• Aucun résultat trouvé

Advies van de Nationale Raad voor Verpleegkunde met betrekking tot een

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Partager "Advies van de Nationale Raad voor Verpleegkunde met betrekking tot een "

Copied!
4
0
0
En savoir plus ( Page)

Texte intégral

(1)

NRV/2012/ADVIES-6 CNAI/2012/AVIS-6

*29/03/2012*

Advies van de Nationale Raad voor Verpleegkunde met betrekking tot een

automatische registratie van de zorgkundigen en een automatische erkenning van de verpleegkundigen

die houder zijn van een bijzondere beroepstitel en/of –bekwaamheid in

een specifiek domein van de verpleegkundige zorg.

Avis du Conseil national de l'art infirmier relatif à un enregistrement automatique des aides soignants et un

agrément automatique des infirmiers porteur d’un titre et/ou d’une qualification professionnel particulier dans un domaine spécifique des soins

infirmiers.

Directoraat-generaal Basisgezondheidszorg &

Crisisbeheer

Direction générale Soins de Santé primaires &

Gestion de Crise

Gezondheidszorgberoepen Professions des Soins de Santé

Nationale Raad voor Verpleegkunde Conseil national de l’art infirmier

Victor Hortaplein 40, bus 10 - 1060 Brussel Place Victor Horta 40, bte 10 – 1060 Bruxelles

www.health.fgov.be www.health.fgov.be

(2)

NATIONALE RAAD VOOR

VERPLEEGKUNDE CONSEIL NATIONAL DE

L’ART INFIRMIER Advies van de Nationale Raad voor Verpleegkunde met

betrekking tot een automatische registratie van de zorgkundigen en een automatische erkenning van de verpleegkundigen die houder zijn van een bijzondere beroepstitel en/of –bekwaamheid in een specifiek domein van

de verpleegkundige zorg.

Avis du Conseil national de l'art infirmier relatif à un enregistrement automatique des aides soignants et un agrément automatique des infirmiers porteur d’un titre et/ou d’une qualification professionnel particulier dans un domaine

spécifique des soins infirmiers.

NRV/2012/ADVIES-6 *29/03/2012* CNAI/2012/AVIS-6

2/4 Advies van de Nationale Raad voor

Verpleegkunde met betrekking tot een automatische registratie van de zorgkundigen en een automatische erkenning van de verpleegkundigen die houder zijn van een bijzondere beroepstitel en/of –bekwaamheid in een specifiek domein van de verpleegkundige zorg.

Avis du Conseil national de l'art infirmier relatif à un enregistrement automatique des aides soignants et un agrément automatique des infirmiers porteur d’un titre et/ou d’une qualification professionnel particulier dans un domaine spécifique des soins infirmiers.

In het kader van de administratieve vereenvoudigingen en het besparingsbeleid van de staatskas, brengt de NRV het volgende advies uit:

Dans le cadre des simplifications administratives et de gestion économique des deniers de l’état, le CNAI émet l’avis suivant :

De personen die hetzij een registratie als zorgkundige, hetzij een erkenning als gespecialiseerde verpleegkundige (bijzondere beroepstitel), hetzij als verpleegkundige met een bijzondere deskundigheid (bijzondere beroepsbekwaamheid) aanvragen, kunnen hun registratie en/of erkenning verkrijgen volgens vereenvoudigde procedures.

Les personnes qui sollicitent soit un enregistrement comme aide soignant, soit un agrément comme infirmier spécialisé (titre professionnel particulier), soit comme infirmier ayant une expertise particulière (qualification professionnelle particulière), peuvent obtenir leur enregistrement et/ou agrément selon des procédures simplifiées.

1. Zorgkundigen: 1. Aides-soignants :

a) de studenten verpleegkunde die geslaagd zijn

in hun eerste jaar bachelor in de verpleegkunde (met 60 credits) of gebrevetteerde verpleegkundige of gegradueerde verpleegkundige, kunnen automatisch een definitieve registratie als zorgkundige verkrijgen voor zover hun school de lijst met deze studenten aan de FOD Volksgezondheid meedeelt; dit onder voorbehoud dat zij hiervoor de toestemming van de betrokken studenten hebben verkregen. Het attest van slagen van de school kan tijdelijk dienen als bewijs van erkenning tegenover mogelijke werkgevers.

a) les étudiants infirmiers qui ont réussi leur première année d’infirmier bachelier (avec 60 crédits) ou d’infirmier breveté ou d’infirmier gradué peuvent obtenir un enregistrement définitif comme aide-soignant de manière automatique pour autant que leur école communique au SPF Santé publique la liste de ces étudiants et leurs coordonnées ; ceci sous réserve d’en avoir reçu l’autorisation des étudiants concernés. L’attestation de réussite de l’école peut leur servir temporairement de preuve d’agrément vis-à- vis d’employeurs potentiels.

