College van het centrum voor College van het centrum voor chronische nierinsufficiëntie chronische nierinsufficiëntie

32  Download (0)

Full text

(1)

College van het centrum voor College van het centrum voor

chronische nierinsufficiëntie chronische nierinsufficiëntie

Academische zitting Academische zitting

24 november 2004 24 november 2004

namens het college J.M. Billiouw voorzitter namens het college J.M. Billiouw voorzitter

(2)

College van het centrum voor College van het centrum voor

chronische nierinsufficiëntie chronische nierinsufficiëntie

Dr. Billiouw Jean-Marie Dr. Abramowicz Daniel Dr. Pochet Jean-Michel Dr. Jadoul Michel

Dr. Ghysen Joëlle

Dr. Krzesinski Jean-Marie Dr. Lombaerts Rita

Dr. Bosmans Jean-Louis Dr. Gastadello Karine Dr. Lins Robert

Dr. Donck Jan

Dr. Vanrenterghem Yves

(3)

GNFB GNFB

NBVNNBVN

BELGISCHE VERENIGING VOOR KINDERNEFROLOGIE BELGISCHE VERENIGING VOOR KINDERNEFROLOGIE

ORPADT VLAAMS ORPADT VLAAMS

ORPADT FRANS ORPADT FRANS

(4)

College van het Centrum voor chronische nierinsufficiëntie

Activiteiten

register

indicatoren hemodialyse

- anemie management

- acidose

- dialyse-efficiëntie

- waterbehandeling

- comorbiditeit

late referral

diabetes en nierinsufficiëntie

inschrijving op niertransplantlijst

(5)

Registratie (1) Registratie (1)

1.1. alle prevalente en incidente patiënten zijn geïncludeerd in alle prevalente en incidente patiënten zijn geïncludeerd in het register sinds 1994

het register sinds 1994

2. 2. registratie “on voluntary basis”registratie “on voluntary basis”

3. 3. prospectieve registratie op patiënt niveau prospectieve registratie op patiënt niveau

4. 4. tot heden 16.000 patiënten geïncludeerd (NBVN historisch ) tot heden 16.000 patiënten geïncludeerd (NBVN historisch ) NBVN en GNFB 10.000 geregistreerden

NBVN en GNFB 10.000 geregistreerden

(6)

Registratie (2) Registratie (2)

5.5. uniforme en centrale datagaringuniforme en centrale datagaring

6.6. een internet based registratiesysteem dat toelaateen internet based registratiesysteem dat toelaat

- de data up-to-date te houdende data up-to-date te houden

- onafhankelijk te zijn van de lokale IT status van de centraonafhankelijk te zijn van de lokale IT status van de centra - on-line helpfunctie naar de centraon-line helpfunctie naar de centra

- data correctie “at the core”data correctie “at the core”

- ”restrict and observe input”restrict and observe input”

- bijkomende items vrij gemakkelijk aan de registratie toe te bijkomende items vrij gemakkelijk aan de registratie toe te voegen

voegen

(7)

Project 2004 –2005 Project 2004 –2005

College centrum voor College centrum voor

chronische nierinsufficiëntie

chronische nierinsufficiëntie

(8)

Project registratie CNI Project registratie CNI

predialyse populatie predialyse populatie

Wie wordt geregistreerd ? Wie wordt geregistreerd ?

elke nieuwe patient elke nieuwe patient

met een creatinine klaring onder de 60 ml/minmet een creatinine klaring onder de 60 ml/min

die zich aanbiedt bij een nefroloog in België die zich aanbiedt bij een nefroloog in België

Duur van de registratie: 3 maanden

Duur van de registratie: 3 maanden van 1 april tot 1 juli 2005van 1 april tot 1 juli 2005

(9)
(10)

7.5 million in Belgium 7.5 million in Belgium

322.000 322.000 17.000 17.000

(11)

Welke gegevens ? Welke gegevens ?

