• Aucun résultat trouvé

Sociaaleconomische uitdagingen voor 2019 en impact van het monetair beleid van de ECBPDF

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Partager "Sociaaleconomische uitdagingen voor 2019 en impact van het monetair beleid van de ECBPDF"

Copied!
12
0
0

Texte intégral

(1)

Sociaaleconomische uitdagingen voor 2019 en impact van het monetair beleid van de ECB

VBO – Strategisch comité van 15 januari 2019

Pierre Wunsch

Gouverneur

(2)

-60 -40 -20 0 20 40 60 80 100 120

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Na de aankondiging van het APP (jan. 2015) Eind 2017

Vóór de Raad van juni 2018 Eind 2018

Rente op de depositofaciliteit Daggeldmarktrente (Eonia)

Verwacht verloop van de daggeldrente

Monetair beleid blijft accommoderend

► Einde van netto-aankopen betekent niet het einde van QE: de balans van het Eurosysteem blijft geruime tijd na de eerste renteverhoging op een stabiel peil

► Beleidsrentes blijven ten minste de hele zomer van 2019 onveranderd, en in ieder geval zo lang als nodig om de aanhoudende en duurzame terugkeer van de inflatie te verzekeren

Activa-aankopen

(in € miljard)

Verwacht rentepad

(in bp)

-500 0 500 1000 1500 2000 2500 3000 3500

2015 2016 2017 2018 2019

(Verwachte) gecumuleerde herinvesteringen (Verwachte) gecumuleerde terugbetalingen (Verwachte) gecumuleerde nettoaankopen

(Verwacht) uitstaand bedrag van de effecten portefeuille

(3)

Lage onderliggende inflatie suggereert dat

het wegwerken van de onderbenutting in

de economie een traag proces is…

… terwijl risico’s van buitenaf de

economische vooruitzichten bedreigen (Brexit, US,

handelsoorlog) …

… en inflatie in lijn met onze doelstelling

nodig is om een volgende recessie te

bekampen.

Waarom zo’n soepel monetair beleid?

Kansverdeling van de inflatieverwachtingen

(enquête bij economisten, %)

-1,0 -0,5 0,0 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0

Inflatie Onderliggende inflatie

Bronnen: ECB, Thomson Reuters.

50 51 52 53 54 55 56

Inflatie in het eurogebied

(%)

Wereldwijde productie PMI

0 10 20 30 40 50 60

2001 2004 2007 2010 2013 2016 2019 Binnen vijf jaar zal de inflatie 1,4% of minder belopen

Binnen vijf jaar zal de inflatie 2% of meer belopen

(4)

Belgische bedrijven trekken zo profijt van de lage rente en de aantrekkende kredietgroei

0 1 2 3 4 5 6

2006 2008 2010 2012 2014 2016 2018

Bronnen: ECB, NBB.

1 Indicator van de kost van nieuwe bankleningen, alle looptijden samen

-4 -2 0 2 4 6 8 10 12

België - waarvan looptijd van ten hoogste één jaar België - waarvan looptijd van één tot vijf jaar België - waarvan looptijd meer dan vijf jaar België

Eurogebied

Rente op bankleningen

1

(in %)

Kredieten van ingezeten banken aan niet- financiële ondernemingen

(maandgegevens, veranderingsperecentages op jaarbasis en bijdragen)

(5)

90 95 100 105 110 115 120

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 r 2019 r

BE DE FR NL EA

De Belgische economie is gestaag gegroeid, maar trager dan de meeste buurlanden en het eurogebied

Bbp naar volume

(index 2007=100)

Bronnen: Eurostat, Eurosysteem, INR, NBB.

1 De Belgische uitvoer- en investeringscijfers werden gecorrigeerd voor de specifieke transacties van grote investeringsgoederen met het buitenland.

-2 -1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Frankrijk België¹ Duitsland Nederland Particuliere consumptie Publieke consumptie Investeringen Netto-uitvoer

Voorraadwijzigingen Bbp groei (in %)

Componenten bbp-groei 2015-2017

(bijdragen aan de gecumuleerde bbp-groei naar volume tussen 2015 en 2017, in procentpunt, tenzij anders vermeld)

(6)

Een aantal knelpunten moeten worden aangepakt om het Belgisch groeipotentieel te ‘unlocken’

ARBEIDSMARKT

PRODUCTIVITEIT

INFRASTRUCTUUR

BEGROTING

(7)

Om spanningen op de arbeidsmarkt tegen te gaan, moet het aanbod verder worden uitgebreid ...

2018 K3 2020 (EU target)

Totaal 70,1 73,2

Vrouwen 66,3 69,1

Ouderen (55-64) 50,4 50,0

Laaggeschoolden 46,5 NA

Verschil tussen

ingezetenen en niet-EU burgers

25,0 16,5

Werkgelegenheidsgraad voor bepaalde groepen en de doelstelling voor 2020

(in % van de overeenstemmende bevolkingsgroep tussen 20 en 64 jaar, tenzij anders vermeld)

Bron: Eurostat.

1 De vacaturegraad meet de verhouding van de openstaande vacatures tot de theoretische volledige werkgelegenheid (de ingenomen banen en de openstaande werkaanbiedingen samen).

Vacatureratio

1

(kwartaaldata, seizoensgezuiverd)

0,0 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0

2015K1 2015K2 2015K3 2015K4 2016K1 2016K2 2016K3 2016K4 2017K1 2017K2 2017K3 2017K4 2018K1 2018K2 2018K3

België Eurogebied

(8)

… en beter afgestemd worden op de arbeidsvraag

Onderverdeling van werkgelegenheid en werkloosheid naar opleidingsniveau

1

(in %, 2017)

België

Werkzaam Werkloos

Laag 15 35

Middelhoog 38 39

Hoog 46 27

Bron: Eurostat.