(3)

NATIONALE RAAD VOOR

VERPLEEGKUNDE CONSEIL NATIONAL DE

L’ART INFIRMIER Advies van de Nationale Raad voor Verpleegkunde met

betrekking tot een automatische registratie van de zorgkundigen en een automatische erkenning van de verpleegkundigen die houder zijn van een bijzondere beroepstitel en/of –bekwaamheid in een specifiek domein van

de verpleegkundige zorg.

Avis du Conseil national de l'art infirmier relatif à un enregistrement automatique des aides soignants et un agrément automatique des infirmiers porteur d’un titre et/ou d’une qualification professionnel particulier dans un domaine

spécifique des soins infirmiers.

NRV/2012/ADVIES-6 *29/03/2012* CNAI/2012/AVIS-6

3/4 b) de studenten die met vrucht een specifieke

opleiding tot zorgkundige afwerken, erkend en gesubsidieerd door een van de Gemeenschappen van de Belgische federale staat, kunnen automatisch een definitieve registratie als zorgkundige verkrijgen voor zover de school, waar zij hun diploma of certificaat hebben behaald, de lijst van de geslaagden met hun persoonlijke gegevens meedeelt aan de FOD Volksgezondheid; dit onder voorbehoud dat zij hiervoor de toestemming hebben verkregen van de betrokken studenten.

b) les étudiants qui terminent avec fruit une formation spécifique d’aide soignant, reconnue et subsidiée par une des Communautés de l’état fédéral belge, peuvent obtenir un enregistrement définitif comme aide soignant de manière automatique pour autant que l’école, où ils ont obtenu leur diplôme ou certificat, communique la liste des récipiendaires avec leurs coordonnées au SPF Santé publique ; ceci sous réserve d’en avoir reçu l’autorisation des étudiants concernés.

De Erkenningscommissie zal zich moeten uitspreken over de gelijkwaardigheid van de aangehaalde opleiding met de vereisten van de koninklijke besluiten van 12 januari 2006 tot vaststelling van de nadere regels om geregistreerd te worden als zorgkundige en tot vaststelling van de verpleegkundige activiteiten die de zorgkundigen mogen uitvoeren en de voorwaarden waaronder de zorgkundigen deze handelingen mogen stellen, en over het verwerven van de competenties van het beroeps- en competentieprofiel van de zorgkundige zoals goedgekeurd door de NRV op 29 maart 2012.

La commission d’agrément devra se prononcer sur l’adéquation de la formation invoquée avec les exigences des arrêtés royaux du 12 janvier 2006 fixant les modalités d’enregistrement comme aide-soignant et fixant les activités infirmières qui peuvent être effectuées par des aides-soignants et les conditions dans lesquelles ces aides-soignants peuvent poser ces actes, et sur l’acquis des compétences du profil professionnel et de compétences de l’aide- soignant tel qu’approuvé par le CNAI le 29 mars 2012.

2. Gespecialiseerde verpleegkundigen en/of

verpleegkundigen met een bijzondere deskundigheid in een erkend domein van verpleegkundige zorg.

2. Les infirmiers spécialisés et/ou les infirmiers ayant une expertise particulière dans un domaine reconnu des soins infirmiers.

Deze verpleegkundigen kunnen een automatische erkenning verkrijgen, voor zover deze verpleegkundigen een volledige opleiding hebben gevolgd in een door een van de Gemeenschappen van de Belgische federale staat erkende en gesubsidieerde school. De school zal een lijst met geslaagden met hun persoonlijke gegevens moeten verschaffen aan de FOD Volksgezondheid; dit onder voorbehoud dat zij hiervoor de toestemming hebben verkregen van de betrokken studenten.

Ces infirmiers peuvent obtenir un agrément automatique, pour autant que ces infirmiers aient suivi une formation complète dans une école agréée et subsidiée par une des Communautés de l’état fédéral belge. L’école devra fournir la liste des récipiendaires avec leurs coordonnées au SPF Santé publique ; ceci sous réserve d’en avoir reçu l’autorisation des étudiants concernés.

(4)

NATIONALE RAAD VOOR

VERPLEEGKUNDE CONSEIL NATIONAL DE

L’ART INFIRMIER Advies van de Nationale Raad voor Verpleegkunde met

betrekking tot een automatische registratie van de zorgkundigen en een automatische erkenning van de verpleegkundigen die houder zijn van een bijzondere beroepstitel en/of –bekwaamheid in een specifiek domein van

de verpleegkundige zorg.

Avis du Conseil national de l'art infirmier relatif à un enregistrement automatique des aides soignants et un agrément automatique des infirmiers porteur d’un titre et/ou d’une qualification professionnel particulier dans un domaine

spécifique des soins infirmiers.

NRV/2012/ADVIES-6 *29/03/2012* CNAI/2012/AVIS-6

4/4 De Erkenningscommissie zal zich enkel moeten

uitspreken over de gelijkwaardigheid van de opleidingen met de vereisten van de ministeriële besluiten tot vaststelling van de criteria voor erkenning waarbij de beoefenaars van de verpleegkunde gemachtigd worden een bijzondere beroepstitel te dragen of zich te

beroepen op een bijzondere

beroepsbekwaamheid.

