• Aucun résultat trouvé

Voorstel van advies tot aanpassing van art 39 van het KB van 21 april 1983 Werkgroep Huisartsen van de Hoge Raad van geneesheren-specialisten en van huisartsen

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Partager "Voorstel van advies tot aanpassing van art 39 van het KB van 21 april 1983 Werkgroep Huisartsen van de Hoge Raad van geneesheren-specialisten en van huisartsen"

Copied!
2
0
0
En savoir plus ( Page)

Texte intégral

(1)

2014-11-059-P

1

Voorstel van advies tot aanpassing van art 39 van het KB van 21 april 1983 Werkgroep Huisartsen van de

Hoge Raad van geneesheren-specialisten en van huisartsen

1. Context

Enerzijds is er de herschikking van de basisopleiding geneeskunde waardoor de vervolgopleiding voor de HAIO’s wordt uitgebreid van 2 naar 3 jaar. Deze verlenging zal ingaan vanaf 2018. Anderzijds is er de inperking van de opleiding geneeskunde van een zeven‐ naar een zesjarige opleiding. Hierdoor zal een dubbel aantal basisartsen aan een vervolgopleiding starten.

Deze situatie werd besproken tijdens de vergadering van de werkgroep huisartsen op 14 november met de vraag om dit punt te bespreken op de volgende plenaire vergadering van de Hoge Raad geneesheren-specialisten en huisartsen.

2. Voorstel

De werkgroep stelt voor om aan toekomstige kandidaat-stagemeesters en –diensten (nieuwe aanvragen) een erkenning te geven van 3 jaar in plaats van 2 jaar.

Aangezien de duur van de erkenning van de stagemeesters en stagediensten is vastgelegd in het KB van 21 april 1983 tot vaststelling van de nadere regelen voor erkenning van geneesheren-specialisten en huisartsen, impliceert dit voorstel een wijziging van art. 39 van het KB van 1983.

3.

Voordelen

Door deze aanpassing zal de erkenning van de stagemeester overeenstemmen met de duurtijd van de stage van de kandidaat in opleiding. Dit voorkomt scenario’s waarbij de erkenning van de stagemeester afloopt wanneer de kandidaat nog in opleiding is.

Daarnaast zal de werklast van de leden van werkgroep van de Hoge Raad alsook de stagemeesters verminderen in een periode waarin we een grote toename van het aantal aanvragen verwachten.

(2)

2014-11-059-P

2

4. Gerelateerde wetgeving

Ministerieel besluit van 1 Maart 2010tot vaststelling van de criteria voor de erkenning van huisartsen Art. 2. De specifieke opleiding in de huisartsgeneeskunde bedraagt ten minste drie jaar en omvat een theoretisch gedeelte zoals bedoeld in artikelen 4 en 5, en een praktisch gedeelte, zoals bedoeld in artikelen 3, 6, 7, 8, en 9. […]

Art. 16 In afwijking van artikel 1, eerste lid, en onverminderd de bepalingen van Hoofdstuk I, zullen de kandidaat-huisartsen, houder voor het jaar 2018 en de voorafgaande jaren van een Universitair Attest bedoeld in artikel 1, 1°, van het koninklijk besluit van 12 juni 2008 betreffende de planning van het medisch aanbod, in het kader van hun specifieke opleiding in de huisartsgeneeskunde, een eerste jaar huisartsenopleiding gevolgd tijdens het zevende jaar van de opleidingscyclus die leidt tot het behalen van het diploma van arts, kunnen valoriseren voor zover die opleiding, enerzijds bestaat uit zes maanden stage relevant voor de opleiding van een huisarts in door de bevoegde overheid erkende ziekenhuisdiensten voor kandidaat- huisartsen, en anderzijds, uit zes maanden, op de praktijk gerichte opleiding met stages in een door de bevoegde overheid erkende huisartsenpraktijk. Deze zes maanden komen overeen met 30 ECTS-studiepunten.

KB van 21 april 1983 tot vaststelling van de nadere regelen voor erkenning van geneesheren- specialisten en huisartsen

Art. 39 §1. De erkenning als stagemeester of als stagedienst voor de opleiding van geneesheer- specialisten wordt verleend voor een hernieuwbare termijn van vijf jaar.

