• Aucun résultat trouvé

Te noteren valt dat ook in 2012 de definitieve benoeming van de leden van het College geriatrie niet is gebeurd

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Partager "Te noteren valt dat ook in 2012 de definitieve benoeming van de leden van het College geriatrie niet is gebeurd"

Copied!
3
0
0
En savoir plus ( Page)

Texte intégral

(1)

Activiteitenverslag College van Geneesheren voor de dienst Geriatrie 2012

1. Samenstelling

a. Voorzitter : M Lambert. Ondervoorzitter: JC Lemper. Secretaris: JP Baeyens b. Leden: V Lesage, N Van Den Noortgate, E Dejaeger, B Boland en MC Van Nes. Te

noteren valt dat ook in 2012 de definitieve benoeming van de leden van het College geriatrie niet is gebeurd. V Lesage heeft ondertussen haar ontslag ingediend. De BVGG heeft haar voorstel voor kandidaten voor het College Geriatrie overgemaakt aan de minister.

c. Er werd gedurende 2012 regelmatig beroep gedaan op externe experten:

i. voor project delirium: K Milisen, E Steen, E Detroyer, E Joosten, M Petrovic, C Gilles, D Schoevaerdts, A Spinewine.

ii. voor project 2013: K Milisen, E Devriendt.

2. Vergaderingen

Data en verslagen vergaderingen: zie bijlagen

3. Project Delirium

Project 2011

De resultaten van het onderzoek 2011 werden verwerkt en voorgesteld op de Wintermeeting 2012. Tevens werd een artikel voor publicatie geschreven door E Steen in samenwerking met het College. Dit artikel met Titel “Management of delirium on acute geriatric wards: a survey in Belgian hospitals.” werd aanvaard door het tijdschrift European Geriatric Medicine

Project 2012

Het college heeft sinds 2011 gewerkt rond de aanpak van delirium in de ziekenhuizen. In 2011 werd een eerste bevraging gedaan bij alle ziekenhuizen en G-diensten van België naar het bestaan van een beleid rond delirium, en naar de werkwijze van de diensten ivm dit probleem. We verwijzen naar activiteitenverslag 2011 en hoger vermeld artikel voor de resultaten. In 2012 werd verder rond deze problematiek gewerkt en werd een praktijkrichtlijn uitgeschreven. Zoals

besproken in 2011 bleek de richtlijn die werd ontwikkeld ikv de Belrai reeds een mooi overzicht te bevatten voor de aanpak van delirium. Ook in de elearning module delirium (zie

www.deliriummodule.be) kan men uitgebreide informatie vinden. Het luik medicamenteuze aanpak leek echter nog onvoldoende ontwikkeld. Er werd een experten groep aangeschreven om dit luik samen met het college uit te schrijven. Twee universitaire ziekenhuizen (UZ Gent en UZ Leuven) beschikten reeds over een intern document, dat als basis voor dit project kon dienen. De

hoofdgeneesheren van deze ziekenhuizen werden aangeschreven en waren beiden akkoord dat hun stroomdiagram en richtlijn werd geraadpleegd. Tevens werd beslist een stroomdiagram in zakformaat uit te werken dat de verschillende aspecten van de aanpak van delirium (preventie, screening en diagnose, en medicamenteuze en niet medicamenteuze behandeling) beschrijft. Dit drieluik werd ontwikkeld in beide landstalen in een zakformaat, zodat dit als handleiding kan dienen voor de zorgverleners in de dagelijkse praktijk (zie www.geriatrie.be). Het drieluik zal verspreid worden over de ziekenhuizen die 20 copies zullen krijgen per afdeling van 24 bedden.

Het drieluik zal voorgesteld worden op de Wintermeeting 2013 tijdens een plenaire zitting.

Onderzoek “kennis, attitude en subjectieve zorgbelasting van verpleegkundigen bij patiënten met delirium”

Het college heeft in samenwerking met professor Milisen en medewerkers een vervolgonderzoek gedaan dat peilt naar de kennis, attitude en subjectieve zorgbelasting bij verpleegkundigen, wanneer ze zorg moeten geven aan een patiënt met delirium. Er werd een enquête opgemaakt die in 2012 naar de diensten werd gestuurd die op vrijwillige basis wilden meewerken aan dit onderzoek. Er werd per dienst gevraagd om minimaal 10 verpleegkundigen de vragenlijst te laten invullen. Een vergoeding werd voorzien voor de verpleegkundigen die deelnamen aan het

(2)

onderzoek. De gegevens zullen verwerkt worden door een studente ikv een masterthesis verpleegkunde, die dit echter in 2012 nog niet heeft kunnen afwerken.