La Commission d’agrément devra uniquement se prononcer sur l’adéquation des formations avec les exigences des arrêtés ministériels autorisant les praticiens de l’art infirmier à porter un titre professionnel particulier ou à se prévaloir d’une qualification professionnelle particulière.

Deze erkenningsmodaliteiten heffen in geen enkel geval de verplichting op van de permanente vorming en/of het effectieve werk in de specifieke diensten voor het behoud van de erkenning, zoals bepaald in de uitvoeringsbesluiten van de verschillende erkenningen.

-

Ces modalités d’agrément ne suppriment en aucun cas les obligations de formation permanente et/ou de travail effectif dans des services spécifiques pour le maintien de l’agrément, tels que fixées dans les arrêtés ministériels d’application des différents agréments.

Anne-Marie Gérard-Solé Présidente du Conseil

national de l’art infirmier.

Voorzitster van de Nationale Raad voor Verpleegkunde.

Références

Documents relatifs

De Nationale Raad voor Verpleegkunde beveelt aan dat de permanente vorming van de zorgkundigen die 8 uur opleiding moeten volgen per kalenderjaar in overeenstemming zou zijn

Avis du Conseil national de l'art infirmier relatif à la recommandation d’un nouveau membre du Conseil Fédéral pour la qualité de l’activité

Avis du Conseil national de l’art infirmier relatif aux trajets raccourcis pour la formation des aides soignants tant en communauté flamande qu’en

Wat betreft het toedienen van vaccins, sluit de TCV zich aan bij het advies van de KAGB en adviseert om de “Voorbereiding en toediening van vaccins” op de lijst

= Patiënten met actieve Covid-19 infectie (of aldus te beschouwen) (groep A1) of met vermoeden/hoog risico op Covid-19 infectie (groep A2) moeten vlot kunnen

Avis du Conseil Fédéral des Sages-Femmes concernant l’avis consolidé du groupe de travail composé de membres du Conseil fédéral de l'art infirmier (CFAI), du

Psychomotorische therapie voor kinderen (bij ontwikkelingsstoornissen en dergelijke) wordt door kinesitherapeuten uitgevoerd onder meer binnen de bijzondere

 Le secouriste-ambulancier doit être en possession d’un diplôme de l’enseignement secondaire supérieur ainsi que d’une formation professionnelle spécifique

met betrekking tot de uitoefening van verpleegkundige handelingen bij zwangere vrouwen. Avis de la Commission technique de l’art infirmier relatif à l’exécution des actes

De Richtlijn 2013/55/EU stelt opleidingscriteria en minimale competenties vast om het beroep van vroedvrouw uit te oefenen binnen Europa (bijlage I). Het

Dans ce contexte, le Conseil Fédéral des Sages- Femmes a voulu mettre en évidence des recommandations qui lui semblent primordiales pour garantir sur le long terme

Avis de la Commission Technique de l’Art Infirmier relatif à l’adaptation de la liste d’actes infirmiers dans le domaine de..

Le 4 septembre 2018, la Ministre Maggie De Block a envoyé une demande d’avis, conjointement, aux deux Académies : la Koninklijke Academie voor Geneeskunde van België

2009-A8-NL Advies van de Nationale Raad voor Verpleegkunde tot vaststelling van de criteria voor erkenning waarbij de beoefenaars van de verpleegkunde gemachtigd worden zich

§ 6. De Erkenningscommissie zal alles in het werk stellen om haar controle uit te oefenen op 5 % van de verpleegkundigen die ofwel drager zijn van een

13) Donner la possibilité, au bachelier en soins infirmiers porteur d’une qualification professionnelle particulière dans un domaine particulier, de valoriser

Afin de garantir à l’avenir des soins de qualité et un bon management au niveau de l’unité de soins, nous proposons de revaloriser la fonction d’infirmier en chef sous trois

En réponse à la demande d’avis de Madame Laurette Onkelinx, ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, les membres ont, lors de

Opdat de Federale Raad voor Verpleegkunde geldig zou kunnen beraadslagen, moeten minstens de helft van de 16 leden die de beoefenaars van de verpleegkunde, minstens de helft

Men stelt voor om de FRV opnieuw samen te stellen, rekening houdende met evenwichtige vertegenwoordigingen van de verschillende aspecten van het beroep,

Lors la réunion plénière du 17 janvier 2012, le Conseil national de l’art infirmier (CNAI) a pris connaissance des avis de la

Avis du Conseil national de l'art infirmier relatif à la prolongation et l’élargissement des dispositions transitoires pour le titre professionnel particulier en gériatrie et la

Avis du Conseil national de l'art infirmier relatif à l’enregistrement des aides soignants qui ont travaillé 5 années comme « aide familiale » ou