• Aucun résultat trouvé

TECHNISCHE COMMISSIEVOOR VERPLEEGKUNDECOMMISSION TECHNIQUEDE L’ART INFIRMIERAdvies - - - AvisPlenumvergadering.21 – 09 – 2006Réunion plénière.

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Partager "TECHNISCHE COMMISSIEVOOR VERPLEEGKUNDECOMMISSION TECHNIQUEDE L’ART INFIRMIERAdvies - - - AvisPlenumvergadering.21 – 09 – 2006Réunion plénière."

Copied!
1
0
0
En savoir plus ( Page)

Texte intégral

(1)

TECHNISCHE COMMISSIE

VOOR VERPLEEGKUNDE COMMISSION TECHNIQUE DE L’ART INFIRMIER

Advies - - - Avis

Plenumvergadering. 21 – 09 – 2006 Réunion plénière.

De leden van de Technische Commissie voor Verpleegkunde hebben op 21 september 2006 het volgende advies unaniem goedgekeurd.

ADVIES

Aan bijlage I van het koninklijk besluit van 18 juni 1990 houdende vaststelling van de lijst van de technische verpleegkundige verstrekkingen en de lijst van de handelingen die door een arts aan beoefenaars van de verpleegkunde kunnen worden toevertrouwd, alsmede de wijze van uitvoering van die verstrekkingen en handelingen en de kwalificatievereisten waaraan de beoefenaars van de verpleegkunde moeten voldoen, wordt onder de rubriek “1.7.

Medicamenteuze toedienningen B2” de volgende technische verpleegkundige verstrekking toegevoegd:

“Voorbereiding en toediening van medicatie via intra-osseuse katheter.”

--- . ---

Les membres de la Commission technique de l’art infirmier ont approuvé unanimement l’avis suivant le 21 septembre 2006.

AVIS

A l’annexe I de l’arrêté royal du 18 juin 1990 portant fixation de la liste des prestations techniques de soins infirmiers et de la liste des actes pouvant être confiés par un médecin à des praticiens de l'art infirmier, ainsi que des modalités d'exécution relatives à ces prestations et à ces actes et des conditions de qualification auxquelles les praticiens de l'art infirmier doivent répondre, la prestation technique de soins infirmiers suivante est ajoutée à la rubrique « 1.7. Administration de médicaments B2 » :

« Préparation et administration de médicaments par cathéter intra-osseuse. »

--- . ---

1 / 1

Références

Documents relatifs

ministre 1040 Bruxelles Secrétaire Cellule stratégique :6. de la Justice

eveneens stellen.. § 2 De verpleegkundigen die houder zijn van de bijzondere beroepstitel van verpleegkundige gespecialiseerd in de pediatrie en de neonatologie zoals

- Wervik Jan Yperman Ziekenhuis –

Gelet op het ministerieel besluit van 16 april 1999 tot vaststelling van het aantal leden van het College van geneesheren voor het centrum van chronische nierinsufficiëntie;. Gelet

Gelet op het ministerieel besluit van 10 juni 1999 houdende benoeming van de leden van het College van geneesheren voor de functie “intensieve zorg”, gewijzigd door het

Dans l'arrêté ministériel du 10 juin 1999 modifié par l’arrêté ministériel du 22 mai 2003, portant nomination des membres du Collège de médecins pour le service de

Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 25 februari 2004 houdende benoeming van de leden van het College voor Oncologie.. Le Ministre ses Affaires

16 In afwijking van artikel 1, eerste lid, en onverminderd de bepalingen van Hoofdstuk I, zullen de kandidaat-huisartsen, houder voor het jaar 2018 en de voorafgaande jaren van een

Dans les deux communautés et pour les deux scénarios alternatifs, le nombre de kinésithérapeutes actifs dans le secteur des soins de santé augmentera considérablement entre 2016

Pour ces raisons, la CTAI propose la modification suivante de l’Arrêté royal du 18 juin 1990 portant fixation de la liste des prestations techniques de

Les ambulanciers de transport de patients non- critiques qui sont actifs au moment de la publication de l’AR avec les conditions de qualification minimales et les

In het KB van 22 december 2017 betreffende de beroepstitel en de kwalificatievereisten voor de uitoefening van het beroep van technoloog medische beeldvorming en

Artikel 8 van het koninklijk besluit van 18 juni 1990 houdende vaststelling van de lijst van de technische verpleegkundige verstrekkingen en de lijst van de handelingen

A tous, présents et à venir, Salut.. In het koninklijk besluit van 18 juni 1990 houdende vaststelling van de lijst van de technische verpleegkundige prestaties en de lijst

Les annexes I et II de l’arrêté royal du 18 juin 1990 portant fixation de la liste des prestations techniques de soins infirmiers et de la liste

Aan artikel 7ter, § 5, van het koninklijk besluit van 18 juni 1990 houdende vaststelling van de lijst van de technische verpleegkundige verstrekkingen en de lijst van de

Advies van de Technische Commissie voor Verpleegkunde met betrekking tot de lijst van handelingen van de hulpverlener-ambulancier en de voorwaarden voor uitvoering

Avis de la Commission technique de l’art infirmier relatif à un changement de la liste des prestations techniques de soins infirmiers et de la liste des

pédicure spécialisé soupçonne un risque ou constate un changement de groupe des risques, il est tenu de renvoyer le patient au médecin sur base d’un rapport écrit. Le

In koninklijk besluit van 18 juni 1990 houdende vaststelling van de lijst van de technische verpleegkundige verstrekkingen en de lijst van de handelingen die door

Etant donné que cet article 46 de la LEPS fait l’objet d’un Arrêté Royal d’exécution du 18/06/1990 relatif aux conditions d’exercice et à la liste de ces

- Elsene Iris Ziekenhuizen Zuid –

Deze aangroei wordt hoofdzakelijk verklaard door de winst die AvH over het eerste semester van 2016 heeft gerealiseerd verminderd met de uitkering van het dividend van 1,96 euro