4. project peer review

Daar in het budget 2012 geen financiering werd goedgekeurd, kon dit project niet doorgaan.

5. Honorering kwaliteitsverbeterende projecten

Het College heeft als opdracht de kwaliteit van de zorg van geriatrische patiënten binnen het zorgprogramma te verbeteren.In analogie met 2011 werd ook in 2012 een lokaal project

gehonoreerd dat de kwaliteit van de zorg op de dienst geriatrie poogt te verbeteren. Een ex aequo van 2 projecten werden geselecteerd, die beiden voldeden aan het reglement (zie bijlage en verslag 2011). Laureaten 2011-12 waren:

Detroyer Elke et al voor het werk “The Effect of a Delirium E-learning Program on Nurses’

knowledge of Delirium”en Foulon Veerle et al voor het werk “Multidisciplinary case conferences have a positive impact on the use of psychotropic drugs in aged care facilities”.

Abstracten vindt men in bijlage. De laureaten werden aangekondigd in een mail aan alle leden van de BVGG, en voorgesteld op de academische zitting. Tevens werd het reglement en een oproep voor projecten die aan de voorwaarden voldoen gericht aan alle leden.

6. Project 2013

In 2013 zal gewerkt worden rond de geriatrische patiënt op spoedgevallen. Heel veel oudere patiënten consulteren de spoedgevallen. Een deel wordt nadien terug ontslagen, wat voor sommigen echter kan aanleiding geven tot heropname. Anderen worden opgenomen, al dan niet op de G-dienst. Het College Geriatrie zal in 2013 samenwerken met het College Spoedgevallen om na te gaan of het de kwaliteit van zorg aan deze ouderen kan verbeteren. Een werkgroep met experten van beide disciplines zal worden opgericht om na te gaan op welke wijze er zal gewerkt worden.

7. samenwerking

a. FOD Volksgezondheid/KCE: de voorzitter en de secretaris van het College namen deel aan diverse begeleidingscomités van onderzoeksprojecten in het domein van de geriatrie. De voorzitter en enkele leden van het college zullen deelnemen aan de werkgroep om een voorstel uit te schrijven voor de NRZV om de proefprojecten Dagziekenhuis Geriatrie en Interne Liaison Geriatrie te kunnen finaliseren.

b. enquête Excellensis: het college werd in 2011 gecontacteerd door het bureau Excellensis, dat in opdracht van de FOD Volksgezondheid een enquête moest doen rond de kennis van het werkveld over de projecten van de colleges. Het college heeft reeds in 2011 verschillende malen contact gehad om deze enquête te herwerken.

Ook in 2012 bleek de enquête van onvoldoende kwaliteit en moest dit herwerkt worden. De heer Ziant werd uitgenodigd door het college om dit project te bespreken, waarna door het College zelf een voorstel werd gemaakt voor een vragenlijst. Nadien bleek deze vragenlijst verstuurd te zijn, zonder dat aan het college gevraagd werd wat de correcte antwoorden waren en met een begeleidende brief uit naam van de voorzitter, die deze brief noch zelf had opgesteld, noch had goedgekeurd. Ook de manier waarop deze vragenlijst werd gepresenteerd aan de collegae bleek niet correct. Het college betreurt het dat er geen goede feed back geweest is over deze enquête, zodat we niet weten of we onze werking moeten bijsturen. Ook resultaten van een vergelijking van onze werking tov de andere colleges was interessant geweest.

c. publicaties en mededelingen

i. Voorstellingen van het werk van het College op de Wintermeeting en Journées d’Automme 2012, en de algemene vergadering van de BVGG.

ii. E Steen et al. “Management of delirium on acute geriatric wards: a survey in Belgian hospitals.” EGM.

