• Aucun résultat trouvé

دور الرياضة المدرسية في تنمية بعض القيم الخلقية من وجهة نظر مدرسي التربية الببدنية و الرياضية

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Partager "دور الرياضة المدرسية في تنمية بعض القيم الخلقية من وجهة نظر مدرسي التربية الببدنية و الرياضية"

Copied!
135
0
0

Texte intégral

(1)

رﻮﻬﻤﳉا

ﺔﻴﺒﻌﺸﻟا ﺔﻴﻃاﺮﻘﳝﺪﻟا ﺔﻳﺮﺋاﺰﳉا ﺔ

ﻲﻤﻠﻌﻟا ﺚﺤﺒﻟاو ﱄﺎﻌﻟا ﻢﻴﻠﻌﺘﻟا ةرازو

ﺲﻳدﺎﺑ ﻦﺑا ﺪﻴﻤﳊا ﺪﺒﻋ ﺔﻌﻣﺎﺟ

ﱎﺎﻐﺘﺴﻣ

-ﺪﻬﻌﻣ

ﺔﺿﺎﻳﺮﻟا و ﺔﻴﻧﺪﺒﻟا ﺔﻴﺑﱰﻟا

ﱰﻟا ﻢﺴﻗ

ﺔﻴﺿﺎﻳﺮﻟا و ﺔﻴﻧﺪﺒﻟا ﺔﻴـﺑ

ﺚﲝ

ﺺﺼﲣ ﰲ ﱰﺳﺎﻣ ةدﺎﻬﺷ ﻞﻴﻧ تﺎﺒﻠﻄﺘﻣ ﻦﻤﺿ مﺪﻘﻣ

نﺎﺴﻧﻹا ﺔﻴﻛﺮﺣ و ﺔﻛﺮﳊا ﻢﻠﻋ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ناﻮﻨ

ﺔﻴﻤﻨﺗ ﰲ ﺔﻴﺳرﺪﳌا ﺔﺿﺎﻳﺮﻟا رود

ﺾﻌﺑ

ﻲﺳرﺪﻣ ﺮﻈﻧ ﺔﻬﺟو ﻦﻣ ﺔﻴﻘﻠﳋا ﻢﻴﻘﻟا

ﺔﻴﺿﺎﻳﺮﻟا و ﺔﻴﻧﺪﺒﻟا ﺔﻴﺑﱰﻟا

" يﻮﻧﺎﺜﻟا ﻢﻴﻠﻌﺘﻟا ةﺬﺗﺎﺳأ ﻰﻠﻋ ﺖﻳﺮﺟأ ﺔﻴﺤﺴﻣ ﺔﺳارد ﺔﻴﺿﺎﻳﺮﻟا و ﺔﻴﻧﺪﺒﻟا ﺔﻴﺑﺮﺘﻠﻟ "

ﻦﻣ

داﺪﻋإ

:

فاﺮﺷإ

:

ﲑﲰ ﻚﻟﺎﳌاﺪﺒﻋ

د

/

ناﺪﻳز ﻦﺑ ﲔﺴﺣ

ﺔﻴﻌﻣﺎﳉا ﺔﻨﺴﻟا

2013

/

2014

(2)

"

ِﻈَﻋ ٍﻖُﻠُ َﲆَﻌَﻟ َﻚَﻧاَو

ٍﲓ

"

"

ﻢﻠﻘﻟا ةرﻮﺳ

ﺔﻳﻷا

4

-"

"

ِﻈَﻋ ٍﻖُﻠُ َﲆَﻌَﻟ َﻚَﻧاَو

ٍﲓ

"

"

ﻢﻠﻘﻟا ةرﻮﺳ

ﺔﻳﻷا

4

-"

"

ِﻈَﻋ ٍﻖُﻠُ َﲆَﻌَﻟ َﻚَﻧاَو

ٍﲓ

"

"

ﻢﻠﻘﻟا ةرﻮﺳ

ﺔﻳﻷا

4

-"

(3)

تاءاﺪﻫا ... أ ﺮﻳﺪﻘﺗ و ﺮﻜﺷ ... ب لواﺪﺠﻟا ﺔﻤﺋﺎﻗ ... . ... ج لﺎﻜﺷﻷا ﺔﻤﺋﺎﻗ ... د -ﺚﺤﺒﻟﺎﺑ ﻒﻳﺮﻌﺘﻟا ... 1 ﺪﻘﻣ ﺔﻣ ... 2 ﺔﻴﻟﺎﻜﺷﻹا ... 3 فاﺪﻫأ ... ... 4 تﺎﻴﺿﺮﻓ ... . ... 4 ﻪﻴﻟإ ﺔﻴﻫﺎﻤﻟا و ﺚﺤﺒﻟا ﺔﻴﻤﻫأ ... 5 ﺚﺤﺒﻟا تﺎﺤﻠﻄﺼﻣ ... ... 5 ﺔﻘﺑﺎﺴﻟا تﺎﺳارﺪﻟا ... 6 ﺔﺻﻼﺧ ... 9

(4)

-يﺮﻈﻨﻟا ﺐﻧﺎﺠﻟا لوﻷا ﻞﺼﻔﻟا : ﺔﺿﺎﻳﺮﻟا ﺔﻴﺳرﺪﻤﻟا ﺪﻴﻬﻤﺗ ... 12 1 -ﺔﺿﺎﻳﺮﻟا مﻮﻬﻔﻣ , ﺮﺋاﺰﺠﻟا ﻲﻓ ﺎﻬﻓاﺪﻫأ و ﺔﻴﺳرﺪﻤﻟا ﺔﺿﺎﻳﺮﻟا و ﺔﻴﺿﺎﻳﺮﻟا ﺔﺳرﺎﻤﻤﻟا ... 13 1 -1 -ﺔﺿﺎﻳﺮﻟا ﻒﻳﺮﻌﺗ ... ... 13 1 -2 -ﺔﺳرﺎﻤﻤﻟا مﻮﻬﻔﻣ ... . ... 13 1 -3 -ﺔﻴﺳرﺪﻤﻟا ﺔﺿﺎﻳﺮﻟا و ﺔﻴﻧﺪﺒﻟا ﺔﻴﺑﺮﺘﻟا ﻦﻴﺑ ﺔﻧرﺎﻘﻤﻟا ... 15 1 -4 -ﺮﺋاﺰﺠﻟا ﻲﻓ ﺔﻴﺳرﺪﻤﻟا ﺔﺿﺎﻳﺮﻟا مﻮﻬﻔﻣ ... ... . ... ... 16 1 -5 -ﺮﺋاﺰﺠﻟا ﻲﻓ ﺔﻴﺳﺪﻤﻟا ﺔﺿﺎﻳﺮﻟا فاﺪﻫأ ... 17 1 -5 -1 -ﺐﻧاﻮﺠﻟا ﻒﻠﺘﺨﻣ ﻦﻣ ...: 17 1 -5 -1 -1 -ﻲﺟﻮﻟﻮﻴﺒﻟا ﺐﻧﺎﺠﻟا ... .. ... 17 1 -5 -1 -2 -ﻲﻛﺮﺤﻟا ﻲﺴﻔﻨﻟا ﺐﻧﺎﺠﻟا ... 17 1 -5 -1 -3 -ﻲﻋﺎﻤﺘﺟﻻا ﻲﻧاﺪﺟﻮﻟا ﺐﻧﺎﺠﻟا ... . ... 17 1 -5 -1 -4 ﺐﻧﺎﺠﻟا ﻲﻧﺎﻓﺮﻌﻟا ... 17 1 -5 -2 -ىﺮﺧأ فاﺪﻫأ ...: 18 1 -5 -3 -ﺔﻴﺳرﺪﻤﻟا ﺔﺿﺎﻳﺮﻠﻟ ﺔﻣﺎﻌﻟا فاﺪﻫﻷا ... . ... 19 1 -5 -3 -1 -ا ﺔﻴﻤﻨﺘﻟ-ا ﺔﻳﻮﻀﻌﻟ ... . ... 19 1 -5 -3 -2 -ﺔﻴﻛﺮﺤﻟا تارﺎﻬﻤﻟا ﺔﻴﻤﻨﺗ ... . ... 19 1 -5 -3 -3 -ﺔﻴﻓﺮﻌﻤﻟا ﺔﻴﻤﻨﺘﻟا ... 19 1 -5 -3 -4 -ﺔﻴﻤﻨﺘﻟا ﺔﻴﻋﺎﻤﺘﺟﻻا ﺔﻴﺴﻔﻨﻟا ... 19 1 -5 -3 -5 -ﺔﻴﻟﺎﻤﺠﻟا ﺔﻴﻤﻨﺘﻟا ... 20

(5)

1 -5 -3 -6 -غاﺮﻔﻟا ﺔﻄﺸﻧأ و ﺢﻳوﺮﺘﻟا ... 20 1 -6 فاﺪﻫﻷا ﺔﻴﺿﺎﻳﺮﻟا و ﺔﻴﻧﺪﺒﻟا ﺔﻴﺑﺮﺘﻠﻟ ﺔﺻﺎﺨﻟا ... . ... 20 1 -6 -1 -ﺔﻴﺤﺼﻟا فاﺪﻫﻷا ... . ... 20 1 -6 -2 -ﺔﻴﻋﺎﻤﺘﺟﻻا ﺔﻳﻮﺑﺮﺘﻟا فاﺪﻫﻷا ... 20 1 -7 -ﺔﻴﺳرﺪﻤﻟا ﻞﺣاﺮﻤﻟا لﻼﺧ ﺬﻴﻣﻼﺘﻟا ﺺﺋﺎﺼﺧ و تاﺰﻴﻤﻣ ... . ... 21 1 -7 -1 ﺔﻴﺋاﺪﺘﺑﻻا ﺔﻠﺣﺮﻤﻟا ) 6 -12 ﺔﻨﺳ ...( ... ... 21 1 -7 -2 ﺔﻄﺳﻮﺘﻤﻟا ﺔﻠﺣﺮﻤﻟا ) 12 -15 ﺔﻨﺳ ...( . ... 23 1 -7 -3 ﺔﻳﻮﻧﺎﺜﻟا ﺔﻠﺣﺮﻤﻟا ) 15 -18 ﺔﻨﺳ ...( ... ... 24 1 -8 -تﺎﺴﻓﺎﻨﻤﻟا و ﺔﻴﺳرﺪﻤﻟا ﺔﺿﺎﻳﺮﻟا ... . ... 25 1 -9 -ﻤﻟا ﺔﻄﺸﻧﻷا و تﺎﺿﺎﻳﺮﻟا ﺔﻴﺳرﺪ ... ... 25 1 -9 -1 -ﺔﻴﻔﺼﻟا ﺔﻄﺸﻧﻷا ... .... ... . ... 25 1 -9 -2 -ﺔﻴﻔﺻﻼﻟا ﺔﻄﺸﻧﻷا ... . ... 25 1 -9 -2 -1 -ﻲﻠﺧاﺪﻟا ﻲﻔﺻﻼﻟا ﻲﺿﺎﻳﺮﻟا طﺎﺸﻨﻟا ... .... ... 25 1 -9 -2 -2 -ﻲﺟرﺎﺨﻟا ﻲﻔﺻﻼﻟا ﻲﺿﺎﻳﺮﻟا طﺎﺸﻨﻟا ... . .... ... 26 1 -10 -ا ﻲﺿﺎﻳﺮﻟ-ا طﺎﺸﻨﻟ-ا وأ ﺔﻴﺳرﺪﻤﻟ-ا ﺔﺿﺎﻳﺮﻟ-ا ﻖﻴﻌﺗ ﻲﺘﻟ-ا تﺎﺑﻮﻌﺼﻟ-ا ﺾﻌﺑ ﻲﺳرﺪﻤﻟ ... ... 26 1 -10 -1 -ﺔﻳﺮﺸﺒﻟا ﻞﺋﺎﺳﻮﻟا ﺪﻴﻌﺻ ﻰﻠﻋ ... 27 1 -10 -2 -ﻌﺻ ﻰﻠﻋ ﺔﻳدﺎﻤﻟا ﻞﺋﺎﺳﻮﻟا ﺪﻴ ) ﺰﻴﻬﺠﺘﻠﻟ ﺔﻴﺳﺎﺳﻷا ﻞﻛﺎﻴﻬﻟا ...( ... ... 27 1 -10 -3 ﻰﻠﻋ ﺔﻴﻟﺎﻤﻟا دراﻮﻤﻟا ﺪﻴﻌﺻ ... ... 27 1 -10 -4 -ﺎﺳﻮﻟا ﺪﻴﻌﺻ ﻰﻠﻋ ﺔﻴﻤﻴﻈﻨﺘﻟا و ﺔﻴﻧﻮﻧﺎﻘﻟا ﻞﺋ ... ... . ... 27 1 -10 -5 -ﻲﻨﻘﺘﻟا و يرادﻹا ﻢﻴﻈﻨﺘﻟا ﺮﻴﻃﺄﺗ لﺎﺠﻣ ﻲﻓ ... . ... ... 27 ﺔﺻﻼﺧ ... 28

(6)

ﻲﻧﺎﺜﻟا ﻞﺼﻔﻟا : ﺔﻴﻘﻠﺨﻟا ﻢﻴﻘﻟا ﺪﻴﻬﻤﺗ ... ... 30 2 -ﻢﻴﻘﻟا ﻒﻳﺮﻌﺗ .. ... .. . ... 31 2 -1 -ﻖﻠﺨﻟا وأ قﻼﺧﻷا ﻒﻳﺮﻌﺗ ... . ... 32 2 -2 -ﺎﻬﻣﻮﻬﻔﻣ و ﺔﻴﻘﻠﺨﻟا ﻢﻴﻘﻟا ﻒﻳﺮﻌﺗ ... ... . ... 33 2 -3 -ﺔﻴﻘﻠﺨﻟا ﻢﻴﻘﻟا ﺔﻴﻤﻫأ ... . ... 34 2 -3 -1 -يدﺮﻔﻟا ىﻮﺘﺴﻤﻟا ﻰﻠﻋ ﺎﻬﺘﻴﻤﻫأ ... ... ... 34 2 -3 -2 -ﻊﻤﺘﺠﻤﻟا ﻰﻠﻋ ﺎﻬﺘﻴﻤﻫأ ... ... ـ ... 35 2 -4 -ﺔﻴﻘﻠﺨﻟا ﻢﻴﻘﻟا عاﻮﻧأ ... .. ... 35 2 -4 -1 -قﺪﺼﻟا ... ... ... 36 2 -4 -2 -ﺔﻧﺎﻣﻷا ... ... ... 36 2 -2 -3 -ﺮﺒﻟا ... .... ... 37 2 -4 -4 -ﺮﺒﺼﻟا ... ... ... 37 2 -4 -5 -ﻊﺿاﻮﺘﻟا ... ... ... 38 2 -4 -6 -مﺎﻈﻨﻟا .... ... ... 39 2 -4 -7 -ﺔﻓﺎﻈﻨﻟا ... . ... 39 2 -4 -8 -صﻼﺧﻹا ... ... . ... 40 2 -4 -9 -نوﺎﻌﺘﻟا ... ... ... 40 2 -4 -10 -ﺔﻋﺎﺠﺸﻟا ... ... ... 41

(7)

2 -5 -ﺔﻴﻘﻠﺨﻟا ﻢﻴﻘﻟا ردﺎﺼﻣ ... . ... ... 42 2 -5 -1 -ﻢﻳﺮﻜﻟا نأﺮﻘﻟا ... .... ... 42 2 -5 -2 -ﺔﻳﻮﺒﻨﻟا ﺔﻨﺴﻟا ... ... ... 43 2 -5 -3 -ﺔﺳرﺪﻤﻟا ... .... ... 44 2 -5 -4 -دﺎﻬﺘﺟﻻا ... . ... ... 44 2 -5 -5 -عﺎﻤﺟﻹا ... ... ... 45 2 -5 -6 -سﺎﻴﻘﻟا ... ... ... 45 2 -5 -7 -ﺔﻴﻟﺰﻨﻤﻟا ﺔﻴﺑﺮﺘﻟا ... .... ... 46 2 -5 -8 -مﻼﻋﻻا ﻞﺋﺎﺳو ... ... ... 46 2 -6 -ﺺﺋﺎﺼﺧ ﺔﻴﻘﻠﺨﻟا ﻢﻴﻘﻟا ... ... . ... 47 2 -6 -1 -ﺔﻴﻧﺎﺑﺮﻟا ... ... ... 48 2 -6 -2 -ﺔﻧوﺮﻤﻟا و تﺎﺒﺜﻟا ... ... ... 48 2 -6 -3 -ﻞﻣﺎﻜﺘﻟا و لﻮﻤﺸﻟا ... ... . ... 49 2 -6 -4 -ﺔﻴﻌﻗاﻮﻟا ... ... ... 49 ﺔﺻﻼﺧ ... 50

(8)

