• Aucun résultat trouvé

Advies van de Technische Commissie voor Verpleegkunde met betrekking tot

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Partager "Advies van de Technische Commissie voor Verpleegkunde met betrekking tot "

Copied!
4
0
0
En savoir plus ( Page)

Texte intégral

(1)

federale overheidsdienst VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU

service public fédéral SANTE PUBLIQUE,

SECURITE DE LA CHAINE ALIMENTAIRE ET ENVIRONNEMENT

TCV/2015/ADVIES-1 CTAI/2015/AVIS-1

Advies van de Technische Commissie voor Verpleegkunde met betrekking tot

het toedienen van vaccins door verpleegkundigen

Avis de la Commission Technique de l’Art Infirmier relatif à l’administration de

vaccins par les infirmiers

Directoraat-generaal Gezondheidszorg Direction générale Soins de Santé

Gezondheidszorgberoepen en Beroepsuitoefening Professions des soins de santé et pratique professionnelle Technische Commissie voor Verpleegkunde Commission Technique de l’art infirmier

Victor Hortaplein 40, bus 10 - 1060 Brussel Place Victor Horta 40, bte 10 – 1060 Bruxelles

www.health.fgov.be www.health.fgov.be

(2)

TECHNISCHE COMMISSIE VOOR VERPLEEGKUNDE

COMMISSION TECHNIQUE DE L’ART INFIRMIER Advies van de Technische Commissie voor Verpleegkunde

met betrekking tot het toedienen van vaccins door verpleegkundigen

Avis de la Commission Technique de l’Art Infirmier relatif à l’administration de vaccins par les infirmiers

TCV/2015/ADVIES-1 22/09/2015 CTAI/2015/AVIS-1

2/4

Advies van de Technische Commissie voor Verpleegkunde met betrekking tot het toedienen van vaccins door verpleegkundigen

Avis de la Commission Technique de l’Art Infirmier relatif à l’administration de vaccins par les infirmiers

Aanleiding Origine

“De voorbereiding en toediening van vaccins, in aanwezigheid van een arts” is momenteel een C handeling die een arts aan een verpleegkundige kan toevertrouwen mits de verpleegkundige beschikt over een medisch voorschrift op naam van de persoon die het vaccin moet ontvangen.

« La préparation et l'administration de vaccins en présence d'un médecin » est jusqu’à présent une acte C qu'un médecin peut confier à un infirmier pour autant que cet infirmier dispose d'une prescription médicale établie au nom de la personne devant recevoir ce vaccin.

(Koninklijk besluit van 18 juni 1990 houdende vaststelling van de lijst van de technische verpleegkundige verstrekkingen en de lijst van de handelingen die door een arts aan beoefenaars van de verpleegkunde kunnen worden toevertrouwd, alsmede de wijze van uitvoering van die verstrekkingen en handelingen en de kwalificatievereisten waaraan de beoefenaars van de verpleegkunde moeten voldoen, Bijlage II)

(Arrêté royal du 18 juin 1990 portant fixation de la liste des prestations techniques de l’art infirmier et de la liste des actes pouvant être confiés par un médecin à des praticiens de l'art infirmier, ainsi que des modalités d'exécution relatives à ces prestations et à ces actes et des conditions de qualification auxquelles les praticiens de l'art infirmier doivent répondre, Annexe II)

Onder “in aanwezigheid van de arts” kan worden verstaan dat in de instelling een arts aanwezig moet zijn, die weet dat het vaccin wordt toegediend zodat hij, indien nodig, kan tussenkomen.

Par "en présence du médecin", on peut entendre qu’un médecin qui sait que le vaccin est administré est présent dans l'établissement, afin de pouvoir intervenir en cas de nécessité.

Reeds geruime tijd is er bij artsen en verpleegkundigen de overtuiging dat niet bij alle vaccinaties de aanwezigheid van de arts vereist is.

Ces dernières années, beaucoup de médecins et d’infirmiers ont la conviction que la présence du médecin n’est pas requise lors de l’exécution de toutes les vaccinations.

De Koninklijke Academie voor Geneeskunde van België (KAGB) heeft recent een advies uitgebracht aan de Minister van Volksgezondheid over het aanpassen van de wetgeving terzake.

L’Académie Royale de Médecine de Belgique (ARMB) a récemment rendu un avis à la Ministre de la Santé publique concernant la modification de cette législation.

De KAGB is van mening dat het toelaten van het zelfstandig (d.w.z. in afwezigheid van de arts) vaccineren door verpleegkundigen een vlotte en tijdige uitvoering van vaccinatieprogramma’s en vaccinaties in het algemeen mogelijk maakt.

Hetzelfde geldt voor het plaatsen van intradermale tuberculinetesten.

L’ARMB est d'avis que la possibilité de vaccination autonome (c.à.d. sans la présence du médecin) par les infirmiers permettra de réaliser rapidement et en temps utile les programmes de vaccination et la vaccination en général. Ceci s'applique également pour les tests à la tuberculine intradermique.

