• Aucun résultat trouvé

Gelet op het ministerieel besluit van 16 april 1999 tot vaststelling van het aantal leden van het College van geneesheren voor de functie “intensieve zorg”

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Partager "Gelet op het ministerieel besluit van 16 april 1999 tot vaststelling van het aantal leden van het College van geneesheren voor de functie “intensieve zorg”"

Copied!
1
0
0

Texte intégral

(1)

Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 10 juin 1999 portant nomination des membres du Collège de médecins pour la

fonction « soins intensifs »

Le Ministre des Affaires sociales Ministre et de la Santé publique,

Vu la loi sur les hôpitaux, coordonnée le 7 août 1987, notamment l'article 15, modifié par la loi du 29 avril 1996;

Vu l'arrêté royal du 15 février 1999 relatif à l'évaluation qualitative de l'activité médicale dans les hôpitaux, notamment l'article 7;

Vu l'arrêté ministériel du 16 avril 1999 fixant le nombre de membres du Collège de médecins pour la fonction « soins intensifs »;

Vu l'arrêté ministériel du 10 juin 1999 portant nomination des membres du Collège de médecins pour la fonction « soins intensifs », modifié par l’arrêté ministériel du 22 mai 2003,

Arrête :

Article unique. Dans l'arrêté ministériel du 10 juin 1999, modifié par l’arrêté ministériel du 22 mai 2003, portant nomination des membres du Collège de médecins pour le service de soins intensifs les modifications suivantes sont apportées :

La mention « Dr Bossaert, Leo, 2530 Boechout » est remplacée remplacé par la mention « Dr Waets, Peter, 2520 Ranst »

Les mandats des Drs Dominique Biarent, Luc Huyghens et Thierry Sottiaux sont reconduits pour six ans.

Bruxelles, le

Le Ministre des Affaires Sociales et de la Santé publique,

Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 10 juni 1999 houdende

benoeming van de leden van het college van geneesheren voor de functie « intensieve zorg »

De Minister van Sociale Zaken en van Volksgezondheid,

Gelet op de wet op de ziekenhuizen, gecoördineerd op 7 augustus 1987, inzonderheid op artikel 15, gewijzigd door de wet van 29 april 1996;

Gelet op het koninklijk besluit van 15 februari 1999 betreffende de kwalitatieve toetsing van de

medische activiteit in de ziekenhuizen, inzonderheid op artikel 7;

Gelet op het ministerieel besluit van 16 april 1999 tot vaststelling van het aantal leden van het College van geneesheren voor de functie “intensieve zorg”;

Gelet op het ministerieel besluit van 10 juni 1999 houdende benoeming van de leden van het College van geneesheren voor de functie “intensieve zorg”, gewijzigd door het ministerieel besluit van 22 mei 2003,

Besluit:

Enig artikel. In het ministerieel besluit van 10 juni 1999, gewijzigd door het ministerieel besluit van 22 mei 2003, houdende benoeming van de leden van het college van geneesheren voor de dienst intensieve zorg, worden de volgende wijzigingen aangebracht:

De vermelding « Dr Bossaert, Leo, 2530

Boechout » wordt vervangen door de melding « Dr Waets, Peter, 2520 Ranst »

De mandaten van Dr Dominique Biarent, Dr Luc Huyghens en Dr Thierry Sottiaux worden verlengd voor een termijn van zes jaar.

Brussel,

De Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid,

Rudi DEMOTTE

Références

Documents relatifs

De investeringskosten besteld tussen de T-4 en T-1 veiling komen echter niet in aanmerking voor het bepalen van de capaciteitscategorie, waardoor deze investeringen

Elia couvrira la capacité de réserve positive mFRR requise restante (après avoir tenu compte du partage de réserves et des offres d’énergie d’équilibrage

Elia couvrira la capacité de réserve positive mFRR requise restante (après avoir tenu compte du partage de réserves et des offres d’énergie d’équilibrage

bovenvermeld geval a) van toepassing is, of 50 % van het Tarief voor externe inconsistentie indien bovenvermeld geval b) van toepassing is. de het genoemde

FEBEG stelt voor dat het budget van deze stimulans te verminderen en over te gedragen naar een andere stimulans (zie suggesties in titel ‘ Bijdrage tot het

Figure 60 presents the throughput obtained for services dgemm 100 and Fibonacci 30 with 150 clients per service, all clients being deployed on 40 nodes.. Figure 61 presents

2022 te houden verkiezing de volgende geldige kandidatenlijsten zijn ingeleverd:. Lijst

• Strategic management: key performance indicators (KPIs) are assessed and reported within a pyramidal structure, from field offices all the way up to the division level at SDC

Over het algemeen wijst tabel 25 (bijlage 28) erop dat de gemiddelden van de leerlingen uit de kwalificatiesectie lager zijn dan die van de leerlingen uit de

In het Nijmegen project werd er uitsluitend rekening gehouden met compensatiestrategieën (Bongaerts en Poulisse 1989: 254). De strategieën waaraan er aandacht besteed werd, waren

Gelet op het ministerieel besluit van 16 april 1999 tot vaststelling van het aantal leden van het College van geneesheren voor het centrum van chronische nierinsufficiëntie;. Gelet

Gelet op het ministerieel besluit van 10 juni 1999 houdende benoeming van de leden van het College van geneesheren voor de dienst voor medische beeldvorming waarin een

College centrum voor College centrum voor chronische nierinsufficiëntie chronische nierinsufficiëntie... Project registratie CNI Project

Gelet op het ministerieel besluit van 10 juni 1999 houdende benoeming van de leden van het College van geneesheren voor het zorgprogramma « reproductieve geneeskunde »,

Gelet op het ministerieel besluit van 10 juni 1999 houdende benoeming van de leden van het College van geneesheren voor de dienst radiotherapie, gewijzigd door het

Dans l'arrêté ministériel du 10 juin 1999 modifié par l’arrêté ministériel du 22 mai 2003, portant nomination des membres du Collège de médecins pour le service de

De eindverslagen van de Bepassta en van de Be.Ped.Org studies werden reeds rechtstreeks verstuurd naar Dokter Clercx. De Nederlandse versie van het advies van het College vindt U

Na de erkenning van Neonatologie, pediatrische neurologie en pediatrische oncologie werden dossiers opgemaakt voor de andere subspecialiteiten zoals pediatrische gastro-enterologie,

Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 25 februari 2004 houdende benoeming van de leden van het College voor Oncologie.. Le Ministre ses Affaires

Advies van de Nationale Raad voor Verpleegkunde tot vaststelling van de criteria voor erkenning waarbij de beoefenaars van de verpleegkunde

Artikel 8 van het koninklijk besluit van 18 juni 1990 houdende vaststelling van de lijst van de technische verpleegkundige verstrekkingen en de lijst van de handelingen

pédicure spécialisé soupçonne un risque ou constate un changement de groupe des risques, il est tenu de renvoyer le patient au médecin sur base d’un rapport écrit. Le

Lorsque je pose la question de son évolution de carrière à un assistant vidéo travaillant en série et en long métrage comme Jonathan Strutz, il dresse un constat honnête des