• Aucun résultat trouvé

2013 ت ر ا ةد ث ا ل ا ر ا 1AP 1AP 1AP 1AP : ىو ا

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Partager " 2013 ت ر ا ةد ث ا ل ا ر ا 1AP 1AP 1AP 1AP : ىو ا"

Copied!
4
0
0

Texte intégral

(1)

Web site : www.ets-salim.com /021.87.16.89 - Tel-Fax : 021.87.10.51 :

يام :

2013 تايضايرل ا ةدام ي ثلاثلا لصفلا رابتخا 1AP : ىوتسما

أ نيرمتل :

( ) 2

* يلي ام لمكأ :

يناثل نيرمتل :(

) 2

* يلي ام بسحأ :

6 5 8

2 2

5 2

3

2 + 3 1

+ 4 + 4

5 + 1

. . . . . .

. .

+ 15

64

+ . + . + 5 60

. + 9

.

+ 33 47

+ . + . + 30

40

. + 10

.

(2)

Web site : www.ets-salim.com /021.87.16.89 - Tel-Fax : 021.87.10.51 :

ثلاثل نيرمتل :

( ) 3

اض دْنع اسح د ، ًةَيرك 33

؟ اض دْنع ْتحبْصأ ًةَيرك ْمك ًةَيرك 26

وجل :

. . . . + . . . . + . . =

. . عب رل نيرمتل :

( ) 3

* ت ركل ق ْ أاب ، ةمئاقل تاطابل رضخأاب ، تابعكمل رمْحأاب ِولأ .

(3)

ﻲﺣ لﻮﻠﻌﻗ جﺮﺑ يﺮﺤﺒﻟا - ﺮﺋاﺰﺠﻟا Web site

Web site Web site

Web site : : : : www.etswww.etswww.etswww.ets----salim.comsalim.comsalim.comsalim.com /021.87.16.89 /021.87.16.89 /021.87.16.89 /021.87.16.89 :ﺲﻛﺎﻔﻟا---- TelTelTelTel----FaxFaxFaxFax : 021.87.10.51: 021.87.10.51: 021.87.10.51: 021.87.10.51 ::::℡

ي 2013 : 2013 2013

2013 ت ر ا ةد ث ا ل ا ر ا 1AP 1AP 1AP 1AP : ىو ا

ﻷ ﺮ ﺘ ﻷ ﺮ ﺘ ﻷ ﺮ ﺘ ﻷ ﺮ ﺘ ) :

) : ) : 2222) : ((((

****

أ

:

ﺎﺜ ﺮ ﺘ ﺎﺜ ﺮ ﺘ ﺎﺜ ﺮ ﺘ ﺎﺜ ﺮ ﺘ ::::))))

2222 ( ( ( (

* * * * ﺎ ﺴ أ :

6 5 8

2 2

5 2

3

2 3 +

1 4 + 4

+ 5

1 +

8 8 9

6 6

5 7

4

15

+ 64

5 + 10 + 4 + 60

9 +

70

79

33 + 47

3 + 30 + 7 + 40

10 +

70

80

(4)

ﻲﺣ لﻮﻠﻌﻗ جﺮﺑ يﺮﺤﺒﻟا - ﺮﺋاﺰﺠﻟا Web site

Web site Web site

Web site : : : : www.etswww.etswww.etswww.ets----salim.comsalim.comsalim.comsalim.com /021.87.16.89 /021.87.16.89 /021.87.16.89 /021.87.16.89 :ﺲﻛﺎﻔﻟا---- TelTelTelTel----FaxFaxFaxFax : 021.87.10.51: 021.87.10.51: 021.87.10.51: 021.87.10.51 ::::℡

ﺚ ﺎﺜ ﺮ ﺘ ﺚ ﺎﺜ ﺮ ﺘ ﺚ ﺎﺜ ﺮ ﺘ ﺚ ﺎﺜ ﺮ ﺘ ) :

) :) : 3333) : ((((

ﺎ ﺪْ

33 ﺎﺴ د ، ًﺔ ﺮ 26

؟ ﺎ ﺪْ ْﺖ ْﺻأ ًﺔ ﺮ ْ ًﺔ ﺮ

ﻮﺠ ﻮﺠ ﻮﺠ ﻮﺠ ::::

3

3

9 5 = 6 2 + 3 3 6

2 +

9999

5555

ﺮ ﺮ ﺘ ﺮ ﺮ ﺘ ﺮ ﺮ ﺘ ﺮ ﺮ ﺘ ) :

) : ) : 3333) : ((((

* ت ﺮ ق ْ ﻷﺎ ، ﺔ ﺋﺎﻘ تﺎﻃﻼ ﺮ ﺧﻷﺎ ، تﺎ ﺮ ْ ﻷﺎ ﻮ أ .

Références

Documents relatifs

[r]

ﻟا ﻰﻨﺤﻨﻤﻟا ﻰﻠﻋ ﻞﺼﺤﻨﻓ ﺔﺠﺗﺎﻨﻟا ﻞﻜﺸﻟﺎﺑ

[r]

[r]

[r]

[r]

[r]

[r]