ﺚﻟﺎﺜﻟا ﻞﺼﻔﻟا : ﺔﻴﺿﺎﻳﺮﻟا و ﺔﻴﻧﺪﺒﻟا ﺔﻴﺑﺮﺘﻟا ﺪﻴﻬﻤﺗ ... 52 3 -ﻟاو ﺔﻴﻧﺪﺒﻟا ﺔﻴﺑﺮﺘﻟا مﻮﻬﻔﻣ ﺎﻳﺮ ﺔﺿ ... 53 3 -1 -ﺔﻳﻮﻧﺎﺜﻟا ﺔﻠﺣﺮﻤﻠﻟ ﺔﻴﻧﺪﺒﻟا و ﺔﻴﺿﺎﻳﺮﻟا ﺔﻴﺑﺮﺘﻟا فاﺪﻫأ ... 54 3 -2 -ﺔﻴﺿﺎﻳﺮﻟاو ﺔﻴﻧﺪﺒﻟا ﺔﻴﺑﺮﺘﻟا سرد ﻒﻳﺮﻌﺗ ... ــ ... 55 3 -2 -1 ﺔﻴﺿﺎﻳﺮﻟا و ﺔﻴﻧﺪﺒﻟا ﺔﻴﺑﺮﺘﻟا سرﺪﻟ ﺔﻳﻮﺑﺮﺘﻟا ﺔﻌﻴﺒﻄﻟ ... . ... 56 3 -2 -2 -ﺔﻴﺿﺎﻴﻟا و ﺔﻴﻧﺪﺒﻟا ﺔﻴﺑﺮﺘﻟا سرد تﺎﺒﺟاو ... . ... 57 3 -2 -3 -ﺔﻴﺿﺎﻳﺮﻟاو ﺔﻴﻧﺪﺒﻟا ﺔﻴﺑﺮﺘﻟا سرد تﺎﻔﺻ ... 58 3 -2 -4 -ﺔﻴﺿﺎﻳﺮﻟاو ﺔﻴﻧﺪﺒﻟا ﺔﻴﺑﺮﺘﻟا سرد ﺔﻴﻤﻫأ ... 59 3 -2 -5 -ﺔﻴﺿﺎﻳﺮﻟاو ﺔﻴﻧﺪﺒﻟا ﺔﻴﺑﺮﺘﻟا سرد تﺎﻳﻮﺘﺤﻣ ... . ... 59 3 -3 -ﻪﺗﺎﺒﺟاوو ﻪﺗﺎﻔﺻ ،ﺔﻴﻧﺪﺒﻟا ﺔﻴﺑﺮﺘﻟا ذﺎﺘﺳأ ﻒﻳﺮﻌﺗ ... ... 61 3 -3 -1 -ــﺔﻴﻧﺪﺒﻟا ﺔﻴﺑﺮﺘﻟا سرﺪﻣ تﺎﻔﺻ ... 62 3 -3 -2 -ﺔﻴﻧﺪﺒﻟا ﺔﻴﺑﺮﺘﻟا سرﺪﻣ تﺎﺒﺟاو ... 62 3 -3 -3 ﺔﻴﻧﺪﺒﻟا ﺔﻴﺑﺮﺘﻟا سرﺪﻣ ﻦﻴﺑ ﺔﻴﺟﻮﻏاﺪﻴﺒﻟا ﺔﻗﻼﻌﻟا ﺬﻴﻤﻠﺘﻟاو ... 63 ﺔﺻﻼﺧ ... ـ.. .... ... ... 64 -ﻲﻘﻴﺒﻄﺘﻟا ﺐﻧﺎﺠﻟا :

(9)

-ﻲﻘﻴﺒﻄﺘﻟا ﺐﻧﺎﺠﻟا لوﻷا ﻞﺼﻔﻟا : ﺔﻴﻋﻼﻄﺘﺳﻻا ﺔﺳارﺪﻟا ﺔﺳارﺪﻟا ﺔﻴﻋﻼﻄﺘﺳﻻا ... ـ ... 68 ﻲﻧﺎﺜﻟا ﻞﺼﻔﻟا : ﺔﻴﻧاﺪﻴﻤﻟا تاءاﺮﺟﻹا و ﺚﺤﺒﻟا ﺔﻴﺠﻬﻨﻣ ﺪﻴﻬﻤﺗ ... 70 ﻟا ﺞﻬﻨﻣ ﺚﺤﺒ ... 70 ﺚﺤﺒﻟا ﺔﻨﻴﻋ ﻊﻤﺘﺠﻣ ... 70 ﺚﺤﺒﻟا تﻻﺎﺠﻣ ... 70 ﺚﺤﺒﻟا تاﺮﻴﻐﺘﻣ ... . ... 71 ﺚﺤﺒﻟا تاﺮﻴﻐﺘﻤﻟ ﻲﺋاﺮﺟﻹا ﻂﺒﻀﻟا ... . ... 71 ﺚﺤﺒﻟا تاودأ ... . ... 71 ﺔﻣﺪﺨﺘﺴﻤﻟا تارﺎﺒﺘﺧﻼﻟ ﺔﻴﻤﻠﻌﻟا ﺲﺳﻷا ... 71 ﺔﻴﺋﺎﺼﺣﻹا تﺎﺳارﺪﻟا ... 73 ﺚﺤﺒﻟا تﺎﺑﻮﻌﺻ ... ... 74 ﺚﻟﺎﺜﻟا ﻞﺼﻔﻟا : ﺞﺋﺎﺘﻨﻟا ﺔﺸﻗﺎﻨﻣو ﻞﻴﻠﺤﺗو ضﺮﻋ ﺪﻴﻬﻤﺗ ... 76 ﺞﺋﺎﺘﻨﻟا ضﺮﻋ ... ... ـ ... 77 تﺎﺟﺎﺘﻨﺘﺳا ... 97 تﺎﻴﺿﺮﻔﻟا ﺔﺸﻗﺎﻨﻣ ... . ... 99 ﺔﺻﻼﺨﻟا ﺔﻣﺎﻌﻟا ... .. ... 102 ﺔﻴﻠﺒﻘﺘﺴﻣ تﺎﻴﺿﺮﻓ وأ تﺎﺣاﺮﺘﻗإ ... . ... 104 ﻊﺟاﺮﻤﻟا و ردﺎﺼﻤﻟا ... 106 ﻖﺣﻼﻣ ﺚﺤﺒﻟا ﺺﺨﻠﻣ

(10)

: ءاﺪﻫﻹا

ﺪﻨﺳ ﺮﻴﺧ ﻲﻟ ﺖﻧﺎﻛو ﺄﺸﻨﻣ ﺮﻴﺧ ﻲﻨﺗﺄﺸﻧأ ﻲﺘﻟا ﻰﻟإ . ﻲﻨﻴﻋ ةﺮﻗو ﻲﺣور ﺔﻴﻟﺎﻐﻟا ﻲﻣأ . ﻪﺴﻔﻧ ﺎﻬﻨﻣ مﺮﺣ و ةدﺎﻌﺴﻟا ﻲﻨﺤﻨﻣ ﻦﻣ ﻰﻟإ . ﻪﻘﺣ فﺮﻋأ نأ ﻲﻠﻋ ﻖﺣ ﻦﻣ ﺰﻳﺰﻌﻟا ﻲﺑأ . ﻢﻬﻠﻀﻓ تﺮﻜﻧأ نإ و ﺖﻠﻠﺿ ﺎﻤﻠﻛ يﺪﺷر و تﺮﻘﺘﻓإ ﺎﻤﻠﻛ يداز اﻮﻧﺎﻛ ﻦﻣ ﻰﻟإ ﻲﺘﻠﺋﺎﻋ داﺮﻓأ تﺮﺼﻗ ﺪﻗ نﻮﻛأ : ﻪﺘﺟوز و ﷲاﺪﺒﻋﻮﺑ بﻷا خﻷا . ﺪﻴﺷر ﻖﻳﺪﺼﻟا خﻷا . تاﻮﺧﻷا : ﺔﻳرﻮﺣ . ﺔﻤﻃﺎﻓ . ﺔﻳﺰﻴﺣ . ةﺮﻫز . ﻲﺘﺒﺣأ ﻰﻟإ : قورﺎﻓ . مدأ . يﺪﻬﻣ . بﻮﻳأ . جﺎﺘﻳر . ﻢﻫرﺪﻗأ ناﺬﻠﻟا ﻰﻟإ اﺮﻴﺜﻛ . ﻲﺑرد ءﺎﻘﻓر و ﻲﺋﺎﻗﺪﺻأ : داﻮﻋ و ﺮﻜﺑﻮﺑأ . ﺔﺳارﺪﻟا ﻲﻓ ﻲﺋﻼﻣز : ﻲﻟﻼﻴﺟ و ﻲﻗزر مﺮﺘﺤﻤﻟا يذﺎﺘﺳأ ﻰﻟإ : ﻞﻴﺿﻮﻓ ردﺎﻘﻟاﺪﺒﻋ ﺔﻴﺿﺎﻳﺮﻟا و ﺔﻴﻧﺪﺒﻟا ﺔﻴﺑﺮﺘﻟا ﺔﻘﻠﺣ ﻲﻓ لﺎﺟ و لﺎﺻ ﻦﻣ ﻞﻛ ﻰﻟإ . ﻲﻨﻓﺮﻌﻳ ﻦﻣ ﻞﻛ ﻰﻟإ نﺎﺴﻠﻟا ﻰﻠﻋ ﺮﻛذ ﻢﺳإ ﻞﻛ ﻰﻟإ . نﺎﻨﻴﻌﻟا ﻪﺗأر و ناذﻷا ﻪﺘﻌﻤﺳ ﻞﻤﻌﻟا اﺬﻫ يﺪﻫأ ءﻻﺆﻫ ﻞﻛ ﻰﻟإ

(11)

: نﺎﻓﺮﻋ و ﺮﻜﺷ

ﺮﻜﺸﻟﺎﺑ مﺪﻘﺘﻧ : ﺎﻤﻫﺮﻤﻋ ﻲﻓ ﷲا لﺎﻃأ ناﺰﻳﺰﻌﻟا ﻦﻳﺪﻟاﻮﻟا ﻰﻟإ , ةﺪﻋﺎﺴﻤﻟا ﺪﻳ ﺎﻨﻟ مﺪﻗ ﻦﻣ ﻞﻛ و ﺔﻌﺳاﻮﻟا ﻪﻌﻴﻣﺎﺠﻣ ﻞﻛ ﻦﻣ ﻢﻠﻌﻟا باﻮﺑأ ﺎﻨﻟ ﺢﺘﻓ و . ﺮﻃﺆﻤﻟا ذﺎﺘﺳﻷا صﻮﺼﺨﻟا ﻰﻠﻋ و ةﺬﺗﺎﺳﻷا ﻞﻛ ﻰﻟإ * ناﺪﻳز ﻦﺑ ﻦﻴﺴﺣ * ﻪﺗﺎﻬﻴﺟﻮﺘﺑ ﻲﻠﻋ ﻞﺨﺒﻳ ﻢﻟ و ﺚﺤﺒﻟا اﺬﻫ زﺎﺠﻧإ ﻲﻓ ﻲﻧﺪﻋﺎﺳ يﺬﻟا ﺺﺼﺨﺘﻟا ةﺬﺗﺎﺳأ صﻮﺼﺨﻟﺎﺑ و ﺔﻌﻣﺎﺠﻟا ةﺬﺗﺎﺳأ ﻞﻛ ﻰﻟإ ﺔﻌﻣﺎﺟ لﺎﻤﻋ ﻞﻛ ﻰﻟإ ﺲﻳدﺎﺑ ﻦﺑ ﺪﻴﻤﺤﻟا ﺪﺒﻋ ﺪﻴﻌﺑ ﻦﻣ وأ ﺐﻳﺮﻗ ﻦﻣ نﻮﻜﻳ نأ و ﻞﻤﻌﻟا اﺬﻫ ﻲﻓ ﺎﻨﻘﻓﻮﻳ نأ ﻞﺟ و ﺰﻋ ﷲا ﻦﻣ ﺐﻠﻄﻧ ﺮﻴﺧﻷا ﻲﻓ و ﺔﻘﻓﻮﻣ ﺔﻴﻨﻬﻣ ةﺎﻴﺤﻟ ﺔﻳاﺪﺑ . ﷲا ءﺎﺷ نإ

(12)

لﺎﻜﺷﻷا

لواﺪﺠﻟاو

(13)

لواﺪﺠﻟا ﺔﻤﺋﺎﻗ

:

ﺔﺤﻔﺼﻟا

ﻞﻴﺜﻤﺘﻟا

لوﺪﺠﻟا

ﺢﺿﻮﻳ

قﺪﺻ

ﻻا

ةرﺎﻤﺘﺳ

ﺔﻠﻤﻌﺘﺴﻤﻟا

1

ﺢﺿﻮﻳ

تﺎﺒﺛ

ﻻا

ةرﺎﻤﺘﺳ

ﺔﻠﻤﻌﺘﺴﻤﻟا

2

77

قﺪﺼﻟا رﻮﺤﻣ ﺞﺋﺎﺘﻧ ﻞﺜﻤﻳ

3

78

ﺔﻧﺎﻣﻷا رﻮﺤﻣ ﺞﺋﺎﺘﻧ ﻞﺜﻤﻳ

4

79

نوﺎﻌﺘﻟا رﻮﺤﻣ ﺞﺋﺎﺘﻧ ﻞﺜﻤﻳ

5

80

ﺔﻋﺎﺠﺸﻟا رﻮﺤﻣ ﺞﺋﺎﺘﻧ ﻞﺜﻤﻳ

6

81

ﺮﺒﻟا رﻮﺤﻣ ﺞﺋﺎﺘﻧ ﻞﺜﻤﻳ

7

82

ﺮﺒﺼﻟا رﻮﺤﻣ ﺞﺋﺎﺘﻧ ﻞﺜﻤﻳ

8

83

ﺔﻓﺎﻈﻨﻟا رﻮﺤﻣ ﺞﺋﺎﺘﻧ ﻞﺜﻤﻳ

9

84

مﺎﻈﻨﻟا رﻮﺤﻣ

ﺞﺋﺎﺘﻧ ﻞﺜﻤﻳ

10

85

صﻼﺧﻹا رﻮﺤﻣ ﺞﺋﺎﺘﻧ ﻞﺜﻤﻳ

11

86

ﻊﺿاﻮﺘﻟا رﻮﺤﻣ ﺞﺋﺎﺘﻧ ﻞﺜﻤﻳ

12

95

ﻞﻛ ﺔﺒﺗﺮﻣ و ﺔﻴﺑﺎﺴﺤﻟا تﺎﻄﺳﻮﺘﻤﻟا ﻦﻴﺒﻳ

ﺔﻴﺳرﺪﻤﻟا ﺔﺿﺎﻳﺮﻟﺎﺑ اﺮﺛﺄﺗ رﻮﺤﻣ

13

(14)

لﺎﻜﺷﻷا ﺔﻤﺋﺎﻗ

ﺔﺤﻔﺼﻟا

ﻞﻴﺜﻤﺘ

ﻟا

ﻜﺸ

ﻟا

77

قﺪﺼﻟا رﻮﺤﻣ ﺞﺋﺎﺘﻧ ﻞﺜﻤﻳ

1

78

ﺔﻧﺎﻣﻷا رﻮﺤﻣ ﺞﺋﺎﺘﻧ ﻞﺜﻤﻳ

2

79

نوﺎﻌﺘﻟا رﻮﺤﻣ

ﺞﺋﺎﺘﻧ ﻞﺜﻤﻳ

3

80

ﺔﻋﺎﺠﺸﻟا رﻮﺤﻣ ﺞﺋﺎﺘﻧ ﻞﺜﻤﻳ

4

81

ﺮﺒﻟا رﻮﺤﻣ ﺞﺋﺎﺘﻧ ﻞﺜﻤﻳ

5

82

ﺮﺒﺼﻟا رﻮﺤﻣ ﺞﺋﺎﺘﻧ ﻞﺜﻤﻳ

6

83

ﺔﻓﺎﻈﻨﻟا رﻮﺤﻣ ﺞﺋﺎﺘﻧ ﻞﺜﻤﻳ

7

84

مﺎﻈﻨﻟا رﻮﺤﻣ ﺞﺋﺎﺘﻧ ﻞﺜﻤﻳ

8

85

صﻼﺧﻹا رﻮﺤﻣ ﺞﺋﺎﺘﻧ ﻞﺜﻤﻳ

9

86

ﻊﺿاﻮﺘﻟا رﻮﺤﻣ ﺞﺋﺎﺘﻧ ﻞﺜﻤﻳ

10

ﻞﺜﻤﻳ

ﻞﻛ ﺔﺒﺗﺮﻣ و ﺔﻴﺑﺎﺴﺤﻟا تﺎﻄﺳﻮﺘﻤﻟا

ﺔﻴﺳرﺪﻤﻟا ﺔﺿﺎﻳﺮﻟﺎﺑ اﺮﺛﺄﺗ رﻮﺤﻣ

11

(15)

ﻒﻳﺮﻌﺘﻟا

ﺚﺤﺒﻟﺎﺑ

(16)

