Porter t:5 تBار7ا cأ " BBأ $ 45ا تاد7+* K@3رإ

"ا ا ;<ا +0 * T* B* ;( . Uا7* *آ :

.11 ص ،aآذ bC c8 ،":8 e ،!اد و ;6ا ةر Bا مA." ،(6 فا :d :(1) bB! C و cاAا :يا دO ;6ا تار Bا" ; ،"دا ;6ا مA." ،(6C "TDا CJ :(2)

ت%ATا

"

،ةهBا :8 ،6ا لو ا ثA و تارد آ ، 2004

ص ، 11 .

) 3 :(

ص ،c8ا h.1 11

.

) 4 :(

،(6 فا :d bا c8ا

ص ، 18 .

(19)

[ر G 01

:

;6ا ةا تاد ا مU6D -A! [ر 6 6 ا تR:ا و

.24 ص ،aآذ bC c8 ،":8 e ،!اد و ;6ا ةر Bا مA." ،(6 فا :d :ر ا

،:$e$U و جا *ا " T3 4eر تاد7+* رأ ك5ه نأ , ;<ا ا1ه H*

4BZا 3اGBإ و ;ا ت5$ا ،$e$U و "+ا @ا فوGy )

ةR<5ا ( و :ا7هأ و

+ا 45ا ةدB .

7$ا و * ;+ا تBB " ن\T H74* Hد7+* .إ 0 .

أ - ج D.ا G0ا=

:

5$ *ز\ا ت\U7ا " T3 .

) 45ا ةiا S-+3 نأ .إ 5ه ةر(ا ر73 و

إ و ةد 8 و ,h5* ; *ا ا P1ه ةGو . X- =%

ةءآ . ,أ =%

*ا ا P1ه ما7hBإ .

ب -

*$ا 3$4ا فوE :

4BZ -4* ؤر ء@إ " Q:4 * ،"ا @ R5 43 نأ :R( H* "ا و ت

e\* 3اGBإ دا7إ H* :5;3 .

ةR<5ا ;ه و 3اGBإ +ا 45ا و

$e$U و @ا جا *ا

;ا ت5$ا 7$ا

* ;+ا

(20)

ـO -

$ا ت = ,ا :

ر;Cا و *ز\ا ت* ا و ت8 5; ه7وi3 ل\U H* e-ا 5$ا Q73 "ا و ", * ،ة77ا 77ا و ر;ا ل7* G 4 نوا H* ع

.

د - #Jا %اإ )

ةUK ا (

$ا #L ا ةد و :

" 4BZا cر ى7* زاGإ H* ن5; فا7هCا و *ا 3اGBا H* آ 77+3 نإ و ةGhا و رTBا 77ا و ر;ا

. .إ ج :هZ +* 95ا " :E نأ آ

ود ح5ا و 8رhا قا BCا .

W - 0ا ت :

4ا 453 8رد H* Gا * ;+ا ن;*d H* *7-3 * ل\U H* ا1ه و ت*7hا و

H* زi3 % تG<3 و رادإ تاءاG8إ و د$%إ تBB ع3إ و +ا 5ا ت*7U د$%ا ت@-ا =h 45ا ةر7-ا .

و - L,ا :

Sh 3ا * Gc وأ 3ا * ن ;3 7% "ا و 8رhا ثا7ECا و فوG[ا " 7$ا T3

45ا ةر7-ا .

فG$ا رBأ ،لا قا Bأ ،رBCا " q8ا تاGا H,3 "ه و

ا ...

3 -

#L ا تاJ0 :

تار7-ا س% .إ :eارو H* ف7:3 45 h* تاG(Z* را7d ود ت4BZ* م -3 " ود آ 3زGEأ ي1ا ر @ا ى7* G* و :5 ر-ا Qj H* و hا لو7 45ا و ،:453 H4+3 5* 5*ز ةG ل\U ا1ه

. تاG(Zا P1ه Qهأ جاردإ لو+5B " و .

أ - ةراد.ا *وا )ا تاJ0 :

،45 "و7ا ي 54ا ب; فG و7ا 45ا ل E 5B اGG-3 7:ا ا1ه ر7$

*7h4*

244 . ز * اG(Z*

8

* وأ G5

" T3 ت) :

،و7ا ،"5 ا د$%ا

(21)

G<ا و 8 5;ا و Qا ،ةرادا ،BBCا 5ا ، ا ،* ;+ا .

) 1 (

:EG( و 3 ;* Qهأ .إ قG@ا ل\U H* G$5 آ 0و G43 تاG(Z* " T3 "ه و

<

:BBأ . لو7ا 3G3 و 45ا ةر7-ا 77+ 4 "آ ; .

P1ه 8G3 Q أ Qا *

U نازوR تاG(Zا .

ب - يد ,-.ا * )ا ى ا تاJ0 :

5B 15* ى75ا ا1ه م - 1980

تاG(Z* H, ي1ا 45 "ا GG-ا را7d

7ا 45ا ل E .إ : * $ و

210 . ز * اG(Z*

8 Q ت)* وأ G5

" T3 "ه و ،5* نازوR :+8G3 :

،BBCا 5ا ،8 5;ا ، ا ،* ;+ا ،حا

ت4BZا و ا ى -ا ،ةرادا .

