• Aucun résultat trouvé

Publicatie : 15-09-1999 Ministerieel besluit tot vaststelling van het

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Partager "Publicatie : 15-09-1999 Ministerieel besluit tot vaststelling van het"

Copied!
2
0
0
En savoir plus ( Page)

Texte intégral

(1)

16 APRIL 1999.

Publicatie : 15-09-1999

Ministerieel besluit tot vaststelling van het aantal leden van het College van geneesheren voor het centrum van chronische nierinsufficiëntie

De Minister van Volksgezondheid en Pensioenen en de Minister van sociale Zaken,

Gelet op de wet op de ziekenhuizen, gecoördineerd op 7 augustus 1987, inzonderheid op artikel 15, gewijzigd door de wet van 29 april 1996;

Gelet op het koninklijk besluit van 15 februari 1999 betreffende de kwalitatieve toetsing van de medische activiteit in de ziekenhuizen, inzonderheid artikel 6, § 1;

Besluiten :

Enig artikel. Het aantal geneesheren van het College van geneesheren belast met de externe toetsing van de kwaliteit van de medische activiteit van het centrum voor chronische nierinsufficiënte wordt vastgesteld op 12.

Brussel, 16 april 1999.

De Minister van Volksgezondheid en Pensioenen, M. COLLA

De Minister van Sociale Zaken, Mevr. M. DE GALAN

7 JULI 1999.

Publicatie : 15-09-1999

Ministerieel besluit houdende benoeming van de leden van het College van geneesheren voor het centrum van chronische nierinsufficiëntie

De Vice-Eerste Minister en Minister van Binnenlandse Zaken, belast met Volksgezondheid en de Minister van Sociale Zaken,

Gelet op de wet op de ziekenhuizen, gecoördineerd op 7 augustus 1987, inzonderheid op artikel 15, gewijzigd door de wet van 29 april 1996;

Gelet op het koninklijk besluit van 15 februari 1999 betreffende de kwalitatieve toetsing van de medische activiteit in de ziekenhuizen, inzonderheid artikel 6, § 1;

Gelet op het ministerieel besluit van 16 april 1999 tot vaststelling van het aantal leden van het College van geneesheren voor het centrum van chronische nierinsufficiëntie;

Gelet op het de wet van 20 juli 1990 ter bevordering van de evenwichtige aanwezigheid van mannen en vrouwen in organen met adviserende bevoegdheid, gewijzigd bij de wet van 17 juli 1997, inzonderheid op de artikelen 2 en 2bis;

(2)

Gelet op het feit dat de afwijking op artikel 2, § 1, en artikel 2bis, § 1, gemotiveerd is door het feit dat de voordragende wetenschappelijke verenigingen en Beroepsverenigingen over onvoldoende vrouwelijke leden beschikken;

Gelet op het feit dat indien er zich een wijziging voordoet in de ledensamenstelling van de voordragende wetenschappelijke verenigingen en Beroepsverenigingen, met name een verhoging van het aantal

vrouwelijke leden, onmiddellijk een ministerieel besluit tot wijziging van onderhavig ministerieel besluit zal opgesteld worden,

Besluiten :

Enig artikel. Worden benoemd tot leden van het College van geneesheren voor het centrum van chronische nierinsufficiëntie :

Dr. Bogaert, Anne-Marie, 9830 Sint-Martens-Latem.

Dr. Cuvelier, René, 7700 Mouscron.

Dr. Dratwa, Max, 1040 Etterbeek.

Dr. Jadoul, Michel, 1030 Schaarbeek.

Dr. Janssen, Françoise, 1380 Ohain.

Dr. Krzesinski, Jean-Marie, 4130 Esneux.

Dr. Lombaerts, Rita, 3210 Lubbeek.

Dr. Matthys, Ervé, 9880 Aalter.

Dr. Stolear, Jean-Claude, 7618 Rumes.

Dr. Verbanck, Johan, 8830 Hooglede.

