• Aucun résultat trouvé

Advies 2014/3 van de Nationale Raad voor de Kinesitherapie

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Partager "Advies 2014/3 van de Nationale Raad voor de Kinesitherapie "

Copied!
3
0
0

Texte intégral

(1)

Avis 2014/3 du Conseil National de la Kinésithérapie

Conformément à l’article 21Bis, de l'arrêté royal n°78 du 10 novembre 1967 relatif à l'exercice des professions de santé fixant les règles relatives à la composition et au fonctionnement e du Conseil National de la kinésithérapie

Après en avoir valablement délibéré, la Conseil national de Kinésithérapie émet l’avis suivant :

Avis proposant une modification de l’Arrêté ministériel fixant les critères communs d’agrément autorisant les kinésithérapeutes à se prévaloir d’une qualification professionnelle particulière (AM du 25 AVRIL 2014 paru au Moniteur belge du 08 août 2014).

Nombre de pages (y compris la présente) : 2

Cet avis a été approuvé selon les quorums suivants :

Membres présents ayant droit de vote : 10 Votes pour : 10

Votes contre : 0 Abstentions : 0

Le présent avis a été approuvé en séance.

Lieu et date de la réunion : Bruxelles, 18 septembre 2014

Advies 2014/3 van de Nationale Raad voor de Kinesitherapie

Overeenkomstig artikel 21bis, van het koninklijk besluit nr. 78 van 10 november 1967 betreffende de uitoefening van de gezondheidszorgberoepen tot vaststelling van de regels met betrekking tot de samenstelling en de werking van de National Raad Kinesitherapie

Na geldige beraadslaging, brengt de Nationale Raad voor de Kinesitherapie het volgende advies uit:

Advies inzake een voorstel tot aanpassing van het ministerieel besluit van 25 april 2014 tot vaststelling van de gemeenschappelijke erkenningscriteria waarbij de kinesitherapeuten gemachtigd worden zich te beroepen op een bijzondere beroepsbekwaamheid.

Aantal bladzijden (inclusief dit blad): 2

Dit advies werd aanvaard met de volgende quorums:

Aanwezige stemgerechtigde leden: 10 Stemmen voor: 10

Stemmen tegen: 0 Onthouding: 0

Onderhavig advies werd staande de vergadering goedgekeurd.

Plaats en datum van de vergadering:

Brussel, 18 september 2014

Le Président – De voorzitter

(2)

Cet avis fait suite à L’Arrêté Ministériel du 25 avril 2014 ( M.B. du 08 août 2014) fixant les critères communs d’agrément autorisant les kinésithérapeutes à se prévaloir d’une qualification particulière

Il est proposé le texte suivant : Veuillez lire

Art. 2. Pour être agréé dans une des qualifications professionnelles particulières soumises à l’application du présent arrêté, le candidat doit :

1° comme kinésithérapeute agréé, avoir eu une pratique dans le domaine dans lequel on sollicite l’agrément pendant au moins une année et ceci attesté par une déclaration sur l’honneur d’un professionnel de la santé ayant constaté cette pratique ;

Au lieu de

Art. 2. Pour être agréé dans une des qualifications professionnelles particulières soumises à l’application du présent arrêté, le candidat doit :

1° comme kinésithérapeute agréé, avoir eu une pratique supervisée dans le domaine dans lequel on sollicite l’agrément pendant au moins une année et ceci appuyé par une déclaration sur l’honneur d’un professionnel de la santé ayant supervisé cette pratique ;

Dit advies sluit aan bij het Ministerieel Besluit van 25 april 2014 (B.S. van08 augustus 2014) tot vaststelling van de gemeenschappelijke erkenningscriteria waarbij de kinesitherapeuten gemachtigd worden zich te beroepen op een bijzondere beroepsbekwaamheid.

De volgende tekst wordt voorgesteld:

Gelieve te lezen:

Art. 2. Om erkend te worden in één van de bijzondere beroepsbekwaamheden waarop dit besluit van toepassing is, moet de kandidaat : 1° als erkend kinesitherapeut minstens een jaar praktijkervaring hebben opgedaan in het domein waarin men de erkenning aanvraagt en dit te staven met een verklaring op

erewoord van een

gezondheidszorgbeoefenaar die deze praktijkvoering heeft vastgesteld;

In plaats van:

Art. 2. Om erkend te worden in één van de bijzondere beroepsbekwaamheden waarop dit besluit van toepassing is, moet de kandidaat : 1° als erkend kinesitherapeut minstens een jaar onder toezicht gewerkt hebben in het domein waarin men de erkenning aanvraagt en dit te staven met een verklaring op

erewoord van een

gezondheidszorgbeoefenaar die de supervisie uitvoerde ;

(3)

Références

Documents relatifs

Avis du Conseil national de l'art infirmier relatif à un enregistrement automatique des aides soignants et un agrément automatique des infirmiers porteur d’un

Avis du Conseil national de l'art infirmier relatif à l’enregistrement des aides soignants qui ont travaillé 5 années comme « aide familiale » ou

De Nationale Raad voor Verpleegkunde beveelt aan dat de permanente vorming van de zorgkundigen die 8 uur opleiding moeten volgen per kalenderjaar in overeenstemming zou zijn

Avis du Conseil national de l'art infirmier relatif à la recommandation d’un nouveau membre du Conseil Fédéral pour la qualité de l’activité

Avis du Conseil national de l’art infirmier relatif aux trajets raccourcis pour la formation des aides soignants tant en communauté flamande qu’en

16 In afwijking van artikel 1, eerste lid, en onverminderd de bepalingen van Hoofdstuk I, zullen de kandidaat-huisartsen, houder voor het jaar 2018 en de voorafgaande jaren van een

Wat de proactieve adviezen (op eigen initiatief van de Hoge Raad) betreft, is een feedback vanuit het Kabinet wenselijk.. De Hoge Raad vond het aangewezen de nota – die

= Patiënten met actieve Covid-19 infectie (of aldus te beschouwen) (groep A1) of met vermoeden/hoog risico op Covid-19 infectie (groep A2) moeten vlot kunnen