) 2 (

ت4BZ* و * ;E و ود ت[5* H* 5ا ت:ا آ H* ت* ا . ل $+ا Q و لCا ل8ر ءارm و د$%إ .

ـO -

*وا Y ا تاJ0 :

ةر7-ا تاG(Z* H* e "و7ا '5ا " صhا ع@-ا 5 5ا ةGeا7ا K*%

"@3 45ا 4

hا لو7ا " لCا q ue$U :

) 3 (

* - ط K ا :

:+0 3 آ ،ق 4ا تاG(Z Bا . ت4BZا ةر7% يأ

يG7$ا و يد$%ا ءادCا تاG(Z*

) و تارد$ا و 8ا و U7ا ت)7*

ك\:Bا .(...

* - Cد =.ا :

*إ . تا7:3 Q7-3 . ت4BZا ةر7% يأ ء ا و 5*ز ةG دا7

i و H7ا *7U و 7ا و Qh,آ يد$%ا راG-Bا تاG(Z* :5 G3 4E ،:

تاG0ا 4 ةد -ا ا مأو زا ا .

* -

$)ا <$= ةر!ا

\ : و ت* ا بBإ . : H*ا و ت4BZا ةر7% يأ

8 5;ا ةر7-ا و Qا تاG(Z* " 9;53 آ ،ة77ا ت8 5;ا .

:cAا ،"6dAا ج1ا ; ;6ا ةر Bا c;ر ; تB6ا رود" ،ب:ا ل:ا تB6 و ا د!ا :(1) http://www.icatu.org/add/show_chosen_study.php?main=399, 27/05/2008, 21:20.

) 2 :(

c8ا h.1 .

) 3 :(

c8ا h.1 .

(22)

* -

ت Kا :C; ]= G)ا :

3رإ ى7* يأ رد$* و قا BC ت4BZا ط

G(ا "58Cا رTBا و ل$3ا و -5ا تاG(Z* :5 G3 آ ،8 5;ا و ت* ا .

ى7* و إ Kو ي1ا ر @ا ى7* G 5 4 لو7 45ا ةر7-ا س- م-ا نإ 7+ا :8ا * " -4ا :3ار7%

:0G3 "ا ت .

"ا يد$%ا ى75ا =5 \T

"54 ا 45ا تار7-ا DE H* Gا لو7ا e% ذ " Geاiا 2007

/ 2008 "ه و ،

3Gا +3 '1 81

Q, ي1ا "و7ا 3Gا "

131 GG-ا " 5$* ود

) 1

8ار ا1ه و ،(

0 .إ .وCا 8ر7 qا " راG-Bإ م7 و 7-ا 5ا (<ه و د$%ا ةرادا =

د$%ا .

ا P1: :73 وأ 45ا :3ار7% H4+ :5* B و "53 .إ Qا لود K:3إ ،تار7-

و7ا آاG<ا BB :هأ H* و ،R4ا P1: Q:3 تBB .

ة7+ا ت) ا فG H* ة77( 45* H* " "وروCا د+3ا ن ; اG[ و ،7آR و ،نا و ;G*Cا 5ا ,ا " %ا ا '3 U و ا %ا Bأ . ظ+ا و

وروCا آاG< KG ة778 @B * BB "53 .إ ا1ه ىدأ ،XB ا G+

-

@B * .

) 1 :(

د :ا ،Aا قو,ا ة 8 2138

iCا ، 03 C;A1 2007 .

(23)

*D Qا ا :

اKا ورو(ا آ

- 40 )

D$" ر #0 (

5B *ور %3إ .إ وروCا د$%ا ا ;<3 د 1957

:ا7 15* "ه و ،

5ا ,ا لود H و :5 نو3 ت%\ : Kآ G+

و "اGا بG- اG[ ،XB ا

,أ T "ه لو7ا P1ه H* GT;ا نC ا لو7 0U تاG4*

.

تا 5B " أ7 نوا ا1ه %ا ا " H;

1960 –

1970 و يد$%ا نوا ت%3إ ء,*إ * ،

"Gا قG<ا و "Gا بGا لود * يرا .

و 9 3 H* آ * %3إ لوأ Kآ DE

5B .$%Cا بGا 1969

) 1

H* ىGUأ ت%3إ :3 ،(

5B %3إ :5 1976

ي1ا ˆرا ه و ،

و ن5 ،ر B ، ندرCا H* آ K%و آ ا * نو %3إ لوأ Geاiا K,*أ j* ت%3إ G$*

5B 1977

) 2

.(

وروأ قG( ب 58 لود * آر<ا ت%3إ و :

5B آG3

1963 "5B صG% و @* ، 1972

، 1973 . "ا ا

) 3

.(

"8رhا ط<5 4eGا رو+ا 7Eأ T G ه و نvا .E @-5 Q نوا ا1ه و

"وروCا .

5B 15* اGTآ ر @3 GUCا ا1ه ذإ ،يد$%إ نو3 سBCا " ه و 1989

) 4

.(

ل\U و

C نآ ةGا P1ه و

ور H* ةدB : 43 e\* و * BB 0و ةروG, Gآ "و

-@5* :+53 "ا اiا G+ا

XB ا .