ﺔﻣﺪﻘﻣ : ﷲا لﻮﺳر نأ ﻪﻨﻋ ﷲا ﻲﺿر ةﺮﻳﺮﻫ ﰊأ ﻦﻋ – ﻢﻠﺳ و ﻪﻴﻠﻋ ﷲا ﻰﻠﺻ – لﺎﻗ " : مرﺎﻜﻣ ﻢﲤﻷ ﺖﺜﻌﺑ ﺎﳕإ قﻼﺧﻷا " ءﻲﺷ ﻞﻛ ﰲ ﺪﻳﺮﻓ ﻲﻣﻼﺳإ ﻊﻤﺘﳎ نﻮﻜﺘﻓ , ﻪﺗاﺰﻜﺗﺮﻣ ﰲ , و ﺎﻴﻧﺪﻟا اودﺎﺴﻓ ﻪﻤﻴﻗ و ﻪﻗﻼﺧأ ﰲ ﺔﲪﺮﻟا و لﺪﻌﻟا اوﺮﺸﻧ ) ،ﻲﻘﻬﻴﺒﻟا 1411 ﺔﺤﻔﺻ ،ـﻫ 191 ( ﺎﻬﻠﻘﻧ و ﻢﻴﻘﻟا ﻩﺬﻫ ثراﻮﺗ ﻰﻠﻋ ﻲﻣﻼﺳﻹا ﻊﻤﺘ ا ﺎﻬﺳأر ﻰﻠﻋ و ﺦﻳرﺎﺘﻟا ﱪﻋ تﺎﻌﻤﺘ ا ﺖﺻﺮﺣ ﺪﻘﻟ ﺎﻬﺘﻴﺼﺨﺷ ﺰﻴﲤ ﱵﻟا ﱂﺎﻌﳌا ﻢﻫأ ﻦﻣ ﺎﻫرﺎﺒﺘﻋﺎﺑ ﻞﻴﺟ ﱃإ ﻞﻴﺟ ﻦﻣ , ﻆﻓﺎﺤﻴﻟ ﻪﻤﻴﻘﺑ ﻢﺘﻬﻳ نأ ﻊﻤﺘﳎ ﻞﻛ ﻰﻠﻋ و ﻩﺰﻴﲤ ﻰﻠﻋ , ﻻا و مﺪﻘﺘﻟا ﺢﻴﺗﺎﻔﻣ ﻚﻠﺘﳝ ﺎﻴﻤﻴﻗ ﺎﻣﺎﻈﻧ ﻚﻠﺘﳝ يﺬﻟا ﻊﻤﺘ ﺎﻓ تﺎﻳﺪﲢ ﺔﻬﺟاﻮﳌ ﻪﻠﻫﺆﺗ ﱵﻟا ءﺎﻘﺗر ﻲﻤﻴﻘﻟا ﻢﻬﺋﺎﻨﺑ ءﻮﺿ ﰲ ﻩداﺮﻓأ كﻮﻠﺳ ﻊﻗﻮﺗ ﻰﻠﻋ ﻩﺪﻋﺎﺴﺗ و ﺮﺼﻌﻟا ) ،ﻞﻘﻋ 1422 تﺎﺤﻔﺼﻟا ،ـﻫ 21 -22 ( و ﻩداﺮﻓأ دﻮﻬﺟ تﺮﻓﺎﻀﺗ و ﱘﺮﻜﻟا ﻪﻟﻮﺳر ﺔﻨﺳ و ﷲا بﺎﺘﻜﺑ ﺖﻜﺴﲤ ﺎﻣ ﲑﲞ لاﺰﺗ ﻻ ﺔﻴﻣﻼﺳﻹا ﺔﻣﻷا و ﺔﺳرﺪﳌا ﺎﻬﻨﻣ و ﺔﻔﻠﺘﺨﳌا ﻪﺗﺎﺴﺳﺆﻣ , و ﻪﺛاﺮﺗ ﻰﻠﻋ ﺔﻈﻓﺎﶈا و لﺎﻴﺟﻷا ءﺎﻨﺒﺑ مﺎﻴﻘﻟا ﻊﻴﻄﺘﺴﻳ ﻻ ﻩﺪﺣو ﻊﻤﺘ ﺎﻓ ﻮﻤﻨﻟا صﺮﻓ ﺔﺣﺎﺗإ و لﺎﻴﺟﻷا ﺔﺌﺸﻨﺘﺑ ﺔﺼﺘﺨﳌا ﺔﺴﺳﺆﳌا ﻲﻬﻓ ﺔﺳرﺪﳌا ﱃإ ﺔﻤﻬﳌا ﻩﺬﻫ ﻞﻛوﺄﻓ ﻪﺗاﺮﺧﺪﻣ ﻬﺴﻔﻧﻷ ﲔﻌﻓﺎﻧ ًﻻﺎﺟر اﻮﺤﺒﺼﻳ و ةﺪﻴﻌﺳ ﺔﻟﻮﻔﻃ اﻮﺸﻴﻌﻴﻟ ﻢﳍ ﻞﻣﺎﻜﺘﳌا ﻢﻬﻌﻤﺘ و ﻢ ) ،ﻞﻴﻘﳊا 1420 ،ـﻫ ﺔﺤﻔﺻ 118 ( و ﺔﻄﺸﻧأ و ةدﺪﳏ ﺞﻫﺎﻨﻣ و ﻂﻄﳋ ﺎﻘﻓو ﻊﻤﺘ ا ﺎﻬﲰﺮﻳ و ﺎﻫﺪﻳﺮﻳ ﱵﻟا فاﺪﻫﻷا ﻖﻘﲢ ﻲﻫو ﺔﻴﺳرﺪﳌا ﺔﺿﺎﻳﺮﻟا ﺎﻬﻨﻣ ﺮﻛﺬﻧ ﺔﺳرﺪﳌا ﻞﺧاد ﺔﻋﻮﻨﺘﻣ ﺞﻣاﺮﺑ تزﱪﻓ رﻮﺼﻌﻟا ﱪﻋ نﺎﺴﻧﻹا طﺎﺸﻧ رﻮﻄﺗ ﺪﻘﻟو ﻦﻣ ةﺰﻴﻣ و ﻊﻤﺘ ا مﺪﻘﺗ ﺮﻫﺎﻈﻣ ﻦﻣ ﺮﻬﻈﻤﻛ ﺔﺿﺎﻳﺮﻟا ةرﺎﻀﳊا تاﺰﻴﻣ , ﺎﻬﺿﺮﻔﺗ ﺪﻋاﻮﻗ و ﻂﺑاﻮﻀﻟ ﻊﻀﲣ و ﺔﻳﺮﻤﻌﻟا ﻞﺣاﺮﳌا ﻊﻣ ﲑﻐﺘﺗ ةﺪﻳﺪﻋ لﺎﻜﺷأ ﺔﺿﺎﻳﺮﻠﻟو ﺔﺌﻴﺒﻟاو ﻂﺳﻮﻟا ﻊﻣ ﻢﺠﺴﻨﺗو ﺔﻴﺤﺼﻟا تﻻﺎﳊاو ﺔﻴﻧﺎﻤﺴﳉا تﺎﻴﻨﺒﻟا رﺎﺒﺘﻋا ةروﺮﺿ . و تﺎﻨﻳﺮﲤ و تﺎﻛﺮﺣ دﺮﳎ ﺎ أ نوﺪﻘﺘﻌﻳ و ﺎﺌﻃﺎﺧ ﺎﻣﻮﻬﻔﻣ ﺔﻴﺿﺎﻳﺮﻟا ﺔﻴﺑﱰﻟا نﻮﻤﻬﻔﻳ سﺎﻨﻟا ﻦﻣ ﲑﺜﻜﻟا نإ ﻂﻘﻓ ﺔﻴﻧﺪﺒﻟا ﺔﻗﺎﻴﻠﻟا و نﺪﺒﻟا ﻲﻤﻨﺗ ﺔﻴﺿﺎﻳر بﺎﻌﻟأ و تارﺎﻬﻣ . ناﻮﻟأ ﻦﻣ نﻮﻟ ﻲﻫ ﺔﻴﺳرﺪﳌا ﺔﻴﺿﺎﻳﺮﻟا ﺔﻴﺑﱰﻟا نإ ﺎﻳﺮﻟا ﻰﻠﻋ ﺪﻤﺘﻌﻳ ﺔﻴﺑﱰﻟا ﺐﻴﻟﺎﺳأ ﻦﻣ بﻮﻠﺳأ و ﺔﻣﺎﻌﻟا ﺔﻴﺑﱰﻟا ﺎﻬﻋاﻮﻧأ ﻒﻠﺘﺨﲟ ﺔﺿ , ﺔﻴﺑﱰﻟا فاﺪﻫأ ﻖﻘﲢ ﻲﻬﻓ ﺔﻴﺿﺎﻳﺮﻟا و ﺔﻴﻧﺪﺒﻟا ﺔﻄﺸﻧﻷا لﻼﺧ ﻦﻣ , ﻞﻘﺻ و ﺔﻌﻓﺎﻧ تارﺎﻬﻣ دﺮﻔﻟا بﺎﺴﻛإ و ةﺎﻴﺤﻠﻟ داﺪﻋإ نذإ ﻲﻬﻓ ﺎﻴﻓﺎﻘﺛ ﻪﺘﻴﺼﺨﺷ , ﺎﻴﻠﻘﻋ و ﺎﻴﻋﺎﻤﺘﺟا ﳉا لﺎﻔﻏإ و ﺔﻴﺳرﺪﳌا ﺔﺿﺎﻳﺮﻟا ﰲ ﺔﻴﻛﺮﳊا تارﺎﻬﳌا ﻢﻴﻠﻌﺗ نﺎﻛ ﲔﻤﻠﻌﳌا ﺰﻴﻛﺮﺗ نأ ﻆﺣﻮﻟ ﺪﻘﻟ ﻲﻤﻴﻘﻟا ﺐﻧﺎ مﺎﻤﺘﻫﻻا مﺪﻋ و ﻖﻴﺒﻄﺘﻟا و ﺔﺳرﺎﻤﳌا ءﺎﻨﺛأ ﻚﻟاﺬﺑ ﻂﺒﺗﺮﳌا ﻪﺑ ﺔﻴﻧﺪﺒﻟا ﺔﻴﺑﱰﻟا ﻲﻤﻠﻌﻣ و سراﺪﳌا يﺮﻳﺪﻣ ﻞﺒﻗ ﻦﻣ

(17)

ﻢﻴﻘﻠﻟ ﺔﻴﻤﻨﺗ و كﻮﻠﺴﻠﻟ ﻞﻳﺪﻌﺗ و ﺔﻴﺑﱰﻠﻟ ﻢﻬﻣ لﺎﳎ ﻪﻧأ ﻰﻠﻋ , ﲔﺒﺗ ﺔﺳارد ﱃإ ﺔﺟﺎﳊا ﺚﺣﺎﺒﻟا ﺮﻌﺸﺘﺳا اﺬﻟ ذ و ﺔﻴﻘﻠﳋا ﻢﻴﻘﻟا ﺔﻴﻤﻨﺗ ﰲ ﺔﻴﺳرﺪﳌا ﺔﺿﺎﻳﺮﻟا رود طﺎﺸﻨﻟا لﻼﻐﺘﺳا ﻰﻠﻋ ﺪﻋﺎﺴﺗ ﺞﺋﺎﺘﻧ ﱃإ لﻮﺻﻮﻠﻟ ﻚﻟا ﺶﻴﻌﻟا و ﻊﻤﺘ ا ﻰﻠﻋ ﻒﻴﻜﺘﻟا ﻰﻠﻋ ﺪﻋﺎﺴﺗ ﱵﻟا ﺔﻳﻮﺴﻟا ﺔﻴﺼﺨﺸﻟا ﺔﻴﻤﻨﺗ و داﺪﻋإ ﰲ ﻲﺳرﺪﳌا ﻲﺿﺎﻳﺮﻟا ﻦﻣ ﺔﻴﻘﻠﳋاو ﺔﻴﻋﺎﻤﺘﺟﻻاو ﺔﻴﻠﻘﻌﻟا ﻲﺣاﻮﻨﻟاو ﺔﻴﻧﺪﺒﻟا تﺎﻔﺼﻟا ﺔﻴﻤﻨﺗ ﰲ ﺔﻴﳘأ ﻪﻟ ﺎﻣ زاﺮﺑإو ﺔﻴﺑﺎﳚﺎﺑ ) : ،قﺪﺻ ﺠﺷ ،نوﺎﻌﺗ ،ﺔﻧﺎﻣأ ﻊﺿاﻮﺗو صﻼﺧإ ،مﺎﻈﻧ ،ﺔﻓﺎﻈﻧ ،ﱪﺻ ،ﺮﺑ ،ﺔﻋﺎ ( ﺪﻴﻛﺄﺘﻟا ﲔﺑو ﻪﺘﺳرﺎﳑ ﲔﺑ ﻂﺑﺮﻟا نأو ،ﺔﻴﻘﻠﳋا ﻢﻴﻘﻟا ﻚﻠﺗو ﺔﻄﺸﻧﻷا ﻩﺬﻫ ﲔﺑ ﺔﻗﻼﻌﻟا ىﺪﻣ رﺎﻬﻇﻹ نﺎﻜﲟ ﺔﻴﳘﻷا ﻦﻣ ﺔﻴﻘﻠﳋا ﻢﻴﻘﻟا ﺔﻴﻤﻨﺗ ﻰﻠﻋ ﺤﺒﻟا ﱃإ ﻢﻠﻌﺘﳌا ﻮﻋﺪﺗ و فدﺎﳍا طﺎﺸﻨﻟا ﲑﺜﺗ تﻼﻜﺸﻣ ﻒﻗاﻮﻣ نﻮﻜﺗ نأ ﻲﻐﺒﻨﻳ ﻢﻴﻠﻌﺘﻟا ﻒﻗاﻮﻤﻓ ﻞﺣ ﻦﻋ ﺚ ﺔﻳﺎﻐﻟا ﻩﺬﳍ طﺎﺸﻨﻟا ﺔﻠﺻاﻮﻣو ) ،نﺎﻳر 1995 ﺔﺤﻔﺻ ، 23 ( ﺚﺤﺒﻟا ﺔﻠﻜﺸﻣ : ﺔﻴﺳرﺪﳌا ﺔﺿﺎﻳﺮﻟا ﺟﻮﻣ تﺎﺳرﺎﳑ ﻦﻤﻀﺘﺗ ﺔﻳﻮﺑﺮﺗ ﺔﻠﻴﺳو ﻲﻫ عﺎﺒﺷإ ﺎﳍﻼﺧ ﻦﻣ ﻢﺘﻳ ﺔﻬ دﺮﻔﻟا تﺎﺟﺎﺣ ﻪﻌﻓاودو و ﺔﺤﻴﺤﺻ ﺔﻘﻳﺮﻄﺑ ﻲﺳارﺪﻟا جﺎﻬﻨﳌا ﻖﻴﺒﻄﺗ لﻼﺧ ﻦﻣ اﺪﻫ ﻊﺘﻤﺘﻳ ﱀﺎﺻ ﺄﺸﻧ و ﻞﻴﺟ ءﺎﻨﺑ نﺎﻤﻀﻟ ﻢﻴﻗ و لﻮﺻﺄﺑ , رﻮﻄﺘﻟا و ءﺎﻄﻌﻟا ﻰﻠﻋ ردﺎﻗ ﺔﻴﻘﻠﳋا ﻢﻴﻘﻟا ﻲﻫ عﺎﺒﻄﻟا و ﺎﻳﺎﺠﺴﻟﺎﺑ ﺔﻘﻠﻌﺘﳌا ﺪﻋاﻮﻘﻟا و ﲑﻳﺎﻌﳌا و ﺔﻴﻛﻮﻠﺴﻟا تادﺪﶈا و ئدﺎﺒﳌا ﻚﻠﺗ ﻲﺣﻮﻟا ﺎﻫدﺪ ُﳛ ﱵﻟا و ﱐﺎﺴﻧﻹا كﻮﻠﺴﻠﻟ ﺔﻤﻈﻨﳌا ﻦﻳﺪﻟا ﻦﻣ ةﺪﻤﺘﺴﳌا و , اﺪﻫ و ﺔﻴﻣﻼﺳﻹا ةﺪﻴﻘﻌﻟا و نآﺮﻘﻟا ﺔﻳﺎﻐﻟا ﻖﻘﳛ ﻮﳓ ﻰﻠﻋ اﲑﺧ ﺎﻤﻴﻈﻨﺗ نﺎﺴﻧﻹا ةﺎﻴﺣ ﻢﻴﻈﻨﺘﻟ ةﺪﺋﺎﻔﻟا و لﻼﺧ ﻦﻣ ﻰﻠﻋ نوﺰﻛﺮﻳ ﻢ أ ﺎﻨﻟ ﻢﻬﺘﺋﻻدإ ﻢﻈﻌﻣ ﺖﻧﺎﻛ ﻢﻬﺋارأ ﻢﻬﻋﻼﻄﺘﺳا و ةﺬﺗﺎﺳﻸﻟ ﺔﻴﻧاﺪﻴﳌا ﺎﻨﺗارﺎﻳز و يرﺎﻬﳌا ﺐﻧﺎﳉا نأ ﻚﻟﺎﻨﻫ ﺺﻘﻧ وأ تﻼﻜﺸﻣ ﻲﻤﻴﻘﻟا ﺐﻧﺎﳉا ﺺﳜ ﺎﻤﻴﻓ ﺰﻴﻛﱰﻟا , ﻓ ﺖﺻوﺄ ﰲ تﺎﺳارد ﻰﻠﻋ لوﺪﻟا ﺾﻌﺑ ﺔﻴﻘﻠﳋا ﻢﻴﻘﻟا ﺔﻴﻤﻨﺘﻟ ﺔﻴﺳرﺪﳌا ﺔﺿﺎﻳﺮﻟا ﺔﺳرﺎﳑ ةروﺮﺿ ﻢﻴﻗ بﺎﺴﺣ ﻰﻠﻋ ﻢﻴﻗ ﺔﻴﻤﻨﺗ ﰎ ﻪﻧأ و ىﺮﺧأ ﺔﻴﻘﻠﺧ , اﺬﻫ تﺎﺳارﺪﻟا ﺾﻌﺑ ﺖﻠﳘأ ﺎﻤﻴﻓ ا ﺐﻧﺎﳉ , و اﺬﻫ ﺎﻣ نﺎﻛ جﺎﻬﻨﻣ , سﺎﺳﻷا وأ ﺔﻘﻳﺮﻃ ﻨﻤﻗ ﻪﺳﺎﺳأ ﻰﻠﻋ يﺬﻟا ﻲﻤﻠﻌﻟا ﱄﺎﺘﻟﺎﻛ تءﺎﺟ ﱵﻟا و اﺪﻫ ﺎﻨﺜﲝ ﺔﻠﻜﺸﻣ ءﺎﻨﺒﺑ ﺎ : -ﺔﺿﺎﻳﺮﻠﻟ ﻞﻫ ﺔﻴﺳرﺪﳌا رود ﺔﻴﺿﺎﻳﺮﻟا و ﺔﻴﻧﺪﺒﻟا ﺔﻴﺑﱰﻟا ﻲﺳرﺪﻣ ﺮﻈﻧ ﺔﻬﺟو ﻦﻣ ﺔﻴﻘﻠﳋا ﻢﻴﻘﻟا ﺔﻴﻤﻨﺗ ﰲ ؟ -؟ ﺔﻴﻘﻠﳋا ﻢﻴﻘﻟا ﺾﻌﺑ ﺔﻴﻤﻨﺗ ﰲ ﺔﻴﺳرﺪﳌا ﺔﺿﺎﻳﺮﻟا ﺮﺛأ ﺎﻣ