1 Opleidingsniveau volgens de ISCED classificatie: lager secundair onderwijs of minder, hoger secundair onderwijs en hoger onderwijs.

Deelname in opleiding en training in de laatste 4 weken volgens opleidingsniveau

(in % van de bevolking tussen 25 en 64 jaar, 2017)

15%

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20

Laaggeschoold Middelhoog geschoold

Hooggeschoold

België EU EU2020 target

(9)

Productiviteitswinsten vereisen meer flexibiliteit en een betere ‘vermarkting’ van innovaties …

-4 0 4 8 12 16

UK DK FR NL EU¹ SE FI DE BE Bruto creatiegraad²

Sluitingsgraad³ Netto creatiegraad

Rotatie in de bedrijvenpopulatie

(in % van het aantal actieve bedrijven, 2016)

Bron: Eurostat, EU European Innovation Scoreboard 2018.

1 EU15 exclusief Ierland.

2 Aantal nieuwe bedrijven in t, in % van het aantal actieve bedrijven in t.

3 Aantal bedrijfssluitingen in t, in % van het aantal actieve bedrijven in t.

0 25 50 75 100 125 150

Verkoop van nieuwe (markt- of bedrijfs-)innovaties

Werkgelegenheid in kennisintensieve sectoren Uitvoer van kennisintensieve diensten

Uitvoer van medium- of high tech producten

Aantal internationale PCT- octrooiaanvragen

Opportuniteitsgedreven ondernemerschap R&D-uitgaven in de bedrijfsomgeving

Innovatie in België, relatief t.o.v. EU

(index, EU2017 = 100)

(10)

… alsook het wegwerken van bottlenecks op het vlak van infrastructuur

Enquête i.v.m. mobiliteit en investeringsbeslissingen

(in % van de respondenten)

Bronnen: CREG, European Energy Exchange, Perceptieonderzoek CSA in opdracht van Ernst & Young (2017).

1 Dagelijkse prijzen voor levering van elektriciteit in de maand november, december en in het eerste kwartaal van 2019.

Elektriciteitsprijzen voor levering op een specifieke termijn

1

(dagelijkse slotnoteringen, euro per kWh)

45% 65%

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

Alle respondenten

(208)

In België gevestigde respondenten

(116)

Mobiliteit heeft een positieve invloed op de investeringen in België

Mobiliteit heeft geen echte invloed op de investeringen in België

Mobiliteit heeft een negatieve invloed op de investeringen in België

Weet het niet 0,00

0,05 0,10 0,15 0,20 0,25

Levering: nov-18 dec-18 K1 2019 BE

FR DE NL

(11)

La rareté des terrains a tiré le prix des logements à la hausse

0 250 500 750 1000 1250 1500 1750 2000

1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Prix des terrains à bâtir Prix des logements Indicateur des coûts de construction

Prix des terrains et coûts de construction

(indices 1973 = 100)

Sources: ABEX, NBB.

73% de la hausse du prix réel des logements en Belgique depuis les années

1970 serait due à l’augmentation du prix des terrains, contre 27% pour les coûts

de construction

(12)

Grotere efficiëntie van de overheid is de sleutel om

overheidsfinanciën verder gezond/groeibevorderend te maken

-7 -6 -5 -4 -3 -2 -1 0 1

50 60 70 80 90 100 110 120 130

2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014 2016 2018r

Eurogebied - begrotingssaldo (rechteras) België - begrotingssaldo (rechteras) Eurogebied - overheidsschuld (linkeras) België - overheidsschuld (linkeras)

Financieringssaldo en geconsolideerde brutoschuld van de overheid

(in % bbp)

1 2 3 4 5 6 7

LU NL DE UK SE IE DK AT BE FR ES PT EL IT

Bronnen: Eurosysteem, WEF (Global Competitiveness Report), NBB.

Algemene efficiëntie van de overheid

(enquête in 2017, beoordeling op een schaal van 1-7)

Références

Documents relatifs

Er komen een stationsbuffet en een polyva- lente ruimte voor korte ketenactiviteiten, alsook kantoren, ruim- te voor coworking en vergaderzalen voor de lokale verenigin-

Dat bedrag vult dus de middelen aan die al zijn toegewezen aan de schoolinfrastructuren in het kader van het Europees plan voor herstel en veerkracht,

Sn mon partait de la disposition inverse des artères et des veines dans l'aire vasculaii'e de la vésicule blastodermique des Mammifères vivipares et dans celle du sac vitellin

Uit de interviews met sleutelactoren blijkt dat er relatief veel indicatoren kunnen worden geïdentificeerd voor de echelons retail en productie, aanzienlijk minder

gisch Instituut (KMI), de Katholieke Universiteit Leu- ven (KU Leuven), de Université Catholique de Louvain (UCL), de Universiteit van Luik (ULg), de Vlaamse Instelling

Deze UV-stra- len, die voor de mens onzichtbaar zijn, hebben immers een energie die net iets hoger is dan die van het violet zicht- bare licht.. Ze zijn mutageen (ze kunnen

IUK heeft ook impliciete allocatie geïmplementeerd zodat IUK capaciteit kan aanbieden aan een vaste prijs, op elk moment binnen de bedrijfsuren van de Partner voor impliciete

Daarnaast worden in de CMP regels vastgesteld die waarborgen dat de capaciteit die niet door Bevrachters wordt gebruikt, kan worden aangeboden aan andere