5B Q8G3 ح @ا ا1ه 1992

) 5

0و ل\U H* (

"

BB

ة778 @B * "

وروCا نو K+5*

- E و ة778 ةG[ "@B * )

نوا 53 ،"* Qد

4* ،"%ا لو7 ";:ا +$ا ة7

G+ا ح\ا و حا BB 3 "ا XB ا

،يد$%ا (...

وروأ آاG( 15 لا '1 و -

--E @B * .

) 1 :(

،ن%ا CJ A!

"

وروأ % لدC! BT6 ; GCا C68+ا رkا -

TA

"

،

; ا رl^ لA% و ا (BD

ةmا تا AU6 (DJ و ياا دا (DJ آا,ا ق.!إ ت:1ا و A B:6ا ،TAا و

13 -

14 C;A1 2006 ص ،اا ،"T :8 ، 3

.

) 2 :(

،ACا ا ل8

"

:ا تا و تآ,ا (DJ S!:1ا و ورو+ا د!ا c نو:ا

"

، AJ

ةو 1 blو ،:ا ةرادا و دا

"

تآ,ا (DJ هlأ و دا AJ ته!إ :ا تا و

"

ة B:6ا ،

A 28 - 30 CC 1996 ، ،ةهBا ، رادا 6D :ا U6ا 1997

ص ، 111 .

(3) : La Documentation française, « Union européenne et Méditerranée : quel partenariat euro – méditerranéen ? », http://www.ladocumentationfrancaise.fr/dossiers/europe-mediterranee/partenariat-euro- mediterraneen.shtml, 31/ 07/2007, 18 :20.

(4) : Ibid.

(5) : Ibid.

(24)

إ قG@ا لو+5B * ا1ه و وروCا آاG<ا لو55B DE ،D+ا ا1ه ل\U H*

- @B *

$ا H* ء"<

.

لو(ا 3$4ا :

ورو(ا آاKا -

40 :

_C)ا و ب (ا

8 اG[

" ة7-5ا وروCا 9ا فG H* -4* ةد7+ا ت:

"

ن 4 ) "

نا 8

1992 ( ،

"

ر آ ) "

نا 8 1994 ( و

"

H4إ ) "

G4د 1994

( رG% ،وروCا 5ا تEاG% و

5ا ,ا لود * 3%\ 778 رإ *%إ "وروCا د+3ا G+

XB ا .

) 1

آارد 'ذ و (

هC . "5* 778 7 -4ا 3%\ ء@إ .إ د * ،-@5ا P1: 3اGBا

آاG<ا حور . و H*,* و *( نو3 .

وروCا آاG<ا H ن\ا .إ ىدأ * ا1ه و -

5ا ,ا لود و "وروCا د+3ا H * ت%\ 778 رdآ @B * G+

XB ا .

:*% .إ تدأ "ا بBCا Qهأ جر745B آاG<ا P1ه م :* .إ قG@ا % و .

1 - ورو(ا آاKا ب أ -

40 :

وروCا آاG< نإ -

8 H* وأ "وروCا د+3ا 8 H* ءا B ،ة77 بBأ @B *

5ا ,ا لود G+

XB ا .

أ -

*"ورو(ا د %M # "

:

8 ت) +3 ة7 ك5ه -

إ وروCا آاG<ا BB "53 .إ "وروCا د+3 تدأ 3اGB -

"ه ت) +ا P1ه Qهأ و ،@B * :

- 5B "آاG(ا G;4ا ر:إ 1989

H ذ 5ا S5* ل E 778 عاG و ة778 ت@* SU

;G*Cا ة7+ا ت) ا و "وروCا د+3ا .

د+3 Kد "ا بBCا Qهأ H H* ا1ه نآ و

"وروCا % * تBB " G[5ا ةدإ .إ

1989 .

(1) : SCADPlus, « Déclaration de Barcelone et partenariat euro-méditerranéen », http://europa.eu/scadplus/leg/fr/lvb/r15001.htm, 22/07/2007, 09 :00.

(25)

- 5B HG را78 ر: أ 7E 3 ةدإ 1989

.

- د * "وروCا د+3ا فG H* ا نوا ت%3إ وأ تBB <

5ا ,ا لو

G+

يرا "دا @ا : نآ DE ،XB ا .

- -@5* " ةG@U 5*أ آ<* Q%3 G+

XB ا .

- 8رU G;4 ى - 7اiا ر ,+ا )

;G*أ (

-@5* "

G+

د+3 د * ، XB ا

-@5ا " +$* . U G@hا س % قد .إ "وروCا .

لو7ا Q[* نأ ذإ ،"hرا 7ا و "اGا بG-ا " U T* ىGUأ بBأ 8 .إ ا1ه

;G<ا -

:آ - Q نإ -

ا لو7 0U تاG4* H ةر Kآ

"وروCا د+3 .

ىدأ * ا1ه و

Gc ةG:ا .إ ا

ل\U H* @ ي1ا GUCا ا1ه ،د+3ا لود هآ -T3 K+أ "ا و G<

5ا ,ا لود H و 5 ةG:ا Q[53 .إ آاG<ا P1ه G+

XB ا .

