تطبيق وتفسير المعاهدات الدولية في القضاء الوطني

12  Download (0)

Full text

(1)133. . 2012  9

(2)  14  ‫ א

(3) אא‬  . 

(4) 

(5)  

(6)

(7) 

(8)   .  …çjéÙç×qK  

(9) ‫אא

(10) א‬ ‫ אא‬ . . 

(11)     !. .12,3 43 ) 56 7  '.%& /0 ," # $%& '(& ) *+, 8+& '9$: ;0 </ = > :6 ?@ "#$, / A G BC D. )  ',3E " F3 / 4 Résume : Le juge national a pour fonction d’appliquer la législation national sur tout le territoire sans réserve, tandis que les traites internationales leurs applications et interprétations le juge national doit impérativement coordonne les textes et procédures nationaux et internationaux.. íÚ‚ÏÚ N2HO/ P 123 '% Q 4H .($‫ﺑ‬0 *% $.J/ K L@ </  K

(12) H (M3 *@

(13) R% </ *S "/TU VW/ X $Y '% Q 5D. ZW[ ,4/ \ , 

(14) ',3E 4/$ ) K

(15) 2 5D. ]7 ^ _2& / ,  5D. G^ ?@ c 2& 4`+/ a / b2; K

(16) %/ <

(17) / ) 4: 0 ) *+,  d0 @ 8+  ! A .12,3 43 ) 56 7  '.%& /0 ," # $%& '(& '.%& e, ‫ﻟ‬B2/ J3 ;0 </ = > :6 ?@ " "#$, / @ @ ‰ìnî‘@ÞìÜu@N…@@ìÛa@õbšÔÛa@¿@òîÛë†Ûa@pa†çbȽa@Ðmë@Õîjİm.

(18) 2012  9

(19)  14  ‫ א

(20) אא‬. 134. 3 \ *42 .e[ b: '9$:g h; </ ?@ _2&  6E c% D@0 Z/ ,  % Q $Y ) F D. / i j ,^ F. 0  *& ) ,k\l ; ) '.%& 8+ 12,3 ) "m+@ G6g D. *S ) ^  Ti Ùæù]ovf¹] íéÖæ‚Ö]l]‚â^ù]ƒ^ËßÖíé×}]‚Ö]l]ð]†qý] * .6m K6 n ?@ _2& K.%& e,  o% VTC3 G.Q VTC3 < 4 + ,3 _$@0 

(21) ,  q+3 r; 4 sWE 0 K.%&  +

(22) $p  o% ,3 E. = K.%& ;0 2] ?@

(23) Z Q3 6m </ E * ,@

(24) K1@> 5DY <\ E D, 2 8+@ </  '.%& $ > ,1?@

(25) $ Y u& 2 v0 ]w ?@

(26) Z Q3 * .6mx 3 0 9 yH0 .0 c </ % dD '2 c *+, 0& /T; s ,  '.%& '.%& 5D. <H ) 8+@E ;m . % Q 2 7 , $\  . 7 ~D ,2 zM K

(27) H $J 3 {| </ D. % , '% Q3 * 2 < K6

(28) m ,?@ " </ 9: .6 K.%& 8+ ?@ 9W G 

(29) K.%/ 4\J m+ v y 5 ) '% Q <H ~€ ) 3 0 b 

(30) '.%/ * 0 @

(31) ‚S 9H 8+ * '2 '2HO&

(32) $7ƒ <\ YL@ </ \H$ X .6 D. <  ,† ; ) ,4 43 ^ 4 „Lg 47$%/ 4 0 <\ E

(33) $7> ,4.] 0 9W 7  '.%& Fa s7 9$:g YL@ ]  O2/ *\w3  *& ) < ,4m+ 492/ G3~e < 3T&  N/ d6H y]& _B36 e " "/168 K

(34) z ) F 1996 2 d$|ˆ 6H. 169 K

(35) z ) F ," 4 + L7 , ,3 0 ,Š,3 0 K.%/ 6H

(36) ‰ìnî‘@ÞìÜu@N…@@ìÛa@õbšÔÛa@¿@òîÛë†Ûa@pa†çbȽa@Ðmë@Õîjİm.