§ 2. De erkenning als stagemeester of als stagedienst voor de opleiding van huisartsen wordt de eerste maal verleend voor een termijn van twee jaar. […]

§ 3. De aanvraag tot hernieuwing moet zes maanden vóór het verstrijken van de termijn worden ingediend.

---

Références

Documents relatifs

Lorsque je pose la question de son évolution de carrière à un assistant vidéo travaillant en série et en long métrage comme Jonathan Strutz, il dresse un constat honnête des

l'organisation d'activités sur le Square des Libérateurs et permettant aux habitants du quartier d'utiliser l'espace public, de réfléchir à son utilisation future et d'entamer

FEBEG stelt voor dat het budget van deze stimulans te verminderen en over te gedragen naar een andere stimulans (zie suggesties in titel ‘ Bijdrage tot het

Gelet op het ministerieel besluit van 10 juni 1999 houdende benoeming van de leden van het College van geneesheren voor de functie “intensieve zorg”, gewijzigd door het

Dans l'arrêté ministériel du 10 juin 1999 modifié par l’arrêté ministériel du 22 mai 2003, portant nomination des membres du Collège de médecins pour le service de

Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 25 februari 2004 houdende benoeming van de leden van het College voor Oncologie.. Le Ministre ses Affaires

Men stelt voor om de FRV opnieuw samen te stellen, rekening houdende met evenwichtige vertegenwoordigingen van de verschillende aspecten van het beroep,

À la demande du mandataire de justice, qui joint en outre le plan de réorganisation et un exposé, le président du tribunal, après avoir entendu le débiteur et sur le rapport du

L’adaptation proposée aura pour effet d’as- surer, dans le cadre de l’application de l’article 80, alinéa 1 er , du Code des droits de succession, un trai- tement identique

Over het algemeen wijst tabel 25 (bijlage 28) erop dat de gemiddelden van de leerlingen uit de kwalificatiesectie lager zijn dan die van de leerlingen uit de

In het Nijmegen project werd er uitsluitend rekening gehouden met compensatiestrategieën (Bongaerts en Poulisse 1989: 254). De strategieën waaraan er aandacht besteed werd, waren

2022 te houden verkiezing de volgende geldige kandidatenlijsten zijn ingeleverd:. Lijst

Avis du Conseil national de l'art infirmier relatif à la recommandation d’un nouveau membre du Conseil Fédéral pour la qualité de l’activité

Wat de proactieve adviezen (op eigen initiatief van de Hoge Raad) betreft, is een feedback vanuit het Kabinet wenselijk.. De Hoge Raad vond het aangewezen de nota – die

4 Richtlijn 2005/36/EG van 7 september 2005 van het Europees Parlement en de Raad betreffende de erkenning van beroepskwalificaties, P.B.. 4 duration provided for in the

Het tussenadvies van december 2015 werd bevestigd, met die verduidelijking 1 dat voor de niveau 2 titel fysische geneeskunde en revalidatie de eindcompetenties voor functionele

Nederlandstalige Erkenningscommissie, met een zo paritair mogelijke vertegenwoordiging qua taal, beroepsverenigingen – universiteiten en man/vrouw.. 4 b) Voor de niveau 2

= Patiënten met actieve Covid-19 infectie (of aldus te beschouwen) (groep A1) of met vermoeden/hoog risico op Covid-19 infectie (groep A2) moeten vlot kunnen

4.3 De documenten die aantonen dat de permanente opleiding is gevolgd en dat de vroedvrouw de minimum 600 onderzoeken heeft uitgevoerd, worden door de

Etant donné que le Conseil ne préconise en aucun cas la délégation des actes de médecine dentaire relatifs aux prothèses dentaires amovibles, et veut surtout

- Une proposition de conditions de qualification minimales requises pour l’exercice de la profession d'assistant pharmaceutico-technique dans une pharmacie ouverte

- La formation actuelle et les compétences décrites ci-dessous offrent assez de garanties afin de favoriser une large employabilité (cela signifie que le dentiste

Le 4 septembre 2018, la Ministre Maggie De Block a envoyé une demande d’avis, conjointement, aux deux Académies : la Koninklijke Academie voor Geneeskunde van België