" ه يد$%ا نهGا ،"وروCا د+3ا 4E d نذإ Gآ ء, ذا +Bإ ذإ ،

ث T HGUvا H@-ا :* . رد% و ،ب 5ا و قG<ا H* آ 9 7E * :

ة7+ا ت) ا

;G*Cا )

<ا ;G*C G+ا لدا -@5* رإ "

( نا و )

ب 58 لود @ار رإ "

Bm قG(

(

) 1

.(

وروCا د+3ا نd ا1ه H* قدR و P1: اG[ ،7-ا %ا Bأ ع0 H* ف h* "

ذ 5ا X4 و 45ا H* 5;3 ة778 قا Bأ H T+ .إ 0إ ،Qا " ة77ا تار @ا

"ا ى 4ا . .

ب - ا $ " ا `ا لو # "

a :

و :43 8رU Qeد H D+ا ه آاG<ا P1ه رc ض h3 لو7ا P1ه 8 B Qهأ نإ

743 ج*7ا . :3د$%إ إ ;<

ـ

"ا د$%ا " "

. ت%3إ نأ و U نوا

-4ا نآ

@ا : Q و ،يرا "دا

دZ3 3 .إ te5ا S-+

ة 8Gا

،:5*

نو ,أ Bو H D+ا .إ : د * ،لو7ا P1ه . وروCا 5:ا و ا KBGآ .

(1) : BOUKELLA Mourad, BENABDALLAH Youcef, « Le processus de Barcelone en question : problématiques et présentation des contributions », in « La Méditerranée occidentale entre régionalisation &

mondialisation », CREAD, Béjaїa, Alger, 2003, p 9.

(26)

:5* Gآ1 ىGUأ بBأ .إ 0 ا1ه :

) 1

(

- 8ا ةء;ا =0

"8 5;ا GURا و .

- تد$%ا B 3 -* " ،:eد* . e-ا تد$%ا س\إ و آاG(ا Q[5ا ر:إ

اGا . e-ا .

-

;ا ةGهy "*53 فا و م,ا + لو7ا S43 و ، %ا ت\

ل E تآ

ةر ا [5ا .إ و ة7E * .

3ا فG H* ة778 BB "53 .إ K,أ بBCا P1ه آ " Tا و "وروCا د+

وروCا آاG<ا BB -

(G .-* " Bر :5 Hأ "ا @B * .

7-ا ي1ا GUCا ا1ه

"*

27 - 28 G 1995

) 2

وروأ .-* H ةر ه و ،(

- 8Cا لCا ءارز "@B *

8ا و د$%ا ،B4ا ت%\ا 77+ B H

15 و "وروCا د+3ا " , ود

12 5ا ,ا لود H* ;G( ود G+

XB ا )

،G$* ،.$%Cا بGا ،9 3 ،Geاiا

* آG3 و صG% ،@* ،eاGBإ ،5@4ا @4ا ،ر B ،ندرCا ، .(

B ا نأ Gc ا P7:( ي1ا

+3

"وروCا د H* 3ا "

ي*

2004 آ 8 .إ .,أ ،

آاG<ا K+أ نذإ ،ىGUأ وروأ لود "j .إ 0 H , صG% و @* H*

وروCا - Q, ي1ا "وروCا د+3ا H e% @B * 25

و ود 10

,ا لود H* ;G( لود

5ا G+

XB ا .

5B $ 2007

H 27 و "وروCا د+3ا H* ود 10

لود H* لود

XB ا G+ 5ا ,ا .

* ل E رو7 4 حG@ ي1ا "4eGا لؤ4ا نd ، ء5 وروCا آاG<ا P1ه ه

-

@B * .

و رl^ لA% و ا (BDا ; ،"Tp! طوG و اا -ورو+ا آا,D دا dpا" ، %; :(1) ةmا تا AU6 (DJ و ياا دا (DJ آا,ا ق.!إ ت:1ا A B:6ا ،TAا و

13 - 14

C;A1 2006 ص ،اا ،"T :8 ، 3

.

(2) :« Partenariat Euro-Méditerranéen », http://www.dellbn.ec.europa.eu/fr/eu_and_med/presentation.pdf, 19/07/2007, 10 :00.

* 6 s6 t%Rا رود uB! C 1999

.

(27)

2 - ورو(ا آاKا _C)%

- 40 :

وروCا آاG<ا ةر نإ -

ه H+@$* =G3 5 مi3 @B * :

وروCا و آاG<ا -

@B * .

=ر3 ة7 آاG<ا " Tا و لوCا @$ا uh .

. Pر $3 H; DE

يد$%إ @$* أ /

* آG<* $* S-+ GTآأ وأ HG H 7%3 H G " %

ا S-+ *ز\ا د :ا H* 5* 45 فG آ ه4*

@ا 7*Cا " آG<ا 5 .

) 1

(

آ " آاG<ا و ا فG و

"

Gا ا و "Gا د$%ا "

ص 79

" : "ه

و تار7% ى7* 743 و :8 H* آG<ا $ا S-+3 سBأ . e-ا و آG<ا %\ا ا .إ ل ىGUأ :8 H* فG آ ته4*

% ا و ةد <5ا ت ."

) 2

(

"Tا @$ا *أ :

وروCا - H; ر$Uإ : @B * :

@B ا و وروCا .

DE

5ا ,ا لود "53 Tا ;ا و "وروCا د+3ا لود "53 .وCا ;ا G+

XB ا .