(3)

iii. K Milisen et al. “Feasibility of Implementing a Practice Guideline for Fall Prevention on Geriatric Wards: a Multicentre Study.” International Journal of Nursing Studies 50 (2013) 495–507

8. Onkosten nota Zie aparte bijlage

Références

Documents relatifs

Mensen die al wat langer naar de groep komen, kunnen een grote hulp zijn, vooral voor nieuwe leden, door te vertel- len hoelang het geleden is dat zij de zelfdoding hebben

Deze lezing gaat van start met een bespreking van de historische en dialectologische achtergrond van dit Griekse dialect dat gesproken werd in twintig dorpen in het Turkse

In 2016 werd in de schoot van de Verenigde Naties besloten om een Global Compact for Safe, Orderly and Regular Migration te ontwikkelen. Het resultaat van dat werk zou een symbool

Het Migratiepact in België: chronologie van de gebeurtenissen 1 Toon Moonen, Ellen Desmet en Tom Ruys!. Het Migratiepact: aanleidingen voor de crisis en beleidsuitdagingen voor

De investeringskosten besteld tussen de T-4 en T-1 veiling komen echter niet in aanmerking voor het bepalen van de capaciteitscategorie, waardoor deze investeringen

IUK heeft ook impliciete allocatie geïmplementeerd zodat IUK capaciteit kan aanbieden aan een vaste prijs, op elk moment binnen de bedrijfsuren van de Partner voor impliciete

C’est en ce sens que Chantal Mouffe s’inscrit dans la tradition libérale et que, par conséquent, elle opère une jonc- tion entre deux constellations : le libéralisme politique et

l'organisation d'activités sur le Square des Libérateurs et permettant aux habitants du quartier d'utiliser l'espace public, de réfléchir à son utilisation future et d'entamer

Uit de interviews met sleutelactoren blijkt dat er relatief veel indicatoren kunnen worden geïdentificeerd voor de echelons retail en productie, aanzienlijk minder

Onder leiding van overlevende rebben en van nieuwe figuren (zoals de genoemde reb Ytsekl in Antwerpen) hebben de chassidim meteen na de oorlog opnieuw gemeenschappen

College centrum voor College centrum voor chronische nierinsufficiëntie chronische nierinsufficiëntie... Project registratie CNI Project

• Klinische beslissingsondersteunende systemen om te waarschuwen voor potentieel ongepaste medicatie moeten verder ontwikkeld en ingebed worden in het

Het project 2018 “ Kritische analyse van kwaliteitsindicatoren van gepast voorschrijfgedrag op geriatrische diensten in België “ met als doel het identificeren

Jaar 2020 werd besteden aan de realisatie en de communicatie van de e-learning Door de sanitaire situatie was dit bijzonder moeilijk maar sterk ondersteund door Mw Dicker,

Het College heeft de volgende planning voor 2021 : - Verzameling en cleaning gegevens IVF en non-IVF 2021 - Globaal rapport IVF 2019.. - Centrum specifiek rapport IVF 2019 -

Gelet op het ministerieel besluit van 10 juni 1999 houdende benoeming van de leden van het College van geneesheren voor de functie “intensieve zorg”, gewijzigd door het

Dans l'arrêté ministériel du 10 juin 1999 modifié par l’arrêté ministériel du 22 mai 2003, portant nomination des membres du Collège de médecins pour le service de

Het College heeft de volgende planning voor 2019 : - Verzameling en cleaning gegevens IVF en non-IVF 2019 - Globaal rapport IVF 2017. - National Summary Report 2017 -

De eindverslagen van de Bepassta en van de Be.Ped.Org studies werden reeds rechtstreeks verstuurd naar Dokter Clercx. De Nederlandse versie van het advies van het College vindt U

Na de erkenning van Neonatologie, pediatrische neurologie en pediatrische oncologie werden dossiers opgemaakt voor de andere subspecialiteiten zoals pediatrische gastro-enterologie,

Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 25 februari 2004 houdende benoeming van de leden van het College voor Oncologie.. Le Ministre ses Affaires

Daar dit project in dezelfde periode zou vallen als het verzenden van de enquête spoedgevallen, werd dit door de leden van het College als niet opportuun bevonden (te belastend

Musea zijn, net als wetenschap zelf, bij uitstek vrijhavens om valse zekerheden los te laten en twijfel opnieuw de plaats te geven die ze verdient.. MARJAN DOOM verrichtte