Leeftijd Leeftijd Geslacht Geslacht

Diagnose Diagnose

Verwijzend arts Verwijzend arts Opvolgend arts Opvolgend arts

(12)

Welke gegevens ? Welke gegevens ?

Lengte Lengte Gewicht Gewicht

Serumcreatinine Serumcreatinine

Berekenen van de creatinineclearance Berekenen van de creatinineclearance

Cockcroft-Gault formule BSA adjustedCockcroft-Gault formule BSA adjusted

MDRD formuleMDRD formule

(13)

Multidisciplinariteit Multidisciplinariteit

evaluatie verwijspatroon evaluatie verwijspatroon

huisartsenhuisartsen

endocrinologenendocrinologen

diabetologendiabetologen

geriatersgeriaters

klinische biologenklinische biologen

e.a.e.a.

(14)

Profiel populatie chronic kidney diseaseProfiel populatie chronic kidney disease

Renoprotectieve therapie ACE/ARBRenoprotectieve therapie ACE/ARB

Vaccinatiestatus hepatitis BVaccinatiestatus hepatitis B

Behandeling renale anemie Behandeling renale anemie

Late / early referralLate / early referral

(15)

Tweede luik Tweede luik

Gemeenschappelijk rapport GNFB-NBVN Gemeenschappelijk rapport GNFB-NBVN

jaarlijksjaarlijks

peer reviewpeer review

feedback naar de centrafeedback naar de centra

(16)

0 20 40 60 80 100 120 140 160 180

1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000

Aantal nieuwe ESRD-patnten/miljoen inwoners/jaar jaar

Belgische situatie voor ESRD: Wallonië (4)

Aantal nieuwe ESRD-patiënten per miljoen inwoners per jaar

(17)

Belgische situatie voor pathologie die leidt tot ESRD (3)

Wallonië

(18)
(19)

Procentuele verdeling per leeftijdsgroep van patiënten Procentuele verdeling per leeftijdsgroep van patiënten

in centrumhemodialyse op 31 december in centrumhemodialyse op 31 december

van 1993 tot en met

van 1993 tot en met 20020022

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

45%

15-24 jaar

25-34 jaar

35-44 jaar

45-54 jaar

55-64 jaar

65-74 jaar

75-84 jaar

85 en ouder

19931994 1995 19961997 19981999 20002001 2002

Centrumhemodialyse

(20)

Procentuele verdeling per leeftijdsgroep van patiënten met een Procentuele verdeling per leeftijdsgroep van patiënten met een functioneel niertransplant op 31 december

functioneel niertransplant op 31 december van 1993 tot en met 200

van 1993 tot en met 20022

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

15-24 jaar

25-34 jaar

35-44 jaar

45-54 jaar

55-64 jaar

65-74 jaar

75-84 jaar

85 en ouder

1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002

(21)

Incidentie: procentuele verdeling per leeftijdsgroep van patiënten die Incidentie: procentuele verdeling per leeftijdsgroep van patiënten die startten met nierfunctievervangende therapie in Vlaanderen van 1994 startten met nierfunctievervangende therapie in Vlaanderen van 1994 tot en met 200

tot en met 20022

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

15-24 jaar 25-34 jaar 35-44 jaar 45-54 jaar 55-64 jaar 65-74 jaar 75-84 jaar 85 en ouder

19941995 19961997 1998 19992000 20012002

(22)

Prevalentie nieraandoeningen : procentuele verdeling van de diagnoses in Prevalentie nieraandoeningen : procentuele verdeling van de diagnoses in

de patiëntenpopulatie in centrumhemodialyse in Vlaanderen op 31 de patiëntenpopulatie in centrumhemodialyse in Vlaanderen op 31

december, van 1993 tot en met 200 december, van 1993 tot en met 20022

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30% 1993

19941995 19961997 19981999 20002001 2002

(23)