وروCا آاG< 45 *أ -

وروأ G[ :8و H* :* : ؛@B *

" : Q7ا B 3 :أ

ل U7 Q:3 د ل\U H* 'ذ و ،ة77 آ<* H* "3 لو7 "وروCا "BأGا م[5ا "

-و "ا د$%ا " ج*7ا و ،Hدا .( " G4ا و e:ا م7-ا آا * و ،"ا م ا Q " 7e4ا يرا و يد$%ا حا S@5 ."

) 3

(

ا ,ا لود G[ :8و H* :* :* و 5

G+

:أ XB ا

" : ت) +ا آا BBأ Bو

نأ ضG و ،8ا و د$%ا :35 " ر18 تاG3 @ * -@5ا " ة77ا آG<ا $ا أ7* . HG@ا H آاG<ا م -3 ."

) 4

(

) 1 :(

Z %R;

،e

"

ورو+ا آا,D دا د:+ا -

;6ا فApا و 6D 8ا ا8

"

(BDا ; ،

،TAا و ةmا تا AU6 (DJ و ياا دا (DJ آا,ا ق.!إ ت:1ا و رl^ لA% و ا B:6ا A 13 - 14 C;A1 2006 ا ، "T :8 ، ص ،ا

2 .

) 2 :(

،د1 ر ،Bزر باw

"

ورو+ا آا,ا ىA -

ا8

"

ق.!إ ت:1ا و رl^ لA% و ا (BDا ; ،

ةmا تا AU6 (DJ و ياا دا (DJ آا,ا A B:6ا ،TAا و

13 - 14 C;A1 2006 ،

ص ،اا ، "T :8 2

.

) 3 :(

ص ،c8ا h.1 5

.

) 4 :(

ص ،c8ا h.1 5

.

(28)

SB *

وروCا آاG<ا نأ ل -ا H;

- د+3ا لود H د* %\ "ه @B *

5ا ,ا لود و "وروCا G+

XB ا .

ل\U H* 'ذ و ،آG<* $* S-+3 .إ ف7:3

" "ا :8*7إ و هر @3 و ه ت- "@h3 " ;G<ا لو7 "وروCا د+3ا ة74*

د$%ا

"ا .

q:* ،"وروCا د+3ا م*أ :%ا Bأ . ةGUCا P1ه 3 -

35 $U 0رأ .

-@5ا " رهدزا و راG-Bا S-+3 .إ HG@ا \آ "B * .

e5j ت%3إ .إ ع 53 DE ،ت%3w جودiا را ه آاG<ا P1ه i * و H

7E . 'G( آ و "وروCا د+3ا ة

ود ; hا e4ا e5Tا ت%3ا P1ه Ž%53 و ، و

5ا ,ا لود H* هGc H hا و ود آ ت* -* و H t53 "ا G+

XB ا .

و ةازا ا H :8 ت%3إ يG43 e5Tا ت%3ا * و :8 H* "وروCا د+3

5ا ,ا لود G+

نوا e4* . ةGUCا i;3G3 DE ،ىGUأ :8 H* XB ا

و كG<ا مها تاذ 0ا ا و ،8ا و د$%ا ، B4ا 0ا ا " "%ا

* آ ا1آ و "وروCا د+3ا و Gا لو7ا H 74 * ا1ه د+3ا و -Gإ ل( لود H

"را ...

) 1 (

وروCا آاG<ا نd نذإ -

* .$%أ S-+3 .إ : فG آ .4 ة778 ةرد* "ه @B

:8أ H* تG@B "ا فا7هCا غ 'ذ و 5;* 5*

.

*D Qا 3$4ا :

ورو(ا آاKا -

40 :

ن`ا و فاه(ا

0 "وروCا د+3ا "B نإ 5ا ,ا لود * 3%\ ة778 BB

G+

ة -آ راGBا H, :--+3 " *R "ا فا7هCا و "*اGا H* * نآ XB ا ا و ;G*Cا ة -ا "ه,3 .

ا t*G 5 و

) 2

، (G .-* " G@4ا (

h4 و t54 نأ 55;

آاG<ا ن ,* '1آ و فا7هCا P1ه Qهأ جG .

) 1 :(

،"A , ،سإ

"

ءر نأ نCDT :ا يدا نو:ا و ورو+ا ا AU6ا

آا,ا JاA ورو+ا

- TA

"

ا ا لA% و ا ةو 6ا ; ، آا,ا :.! و {آ :ا يد

- A ة B:6ا ،ورو+ا 08

- 09 ي 2004 ص ،اا ،"T :8 ، 3

.

) 2 :(

[ر bDا U1أ )

01 .(

(29)

1 - ورو(ا آاKا فاهأ -

40 :

وروCا آاG<ا م% بBأ .إ 58ر -

ا 8 j\j ل E ر +3 :أ 78 @B * :

8إ و د$%إ ،BB .

ا ا P1ه ل E ر +3 '1آ "ه آاG<ا P1ه فا7هأ نd 5* و :

) 1

(

- "5*Cا و "B4ا را +ا Q73 8أ H* راG-Bا و Q4 كG<* ء, 77+3 )

و "BB ف7ه

"5*أ (

؛

- -@5 "ر7ا 9BRا و ،* و د$%إ آاG( 8أ H* كG<ا رهدزw -@5* ء<إ

G+ا لدا )

"* و يد$%إ ف7ه (

؛

- H Qها <3 .إ "*G3 ،4إ و -j ،8إ آاG( 8أ H* ب <ا H * بر-ا

7ا تا H لدا و ت-Tا )

"4إ و "-j ،"8إ ف7ه .(

"ا فا7هCا Qهأ j\Tا ط-5ا P1ه G3 (G G$3 هG@B

. "ه و G فا7هأ ف7ه ; و

@B * وروCا آاG<ا Gه 8 T G3 و ، (G ر4* رإ " ه1Uأ Q3 تاراG% H ةر : ,* و .