Als voorwaarde wordt gesteld dat diegenen die de vaccins toedienen hiervoor een bijkomende scholing en training hebben gevolgd, die onder andere het beheersen van nevenwerkingen en het toedienen van de eerste hulp in geval van anafylactische shock inhouden.

Comme condition, celle ou celui qui administre le vaccin doit avoir participé à une formation continue complémentaire sur les vaccins et leur administration, comportant en outre le contrôle des effets indésirables et les premiers soins en cas de choc anaphylactique.

(3)

TECHNISCHE COMMISSIE VOOR VERPLEEGKUNDE

COMMISSION TECHNIQUE DE L’ART INFIRMIER Advies van de Technische Commissie voor Verpleegkunde

met betrekking tot het toedienen van vaccins door verpleegkundigen

Avis de la Commission Technique de l’Art Infirmier relatif à l’administration de vaccins par les infirmiers

TCV/2015/ADVIES-1 22/09/2015 CTAI/2015/AVIS-1

3/4

De KAGB doet volgende aanbevelingen: L’ARMB fait les recommandations suivantes : 1. De vaccinatie moet gebeuren op indicatie en

voorschrift van een arts en betreft zuigelingen, kinderen en volwassenen. Door zijn voorschrift neemt de arts de verantwoordelijkheid op zich voor het geheel van de vaccinatie.

1. La vaccination doit s'effectuer sur indication et prescription d'un médecin et concerne les nourrissons, les enfants et les adultes. Par sa prescription il assume la responsabilité de toute vaccination.

2. De toelating wordt verleend aan alle verpleegkundigen.

2. L'autorisation est donnée à tous les infirmiers.

3. De verpleegkundige informeert zich vooraf waar en hoe zij/hij tijdens de uitvoering van de vaccinatie een arts kan bereiken en beschikt ter plaatse over een trousse, met nodige medicatie en materiaal, samengesteld op advies van de voorschrijvende arts. De arts informeert de verpleegkundige vooraf hoe te handelen bij optreden van complicaties o.a. anafylactische reactie en shock. Hij zal eveneens instaan voor haar/zijn bijscholing in het domein van de reanimatie en behandeling van nevenwerkingen en complicaties.

3. L‘infirmier s'informe au préalable où et comment elle/il peut joindre un médecin lors de l'exécution de la vaccination. Il dispose sur place d'une trousse contenant la médication et le matériel nécessaire sur base de l'avis du médecin prescripteur. Le médecin informe au préalable l’infirmier sur comment agir en cas de complications e.a. une réaction anaphylactique et un choc. L’infirmier répondra également de sa formation complémentaire dans le domaine de la réanimation et du traitement d'effets indésirables et de complications.

4. Na de vaccinatie wordt gelet op eventuele nevenwerkingen en bij complicaties komt de arts onmiddellijk ter plaatse om de ingestelde behandeling over te nemen en verder te zetten.

4. Après la vaccination l’infirmier fait attention à d’éventuels effets indésirables et en cas de complications le médecin vient immédiatement sur place afin de reprendre et de poursuivre le traitement commencés.

5. De verpleegkundige noteert en informeert de arts over de uitvoering en het beloop van de vaccinatie.

5. L’infirmier note et informe le médecin de l'exécution et du déroulement de la vaccination.

De conclusie van de KAGB is om deze handeling niet langer in het K.B. van 18 juni 1990 onder te brengen in de lijst van handelingen die door een arts aan een verpleegkundige kunnen worden toevertrouwd (C) maar op te nemen in de lijst van de technische verpleegkundige verstrekkingen waarvoor een voorschrift van de arts nodig is (B2).

Ook het plaatsen van intradermale tuberculinetesten zou volgens de Academie als een technische verpleegkundige verstrekkingen B2 moeten worden geklasseerd.

L’ ARMB conclut que cet acte ne devrait plus être repris dans la liste des actes médicaux confiés (C) dans l'Arrêté royal du 18 juin 1990, mais dans la liste des prestations techniques de l’art infirmier requérant une prescription médicale (B2). Les injections intradermiques de tuberculine devraient également être classées comme prestations B2.

(4)

TECHNISCHE COMMISSIE VOOR VERPLEEGKUNDE

COMMISSION TECHNIQUE DE L’ART INFIRMIER Advies van de Technische Commissie voor Verpleegkunde

met betrekking tot het toedienen van vaccins door verpleegkundigen

Avis de la Commission Technique de l’Art Infirmier relatif à l’administration de vaccins par les infirmiers

TCV/2015/ADVIES-1 22/09/2015 CTAI/2015/AVIS-1

4/4

Advies van de Technische Commissie voor Verpleegkunde

Avis de la Commission technique de l’art infirmier

Wat betreft de intradermale tuberculinetesten is er geen wetswijziging noodzakelijk. Het uitvoeren en aflezen van cutane en intradermotesten zijn reeds technische verpleegkundige verstrekkingen B2.

En ce qui concerne les injections intradermiques de tuberculine, il n’y a pas besoin d’une modification de la loi vu que l’administration et l’interprétation de tests intradermiques et cutanés sont déjà des prestations techniques de l’art infirmier B2.