(18)

ﺚﺤﺒﻟا فاﺪﻫأ : ﺔﻴﻤﻨﺗ ﰲ ﺔﻴﺳرﺪﳌا ﺔﺿﺎﻳﺮﻟا ﻪﺒﻌﻠﺗ يﺬﻟا روﺪﻟا ﻦﻋ ﻒﺸﻜﻟا و حﺎﻀﻳإ ﱃإ ﺎﻨﺘﺳارد فﺪ ﺾﻌﺑ ﻢﻴﻘﻟا لﻼﺧ ﻦﻣ ﺔﻴﺿﺎﻳﺮﻟا و ﺔﻴﻧﺪﺒﻟا ﺔﻴﺑﱰﻟا ﻲﺳرﺪﻣ ﺮﻈﻧ ﺔﻬﺟو ﻦﻣ ﺔﻴﻘﻠﳋا : ﻪﺒﻌﻠﺗ يﺬﻟا روﺪﻟا ﻰﻠﻋ فﺮﻌﺘﻟا ﺾﻌﺑ ﻊﻤﺘ ا وأ دﺮﻔﻟا ﻰﻠﻋ ﻚﻟاذ نﺎﻛ ءاﻮﺳ ﺔﻴﻘﻠﳋا ﻢﻴﻘﻟا -لﺎﻴﺟﻷا ﻊﻓد ﻰﻠﻋ ﺚﳊا ﻰﻠﻋ ﲑﳋﺎﺑ دﻮﻌﺗ ﺪﺋاﻮﻓ ﻦﻣ ﺎﻬﻴﻓ ﺎﳌ ﺔﻴﺳرﺪﳌا ﺔﺿﺎﻳﺮﻟا ﺔﺳرﺎﳑ ﻰﻠﻋ ﺔﺌﺷﺎﻨﻟا ﻊﻤﺘ ا و دﺮﻔﻟا -ﺎﻨﺋﺎﻨﺑأ ﰲ ﺔﻴﻣﻼﺳﻹا ﻢﻴﻘﻟا سﺮﻏ بﻮﺟو ﱃإ ﻪﻳﻮﻨﺘﻟا ﺔﻴﻤﻨﺘﻟ نﻮﺳرﺪﳌا ﺎﻬﻌﺒﺘﻳ ﱵﻟا ﺐﻴﻟﺎﺳﻷا ﺾﻌﺑ ﻰﻠﻋ فﺮﻌﺘﻟا , ﺐﻳﺬ و سﺮﻏ ﺾﻌﺑ ﰲ ﺔﻴﻘﻠﳋا ﻢﻴﻘﻟا ﺔﺌﺷﺎﻨﻟا ﺎﻨﻟﺎﻴﺟأ ﺚﺤﺒﻟا تﺎﻴﺿﺮﻓ : ﺖﻧﺎﻛ ﻴﺿﺮﻓ ﺔ ﱄﺎﺘﻟﺎﻛ اﺬﻫ ﺎﻨﺜﲝ : ﺮﻠﻟ ﺔﻴﻤﻨﺗ ﰲ مﺎﻫ رود ﺔﻴﺳرﺪﳌا ﺔﺿﺎﻳ ﺾﻌﺑ و ﺔﻴﻧﺪﺒﻟا ﺔﻴﺑﱰﻟا ﻲﺳرﺪﻣ ﺮﻈﻧ ﺔﻬﺟو ﻦﻣ ﺔﻴﻘﻠﳋا ﻢﻴﻘﻟا ﺔﻴﺿﺎﻳﺮﻟا ﱄﺎﺘﻟﺎﻛ ﺔﻴﺋﺰﳉا ﺔﻴﺿﺮﻔﻟا تءﺎﺟو : -ﺔﻴﻘﻠﳋا ﻢﻴﻘﻟا ﺾﻌﺑ ﺔﻴﻤﻨﺗ ﻰﻠﻋ ﰊﺎﳚإ ﲑﺛﺄﺗ ﺔﻴﺳرﺪﳌا ﺔﺿﺎﻳﺮﻠﻟ -ﺪﺟﻮﻳ ﻢﻴﻘﻠﻟ ﺔﻴﺳرﺪﳌا ﺔﺿﺎﻳﺮﻟا ﺔﻴﻤﻨﺗ ﰲ فﻼﺘﺧا ﺮﺧأ ﱃإ رﻮﳏ ﻦﻣ ﺔﻴﻘﻠﳋا

(19)

-ﻪﻴﻟإ ﺔﻴﻫﺎﻤﻟاو ﺚﺤﺒﻟا ﺔﻴﻤﻫأ : ﰲ ﺎﻨﺘﺳارد ﺔﻴﳘأ ﻞﺜﻤﺘﺗ : ﺔﻠﺣﺮﻣ ﺎﺻﻮﺼﺧ ﻢ ﺎﻴﺣ ﰲ ﺬﻴﻣﻼﺘﻟا ﺎ ﺮﳝ ﱵﻟا ﻞﺣاﺮﳌا ﺮﻄﺧأ ﻦﻣ ﱪﺘﻌﺗ ﱃوﻷا ﺔﻳﺮﻤﻌﻟا ﻞﺣاﺮﳌا نأ ﺔﻘﻫاﺮﳌا ) ﺔﻳﻮﻧﺎﺜﻟا ( ﺮﺸﻧ و ﻞﺒﺴﻟا ﻞﻀﻓأ عﺎﺒﺗإ و ﺔﺤﻴﺤﺻ ﺔﻴﺠﻬﻨﻣ ﻊﺿو ﺎﻣاﺰﻟ نﺎﻛ اﺬﳍ ﻢﻴﻘﻟا تﺎﻓاﺮﳓﻻا ﻒﻠﺘﳐ ﺐﻨﲡو ﺔﻠﺣﺮﳌا ﻩﺬﻫ ﰲ ﻢﻜﺤﺘﻟا ﺔﻴﻐﺑ ﺔﻴﻣﻼﺳﻹا ﺔﻴﻨﻳﺪﻟا , تﺎﻘﻴﻌﳌا و رﺎﻄﺧﻷا ﺔﻴﻣﻼﺳإ ٍ ﺔﻴﻘﻠﺧ ٍلﻮﺻأ و ﻢﻴﻗ اذ ٍﻞﻴﺟ ﺔﺌﺸﻨﺗ مﺎﻣأ ﻊﻴﻨﻣ ﺪﺻ ﻂﺋﺎﺣ ﻒﻘﺗ نأ ﺎ ﺄﺷ ﻦﻣ ﱵﻟا -ﻊﻤﺘ ا و دﺮﻔﻟا ﻰﻠﻋ ﺔﻴﻘﻠﳋا ﻢﻴﻘﻟا ﺔﻴﳘأ نﺎﻴﺒﺗ -ﻤﻨﺗ و عرز ةروﺮﺿ ﱃإ ﻪﻳﻮﻨﺘﻟا و ﺚﳊا ﺎﻨﺋﺎﻨﺑأ ﰲ ﺔﻴﻘﻠﳋا ﻢﻴﻘﻟا ﺔﻴ ٍﺐﻳﺬ ﻦﻣ ﺎﻬﻴﻓ ﺎﳌ ﺔﻴﻧﺪﺒﻟا ﺔﻴﺑﱰﻟا و ﺔﻴﺳرﺪﳌا ﺔﺿﺎﻳﺮﻟا ﺔﺳرﺎﳑ ﱃإ ﺔﺻﺎﺧ ﺬﻴﻣﻼﺘﻟا و ﺔﻣﺎﻋ داﺮﻓﻷا ﻊﻓد ﺎﻬﺘﻴﻤﻨﺗ و قﻼﺧﻸﻟ -ﻢﻴﻘﻟا ﺔﻴﻟﻮﴰ ﻰﻠﻋ ﺪﻴﻛﺄﺘﻟا , ﻩﲑﻏ نود ﻊﻤﺘﳎ ﻰﻠﻋ ﺎﻫرﺎﺼﺘﻗا مﺪﻋ يأ -جاردإ ﱃإ ﺔﻳﻮﺑﱰﻟا ﺔﻴﻠﻤﻌﻟا ﻰﻠﻋ ﲔﻤﺋﺎﻘﻠﻟ زﺎﻌﻳإ ءﺎﻄﻋإ ﺔﻴﻠﻤﻌﻟا ﻦﻣ ﱃوﻷا راﻮﻃﻷا ﰲ ﺔﻴﺳرﺪﳌا ﺔﺿﺎﻳﺮﻟا ﺔﻴﺳرﺪﳌا ﺔﺿﺎﻳﺮﻠﻟ رﺎﺒﺘﻋﻻا ةدﺎﻋﻹ ﺎﻬﻨﻣ ﺔﻣوﺮﶈا قﻮﻘﳊا ﻞﻣﺎﻛ ﺎﻬﺋﺎﻄﻋإ و ﺔﻴﻤﻴﻠﻌﺘﻟا ﺚﺤﺒﻟا تﺎﺤﻠﻄﺼﻣ : -ﺔﻴﺳرﺪﳌا ﺔﺿﺎﻳﺮﻟا : ﺔﻴﻛﺮﺣ تارﺎﻬﻣ ﻦﻣ ﺔﻴﺿﺎﻳﺮﻟا و ﺔﻴﻧﺪﺒﻟا ﺔﻴﺑﱰﻟا سرد ﰲ ﺐﻟﺎﻄﻟا ﻪﺳرﺎﳝ ﺎﻣ ﻮﻫ , ﻲﺿﺎﻳﺮﻟا لﺎﺠﲟ ﺔﻄﺒﺗﺮﻣ ﺔﻴﻓﺎﻘﺛ ﺞﻣاﺮﺑ ﻦﻣ ﻪﻟ مﺪﻘﻳ ﺎﻣ و ﺔﻴﳛوﺮﺗ بﺎﻌﻟأ , ﺔﻴﻋﺎﲨ وأ ﺔﻳدﺮﻓ ةرﻮﺼﺑ , يﻮﺑﺮﺗ فﺪﻫ ﻖﻴﻘﺤﺘﻟ ﻢﻈﻨﻣ فاﺮﺷإ ﺖﲢ ﺔﺳرﺪﳌا جرﺎﺧ وأ ﻞﺧاد ) ،ﻪﻴﻘﻔﻟا 2007 ( ﱃإ ﻢﺴﻘﻨﺗ و : ﺔﻴﻔﺻ ﻻ و ﺔﻴﻔﺻ -ﺔﻴﻘﻠﳋا ﻢﻴﻘﻟا : ﺎﻬﻓﺮﻋ " ﻲﻔﻴﻔﻋ " ﻪﺑﺮﺑ نﺎﺴﻧﻹا ﺔﻗﻼﻋ ﻞﺜﲤ ﺎ أ ﻲﻣﻼﺳﻹا رﻮﻈﻨﳌا ﻦﻣ , و ﻪﻌﻤﺘﺠﲟ ﻦﻳﺮﺧﻵا ﱃإ و ﻪﺴﻔﻧ ﱃإ ﻪﺗﺮﻈﻧ و ﻪﻴﻓ ﺶﻴﻌﻳ يﺬﻟا نﻮﻜﻟﺎﺑ , ﻪﻄﺒﺿ ﺔﻴﻔﻴﻛ و ﻪﻛﻮﻠﺳ ﱃإ , ﻪﺘﻧﺎﻜﻣ ﱃإ ﻪﺘﻤﻈﻧﺄﺑ ﻪﻌﻤﺘﳎ ﰲ , ﻪﻠﺒﻘﺘﺴﻣ و ﻩﺮﺿﺎﺣ و ﻪﻴﺿﺎﲟ , و فاﺪﻫﻷا و ﲔﻧاﻮﻘﻟا ﺔﻋﻮﻤﳎ ﰲ ﻞﺜﻤﺘﺗ ﱵﻟا ﻞﺒﻘﺘﺴﳌا ﰲ كﻮﻠﺴﻟﺎﺑ ﺆﺒﻨﺘﻠﻟ ﺢﻠﺼﺗ و راﺮﻘﺘﺳﻻا ﻞﺜﲤ ةرﻮﺼﺑ ﺎﻴﻠﻌﻟا ﻞﺜﳌا و ) ،ﻲﻔﻴﻔﻋ 1980 ، ﺔﺤﻔﺻ 286 (

(20)