(1) : « Partenariat Euro-Méditerranéen », op.cit.

(30)

[ر G 02

: ورو+ا آا,ا فا هأ -

TA

:ا فا ه+ا فا ه+ا آا,ا

ا " را +ا ل

"%ا و "e5Tا

Q4 -@5* SU G @ تاءاG8إ 0و 5*أ و BB

راG-Bا و آاG<ا

$ قT* G,+3 راG-Bا و Q4ا

"وروCا د+3ا H G+ا لدا ء<إ ءآG<ا H و XB ا -@5* " eآG( و

Q:4أ

Q7ا

"وروCا د+3ا H* "ا

-@5* SU ة74* و يد$%ا ل-ا $ * و $%إ

كG<ا رهدزw د$%ا و 8ا ت7+ا

ل-ا ا1ه H 35ا ة7e تارTBا S73 B 3 XB ا G+ 5ا ,ا لود Qها <3

كG<ا لد3 SU

G<ا درا ا 53 -j و 8إ

"7* * 53 "7ا ا ر @3 ة74*

Gهدi* و GE 7ا 5ا و

Source : ECORYS-NEI, « Evaluation à mi-parcours du programme MEDA II », Rapport final, http://www.euromedheritage.net/resources/meda_evaluation_midterm_report_2005_fr.pdf, 31/10/2007, 09 :45, p 25.

(31)

2 - ورو(ا آاKا ن`0 -

40 :

وروCا آاG<ا ،ا7ا 15*

- "ا ;B\;ا e5Tا زو3 "BBCا :7ه نآ @B *

وروCا ت%\ا اGTآ تi*

- ا . "5* 778 7 ت%\ا P1ه 5* ذإ ،@B * ما نو

إ * آاG<ا حور . و 'G( آ ت $U ماGE

. وروCا آاG<ا فاGR -

@B *

"0 . ة77ا 8ا و د$%ا ،B4ا تهGا نR ن آر7*

G+ا ;<3 ،XB ا

ةGآ 3اGBإ هأ : -@5ا P1ه نأ و U ،-45* و \*( \E @3 آG<* ت7+3

"ا ى 4ا . .

Cا د7* رإ SU . ن $* Q: ا1ه 8أ H* و Qeاد و فاG

رهدزا و راG-Bا ،م\4ا H*R3 :R( H* نو3 و لد3 ،را E -@5* *%d 4 ،Q:3%\

. و

"8إ و يد$%إ S-+3 ،ن4ا ق -E ماGEا و اG-7ا 7 )إ ،ا1ه Q ) ت-Tا H Qه ,أ 53 و G-ا +;* ،نزا * .

وروCا آاG< 4eر G5 T "ه ط-5ا P1ه آ نإ -

j\j H0 جر753 "ا و ،@B *

4إ و -j ،8إ آاG( و * و د$%إ آاG( ،5*أ و BB آاG( ؛BBأ رو+*

:

) 1

(

2 - 1 - 0(ا و #ا آاKا :

راG-Bا و م\4 آG<* -@5* ء<d فG * وأ .

وروCا آاG<ا فاGR -

@B *

5-*

-@5* " H*Cا و راG-Bا و م\4ا نR ن G+ا

نو7: آG<* 4;* ;<3 XB ا

Q:3;*إ ; P7 3 و <

. و =T;ا "B4ا را +ا " نوG Q: ا1: و Bو Q[5ا

إ * Q:c غ

"و7ا ن - Gه ا ئدا ماGE .

P1ه ي -3 و ˆBG3 نأ :R( H* "ا تEاG%ا و ئدا H* * اوG@B لا ا1ه " Qه و 5*Cا و B4ا آاG<ا :

) 1 :(

(DJ دJ lRkا روا asه .!

:

- :ا |1 )

[ر bD 01

(

؛

- SCADPlus, « Déclaration de Barcelone et partenariat euro-méditerranéen », op.cit.

- Délégation de la Commission Européenne, « Déclaration de Barcelone », http://www.dellbn.ec.europa.eu/fr/eu_and_med/barcelona.htm, 28/07/2007, 07 :00.

(32)

- ت*اiw -و '1آ و ،ن4ا ق -+ "ا G$ا و ة7+ا Q*Cا قT -و ا Hآر<ا و7ا و %ا ت%3ا H 85ا '3 U ،"و7ا ن -ا H 35ا ىGUCا

؛:

- رUإ GE " فG آ SE ةاG* * "B4ا Q:*[ " اG-7ا و ن -ا ود G @3

؛"e,-ا و يد$%ا ،"-Tا ،"8ا ،"B4ا *[ G @3 و

- ق -E ماGEإ و ق -+ا P1: وG<ا و ا Bرا ن0 و ،BBCا تG+ا و ن4ا

G;ا GE ،B ضاGcC تا GE ،Gا GE 'ذ " ،تG+ا ...