Wat betreft het toedienen van vaccins, sluit de TCV zich aan bij het advies van de KAGB en adviseert om de “Voorbereiding en toediening van vaccins” op de lijst van technische verpleegkundige verstrekkingen met verplicht medisch voorschrift (B2) te plaatsen.

En ce qui concerne l’administration des vaccins, la CTAI se rallie à l’ARMB et conseille d’ajouter la « Préparation et administration de vaccins » à la liste des prestations techniques de l’art infirmier nécessitant une prescription médicale (B2).

De TCV beveelt daarbij aan dat de verpleegkundige samen met de arts de nodige observaties en voorzorgen vastlegt in de procedure, zoals verplicht is voor een technische verpleegkundige verstrekking B2 (Art. 7ter van het KB van 18 juni 1990).

La CTAI recommande que l’infirmier et le médecin définissent ensemble une procédure reprenant les observations et les précautions nécessaires, point obligatoire pour une prestation technique de l’art infirmier B2 (Art 7ter de l’AR du 18 juin 1990).

Marc Van Bouwelen Voorzitter van de Technische Commissie

voor Verpleegkunde.

Président de la Commission technique de l’art infirmier.

Références

Documents relatifs

De Nationale Raad voor Verpleegkunde heeft vastgesteld dat de gebruikte terminologie in het zorgprogramma voor oncologische basiszorg en het zorgprogramma

Lors la réunion plénière du 17 janvier 2012, le Conseil national de l’art infirmier (CNAI) a pris connaissance des avis de la

Avis du Conseil national de l'art infirmier relatif à la prolongation et l’élargissement des dispositions transitoires pour le titre professionnel particulier en gériatrie et la

Avis du Conseil national de l'art infirmier relatif à un enregistrement automatique des aides soignants et un agrément automatique des infirmiers porteur d’un

Avis du Conseil national de l'art infirmier relatif à l’enregistrement des aides soignants qui ont travaillé 5 années comme « aide familiale » ou

De Nationale Raad voor Verpleegkunde beveelt aan dat de permanente vorming van de zorgkundigen die 8 uur opleiding moeten volgen per kalenderjaar in overeenstemming zou zijn

Avis du Conseil national de l'art infirmier relatif à la recommandation d’un nouveau membre du Conseil Fédéral pour la qualité de l’activité

Avis du Conseil national de l’art infirmier relatif aux trajets raccourcis pour la formation des aides soignants tant en communauté flamande qu’en

= Patiënten met actieve Covid-19 infectie (of aldus te beschouwen) (groep A1) of met vermoeden/hoog risico op Covid-19 infectie (groep A2) moeten vlot kunnen

Avis du Conseil Fédéral des Sages-Femmes concernant l’avis consolidé du groupe de travail composé de membres du Conseil fédéral de l'art infirmier (CFAI), du

Vu l'arrêté royal du 4 mars 1991 fixant les normes auxquelles une officine hospitalière doit satisfaire pour être agréée;. Gelet op het koninklijk besluit van 4 maart

Les prestations techniques et les actes confiés décrits sont limités au domaine des soins bucco-dentaires. Dans l’avis ‘dentiste’ signifie : - Un dentiste générale. -

Lijst II: Handelingen waarmee apothekers en licentiaten in de scheikundige wetenschappen - die gemachtigd zijn om verstrekkingen te verrichten die tot de klinische

Les ambulanciers de transport de patients non- critiques qui sont actifs au moment de la publication de l’AR avec les conditions de qualification minimales et les

In het KB van 22 december 2017 betreffende de beroepstitel en de kwalificatievereisten voor de uitoefening van het beroep van technoloog medische beeldvorming en

Psychomotorische therapie voor kinderen (bij ontwikkelingsstoornissen en dergelijke) wordt door kinesitherapeuten uitgevoerd onder meer binnen de bijzondere

Artikel 8 van het koninklijk besluit van 18 juni 1990 houdende vaststelling van de lijst van de technische verpleegkundige verstrekkingen en de lijst van de handelingen

 Le secouriste-ambulancier doit être en possession d’un diplôme de l’enseignement secondaire supérieur ainsi que d’une formation professionnelle spécifique

met betrekking tot de uitoefening van verpleegkundige handelingen bij zwangere vrouwen. Avis de la Commission technique de l’art infirmier relatif à l’exécution des actes

pédicure spécialisé soupçonne un risque ou constate un changement de groupe des risques, il est tenu de renvoyer le patient au médecin sur base d’un rapport écrit. Le

Dans ce contexte, le Conseil Fédéral des Sages- Femmes a voulu mettre en évidence des recommandations qui lui semblent primordiales pour garantir sur le long terme

Avis de la Commission Technique de l’Art Infirmier relatif à l’adaptation de la liste d’actes infirmiers dans le domaine de..

Le 4 septembre 2018, la Ministre Maggie De Block a envoyé une demande d’avis, conjointement, aux deux Académies : la Koninklijke Academie voor Geneeskunde van België