ﺔﻬﺑﺎﺸﻤﻟا تﺎﺳارﺪﻟا : -ﲔﻧﺎﺴﺣ ءﺎ ﺔﺳارد : ناﻮﻨﻌﺑ ﺔﺳارد " ﺔﻴﺿﺎﻳﺮﻟا ﺔﻄﺸﻧﻷا ﺔﺳرﺎﳑ رود ﺔﻴﻘﻠﳋا ﻢﻴﻘﻟا ﺔﻴﻤﻨﺗ ﺾﻌﺑ ﰲ طﻮﻴﺳأ ﺔﻌﻣﺎﺟ بﻼﻃ ىﺪﻟ " ﺔﻴﻤﻨﺗ ﰲ ﺔﻴﺿﺎﻳﺮﻟا ﺔﻄﺸﻧﻷا ﺔﺳرﺎﳑ رود ﻰﻠﻋ فﺮﻌﺘﻟا ﺔﺳارﺪﻟا ﺖﻓﺪﻫو طﻮﻴﺳأ ﺔﻌﻣﺎﺟ بﻼﻃ ىﺪﻟ ﺔﻴﻘﻠﳋا ﻢﻴﻘﻟا ﺾﻌﺑ , ﺖﻧﻮﻜﺗ و ﻲﻔﺻﻮﻟا ﺞﻬﻨﳌا ﺚﺣﺎﺒﻟا مﺪﺨﺘﺳاو ﻦﻣ ﺔﺳارﺪﻟا ﺔﻨﻴﻋ 405 ﺎﻳﺮﻟا ﺔﻄﺸﻧﻸﻟ ﲔﺳرﺎﻤﳌا ﲑﻏ و ﲔﺳرﺎﻤﳌا ﻦﻣ ﺐﻟﺎﻃ ﺔﻴﺿ , ﺚﺣﺎﺒﻟا مﺎﻗو ﺔﺳارﺪﻟا ﺔﻨﻴﻋ ﻰﻠﻋ ﺖﻋزو ةرﺎﻤﺘﺳا ءﺎﻨﺒﺑ , ﻦﻣ ﺖﻧﻮﻜﺗو 8 روﺎﳏ : ﺔﻧﺎﻣﻷا – نوﺎﻌﺘﻟا – مﺎﻈﻨﻟا ﺔﻴﻟوﺆﺴﳌا ﻞﻤﲢ – ﺔﻋﺎﺠﺸﻟا – ﺔﻓﺎﻈﻨﻟا – قﺪﺼﻟا – و ﺢﻣﺎﺴﺘﻟا 64 ةرﺎﺒﻋ , ﺔﺳارﺪﻟا تﺮﻔﺳأ و ﲔﺳرﺎﻤﳌا ﲑﻏ و ﲔﺳرﺎﻤﳌا ﲔﺑ ﺔﻴﻘﻠﳋا ﻢﻴﻘﻟا ﺐﻴﺗﺮﺗ ﰲ ﺎﻓﻼﺘﺧا ﻚﻟﺎﻨﻫ نأ ﻰﻠﻋ ﺔﻴﺿﺎﻳﺮﻟا ﺔﻄﺸﻧﻸﻟ ﲔﺳرﺎﻤﳌا ﱀﺎﺼﻟ , ﺔﻴﻘﻠﳋا ﻢﻴﻘﻟا ﺔﻴﻤﻨﺗ ﰲ رود ﺎﳍ ﺔﻴﺿﺎﻳﺮﻟا ﺔﻄﺸﻧﻷا ﺔﺳرﺎﳑ نأ اﺬﻛ , ﻢﻴﻘﻟا نأ و دﺮﻔﻟا ﺎﳍ ضﺮﻌﺘﻳ ﱵﻟا ﺔﻴﻛﻮﻠﺴﻟا ﻒﻗاﻮﳌا لﻼﺧ ﻦﻣ ﺐﺴﺘﻜﺗ ﺔﻴﻘﻠﳋا ) ،ﲔﻧﺎﺴﺣ 1989 ( -ﻲﳝﻮﺘﻟا ﺪﻌﺳ ﺪﺟﺎﻣ ﺔﺳارد : ناﻮﻨﻌﺑ تءﺎﺟ " ﺔﻴﻧﺪﺒﻟا ﺔﻴﺑﱰﻟا ةدﺎﻣ ﰲ ﺔﻴﻘﻠﳋا ﻢﻴﻘﻠﻟ سﺎﻴﻘﻣ ءﺎﻨﺑ ﺔﻳﻮﻧﺎﺜﻟا ﺔﻠﺣﺮﳌا بﻼﻄﻟ " ﺔﻴﻧﺪﺒﻟا ﺔﻴﺑﱰﻟا ةدﺎﻣ ﰲ ﺔﻴﻘﻠﳋا ﻢﻴﻘﻠﻟ سﺎﻴﻘﻣ ءﺎﻨﺑ ﱃإ ﺔﺳارﺪﻟا ﺖﻓﺪﻫ و ﺔﻳﻮﻧﺎﺜﻟا ﺔﻠﺣﺮﳌا بﻼﻄﻟ , ﻪﺘﻨﻴﻋ ﺖﻐﻠﺑ و ﻲﻔﺻﻮﻟا ﺞﻬﻨﳌا مﺪﺨﺘﺳاو 311 سراﺪﳌا ﻊﻴﲨ ﻦﻣ ﺎﺒﻟﺎﻃ ﺔﻨﻳﺪﲟ ﺔﻳﻮﻧﺎﺜﻟا ضﺎﻳﺮﻟا , تﺎﻘﺒﻃ ثﻼﺛ ﱃإ ﺎﻬﻤﻴﺴﻘﺗ ﰎ " ﺔﻴﻗار , ﺔﻄﺳﻮﺘﻣ , ﺔﻴﺒﻌﺷ " تاودأ مﺪﺨﺘﺳا و ﺔﻌﺴﺗ ﻰﻠﻋ ﲔﻤﻜﶈا يأر عﻼﻄﺘﺳﻻ ﺔﻧﺎﺒﺘﺳﻻا و سﺎﻴﻘﳌا لﻮﺣ ﲔﻤﻜﺤﻤﻠﻟ ﺔﻴﺼﺨﺸﻟا ﺔﻠﺑﺎﻘﳌا ﻲﻫ روﺎﳏ : ﺔﻋﺎﻄﻟا – ﺔﻧﺎﻣﻷا – ﺢﻣﺎﺴﺘﻟا – ﻊﺿاﻮﺘﻟا – راﺮﺻﻹا – نوﺎﻌﺘﻟا – ﺔﻓﺎﻈﻨﻟا – لﺪﻌﻟا – قﺪﺼﻟا , ﻦﻣ ﺖﻓﺬﺣو سﺎﻴﻘﳌا تارﺎﺒﻋ ﺖﺤﺒﺻﺄﻓ تارﺎﺒﻋ ثﻼﺛ سﺎﻴﻘﳌا 41 ةرﺎﺒﻋ , ﺖﺻوأ و بﻼﻄﻟا ىﺪﻟ ﺔﻴﻘﻠﳋا ﻢﻴﻘﻟا ىﻮﺘﺴﻣ ﻰﻠﻋ فﺮﻌﺘﻠﻟ ﻪﻨﻣ ةدﺎﻔﺘﺳﻻا و سﺎﻴﻘﳌا ماﺪﺨﺘﺳﺎﺑ ﺔﺳارﺪﻟا , و تﺎﲰ ﻰﻠﻋ ﺔﻴﻧﺪﺒﻟا ﺔﻴﺑﱰﻟا ةدﺎﻣ ﲑﺛﺄﺗ ىﺪﻣ ﺔﺳارﺪﻟا ﺖﺤﺿوأ بﻼﻄﻟا ﺔﻴﻘﻠﳋا ) ،ﻲﳝﻮﺘﻟا 1425 ـﻫ ( -ﰲﻮﻌﻟا ﺪﻤﳏ ﺔﺳارد : ناﻮﻨﻋ ﺖﲢ ﺖﻧﺎﻛ " ﺲﻳرﺪﺗ لﺎﳎ ﰲ ﻲﺳرﺪﳌا طﺎﺸﻨﻠﻟ ﻢﻠﻌﳌا ماﺪﺨﺘﺳا ىﺪﻣ ﻒﺋﺎﻄﻟا ﺔﻨﻳﺪﲟ ﺔﻳﻮﻧﺎﺜﻟا ﺔﻠﺣﺮﳌﺎﺑ ﺔﻴﻣﻼﺳﻹا ﺔﻴﺑﱰﻟا " ﻢﻠﻌﳌا ماﺪﺨﺘﺳا ىﺪﻣ ﻰﻠﻋ فﺮﻌﺘﻟا ﱃإ ﺖﻓﺪﻬﻓ ﺔﻴﻣﻼﺳﻹا ﺔﻴﺑﱰﻟا لﺎﳎ ﰲ ﻲﺳرﺪﳌا طﺎﺸﻨﻠﻟ , ﻲﻔﺻﻮﻟا ﺞﻬﻨﳌا ﺚﺣﺎﺒﻟا مﺪﺨﺘﺳا و ءﺎﻨﺒﺑ مﺎﻗ ﺚﻴﺣ ﻒﺋﺎﻄﻟا ﺔﻨﻳﺪﲟ ﺔﻳﻮﻧﺎﺜﻟا ﺔﻠﺣﺮﳌا بﻼﻃ و ﲔﻤﻠﻌﳌا و ﲔﻬﺟﻮﳌا ﻰﻠﻋ ﺖﻋزو تﺎﻧﺎﻴﺒﺘﺳا ثﻼﺛ , و ﺔﻴﺑﱰﻟا ﺲﻳرﺪﺗ لﺎﳎ ﰲ ﻲﺳرﺪﳌا طﺎﺸﻨﻟا ﺔﺳرﺎﳑ ءﺎﻨﺛأ ﻖﻘﺤﺘﺗ ةﺪﻳﺪﻋ ﺪﺋاﻮﻓ دﻮﺟو ﻦﻋ تﺮﻔﺳأ ﺔﻴﻣﻼﺳﻹا ) ،ﰲﻮﻌﻟا 1415 ـﻫ (

(21)

ﲔﺴﺣ ﺮﻤﻋ ﺔﺳارد ﻪﻴﻘﻔﻟا : ﺔﻴﻤﻨﺗ ﰲ ﻲﺿﺎﻳﺮﻟا طﺎﺸﻨﻟا ﺔﻴﳘأ ﺔﻓﺮﻌﻣ ﱃإ ﺖﻓﺪﻫ ﺔﺳارد ىﺮﺟأ ﺪﻘﻠﻓ ﺔﻳﻮﺑﱰﻟا ﻢﻴﻘﻟا , ﺎﻬﻣاﻮﻗ ﺔﻨﻴﻋ ﻰﻠﻋ تﺎﻧﺎﻴﺒﻟا ﻊﻤﳉ ةادأ ﺚﺣﺎﺒﻟا مﺪﺨﺘﺳﺎﻓ 70 و ﺔﻴﻧﺪﺑ ﺔﻴﺑﺮﺗ ﻢﻠﻌﻣ ةﺪﻔﻨﻘﻟا ﺔﻈﻓﺎﳏ ﰲ ﺔﻴﺋاﺪﺘﺑﻻا ﺔﻠﺣﺮﳌا ﰲ ﺔﻴﺿﺎﻳر , ﺔﻤﺋﻼﳌ ﻲﻔﺻﻮﻟا ﺞﻬﻨﳌا ﺚﺣﺎﺒﻟا ﻞﻤﻌﺘﺳا ﺪﻗو ﺪﻟا ﺔﻌﻴﺒﻃ ﺔﺳار , ﻢﻴﻘﻟا ﺔﻴﻤﻨﺗ ﻞﻤﻌﺗ ﱵﻟا ﻞﺋﺎﺳﻮﻟا ﻦﻣ ﱪﺘﻌﻳ ﻲﺳرﺪﳌا طﺎﺸﻨﻟا نأ ﺞﺋﺎﺘﻨﻟا تﺮﻬﻇأو ﺔﻳﻮﺑﱰﻟا , ﻦﻣ ةﺪﻤﺘﺴﳌا ﺔﻴﻣﻼﺳﻹا ﻢﻴﻘﻟا ﺔﻴﻤﻨﺗ ﻰﻠﻋ ﻞﻤﻌﻳ ﻲﺳرﺪﳌا طﺎﺸﻨﻟا نأ تﺮﻬﻇأ ﻚﻟاﺬﻛ و ﻲﻤﻠﻌﻟا ﻞﻫﺆﻤﻠﻟ ﺎﻌﺒﺗ ﺎﻴﺋﺎﺼﺣإ ﺔﻟاد قوﺮﻓ ﺪﺟﻮﻳ ﻪﻧأ تﺮﻬﻇأ ﺎﻤﻛ ﺔﻴﻟﺎﻋ ﺔﺟرﺪﺑ ﻲﻣﻼﺳﻹا ﺞﻬﻨﳌا ﳌا ﱀﺎﺼﻟ مﺎﻤﺘﻫﻻا ةروﺮﺿ ﻰﻠﻋ ﺚﺣﺎﺒﻟا ﻰﺻوأ ﺪﻗ و سﻮﻳرﻮﻟﺎﻜﺒﻟا ﺔﺟرد ﻰﻠﻋ ﲔﻠﺻﺎﳊا ﲔﻤﻠﻌ ﺔﻴﻣﻼﺳﻹا ﺔﻌﻳﺮﺸﻟا ﻦﻣ ةﺪﻤﺘﺴﳌا ﺔﻳﻮﺑﱰﻟا ﻢﻴﻘﻟﺎﺑ ﻪﻄﺑر ةروﺮﺿ و ﺎﻳدﺎﻣ ﻪﻤﻋد و ﻲﺿﺎﻳﺮﻟا طﺎﺸﻨﻟﺎﺑ ) ،ﻪﻴﻘﻔﻟا 2007 ( -ﻲﻗاﺮﻌﻟا مﺎﻬﺳ ﺔﺳارد : ناﻮﻨﻌﺑ ﺖﻧﺎﻛ ﱵﻟا " ﺔﻴﺑﱰﻟا ﻮﳓ ﺔﻴﺑﺮﻐﻟا ﺔﻈﻓﺎﺤﲟ ﲔﺳرﺪﳌا ءارﻷ ﺔﺳارد سراﺪﳌا ﰲ ﺔﻴﻗﻼﺧﻷا " , ﺔﻴﻣﻮﻜﳊا سراﺪﳌا ﰲ ﺔﻴﻗﻼﺧﻷا ﺔﻴﺑﱰﻟا ﻊﺿو ﺔﺸﻗﺎﻨﻣ ﱃإ ﺔﺳارﺪﻟا ﺖﻓﺪﻫو ﻲﺋاﺪﺘﺑﻻا ﻢﻴﻠﻌﺘﻟا ﻞﺣاﺮﻣ ﰲ , تﺎﻤﻠﻌﳌا و ﲔﻤﻠﻌﳌا رود و يﻮﻧﺎﺜﻟا و يداﺪﻋﻹا , ﺖﻟوﺎﻨﺗ ﺪﻗو ارأ ﺔﺜﺣﺎﺒﻟا يأر عﻼﻄﺘﺳا ةرﺎﻤﺘﺳا ﻦﻋ ةرﺎﺒﻋ ﻲﻫو ةادﻷا ﻢﻬﻴﻠﻋ ﺖﻳﺮﺟأ ﻦﻳﺬﻟا ﲔﺳرﺪﳌا ء , و ﺎﻬﻣاﻮﻗ ﺔﻨﻴﻋ ﻰﻠﻋ ﺖﻘﺒﻃ 708 ﺔﻴﺑﱰﻟا ﺲﻳرﺪﺗ ةروﺮﺿ ىﺪﻣ ﻦﻋ ﺔﻴﺑﺮﻐﻟا ﺔﻈﻓﺎﳏ ﻲﺳرﺪﻣ ﻦﻣ سرﺪﻣ ﺔﻴﻗﻼﺧﻷا , ﻲﻠﻴﻠﺤﺘﻟا ﻲﻔﺻﻮﻟا ﺞﻬﻨﳌا ﻰﻠﻋ ﻩﺬﻫ ﺎﻬﺘﺳارد ﰲ ﺔﺜﺣﺎﺒﻟا تﺪﻤﺘﻋا ﺪﻗو , ﺖﺻوأ ﺪﻗو ﺎﻤﺘﻫﻻا ﻰﻠﻋ ﺔﺳارﺪﻟا ﻦﻣ نﻮﺑﺮﳌا ﺪﻴﻔﺘﺴﻳ نأ و سراﺪﳌا ﰲ ﺔﻴﺳﺎﺳأ ةدﺎﻤﻛ ﺔﻴﻗﻼﺧﻷا ﺔﻴﺑﱰﻟا ﺔﺳارﺪﺑ م ﺬﻴﻣﻼﺘﻟا سﻮﻔﻧ ﰲ ﺔﳊﺎﺼﻟا تادﺎﻌﻟا ﻦﻳﻮﻜﺗ و ﺔﻠﺿﺎﻔﻟا قﻼﺧﻷا ﺚﺑ ﰲ ﺔﻴﺳارﺪﻟا داﻮﳌا ) ،ﻲﻗاﺮﻌﻟا 1976 ( -ﻢﻴﻫاﺮﺑإ ةﺪﻴﲪ ﺔﺳارد : ناﻮﻨﻋ ﺖﲢ " مﻼﺳﻹا ﰲ ﻢﻴﻠﻌﺘﻟا ﻂﳕ ءﻮﺿ ﰲ ﺔﻴﻘﻠﳋا ﻢﻴﻘﻟا " ﱃإ ﺖﻓﺪﻫو رﻮﻈﻨﳌا ﻦﻣ ﻲﻗﻼﺧﻷا ﻮﻤﻨﻟا ﺺﺋﺎﺼﺧ و ﻞﺣاﺮﻣ ﻢﻫأ و ﺔﻴﻣﻼﺳﻹا ﺔﻴﻘﻠﳋا ﻢﻴﻘﻟا ﻰﻠﻋ فﻮﻗﻮﻟا ﻲﻣﻼﺳﻹا , ﻂﳕ ءﻮﺿ ﰲ ﺔﻴﻗﻼﺧﻷا ﻢﻴﻘﻟا ﻢﻴﻠﻌﺘﻟ ﺎﻬﻣاﺪﺨﺘﺳا ﻦﻜﳝ ﱵﻟا ﻖﺋاﺮﻄﻟا ﻢﻫأ زاﺮﺑإ اﺬﻛ مﻼﺳﻹا ﰲ ﻢﻴﻠﻌﺘﻟا , و ﺪﻗو ﻲﻠﻴﻠﺤﺘﻟا ﻲﻔﺻﻮﻟا ﺞﻬﻨﳌا ﻰﻠﻋ ﺔﺳارﺪﻟا ﻩﺬﻫ ﰲ ﺔﺜﺣﺎﺒﻟا تﺪﻤﺘﻋا ﺪﻗ تاذ ﺔﻳﲑﻈﻨﺘﻟا و ﺔﻳﺮﻈﻨﻟا تﺎﺳارﺪﻟا ﱃإ ﺔﻴﻣﻼﺳﻹا قﻼﺧﻷا ﻢﻴﻠﻌﺗ لﺎﳎ رﺎﻘﺘﻓا ﱃإ ﺔﺳارﺪﻟا ﺖﻠﺻﻮﺗ ﺔﻴﻔﺴﻠﻔﻟا ﺔﻴﻠﻴﺻﺄﺘﻟا ﺔﺤﺴﳌا , ﻢﻴﻘﻠﻟ ﻲﻣﻼﺳﻹا مﻮﻬﻔﳌا لﻮﴰ و عﺎﺴﺗا ﱃإ ﺖﻠﺻﻮﺗ اﺬﻛ ... ﱁإ , ارﺪﻟا ﺖﺻوأ ﺪﻗو ﺎﲟ ﻞﻤﻌﻟا و مﻼﺳﻹا ردﺎﺼﻣ ﻦﻣ ةﺪﻤﺘﺴﳌا ﺔﻴﻗﻼﺧﻷا ﻢﻴﻘﻟﺎﺑ مﺎﻤﺘﻫﻻا ةروﺮﻀﺑ ﺔﺳ ﻲﻣﻼﺳﻹا ﻊﻤﺘ ا ﺪﻴﻟﺎﻘﺘﻟا و ﺔﻴﻧﺎﺴﻧﻹا ةﺮﻄﻔﻟا و ﺐﺳﺎﻨﺘﺗ ﺎ ﻷ ﺎﻬﻴﻓ ءﺎﺟ , ماﺰﺘﻟا ةروﺮﻀﺑ ﺖﺻوأ اﺬﻛ ﺔﻴﻣﻼﺳﻹا ﺔﻴﺑﱰﻟا و ﺔﻠﺿﺎﻔﻟا ﺔﻴﻗﻼﺧﻷا ﻢﻴﻘﻟﺎﺑ ﲔﺑﺮﳌا ) ،ﻢﻴﻫاﺮﺑإ 1987 (

(22)