يأ نو7 ،

؛95ا وأ H7ا وأ ا وأ 45ا وأ Cا E H* i3

- e4ا ل E ت* ا لد3 ;*إ ،فاGCا آ H را +ا SG H ،را H 1UCا ؛8Cا 1 و G$5ا ،Gه ا تG+ا ،ن4ا ق -+ -ا

-

<3 و Q:3* " د7ا و ع 5ا ماGEإ و ،ا " ت ا =h* H *4ا

؛8Cا PGآ و G$5ا و $ا Gه[* +;*

- 8و آأ . Q:38او 153 و ،ةد4ا P1: -ا ق -+ا آ '1آ و و4ا Q:3دB ماGEإ

- -و ؛"و7ا ن

- Q*Cا قT* ئد* و فا7هC - 'ذ و G$ا GG-3 " و ةاو4ا " ب <ا SE ماGEإ

3 'ذ " ،"و7ا ن -ا " e\ا Gا و ة7+ا آ لو7 %ا ة7E S3 "ا '

؛5ا فاGCا H % ا ت%3ا u53

-

" G(* Gc وأ G(* U73 آ ،"و7ا ن -ا G* .,- ،53 'G< Uا7ا نوZ<ا

إ * ،GUm ماGE

؛HGUvا ءآG<ا ة7Eو و ضرCا ة7Eو

- GUm 'G( يأ 70 ة -ا لBإ .إ ء ا 53 و ،4ا قG@ ت\hا E .

7آRا *

ا Q*Cا قT* * .( وG<ا قG@ *;ا ةد4 ا GE . ن -ا و ة7+

؛"و7ا

- Q3 "ا و7ا ت%3ا S@3 و ،. S7$ 'ذ و بهرا +;* 8أ H* Q:و3 Q73

.إ م, و ،:% 3 ؛e\ا Gا7ا ذh3 '1آ و ،ت%3ا '3

-

؛::8وأ تار7hا tوG3 ر+* و ،[5ا Gا ع 53 و ر<إ 70 *و-ا - ا و e;ا و و 5ا +BCا ر<إ م7 . 'ذ و ،"%ا H*Cا <3 و ،8

"و7ا و "%ا ى 4ا . 4ا H* 7+ا .

XBوCا قG<ا -@5* 8 . ا -3ا Q:أ آ

(33)

-@5* " Q4ا و H*Cا ب7 43 ىGUأ تاءاG8إ 8 .إ *<ا ر*7ا +Bأ H* U G+ا

XB ا .

: Hا و تاءاG8ا P1ه .إ G[5

-@5* 8 8أ H* -* و -* :أ 7 G+ا

ةG-4* و 5*m XB ا .

4 حG@ ي1ا لاZ4ا H;

: و ئدا P1: نو7-B ءآG<ا -E ه

؟ : -@B .

ا ر 5@4ا @4ا و eاGBإ H %\ @G5B لاZ4ا ا1ه . با .!

يد$%ا ط<5ا رهدز 3ا * q SU . 743 نأ :R( H* ئدا P1ه نأ Q:ا .

2 - 2 - ا و Cد ,-.ا آاKا :

،B-* رهدزإ -@5* ء<إ 8أ H* إ وروCا آاG<ا فاGأ

- 7 ) أ نوG @B *

ى 4* ر ،ن;4 ة+ا فوGy H4+3 ،زا * و ةG4* 8إ و د$%إ 53 H*

4 * ،"%ا *;ا و نوا <3 '1آ و -@5ا " 5ا قرا =h3 ،<ا

%ا ر @ا " توا و ت-ا زو ءآG<ا H يد$

. H* * اوG@B Q: ا1: و

5ا ,ا لو7 ح4ا و Q:ا7هأ S-+3 و ت-ا P1ه ازإ :R( H* تاءاG8ا G+

ىGUCا لو7ا تد$%إ : و ،ير,+ا آGا ةG4 XB ا .

- Q:8 * ا1ه 1UR3 * و د$%إ آاG( *%إ . ن

5ا ت8رد را H

. 73 و ،hا :

-

؛G+ا لدا -@5 "ر7ا 9BRا

-

؛5ا ت)ا " Qe\* يد$%إ نو3 153

-

eآG( .إ "وروCا د+3ا H* "ا Q7ا ةدز .

أ - ا لد ا !4 0 :

وروCا ت%3ا 8 -

د+3ا ءآG( H G+ا لدا ت%3إ و ة77ا @B *

،"وروCا G+ا لد -@5* ر73 ء<إ QB

. 5B تد7E 7% و 2010

"ر7ا 9BR ˆرآ

ا [5ا ت%3إ و ص $ ماGEا و 7-ا * ،ت)دا * <B "ا -@5ا P1:

ةر .

نd ،-@5ا P1ه ء<إ ف7: و ق -+ا

ت5ا لد -ا آGا Gc و آGا

ءآG<ا H 0و3 *زر Sو ر73 :ازإ QB 5$ا .

ةرا S73 آGE H* %\@ا و

(34)

ا 7+ 3 و ،7-ا Q3 "ا te5 ماiا * و ،ارiا تB4ا =h* " ح 4

ت0و* ل\U H* :إ ا

"

تا

"

ارiا ت5ا " ةر "ر7ا GG+ا QB ،

فاGCا H دا و ,ا 15ا ل\U H*

. ر73 رG+3 ف B ت*7hا ةر3 نd '1آ

3w - ت*7hا GG+ *ا %

"

93ا ."

