• Aucun résultat trouvé

Activiteitenverslag 2014 van het College van Pediatrie

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Partager "Activiteitenverslag 2014 van het College van Pediatrie"

Copied!
2
0
0
En savoir plus ( Page)

Texte intégral

(1)

Activiteitenverslag 2014 van het College van Pediatrie

1. Project Psychopedagogische ondersteuning onder leiding van Professor Katja Petry KUL Doel : het in kaart brengen van de huidige stand van zaken van de psychopedagogische omkadering in alle erkende diensten pediatrie in België.

Na een intense voorbereiding van de studie in 2014 werd werk gemaakt van het opstellen en verspreiden van een vragenlijst naar de verschillende ziekenhuizen.

Vertaling in het Frans en continu motivering van de betrokken dienshoofden hebben veel energie en tijd gekost. Het eindresultaat was uiteindelijk zeer bevredigend met een participatie> 60%.

Add. Syntheserapport Prof Petry

2. Erkenning subspecialisaties in Pediatrie

Na de erkenning van Neonatologie, pediatrische neurologie en pediatrische oncologie werden dossiers opgemaakt voor de andere subspecialiteiten zoals pediatrische gastro-enterologie, pediatrische pneumologie enz … (Dr. Ph Alliet)

Deze dossiers werden in samenspraak met de betrokken wetenschappelijke verenigingen opgesteld en gefinaliseerd zodanig dat zij tijdig aan de bevoegde overheidsinstantie(Hoge Raad) kan

overgemaakt worden.

3. Diverse werkgroepen werden samengesteld om volgende thema’s vakkundig voor te bereiden

a/ Kwaliteitsindicatoren

Na een grondige studie van reeds bestaande indicatoren werd geopteerd om andere, meer bruikbare indicatoren op te zoeken

b/ opstellen multidisciplinair handboek

c/ opstellen visietekst over structuur van de Pediatrie

4. Nieuw zorgprogramma pediatrie

Het College heeft via een nota haar bedenkingen over dit Zorgprogramma overgemaakt aan de bevoegde overheidsinstantie.

(2)

5. Project Acute Pijn

De verlenging van dit succesvol programma werd door de overheid beslist.

Het College zal de verdere ontwikkelingen hiervan met veel aandacht opvolgen.

professor C. Van Geet dr. A. Barillari

voorzitter College Pediatrie secretaris College Pediatrie

Références

Documents relatifs

4.3 De documenten die aantonen dat de permanente opleiding is gevolgd en dat de vroedvrouw de minimum 600 onderzoeken heeft uitgevoerd, worden door de

Terwijl in verschillende landen (bv. Duitsland en het Verenigd Koninkrijk) vennootschappen ook zonder winstoogmerk mogen opereren 11 , blijft dit in België

2022 te houden verkiezing de volgende geldige kandidatenlijsten zijn ingeleverd:. Lijst

Het is deze noodzaak van uitvoerig beschrijven die van de legger een waardevol document heeft gemaakt en een dankbare bron die door de historicus en archeoloog kan worden

L’étude prospective longitudinale comporte plusieurs groupes : des patients atteints de la COVID-19 qui ont été hospitalisés, des personnes dont la maladie a été moins grave et

• Strategic management: key performance indicators (KPIs) are assessed and reported within a pyramidal structure, from field offices all the way up to the division level at SDC

Over het algemeen wijst tabel 25 (bijlage 28) erop dat de gemiddelden van de leerlingen uit de kwalificatiesectie lager zijn dan die van de leerlingen uit de

Mensen die al wat langer naar de groep komen, kunnen een grote hulp zijn, vooral voor nieuwe leden, door te vertel- len hoelang het geleden is dat zij de zelfdoding hebben

de permettre, en concertation avec les entités fédérées, l’information, la sensibilisation et la formation adéquates des professionnels qui jouent un rôle dans la vie des

Figure 60 presents the throughput obtained for services dgemm 100 and Fibonacci 30 with 150 clients per service, all clients being deployed on 40 nodes.. Figure 61 presents

While studying the equational theory of Kleene Allegories (KAl), we recently proposed two ways of defining sets of graphs [BP15]: from KAl expressions, that is, regular expressions

Elia couvrira la capacité de réserve positive mFRR requise restante (après avoir tenu compte du partage de réserves et des offres d’énergie d’équilibrage

Elia couvrira la capacité de réserve positive mFRR requise restante (après avoir tenu compte du partage de réserves et des offres d’énergie d’équilibrage

College centrum voor College centrum voor chronische nierinsufficiëntie chronische nierinsufficiëntie... Project registratie CNI Project

Het College heeft de volgende planning voor 2021 : - Verzameling en cleaning gegevens IVF en non-IVF 2021 - Globaal rapport IVF 2019.. - Centrum specifiek rapport IVF 2019 -

Gelet op het ministerieel besluit van 10 juni 1999 houdende benoeming van de leden van het College van geneesheren voor de functie “intensieve zorg”, gewijzigd door het

Dans l'arrêté ministériel du 10 juin 1999 modifié par l’arrêté ministériel du 22 mai 2003, portant nomination des membres du Collège de médecins pour le service de

Het College heeft de volgende planning voor 2019 : - Verzameling en cleaning gegevens IVF en non-IVF 2019 - Globaal rapport IVF 2017. - National Summary Report 2017 -

De eindverslagen van de Bepassta en van de Be.Ped.Org studies werden reeds rechtstreeks verstuurd naar Dokter Clercx. De Nederlandse versie van het advies van het College vindt U

Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 25 februari 2004 houdende benoeming van de leden van het College voor Oncologie.. Le Ministre ses Affaires

Na advies van hun desbetreffende verenigingen werden de nieuwe leden van het College aangeduid door de Minister.. Deze benoemingen werden bekrachtigd in het Ministerieel Besluit

In 2011 werden geen nieuwe leden voor het College Oncologie aangesteld. Er zal een schrijven gericht worden naar de verantwoordelijke wetenschappelijke verenigingen. De

België - waarvan looptijd van ten hoogste één jaar België - waarvan looptijd van één tot vijf jaar België - waarvan looptijd meer dan vijf jaar