ﺪﻤﳏ ﺔﺳارد ا ﺔﺤﻴﻤﻗ نﺎﲪﺮﻟا ﺪﺒﻋ و ﱯﻴﻠﺼﻟ : ناﻮﻨﻌﺑ تءﺎﺟ ﱵﻟا " ﺔﺒﻠﻄﻠﻟ ﺔﻴﻗﻼﺧﻷا تﺎﻓﺮﺼﺘﻟا " ﻦﻣ نﻮﻜﻣ ءﺎﺘﻔﺘﺳا لﺎﻤﻌﺘﺳﺎﺑ ﻲﻠﻴﻠﺤﺘﻟا ﻲﻔﺻﻮﻟا ﺞﻬﻨﳌا نﺎﺜﺣﺎﺒﻟا اﺪﻤﺘﻋﺎﻓ 32 ﻪﺟﻮﻣ لاﺆﺳ و ﲔﺳرﺪﻤﻠﻟ 28 ﺔﺒﻠﻄﻠﻟ ﻪﺟﻮﻣ لاﺆﺳ , تﺎﻨﺒﻟا و ﲔﻨﺒﻠﻟ ﺔﻳﻮﻧﺎﺛ و سراﺪﻣ ﻰﻠﻋ ءﺎﺘﻔﺘﺳﻻا ﻊﻳزﻮﺗ ﰎو ﺟﺄﻓ ﺲﻠﺑﺎﻧ ﺔﻘﻄﻨﻣ ﰲ ﺔﻳداﺪﻋﻹا سراﺪﳌا ﺾﻌﺑ و ﺎﻬﻴﻠﻋ بﺎ 200 ﻦﻣ ﺮﺜﻛأ و سرﺪﻣ 500 ﺔﻳﻮﻧﺎﺜﻟا و ﺔﻳداﺪﻋﻹا ﲔﺘﻠﺣﺮﳌا ﻦﻣ ﺔﺒﻟﺎﻃ و ﺐﻟﺎﻃ , تﺎﻓﺮﺼﺘﻟا ﻒﻳﺮﻌﺗ ﱃإ ﺔﺳارﺪﻟا ﺖﻓﺪﻫو ﺔﻌﻣﺎﺟ ﰲ ﱃوﻷا ﺔﻨﺴﻟا ﺔﺒﻠﻃ ﻦﻣ ﺔﻋﻮﻤﳎ و ﺔﻳﻮﻧﺎﺜﻟا و ﺔﻳداﺪﻋﻹا ﺔﻠﺣﺮﳌا ﰲ ﺎﻣﻮﻤﻋ ﺔﺒﻠﻄﻠﻟ ﺔﻴﻗﻼﺧﻷا حﺎﺠﻨﻟا , ا ىﺪﻟ ﺔﻴﻗﻼﺧﻷا تﺎﻓﺮﺼﺘﻟا ﺔﺸﻗﺎﻨﻣ ﺖﻓﺪﻫ ﺎﻤﻛ ﺔﺒﻠﻄﻟ , ﺔﻴﳘأ ﺔﺳارﺪﻟا ﺖﻨﻴﺑ ﺪﻗو ﺔﻴﻤﻴﻠﻌﺘﻟا ﺔﻴﻠﻤﻌﻟا ﻞﺸﻓ ﱃإ يدﺆﻳ ﻢﻴﻘﻟا و قﻼﺧﻷا ﺪﻋاﻮﻗ ﻦﻋ جوﺮﳋا نأ و قﻼﺧﻷا , ﺖﻨﻴﺑ ﺎﻤﻛ تﺎﻧﺎﺤﺘﻣﻻا ﰲ ﺶﻐﻟﺎﻛ ﺔﻴﻗﻼﺧﻷا ﺎﻨﺘﺒﻠﻃ تﺎﻓﺮﺼﺘﻟ ﺔﻴﺒﻠﺴﻟا ﺮﻫﺎﻈﳌا ﺾﻌﺑ ﺔﺳارﺪﻟا – ةﻻﺎﺒﻣﻼﻟا – ﺔﻴﺑﺎﻧ ظﺎﻔﻟﺄﺑ ﻆﻔﻠﺘﻟا و ماﱰﺣﻻا مﺪﻋ – ﳌا ماﱰﺣا مﺪﻋ ﻢﻠﻌ – ﻞﻴﻄﻌﺗ ﻰﻠﻋ ﻞﻤﻌﻟا و طﺎﺒﻀﻧﻻا مﺪﻋ بﺎﺒﺳﻷا ﻪﻔﺗﻷ ﺔﺳارﺪﻟا ... ﱁإ , ﻲﻠﺤﺘﻟا ﻰﻠﻋ بﻼﻄﻟا ﻊﻴﺠﺸﺗ ةروﺮﻀﺑ ﺔﺳارﺪﻟا ﺖﺻوﺄﻓ ﺔﻴﻤﻴﻠﻌﺘﻟا ﺔﻴﻠﻤﻌﻟا ﻰﻠﻋ ﰊﺎﳚإ ﺮﺛأ ﻦﻣ ﺎﳍ ﺎﳌ ﻪﺑادآ و ﻢﻠﻌﺘﳌا تﺎﻴﻗﻼﺧﺄﺑ , و طﺎﺒﻀﻧﻻﺎﺑ ﺖﺻوأ ﺎﻤﻛ ﺪﻳﺰﻣ ﻞﻴﺼﺤﺘﻟ ﻲﺳارﺪﻟا مﻮﻴﻟا مﺎﻨﺘﻏا ﻰﻠﻋ ﻢﺋاﺪﻟا صﺮﳊا و ﻪﻠﻫأ ﺮﻳﺪﻘﺗ و ﻢﻠﻌﻟا ﻢﻴﻈﻌﺗ و ﺔﻓﺮﻌﳌا ﻦﻣ ﺔﻴﻤﻴﻠﻌﺘﻟا ﺔﺴﺳﺆﳌا تﺎﻜﻠﺘﳑ ﻰﻠﻋ صﺮﳊا ) ،ﺔﺤﻴﻤﻗ 1991 ( -يدﻼﳉا ﻦﺴﺣ ﺔﺳارد : ناﻮﻨﻌﺑ " ﻢﻴﻠﻌﺘﻟا ﺔﻠﺣﺮﻣ ﰲ ﺬﻴﻣﻼﺘﻟا ﺪﻨﻋ ﺔﻴﻗﻼﺧﻷا ﻢﻴﻘﻟا ﺾﻌﺑ ﺔﻴﻤﻨﺗ ﻲﺳﺎﺳﻷا , ﺔﻘﻠﳊا سراﺪﻣ ﻪﺑ مﻮﻘﺗ نأ ﺐﳚ يﺬﻟا ﻲﻔﻴﻇﻮﻟا روﺪﻟا ﺢﻴﺿﻮﺗ ﱃإ ﺔﺳارﺪﻟا ﺖﻓﺪﻫو ﺎﻫﺬﻴﻣﻼﺘﻟ ﺔﻴﻗﻼﺧﻷا ﺔﻴﺑﱰﻟا ﻮﳓ ﻲﺳﺎﺳﻷا ﻢﻴﻠﻌﺘﻟا ﻦﻣ ﱃوﻷا , ﺔﻴﻤﻨﺗ تﺎﺒﻠﻄﺘﻣ ﻰﻠﻋ فﺮﻌﺘﻟا اﺬﻛ ﺮﳌا ﻩﺬﻫ ﰲ ﻢﻴﻘﻟا ﻩﺬﻫ ﺎﻬﻘﻴﻘﲢ ﺔﻴﻔﻴﻛ و ﺔﻠﺣ , ﻲﻔﺻﻮﻟا ﺞﻬﻨﳌا ﻩﺬﻫ ﻪﺘﺳارد ﰲ ﺚﺣﺎﺒﻟا مﺪﺨﺘﺳا ﺪﻗو ﻰﻠﻋ ﺔﻴﺋﺎﺼﺣإ ﺔﻟﻻد تاذ تاﺮﺷﺆﻣ دﻮﺟو ﺔﺳارﺪﻟا ﻩﺬﻫ ﺎﳍ ﺖﻠﺻﻮﺗ ﱵﻟا ﺞﺋﺎﺘﻨﻟا زﺮﺑأ ﻦﻣو ﻲﻠﻴﻠﺤﺘﻟا ﺔﻌﺑرﻷا ﺔﻴﻗﻼﺧﻷا ﻢﻴﻘﻟﺎﺑ مﺎﻤﺘﻫﻻا ﰲ ﻲﺳﺎﺳﻷا ﻢﻴﻠﻌﺘﻟا ﻦﻣ ﱃوﻷا ﺔﻠﺣﺮﳌا ﻩﺬﻫ ﰲ ﺔﺳرﺪﳌا رﻮﺼﻗ ﻲﻫو : قﺪﺼﻟا , ﺔﻧﺎﻣﻷا , ءﺎﻴﳊا , ﻢﻠﻌﳌا و ﺔﺳرﺪﳌﺎﺑ ﺔﺻﺎﺧ تاﺮﺷﺆﻣ لوﺎﻨﺘﺗ تاﺮﺷﺆﳌا ﻩﺬﻫو ﺔﻋﺎﺠﺸﻟا ﲔﻤﻠﻌﺘﳌا و ﺔﺳرﺪﳌا ﰲ ﲔﻠﻣﺎﻌﻟاو , ىﺪﻟ ﺔﻴﻘﻠﳋا ﻢﻴﻘﻟا ﺔﻴﻤﻨﺘﺑ مﺎﻤﺘﻫﻻا ةروﺮﻀﺑ ﺔﺳارﺪﻟا ﺖﺻوأ ﺪﻗو ﻛإ ﰲ ﺎﻫروﺪﺑ مﺎﻴﻘﻠﻟ ﺔﻴﺋاﺪﺘﺑﻻا ﺔﺳرﺪﻤﻠﻟ ﺔﻣزﻼﻟا تﺎﻧﺎﻜﻣﻹا ﲑﻓﻮﺗ و ﺔﻴﺳﺎﺳﻷا ﺔﺳرﺪﳌا بﻼﻃ بﺎﺴ ﱵﻟا ﺔﻳﻮﺑﱰﻟا ﺔﻄﺸﻧﻷﺎﺑ مﺎﻤﺘﻫﻻا و ﺔﻴﻨﻳﺪﻟا ﺔﻴﺑﱰﻠﻟ ﺺﺼﺨﺘﻣ ﻢﻠﻌﻣ ﲑﻓﻮﺘﺑ ﻚﻟاذ و ﺔﻴﻗﻼﺧﻷا ﻢﻴﻘﻟا ﺔﻴﻗﻼﺧﻷا ﻢﻴﻘﻟا ﺔﺒﻠﻄﻟا بﺎﺴﻛإ ﻰﻠﻋ ﻞﻤﻌﺗ , ﺎﻴﳝدﺎﻛأ و ﺎﻳدﺎﻣ ﻢﻠﻌﳌﺎﺑ ءﺎﻘﺗرﻻﺎﺑ ﺖﺻوأ ﺎﻤﻛ ) ،يدﻼﳉا 1988 (

(23)

ﺔﺻﻼﺧ : لﺎﻴﺟﻷا ﺔﻴﺑﺮﺗ ﰲ مﺎﻫ رود ﺔﻴﺳرﺪﳌا ﺔﺿﺎﻳﺮﻠﻟ نأ ﺞﺘﻨﺘﺴﻧ ﻪﻴﻟإ ﺎﻨﻗﺮﻄﺗ ﺎﻣ لﻼﺧ ﻦﻣ , ﺄﺸﻧ ﻦﺴﺣأ ﻪﺘﺌﺸﻨﺗ ﲔﻴﻣﻼﺳﻹا ةﺪﻴﻘﻌﻟا و ﻦﻳﺪﻟا ﻦﻣ ﻊﺒﻨﺗ ﱵﻟا ﻪﻤﻴﻗ ﺐﻳﺬ و ﺔﻴﻤﻨﺗ و , ﻦﻣ ﺪﻳﺪﻌﻟا ﺔﻬﺟو ﺎﻬﻠﻌﺟ ﺎﻣ اﺬﻫو تﺎﺳارﺪﻟا , ﻣ ﻞﺋﺎﳍا ﻢﻜﻟا ﻚﻟاذ ﻰﻠﻋ ﻞﻴﻟد ﱪﻛأ و تﺎﺷﺎﻘﻨﻟا و تﺎﺣوﺮﻃﻷا ﺖﻟوﺎﻨﺗ ﱵﻟا تﺎﺳارﺪﻟا ﻦ ﺔﻴﺳرﺪﳌا ﺔﺿﺎﻳﺮﻟا عﻮﺿﻮﻣ ﺎﻨﺌﺷ ﺎﻬﻨﻋ ﻞﻘﻳ ﻻ و ﺔﻴﻘﻠﳋا ﻢﻴﻘﻟا عﻮﺿﻮﻣ , و ﱪﳊا ﻦﻣ ﲑﺜﻜﻟا ﻻﺎﺳأ ﺎﳘﻼﻜﻓ ﻚﻟاذ ﰲ بﺎﺒﺳﻷا تدﺪﻌﺗ , ﺎ رﻮﺻ ﲔﺴﲢ دارأ ﻦﻣ ﻢﻬﻨﻣ و ﺔﺿﺎﻳﺮﻟا و قﻼﺧﻷا ﺔﻤﻴﻗ ﲔﻤﺜﺗ دارأ ﻦﻣ ﻢﻬﻨﻤﻓ ﳍ رﺎﺒﺘﻋﻻا ةدﺎﻋإ و ﺎﻬﻨﻋ عﺎﻓﺪﻟا دارأ ﻦﻣ ﻢﻬﻨﻣو ﺎ ﺔﺿﺎﻳﺮﻟا ﻢﻴﻫﺎﻔﻣ ﻦﻋ ﺔﻠﻣﺎﺷ ةرﻮﺻ ءﺎﻄﻋإ ﺎﳍﻼﺧ ﻦﻣ ﺎﻧدرأ ﺔﻳاﺪﺑ ﺔﻄﻘﻧ اﺬﻫ ﺎﻨﺜﲝ نﻮﻜﻳ نأ ﺎﻧدرﺄﻓ ﻦﳓ ﺎﻣأ ﺔﻴﻘﻠﳋا ﻢﻴﻘﻟا و ﺔﻴﺳرﺪﳌا , ةﺮﺧﻵا و ﺎﻴﻧﺪﻟا ﰲ ﲑﳋا و ﻊﻔﻨﻟﺎﺑ ﻪﻴﻠﻋ دﻮﻌﻳ و صﺎﳋا و مﺎﻌﻟا مﺪﳜ ﺎﳘﻼﻜﻓ , ﻟإ لﻮﺻﻮﻟا لوﺎﳓ ﺎﻣ اﺬﻫو ﺎﻤﻬﻀﻌﺑ نﻼﻤﻜﻳ ﺎﻤ أ ﱃإ ﺔﻓﺎﺿإ اﺬﻫ ﺎﻨﻣﻼﻛ مﺎﺘﺧ ﰲ ﻪﻴ , ﻲﻠﻌﻟا ﷲا لﺄﺴﻨﻓ ﻖﻴﻓﻮﺘﻟا ﻞﻴﲨ ﺮﻳﺪﻘﻟا , ﺮﻳﺪﻘﺘﻟا و ﲑﳋا

(24)

لوﻷا بﺎﺒﻟا

ﺔﺳارﺪﻟا

ﺔﻳﺮﻈﻨﻟا

(25)

ا

ﻞﺼﻔﻟ

لوﻷا

ﺔﺿﺎﻳﺮﻟا

ﺔﻴﺳرﺪﻤﻟا

(26)