Gemiddeld aantal patiënten in dialyse Gemiddeld aantal patiënten in dialyse

op 31 december 2002 op 31 december 2002

0 25 50 75 100 125 150 175 200 225

(24)

Gemiddelde leeftijd in jaren van patiënten Gemiddelde leeftijd in jaren van patiënten

gestart met nierfunctievervangende therapie in 2002 gestart met nierfunctievervangende therapie in 2002

0 10 20 30 40 50 60 70 80

gemiddeld

(25)

Aandeel van laattijdig verwezen patiënten (minder dan Aandeel van laattijdig verwezen patiënten (minder dan

1 maand voor start RRT) per centrum in Vlaanderen 1 maand voor start RRT) per centrum in Vlaanderen

voor nieuwe patiënten gestart in 2002 voor nieuwe patiënten gestart in 2002

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

(26)

Aandeel renale vasculaire aandoeningen per centrum in Vlaanderen van patiënten gestart in 2002

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

(27)

Aandeel diabetesnefropathie per centrum in Vlaanderen van patiënten gestart in 2002

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

45%

50%

(28)

Doelstellingen betreffende de registers Doelstellingen betreffende de registers

1.1. clearer definitions of renal diseases and more peer review to clearer definitions of renal diseases and more peer review to decrease differences between the centres

decrease differences between the centres

2.2. a good (clear, short and reliable) comorbidity index, currently a good (clear, short and reliable) comorbidity index, currently missing in the renal population, is needed

missing in the renal population, is needed

3.3. we only register patients with renal replacement therapy (RRT), we only register patients with renal replacement therapy (RRT), but we have no idea on the occurence of ESRD in Belgium

but we have no idea on the occurence of ESRD in Belgium

4.4. the centres carry the major burden of the costs the centres carry the major burden of the costs

5.5. the cooperation between NBVN and GNFB is a major issuethe cooperation between NBVN and GNFB is a major issue

(29)

Comorbiditeit Comorbiditeit

Hartfalen Angina pectoris

Myocardinfarct, PTCA, CABG, Aritmie CVA

Perifere vasculaire ziekte Diabetes Mellitus

Dementie HIV / AIDS

Chronisch obstructief longlijden Systeemziekte

Gastro-intestinale ziekte Hepatobilaire ziekte Hypertensie en linker ventrikel hypertrofie Neoplasie

Ondervoeding

(30)

Toekomst Toekomst

1.1. ontwikkelen van comorbiditeitsindicesontwikkelen van comorbiditeitsindices

2.2. ontwikkelen van strategie naar opportuniteit van ontwikkelen van strategie naar opportuniteit van

nierfunctievervanging in het licht van de toenemende nierfunctievervanging in het licht van de toenemende vergrijzing van de populatie met chronisch nierlijden vergrijzing van de populatie met chronisch nierlijden

3.3. predialyse registratie is van vitaal belangpredialyse registratie is van vitaal belang

(31)

Zichtbaarheid van het College Zichtbaarheid van het College

- blijft beperkt en quasi uitsluitend binnen de professieblijft beperkt en quasi uitsluitend binnen de professie

- zowel NBVN als GNFBzowel NBVN als GNFB

- feedback herfstmeeting - lentemeetingfeedback herfstmeeting - lentemeeting

- feedback in newsletterfeedback in newsletter

- stroomlijnen peer review commissies - collegestroomlijnen peer review commissies - college

- grensoverschrijdende projecten grensoverschrijdende projecten

cardiologie - endocrinologie - huisartsen cardiologie - endocrinologie - huisartsen

(32)

Wat verwachten wij Wat verwachten wij

1.1. lange termijn visielange termijn visie

2.2. inzicht verwerven in de complexe structuur van de inzicht verwerven in de complexe structuur van de praktijkvoering

praktijkvoering

3.3. continuiteit in sturing en financieringcontinuiteit in sturing en financiering

Figure

Updating...

References

Related subjects :