،ا1ه .إ 0إ إ (G .-* " Hآر<ا نd

. 743 Gا7ا H* * او1h3

-@5ا P1ه *%إ :

- و G;ا ;ا ق -E E و ،تاد:<ا و R<5ا 7ا - S B5* تاءاG8إ "53

؛45ا ةدB و 5$ا

-

؛G+ا د$%ا 7ا % . 5* تBB ع3إ - ع@-ا 53 و < وCا ء@إ * 8ا و د$%ا آ:ا G$ و 73

ق 4ا د$% Qe\* "[53 و "34BZ* رإ 0 و "8ا ع@-ا هR ،صhا .

1UCا *

4ا te5ا را H 'ذ و ءاG8ا ا1ه H Q53 نأ H; "ا ،"8ا ى 4ا .

؛اG- GTآCا ب <ا $ ة74* t*اG <

- 8 5;ا - تm %G3 و <3 .

ب - يد ,-.ا نو )ا :

53 8أ H* إ آر<ا ،ءآG<ا H يد$%ا نوا

ن (G .-* "

:

- H* و ،رTBإ ; ة7-آ ،"Uا7ا رUدا . :8 H* 73 د$%ا 5ا نR ن G

G(ا "58Cا رTBا . ىGUأ :8 .

P1ه %G 4 B5* خ5* q: ن @ Q: ا1: و

TBا ؛G7$ا و جا ةدز و 8 5;ا - " و تار

-

؛G+ا لدا -@5* ء<إ G43 " 4eر \* ;< "%ا نوا نأ . نو7آZ - وا ا1ه Q7 نو7: و :5 ت%3إ 7- . تآG<ا ن <

5$ا G$ا و ن

He\* " % رإ و خ5* q: 'ذ و .

"5-3 Qد t*G "53 ةروG0 نوG Q:أ آ ت4BZ

؛@B ا و ةG$ا

- ا . [+ا ةروG0 نوG . ظ+ا و يد$%ا 5ا H S ا H* 7 ) " و ،q

؛74ا 5ا BB "5 ن @ Q:أ يأ ،qا

(35)

- ا ة+ا " H:آر<* ن < و ،5ا " ء45 لا رو7 ن G 8ا و د$%

؛ا صG SU " و

- و SU ةروG0 نوG

؛.T* ةرادإ :3رادإ و ;4ا درا ا . ظ+ 43 آG<* eB

- ا و را +ا G @3 هأ . نو7آZ

؛%@ا ل* " نو

- ظ+ا و :53 8أ H* نوا ةروG0 نوG و ،eا درا ىG;ا هC ن G

؛:

- 8أ H* نوا اورG%

ا oh3 ،جا 5 4 * ا1ه و ارiا ;ه و G$

qا *\B را H 1UR3 ارز %G3 و eا1ا .

آر<ا نأ آ H

8أ H* نوا ةروG0 و ىGUأ Hد* هأ ,أ ا و53 و :%G3

T* :G$

: ت)$3ا و ت* ا 8 5;3 ،ت\ا ا .

ئد* ماGE نو7: Q:أ آ

نأ نوG و ،"%ا X@hا Qد و +ا ت@4ا H نوا <3 و "و7ا يG+ا ن -ا

%ا و 8ا 5ا . Gآ Gjأ : 8 5;ا و م ا D+ا G @3 . D+ * د$

"ا .

"e$Eا لا " نوا . Q:<3 .إ 0 ا1ه .

ـO -

* ا نو )ا :

وروCا آاG<ا ح و G+ا لدا -@5* 9BR3 نإ -

0U ما :;( " @B *

.وCا 8ر7 eآG( .إ "وروCا د+3ا فG H* م7-ا "ا Q7

. نd ا1ه 8أ H* و

ه H* HBو Q7ا ا1: u$U "وروCا د+3ا :

رTBw "وروCا '5ا و ا7* t*G .

ـO - 1 - ا0 b0 D"

:*

إ * Bو Qهأ t*Gا ا1ه G د+3ا ه7

,ا نا7 ة74* 8أ H* "وروCا

5ا G+

وروCا آاG<ا S-+3 " و ،XB ا -

@B * .

ؤ<إ Q3 7% و P

Q%ر ن -ا . ء5 1488

/ 1996 8 " رد$ا "وروCا 9 1996

و

ا7* ـ فوGا 1

. 73 Q3 ي1ا و G "

2000 Q%ر ن - 2698

/ 2000 ا7* ـ فG و 2

.

H*;* H7 1UR t*Gا ا1ه نأ Gآ1 G7ا و :

) 1 (

* - MEditerranean Development Assistance = aide au développement méditerranéen .

) 1 :(

،لآ مو د ، ةهA

"

ا `1اAا D!

ورو+ا آا,ا و نو:ا ت.!

- TA

"

، ةو 6ا ;

آا,ا :.! و {آ :ا يدا ا لA% و ا

- A ة B:6ا ،ورو+ا 08

- 09 ي

2004 ص ،اا ،"T :8 ، 5

.

Figure

Updating...

References

Related subjects :