ﺪﻴﻬﻤﺗ ﺔﻓﺮﻌﳌ ﻲﺳﺎﺳﻷا كﺮﶈا ﻲﺳرﺪﳌا ﻲﺿﺎﻳﺮﻟا وأ ﱐﺪﺒﻟا طﺎﺸﻨﻟﺎﺑ ﺎﺜﻳﺪﺣ فﺮﻌﻳ ﺎﻣ وأ ﺔﻴﺳرﺪﳌا ﺔﺿﺎﻳﺮﻟا ﱪﺘﻌﺗ ﺔﻴﺿﺎﻳﺮﻟا ﺔﻛﺮﺤﻠﻟ ﻢﺋﺎﻋﺪﻟا ﻢﻫأ ﻦﻣ ﺎﻬﻠﻌﻟو ﻲﺿﺎﻳﺮﻟا ناﺪﻴﳌا ﰲ مﺪﻘﺘﻟا ىﺪﻣ ﻲﻬﻓ ﺬﻴﻣﻼﺗ ﻮﳓ ﺎﺳﺎﺳأ ﻪﺠﺘﺗ ﻳﺮﻄﻟا ﻰﻠﻋ ﻞﻔﻄﻠﻟ ﱃوﻷا تاﻮﻄﳋا ﻊﺿو ﻰﻠﻋ ﻞﻤﻌﺗ ﺚﻴﺣ تﺎﻳﻮﻧﺎﺜﻟاو سراﺪﳌا ﺢﺒﺼﻳ نأ ﻦﻣ ﻪﻨﻜﳝ يﺬﻟا ﻖ ﺔﻴﻟوﺪﻟا ﻞﻓﺎﶈا ﰲ ﻩدﻼﺑ ﻞﻴﺜﲤو ﺔﻴﻨﻃﻮﻟا ﺔﻴﺳرﺪﳌا تﺎﺒﺨﺘﻨﳌا ءﺎﻨﺑ ﰲ ﻢﻫﺎﺴﻳ ﺪﻗ ﻞﺒﻘﺘﺴﳌا ﰲ ازرﺎﺑ ﺎﻴﺿﺎﻳر ﺔﻳرﺎﻘﻟاو ﻲﺳرﺪﳌا ﻲﺿﺎﻳﺮﻟا طﺎﺸﻨﻟا و ﺔﺿﺎﻳﺮﻟا ﻒﺻﻮﻟ ﱴﺷ و ةﲑﺜﻛ تاﲑﺒﻌﺗ ﺪﺟﻮﺗ ﻪﻧأ ﱃإ ةرﺎﺷﻹا رﺪﲡ و , ﻪﻴﻤﺴﻳ ﻦﻣ ﻢﻬﻨﻤﻓ ) رﺎﳋا طﺎﺸﻨﻟا ﺞﻬﻨﳌا ﻦﻋ ج , ﺞﻬﻨﳌا ﻦﻋ ﺪﺋاﺰﻟا طﺎﺸﻨﻟا , ﻲﻔﺻﻼﻟا طﺎﺸﻨﻟا , طﺎﺸﻨﻟا ﻲﺠﻬﻨﻣﻼﻟا , ﰲﺎﺿﻹا طﺎﺸﻨﻟا ( و ﺮﻈﻧ ةدﺎﻋإ ﱃإ جﺎﺘﲢ يﺮﻈﻧ ﺔﻬﺟو ﰲ ﻲﻫ و تﺎﻴﻤﺴﳌا ﻦﻣ ﺎﻫﲑﻏ و ﻦﻳﺮﻣﻷ ﻞﻣﺄﺗ : 1 -ﻲﺳارﺪﻟا ﺞﻬﻨﳌا ﻊﻣ ﻞﻣﺎﻜﺘﻣ ءﺰﺟ ﻞﺼﻔﻟا جرﺎﺧ و ﺔﺳرﺪﳌا ﻞﺧاد بﻼﻄﻟا ﻪﺳرﺎﳝ يﺬﻟا طﺎﺸﻨﻟا نﻷ 2 ﻢﻬﻠﻋﺎﻔﺗ و ﻢﻬﻃﺎﺸﻧ و ﺬﻴﻣﻼﺘﻟا ﺐﻟﺎﻄﻣ ﺔﻴﺒﻠﺗ سﺎﺳأ ﻰﻠﻋ مﻮﻘﺗ ﺔﺤﺟﺎﻨﻟا ﺞﻫﺎﻨﳌا نﻷ ) ،ﷲاﺪﺒﻋ 2012 ﺔﺤﻔﺻ ، 11 ( ﱐﺪﺒﻟا طﺎﺸﻨﻟا روﺪﺑ ﺪﺋﺎﺴﻟا عﺎﻨﺘﻗﻻا ﻰﻠﻋ سراﺪﳌا ﰲ ﺔﻴﻧﺪﺒﻟا ﺔﻴﺑﱰﻟا ﻪﺒﻌﻠﺗ يﺬﻟا روﺪﻟﺎﺑ مﺎﻤﺘﻫﻻا لﺪﻳو ﻮﳕ ﰲ ﻲﺿﺎﻳﺮﻟاو ﰲ و ﻲﺳارﺪﻟا دودﺮﳌاو ﺔﺤﺼﻟا ﲔﺴﲢ ﰲ ﻪﻨﻣ ةدﺎﻔﺘﺳﻻا ﻦﻋ ﺚﺤﺒﻟا ﻰﻠﻋو ﺬﻴﻣﻼﺘﻟا ﺔﺌﺷﺎﻨﻟا لﺎﻴﺟﻷا ىﺪﻟ ﺔﻠﻴﺒﻨﻟا ﻢﻴﻘﻟا ﺦﻴﺳﺮﺗو ﻲﻋﺎﻤﺘﺟﻻا ﻒﻴﻜﺘﻟا نﻷ ﰲ ﺎﻴﺳﺎﺳأ اﺮﺼﻨﻋ ﻞﺜﲤ ﺔﻴﺳرﺪﳌا ﺔﺿﺎﻳﺮﻟا ءﺎﻨﺑ ﰲ ﻢﻫﺎﺴﺗ ﺎ أ ﺎﻤﻛ ﺎﻴﻗﻼﺧأو ﺎﻳﺮﻜﻓو ﺎﻴﺤﺻو ﺎﻴﻧﺪﺑ ﻪﺗارﺪﻗ ﺔﻴﻤﻨﺗ و دﺮﻔﻟا ﻦﻳﻮﻜﺗ ﻩداﺮﻓأ ﲔﺑ ﻂﺑﺮﻟاو ﻊﻤﺘ ا ﺎﻬﺒﺑﺎﲢ و ﺎﻬﻨﻣﺎﻀﺗ ﻢﻴﻋﺪﺗو بﻮﻌﺸﻟا ﲔﺑ ﺐﻳﺮﻘﺘﻟا ﰲ و , ﺬﻨﻣ سرﺪﺗ ةرﺎﻗ ةدﺎﻣ ﺔﻴﻧﺪﺒﻟا ﺔﻴﺑﱰﻟا ﺖﺤﺒﺻأ اﺬﳍو ﺔﻳﻮﺑﱰﻟا تﺎﺴﺳﺆﳌﺎﺑ ﲔﲰﺮﳌا ﻞﻛ ﺎﻬﻴﻘﻠﺘﺑ ﻊﺘﻤﺘﻳ و ﺔﻴﻌﻣﺎﳉا ﺔﻠﺣﺮﳌا ﺔﻳﺎﻏ ﱃإ ﻲﺳﺎﺳﻷا ﻢﻴﻠﻌﺘﻟا ﻦﻣ ﱃوﻷا ﺔﻨﺴﻟا ﳌا عاﻮﻧأ ﺪﺣأ ﺎ أ ﺎﻤﻛ ﺐﻧاﻮﺟ ةﺪﻋ ﻦﻣ ﺬﻴﻣﻼﺘﻟا ﻦﻳﻮﻜﺗ ﰲ ﲑﺒﻛ رود ﺎﳍ ﱵﻟا ﺔﻴﺳرﺪﳌا تﺎﻄﺸﻨ , ﺔﻴﻧﺪﺑ ﻚﻟذ ﻊﺟﺮﻳو ﺢﻴﺤﺼﻟا ﲏﻬﳌاو ﻲﻤﻴﻠﻌﺘﻟا ﻪﻴﺟﻮﺘﻟا ﺐﻠﻄﺘﻳ اﺬﻫ ﻞﻛ ﻖﻘﺤﺘﻳ ﻲﻜﻟ و ﺔﻴﺴﻔﻧ و ﺔﻴﻋﺎﻤﺘﺟا و ﺐﳚ يﺬﻟاو ﺔﻴﻧﺪﺒﻟا ﺔﻴﺑﱰﻟا ذﺎﺘﺳأ ﱃإ ﱃوﻷا ﺔﺟرﺪﻟﺎﺑ نأ ﻊﻓاود ةﺎﻋاﺮﲟ اﺬﻫو ﻪﺟو ﻦﺴﺣأ ﻰﻠﻋ ﻪﻠﻤﻌﺑ مﻮﻘﻳ ، ﻪﻠﻤﻋ ﰲ حﺎﺠﻨﻟا ﻊﻴﻄﺘﺴﻳ ﱴﺣ ﺎﻬﻬﻴﺟﻮﺗو ﺎﻬﻤﻴﻋﺪﺘﻟ ﺔﻴﺿﺎﻳﺮﻟا ﺔﺳرﺎﻤﳌا ﰲ ﻢ ﺎﺒﻏرو ﺬﻴﻣﻼﺘﻟا ﺔﺳرﺎﻤﳌﺎﺒﻓ ﻊﻗاﻮﻟا ﺔﻬﺟاﻮﻣو مﻼﺴﺘﺳﻻا مﺪﻋو ةﺮﺑﺎﺜﳌا ﻢﻠﻌﺘﻴﻓ ،ﺔﻴﺴﻔﻨﻟا ﻪﻠﻛﺎﺸﻣو ﻩﺪﻘﻋ ﻞﳛو ﻪﻠﻛﺎﺸﻣ ﻪﺟاﻮﻳ ﻒﻴﻛ ﻢﻠﻌﺘﻳ ﺗﺎﻴﺣ تﺎﺒﻠﻄﺘﻣ و ﻪﺗﺎﻴﺟﺎﺣ ﺔﻴﺒﻠﺗ ﰲ ﻪﺴﻔﻧ ﻰﻠﻋ لﺎﻜﺗﻻاو ﻪﻋﻮﻧ نﺎﻛ ﺎﻤﻬﻣ ﺔﻴﻣﻮﻴﻟا ﻪ .

(27)

1 ﺔﺿﺎﻳﺮﻟا مﻮﻬﻔﻣ , ﺔﻴﺿﺎﻳﺮﻟا ﺔﺳرﺎﻤﻤﻟا ﺔﻴﺳرﺪﻤﻟا ﺔﺿﺎﻳﺮﻟا و ﺮﺋاﺰﺠﻟا ﻲﻓ ﺎﻬﻓاﺪﻫأو : ﺔﺿﺎﻳﺮﻟا ﻒﻳﺮﻌﺗ ﱃإ قﺮﻄﺘﻧ نأ ﺎﻨﻴﻠﻋ ﺐﺟو ﺔﻠﺧاﺪﺘﳌا تﺎﺤﻠﻄﺼﳌا ﻩﺬﳍ ﻢﻴﻫﺎﻔﻣ ءﺎﻄﻋإ ﰲ ضﻮﳋا ﻞﺒﻗ , ﰲ ةﺪﺣاو ﻞﻛ ﻊﻀﻧ ﱴﺣ ﺔﻴﺳرﺪﳌا ﺔﺿﺎﻳﺮﻟاو ﺔﻴﻧﺪﺒﻟا ﺔﻴﺑﱰﻟا ﲔﺑ ﺔﻄﻴﺴﺑ ﺔﻧرﺎﻘﻣ ءاﺮﺟإ ﰒ ﺔﻴﺿﺎﻳﺮﻟا ﺔﺳرﺎﻤﳌا ﱃإ ﺮﺋاﺰﳉا ﰲ ﺔﻴﺳرﺪﳌا ﺔﺿﺎﻳﺮﻟا فاﺪﻫأو مﻮﻬﻔﻣ ﺢﺿﻮﻧ ﰒ ،ﺐﺳﺎﻨﳌا ﺎﻫﺎﻨﻌﻣ ﺬﻴﻣﻼﺘﻟا تاﺰﻴﳑ ﻚﻟذ ﺐﻧﺎﺟ ﺔﻴﺳرﺪﳌا ﻞﺣاﺮﳌا ﻞﻛ لﻼﺧ . 1 -1 ﺔﺿﺎﻳﺮﻟا ﻒﻳﺮﻌﺗ : ﺟﻮﻣ تﺎﺳرﺎﳑ ﻦﻤﻀﺘﺗ ﺔﻳﻮﺑﺮﺗ ﺔﻠﻴﺳو ﻲﻫ عﺎﺒﺷإ ﺎﳍﻼﺧ ﻦﻣ ﻢﺘﻳ ﺔﻬ تﺎﺟﺎﺣ ﺔﻴﻣﻮﻴﻟا ﻪﺗﺎﻴﺣ ﰲ دﺮﻔﻟا ﺎﻬﻠﺑﺎﻘﻳ ﱵﻟا ﻖﻓاﺮﳌا ﺔﺌﻴ لﻼﺧ ﻦﻣ ﻪﻌﻓاودو دﺮﻔﻟا . ) ،ﱄﻮﳋا 1990 ﺔﺤﻔﺻ ، 29 ( ﱪﻌﻳ ﺎﻬﺘﻄﺳاﻮﺒﻓ ﺔﺳرﺪﳌا ﻞﺧاد ﺬﻴﻣﻼﺘﻠﻟ ﺔﺒﺴﻨﻟﺎﺑ تاﺬﻟا ﻦﻋ ﲑﺒﻌﺘﻟا ﻞﺋﺎﺳو ﻢﻫأ ﻦﻣ ﺔﺿﺎﻳﺮﻟا ﱪﺘﻌﺗ ﺔﻴﺣﺎﻨﻟا ﻦﻣ ﻢﻬﻄﻴﺸﻨﺗ ﻰﻠﻋ ﻞﻤﻌﺗ ﺎﻤﻛ ﺐﻌﻠﻟا ﻖﻳﺮﻃ ﻦﻋ ﻢﻬﺒﻫاﻮﻣ ﻚﻟﺬﻛو ﻢﳍﻮﻴﻣو ﻢ ﺎﺒﻏر ﻦﻋ ﺬﻴﻣﻼﺘﻟا ﱐﺪﺒﻟا ﻢﻫدودﺮﻣ ﻦﻣ ﻊﻓﱰﻓ ﺔﻴﺴﻔﻨﻟاو ﺔﻴﺟﻮﻟﻮﻳﺰﻴﻔﻟا ﺔﻳﺮﻈﻨﻟا ﺺﺼﳊا ﲔﺗور ﻦﻣ ﻢﻬﺟاﺮﺧإ ﱃإ يدﺆﻳ ﺎﳑ ﲏﻫﺬﻟاو ىﺮﺧﻷا . ضاﺮﻏأ ﻪﻴﻓ ﻖﻘﺤﺘﺗ يﻮﺑﺮﺗ لﺎﳎ ﺎ أ ذإ ﻞﺼﻔﻟا ﰲ ثﺪﳛ ﺎﳑ ﺔﻴﳘأ ﻞﻗﺄﺑ ﺖﺴﻴﻟ ﻞﺼﻔﻟا جرﺎﺧ ﺔﺿﺎﻳﺮﻟا نإ ﺎﻬﻨﻴﺑ ﻦﻣ ﺔﻣﺎﻫ : ﻚﻟذ نﺎﻛ ﻊﺒﺸﺗ ﱂ ذإ ﱵﻟا ﻢ ﺎﺟﺎﺣ عﺎﺒﺷإو ﻢﳍﻮﻴﻣ ﻦﻋ ﺬﻴﻣﻼﺘﻟا ﲑﺒﻌﺘﻟ لﺎﳎ ﺔﺿﺎﻳﺮﻟا نأ ﻞﻣاﻮﻋ ﻦﻣ ﺔﺳرﺪﳌا ﰲ ﻢﻬﺘﻔﻴﻇو ﻦﻋ دﺮﻤﺘﻠﻟ ﻢﳍﻮﻴﻣو ﺬﻴﻣﻼﺘﻟا حﻮﻨﺟ . ﻰﻠﻋ ﺪﻋﺎﺴﻳ ﺎﳑ ﺐﻫاﻮﳌا ﻦﻋ ﻒﺸﻜﻠﻟ ﺔﺻﺮﻓو ﻢﻬﺒﻫاﻮﻣو ﺬﻴﻣﻼﺘﻟا لﻮﻴﻣ ﺔﻴﻤﻨﺘﻟ ﺔﻠﻴﺳو ﺔﺿﺎﻳﺮﻟا نأ ﺢﻴﺤﺼﻟا و ﲏﻬﳌا ﻲﻤﻴﻠﻌﺘﻟا ﻪﻴﺟﻮﺘﻟا ﻢﻬﻬﻴﺟﻮﺗ . 1 -2 -ﺔﺳرﺎﻤﻤﻟا مﻮﻬﻔﻣ : أ-ﺔﻐﻟ ﺔﺳرﺎﻤﻤﻟا : ﻞﻌﻔﻟا ﻦﻣ ﺔﻴﺑﺮﻌﻟا ﺔﻐﻠﻟا ﰲ ةذﻮﺧﺄﻣ " سرﺎﻣ " سرﺎﻣ و ﺔﺳرﺎﳑ ، " سﺮﻣ " ﺮﻣﻷا ﻪﻴﻓ عﺮﺷو ﻩﺎﻧﺎﻋو ﻪﳉﺎﻋ . ) ،ﰲﺎﻜﻟا 1992 ﺔﺤﻔﺻ ، 669 ( ﻲﻬﻓ ﺔﻴﺴﻧﺮﻔﻟا ﺔﻐﻠﻟا ﰲ ﺎﻣأ ": PRATIQUER " ،ﻂﻠﺘﺧا ،ﺬﻔﻧ ،ﺎﻴﻠﻤﻋ ﻖﺒﻃ ،ﻰﻃﺎﻌﺗ ،لواز ،سرﺎﻣ ﻒﻟأو . ) ،ﻖﺑﺎﺴﻟا 1985 ( ب -ﺎﺣﻼﻄﺻا ﺎﻣأ : زﺰﻌﻣ ﻪﻴﺟﻮﺗ ﻊﻣ طﺎﺸﻨﻟا راﺮﻜﺗ ﲏﻌﺗ ﺔﺳرﺎﻤﳌﺎﻓ ) ،ﻖﺑﺎﺴﻟا 1985 (

(28)