Dr. Verbeelen, Dirk, 1050 Elsene.

Dr. Verpooten, Gert, 2600 Berchem.

Brussel, 7 juli 1999.

De Vice-Eerste Minister en Minister van Binnenlandse Zaken, belast met Volksgezondheid, L. VAN DEN BOSSCHE

De Minister van Sociale Zaken, Mevr. M. DE GALAN

Références

Documents relatifs

2022 te houden verkiezing de volgende geldige kandidatenlijsten zijn ingeleverd:. Lijst

Conformément à l’article 102 de la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 “relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée” (ci-après: la directive),

§ 2. La société cotée en bourse veille à une publicité adéquate de toute acquisition ou cession de titres conférant le droit de vote dans cette société et dans les sociétés

16 In afwijking van artikel 1, eerste lid, en onverminderd de bepalingen van Hoofdstuk I, zullen de kandidaat-huisartsen, houder voor het jaar 2018 en de voorafgaande jaren van een

Vu l'arrêté royal du 4 mars 1991 fixant les normes auxquelles une officine hospitalière doit satisfaire pour être agréée;. Gelet op het koninklijk besluit van 4 maart

Artikel 8 van het koninklijk besluit van 18 juni 1990 houdende vaststelling van de lijst van de technische verpleegkundige verstrekkingen en de lijst van de handelingen

pédicure spécialisé soupçonne un risque ou constate un changement de groupe des risques, il est tenu de renvoyer le patient au médecin sur base d’un rapport écrit. Le

[r]

Lorsque je pose la question de son évolution de carrière à un assistant vidéo travaillant en série et en long métrage comme Jonathan Strutz, il dresse un constat honnête des

College centrum voor College centrum voor chronische nierinsufficiëntie chronische nierinsufficiëntie... Project registratie CNI Project

Gelet op het ministerieel besluit van 10 juni 1999 houdende benoeming van de leden van het College van geneesheren voor het zorgprogramma « reproductieve geneeskunde »,

Gelet op het ministerieel besluit van 10 juni 1999 houdende benoeming van de leden van het College van geneesheren voor de dienst radiotherapie, gewijzigd door het

Gelet op het ministerieel besluit van 10 juni 1999 houdende benoeming van de leden van het College van geneesheren voor de functie “intensieve zorg”, gewijzigd door het

Dans l'arrêté ministériel du 10 juin 1999 modifié par l’arrêté ministériel du 22 mai 2003, portant nomination des membres du Collège de médecins pour le service de

Na de erkenning van Neonatologie, pediatrische neurologie en pediatrische oncologie werden dossiers opgemaakt voor de andere subspecialiteiten zoals pediatrische gastro-enterologie,

Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 25 februari 2004 houdende benoeming van de leden van het College voor Oncologie.. Le Ministre ses Affaires

Advies van de Nationale Raad voor Verpleegkunde tot vaststelling van de criteria voor erkenning waarbij de beoefenaars van de verpleegkunde

• Strategic management: key performance indicators (KPIs) are assessed and reported within a pyramidal structure, from field offices all the way up to the division level at SDC

Over het algemeen wijst tabel 25 (bijlage 28) erop dat de gemiddelden van de leerlingen uit de kwalificatiesectie lager zijn dan die van de leerlingen uit de

In het Nijmegen project werd er uitsluitend rekening gehouden met compensatiestrategieën (Bongaerts en Poulisse 1989: 254). De strategieën waaraan er aandacht besteed werd, waren

De investeringskosten besteld tussen de T-4 en T-1 veiling komen echter niet in aanmerking voor het bepalen van de capaciteitscategorie, waardoor deze investeringen

bovenvermeld geval a) van toepassing is, of 50 % van het Tarief voor externe inconsistentie indien bovenvermeld geval b) van toepassing is. de het genoemde

FEBEG stelt voor dat het budget van deze stimulans te verminderen en over te gedragen naar een andere stimulans (zie suggesties in titel ‘ Bijdrage tot het