ج -ﻲﺿﺎﻳﺮﻟا لﺎﺠﻤﻟا ﻲﻓ ﺎﻣأ : ﻢﻗر ﺮﻣﻷﺎﻓ 95 / 09 ةدﺎﳌا ﻦﻣ 64 ﺔﺳرﺎﻤﳌا ﱪﺘﻌﺗ : ﺔﺳرﺎﻤﲟ مﻮﻘﻳ وأ ﻰﻃﺎﻌﺘﻳ ﺎﻴﺒﻃ ﻞﻫﺆﻣ ﺺﺨﺷ ﻞﻛ ﻲﺿﺎﻳر يدﺎﻧ ﰲ مﺎﻈﺘﻧﺎﺑ ازﺎﳎ سرﺎﻤﳌا نﻮﻜﻳ ﺎﻣﺪﻨﻋ ،ﻢﺋﻼﻣ وأ ﻢﻈﺘﻨﻣ رﺎﻃإ ﻦﻤﺿ ﻲﺿﺎﻳر ﱐﺪﺑ طﺎﺸﻧ ﻲﺿﺎﻳر ﺔﻴﻤﺴﺗ ﺬﺧﺄﺑ ﺔﻴﺴﻓﺎﻨﺗ ﺔﻣﻮﻈﻨﻣ ﰲ ﺞﻣﺪﻣو ) ،ﺔﺿﺎﻳﺮﻟا ﺔﺤﻔﺻ 25 ( ﻦﻣ ﻖﺋﻼﻟا ﻦﻃاﻮﳌا ﻦﻳﻮﻜﺗ ﻪﻓﺪﻫ ﱯﻳﺮﲡ ناﺪﻴﻣو ،ﺔﻣﺎﻌﻟا ﺔﻴﺑﱰﻟا ﻦﻣ ﻞﻣﺎﻜﺘﻣ ءﺰﺟ ﻲﻫ ﺔﻴﺿﺎﻳﺮﻟا ﺔﺳرﺎﻤﳌا ﺔﺳرﺎﻤﳌا نأ ﺎﻤﻛ ،ﱐﺪﺒﻟا طﺎﺸﻨﻟا ﻦﻣ عاﻮﻧأ ﻖﻳﺮﻃ ﻦﻋ ﻚﻟذو ﺔﻴﻋﺎﻤﺘﺟﻻاو ﺔﻴﻟﺎﻌﻔﻧﻻا ،ﺔﻴﻠﻘﻌﻟا ،ﺔﻴﻧﺪﺒﻟا ﺔﻴﺣﺎﻨﻟا رﺎﺘﳐ ﺔﻴﻧﺪﺑ ﺔﻄﺸﻧﻷ ﻪﺟوأ ﻦﻋ ةرﺎﺒﻋ ﺔﻴﺿﺎﻳﺮﻟا اﺬﳍ ﺔﺳرﺎﳑ ﺔﺠﻴﺘﻧ دﺮﻔﻟا ﻰﻠﻋ دﻮﻌﺗ ﱵﻟا ﺪﺋاﻮﻔﻟا ضﺮﻐﺑ ىدﺆﺗ ة طﺎﺸﻨﻟا . ) ،نوﺮﺧأ 1992 ﺔﺤﻔﺻ ، 30 ( ﺎﻘﺒﻃو ،ﺔﻴﻧﺪﺒﻟا ﺔﻄﺸﻧﻷا و ﻢﻬﺴﻨﺟ و ﻢﻫرﺎﻤﻋأ فﻼﺘﺧا ﻰﻠﻋ داﺮﻓﻷا ﺔﻴﺿﺎﻳﺮﻟا ﺔﺳرﺎﻤﳌا ﲏﻌﺗ ﺎﻤﻛ ةدﺎﻌﺴﻟا و حﺮﻔﻟا دﻮﺴﻳ ﺚﻴﺣ ،ﺔﻴﻃاﺮﻘﳝﺪﻟا ﻦﻣ ﻮﺟ ﰲ ﻪﺗﺎﻴﻧﺎﻜﻣإو ﻪﺗارﺪﻘﻟ ﺎﻘﺒﻃو ،دﺮﻓ ﻞﻛ فوﺮﻈﻟ . ) ،يرﻮﺼﻨﳌا 1980 ﺔﺤﻔﺻ ، 32 ( ﺳرﺎﻤﳌا نإ و ﺔﻴﻤﺴﳉا ﺔﺣاﺮﻟا ﻖﻫاﺮﳌا ﺎﻬﻨﻣ ﺲﻤﺘﻠﻳ ﺚﻴﺣ ،ﺐﻌﻠﻟا ﻲﻫو ﺔﺻﺎﺧ ةﺰﻴﻣ ﺎﳍ ﺔﻴﺿﺎﻳﺮﻟا ﺔ ﺔﺳرﺎﻤﳌا ىﺮﺣﻷﺎﺑ وأ ،دﺮﻔﻛ ﻩدﻮﺟوو ﻪﺘﻳﺮﺣ زاﺮﺑﻹ ﻚﻟﺬﻛو ،تﻮﺒﻜﻣو يرﻮﻌﺷ ﻮﻫ ﺎﻤﻋ ﱪﻌﺗ ﺎ ﻮﻛ ،ﺔﻴﺴﻔﻨﻟا دﺮﻔﻟا ﺔﻴﺼﺨﺷ ﰲ ةدﺎﻌﺴﻟا و حاﺮﺸﻧﻻا ﻖﻴﻘﲢ ﱃإ فﺪﻬﻳ يدارإ ﻲﻛﺮﺣ غاﺮﻓ ﺖﻗو ﻦﻋ ةرﺎﺒﻋ ﺔﻴﺿﺎﻳﺮﻟا و ﰲ ةرﻮﺼﻣو ﺔﻤﻈﻨﻣ ﻲﻫو ،ﺲﻨﳉا وأ ﺮﻤﻌﻟا ﰲ ﺰﻴﻴﻤﺘﻟا نود ﻊﻤﺘ ا تﺎﺌﻓ ﻞﻛ ﻖﺣ ﻦﻣ ﻲﻫو ،ﻩﲑﻀﲢ ﺔﻋﻮﺿﻮﳌا و ﺔﻣﻮﺳﺮﳌا ﺞﻣاﱪﻟا ﺐﺴﺣ ﻲﺿﺎﻳرو ﱐﺪﺑ طﺎﺸﻧ ﻞﻜﺷ ﻰﻠﻋ ﺔﺳرﺪﳌا ﻦﻋ ﺔﻴﺟرﺎﳋا طﺎﺳوﻷا ﺔﺻﺎﳋا و ﺔﻣﺎﻌﻟا ةﺰﻬﺟﻷا فﺮﻃ ﻦﻣ ﻖﻴﺒﻄﺘﻠﻟ . (officiel, 1995) ﺎ ﺄﺷ ﻦﻣ ﱵﻟا ﺔﻄﺸﻧﻷا ﻚﻠﺗ ﻞﻛ ﲏﻌﺗ ﺔﻴﺿﺎﻳﺮﻟا ﺔﺳرﺎﻤﳌا نأ ﺞﺘﻨﺘﺴﻧ ،ﻢﻴﻫﺎﻔﳌا ﻩﺬﳍ ﺎﻨﺿﺮﻋ لﻼﺧ ﻦﻣو ﺎﻳﺪﺴﺟ دﺮﻔﻟا ﺔﻴﻤﻨﺗ , ﺎﻳﺮﻜﻓ , ﺎﻴﻋﺎﻤﺘﺟا و ﺎﻴﺴﻔﻧ ... ﱁا .

(29)

1 -3 -ﺔﻴﺳرﺪﻤﻟا ﺔﺿﺎﻳﺮﻟاو ﺔﻴﻧﺪﺒﻟا ﺔﻴﺑﺮﺘﻟا ﻦﻴﺑ ﺔﻧرﺎﻘﻤﻟا : ﺮﻬﻈﺗ ﱂ ﺎ أ ﺚﻴﺣ ،ﺎﺻﻮﺼﺧ ﺮﺋاﺰﳉا ﰲ وأ ﺎﻣﻮﻤﻋ ﱂﺎﻌﻟا ﰲ ةﺄﺸﻨﻟا ﺔﺜﻳﺪﺣ ﱪﺘﻌﺗ ﺔﻴﺳرﺪﳌا ﺔﺿﺎﻳﺮﻟا نإ ﺎﻬﻴﻟإ ﻰﻌﺴﺗ ﱵﻟا فاﺪﻫﻷاو نﻮﻤﻀﳌا ﺚﻴﺣ ﻦﻣ ﺔﻴﻧﺪﺒﻟا ﺔﻴﺑﱰﻟا ﻦﻋ ﻒﻠﺘﲣ ﻲﻫو نﺮﻘﻟا اﺬﻫ ﺮﺧاوأ ﰲ ىﻮﺳ ﻴﻓو ﲔﻣﻮﻬﻔﳌا ﲔﺑ ﻞﻣﺎﻜﺗ ﻮﻫ ﺎﳕإو ﺎﺿرﺎﻌﺗ ﺲﻴﻟ فﻼﺘﺧﻻا اﺬﻫو ةﺪﺣاو ﻞﻛ ﲔﺤﻠﻄﺼﳌا ﻼﻛ فﺮﻌﻧ ﻲﻠﻳ ﺎﻤ : لرﺎﺷ فﺮﻌﻳ " : ﺔﻄﺳاﻮﺑ مﺪﺨﺘﺴﳌا طﺎﺸﻨﻟا ﻖﻳﺮﻃ ﻦﻋ ﻢﺘﻳ يﺬﻟا ﺔﻴﺑﱰﻟا ﻦﻣ ءﺰﳉا ﻚﻟذ ﺎ أ ﺔﻴﻧﺪﺒﻟا ﺔﻴﺑﱰﻟا ﻪﺗارﺪﻗ ﺾﻌﺑ ﻪﻴﻓ ﻲﻤﻨﺗ ﱵﻟا تﺎﻴﻛﻮﻠﺴﻟا ﺾﻌﺑ بﺎﺴﺘﻛا ﻪﻨﻋ ﺞﺘﻨﻳ يﺬﻟاو ﻢﺴﺠﻠﻟ ﻲﻛﺮﳊا زﺎﻬﳉا ". ىﲑﻓ ﺮﺸﺗﻮﻴﺑ ﺎﻣأ " : ذ ﻲﻫ ﺔﻴﻧﺪﺒﻟا ﺔﻴﺑﱰﻟا نأ فﺪﳍا نﻮﻜﻳ ﺚﻴﺣ ﺔﻣﺎﻌﻟا ﺔﻴﺑﱰﻟا ﻦﻣ ﻞﻣﺎﻜﺘﳌا ءﺰﳉا ﻚﻟ ﻔﻧﻻاو ﺔﻴﻠﻘﻌﻟاو ﺔﻴﻧﺪﺒﻟا ﺔﻴﺣﺎﻨﻟا ﻦﻣ ﻞﻣﺎﻜﺘﻣ ﻦﻃاﻮﻣ ﻦﻳﻮﻜﺗ ﻮﻫ ـ ﺔﺳرﺎﳑ ﻖﻳﺮﻃ ﻦﻋ ﻚﻟذو ﺔﻴﻋﺎﻤﺘﺟﻻاو ﺔﻴﻟﺎﻌ ﻪﺿﺮﻏ ﻖﻴﻘﺤﺘﻟ ﻩرﺎﻴﺘﺧاو ﺔﻴﻧﺪﺒﻟا تﺎﻃﺎﺸﻨﻟا ﻒﻠﺘﳐ . ) ،ﱐاﺮﻤﻋ 1996 تﺎﺤﻔﺼﻟا ، 11 -12 ( ىﲑﻓ ﺮﺗﻮﻓ ﺎﻣأ " : زﺎﻬﳉاو ﱐﺪﺒﻟا زﺎﻬﳉا ﺔﻳﻮﻘﺗ ﱃإ فﺪ ﱵﻟا ﺔﻣﺎﻌﻟا ﺔﻴﺑﱰﻟا ﻦﻣ ﻞﻣﺎﻜﻟا ءﺰﳉا ﻚﻠﺗ ﺎ أ ﻢﺴﳉا ﺔﺤﺻ ﻰﻠﻋ ﺔﻈﻓﺎﺤﻤﻠﻟ ةﲑﺒﻛ ﺔﻳﺎﻨﻋ ﻰﻄﻌﺗ ﺎ أ ىﺮﻧ ﺔﻴﺑﱰﻠﻟ ﻊﺳاﻮﻟا بﺎﺒﻟا ﻦﻣ ﺎﻧﺮﻈﻧ ﻮﻟ ﺚﻴﺣ ﻲﻠﻘﻌﻟا . ) ،ﺊﻃﺎﺸﻟا 1986 ﺔﺤﻔﺻ ، 22 ( ﺎﻬﺘﺳرﺎﳑ ﻦﻣ فﺪﳍاو ﺎﻬﺘﻴﳘأ ىﺪﻣ ﺮﺴﻔﻳ ﺢﺿاو ﻒﻳﺮﻌﺗ كﺎﻨﻫ ﺪﺟﻮﻳ ﻼﻓ ﺔﻴﺳرﺪﳌا ﺔﺿﺎﻳﺮﻠﻟ ﺔﺒﺴﻨﻟﺎﺑ ﺎﻣأ ﺰﺟﺎﺣ وأ ﺔﻴﺿﺎﻳر ﺔﻴﺒﻳرﺪﺗ ﺔﺼﺣ وأ ﺔﻴﻤﻴﻠﻌﺗ ةدﺎﻣ ﺎ أ ىﺮﻳ ﻦﻣ ﻢﻬﻨﻤﻓ ،ةﲑﺧﻷا ﻩﺬﻫ ﻒﻳﺮﻌﺘﻟ برﺎﻀﺗ كﺎﻨﻬﻓ ﺬﻴﻣﻼﺘﻟا فاﺮﳓﻻ قاو . جﺎﻣدإ يروﺮﻀﻟا ﻦﻣ ﺮﺜﻛأ ﺢﻴﺿﻮﺗ ﻞﺟأ ﻦﻣو ﰲو ﻦﻳﻮﻜﺘﻠﻟ ىﱪﻜﻟا تﺎﻃﺎﺸﻨﻟا ﻒﺻ ﰲ ﺔﻴﺳرﺪﳌا ﺔﺿﺎﻳﺮﻟا ﰲ ةرﻮﺼﳏ ﻰﻘﺒﺗ ﻻ ﱴﺣ ﺎﻬﺘﻴﳘأ ىﺪﻣو ﺔﻴﺳرﺪﳌا ﺔﺿﺎﻳﺮﻟا ﺢﻠﻄﺼﳌ ﺔﺒﺴﻨﻟﺎﺑ ﺔﻳؤﺮﻟا ﺢﻴﺿﻮﺗ ﺎﻧدرأ اﺬﻫ ﺎﻨﺜﲝ ﻞﺒﻘﺘﺴﳌا ﻦﻳﻮﻜﺗ ﺪﺼﻗ ﺐﻫاﻮﳌا ﻦﻋ ﻒﺸﻜﻟاو تاﺬﻟا تﺎﺒﺛاو ﺔﺴﻓﺎﻨﳌا ﻊﺑﺎﻃ ﺬﺧﺄﺗ ﺎﳕإو ﺔﻴﻧﺪﺒﻟا ﺔﻴﺑﱰﻟا ﺔﺼﺣ ﺮﻟا ىﻮﺘﺴﻣ ﻊﻓرو ﺔﺿﺎﻳ .

Références

Documents relatifs

ﺔﻴﻨﻴﺩﻝﺍ ﻭ ﺔﻴﻘﻠﺨﻝﺍ ﺫﺎﺘﺴﻷﺍ ﻡﻴﻗ ﺕﻨﺎﻜ ﺎﻤﻠﻜ ﻪﻨﺍ ﺔﺴﺍﺭﺩﻝﺍ ﺞﺌﺎﺘﻨ لﻼﺨ ﻥﻤ ﺎﻨﻝ ﻥﻴﺒﺘ ﺙﻴﺤ ، ﺔﻴﻨﺍﻭﺩﻌﻝﺍ ﺔﺠﺭﺩ ﻭ ﺫﺎﺘﺴﻷﺍ ﺎﻬﺒ ﻰﻠﺤﺘﻴ ﻲﺘﻝﺍ ﺕﺎﺠﺭﺩ ﺕﻠﻗ ﺎﻤﻠﻜ ﺔﻌﻔﺘﺭﻤ ﺔﻴﻀﺎﻴﺭﻝﺍ

In this case, we look at a Poisson model for the total number of daily items, i.e., the two states correspond to different phases in the global behaviour of the feed, characterised

For various round-scribed and rectangular-milled profiles used by industry, determine the profile factor by relating the effective thermal resistance of the log walls

La meilleure façon de lutter contre cette situation pour les autres nations serait d'adopter aussi le tabac comme produit d'échange, mais le principal obstacle à ce plan réside

Au final, l'ensemble de ces résultats, montre que la photocatalyse hétérogène en présence de CaD800 est une technique efficace pour la dégradation des polluants organiques

Encouraged by Hu’s results, we report a benchmark of ground spin state calculation for iron(I) mononuclear complexes using OPBE exchange-correlation functional, which combines the

ةكراشملا صرف رفوت ميلعتلاو ةيبرتلا ةرازو اهيلع فرشت يتلا سرادملا يف ةبسانملاو .حاجنب ةيضايرلا ةيبرتلا سورد يف ذيملاتلل ةيباجيلإا شم ةساردلا ةلك ىلع رثؤت

FIGURE 6 | Sugars, proteins, and total matter (g/L) solubilized during enzymatic treatment of the destarched wheat bran by Rovabio ® (A) and xylanase C (B).. Operating

General results on integrability of Lie algebroids imply the ex- istence of a minimal Lie groupoid with Lie algebroid tM (see e.g. This Lie groupoid is the tangent groupoid T

The current article provides a general outline of various factors that hamper the demonstration of causal long-term nutritional effects on cognition by RCTs and advocates the

We present three results of Sébastien Gouëzel’s: the local limit theorem for random walks on hyperbolic groups, a multiplicative ergodic theorem for non-expansive mappings (joint

Cette transformation institutionnelle de la société du travail ne signifie pas pour autant qu’un marché du travail a été créé à Cuba, mais que l’État a redoublé

We use annual data on real per-capita consumption C t and estimates of x b k ,t correspond- ing to the filtration imposed by the observed history of growth of real consumption and

Dans une représentation sous forme de réseau, la coprésence de deux mots-clés dans le même article va se traduire par l’existence d’un lien physique entre les deux sommets

Pour illustrer cette variabilité, nous proposons deux variantes correspondant aux deux processus ayant cours dans les deux principaux types d’institutions

Simon Munier, Xavier Litrico, Gilles Belaud. LINEAR APPROXIMATION OF OPEN-CHANNEL FLOW ROUTING WITH BACKWATER EFFECT. 32nd Congress of the International Association of

ﺐﺗاﺮﻣ لوأ ﻮﻫ مﺎـﻘﺘﻧﻻا ﺐﺣ نأ ﻲﻨﺗدﺮﺟ اذإ ﻦﻣ كﺮﺗﺎـﻓ حﺎﺠﻨﻟا ﻲﻟ ﺔﻤﻌﻧ ﻲﻟ كﺮﺗأ ﺔﺤﺼﻟا ﻦﻣ ﻲﻨﺗدﺮﺟ اذإ راﺬﺘﻋﻻا ﺔﻋﺎﺠﺷ ﻲﻨﻄﻋأ ‘ ﻲﻟإ سﺎﻨﻟا ءﺎﺳأ اذإ و

L’archive ouverte pluridisciplinaire HAL, est destinée au dépôt et à la diffusion de documents scientifiques de niveau recherche, publiés ou non, émanant des

Consequently, before the appearance of shocks, the stochastic energy-volume conserving dynamics has a hyperbolic system of two conservation laws as a hydrodynamic limit (see

Gene Ontology (GO) analysis in the PANTHER database was applied for an interpretation of the biological processes that are represented by the genes showing a higher

We present results on structural, dynamic and thermodynamic properties, such as hydration complexes of ions, H-bonding network, modification of water dynamics with respect to bulk,

Namely, if these equilibria were maps almost minimizing the empirical distortion criterion they will converge, as the number of observations increases, to the minimum of the