(37) 135. . 2012  9

(38)  14  ‫ א

(39) אא‬. D. , ,d6H

(40) 1† \J3 0 % Q3 + 0 d6H y]& _B36 e ": y]\ 0 c+ < D. L@ </"y]& 6$ </ 9 5$‫ﺛ‬0 F H$\S  ',3E *@3 '

(41) >  6 Fw, ` d6H 6+3  '

(42) > 0 Ž;L 6H *;$& A %3 , + </ .6m = 9] $S sS , / ‚S 13H A )  ',3E P.

(43) 1996 6H

(44) *‘ ) D, H|$ H$& H 64\ˆ y|6 ’$ G~e q# 6%/

(45) : * zM 4 7 0 b ',3 “. 0 6H </131 K

(46) z 'S0 P ',3E E " 0 9W _$ " , 64\ˆ y|6 4 Š

(47) + 0 L@3 % E D. , 64\ˆ y|6 +3 0 zM 7/ %S ? b G4”7 '9$: ‫ﻟ‬B2/ . s D, 2 0 % Q 2 'm+@ ) \ \– ‚W 7 ,K.%&  6 m VTC X

(48) 6> 9W 0 sS c/$]& 23 K.%/ 0 \ \– 9W $H"" B 1999/826 .6$ )  $/> Kw& ' E /; \Y 

(49) 6> \& c K

(50) %& < 6, 4 /> yp 7/ </ E m— /% c

(51) 6> Š; y€ 1955 4/;0 D, , E e ,KD7 3 ~e 6H </ 33 K

(52) z 

(53) H D, Z#/ 4/;0 ZW d6H

(54) 6+ 0

(55) \H$ K $ˆ ) .Q G5 : 1† vx7 K6SD& K.%& 7 ˜ /> yp 0 h; Uš + <\W r; 6H * % b 9W A/ X

(56) 6> ", ,.Q › 63 </  '.%& D,3 F 6 m 0 Q 9,SE 3  '9$:g ) 1@B3

(57) K/  N/  ,3 ~e G % Q 2 ’$ </ q+3 r; 6m K6 n 9W k$, dD D. < ! „/ > ,: H ] =   '.%& @ @ ‰ìnî‘@ÞìÜu@N…@@ìÛa@õbšÔÛa@¿@òîÛë†Ûa@pa†çbȽa@Ðmë@Õîjİm.

(58) 2012  9

(59)  14  ‫ א

(60) אא‬. 136. E h; ,  N/ 4|, %  O2/ 3  8+ 3 \ . </ ,@

(61) 4 œ ?@

(62) 

(63) : % ];E Y <\ K6j d

(64) , & H % 4 +

(65) $]\  '.%& D,3 0 G8+ 5D. D,3 @

(66) '2HO&

(67) $7> K2& DS ,  O2& ,?@ _2& 4 ”7 '.%& Q K6 n VTC3  o% /0. 3 ^ ,@

(68) '2HO& *S '2

(69) $7> L 9$:g D. </ ’Y 8+ </ 1l E 51† 0 9$:g D. < , .6jž b3$3 9EO. ]; {4& D. {4 ,›GGG 0 w 0 7#g 9H  P 3  Q D/ YGGGG',3E '.%&" "/ 55 K

(70) z ) 1958 6H

(71) ) Ÿ$, „Q&. 0": 2$, o \– ‚W ~e SB3 ," c </ r\H0 K G6" 43 Sw& b j </ K Y 2$7 ) K6C& '.%& ’$ </ '.%& 8+ | % \H$ K $ˆ ) Q V. 9$:g DP '2 *€ 0 $@B3 \% ; <\7 , ! †6 @

(72) .D,3 $@O ^ 4/4/

(73) B3 8+ 5D. 3 </ KW Z\ G'.%& 5D. 4%/ ‚/$‫ﺑ‬0  0  5¡ \H6 D, ; Y@

(74) r; 4 +

(75) $]\ ,3 * '.%& Q VTC3 ˜ _$@0 

(76) “. : F "/132 K

(77) z ) d$|ˆ 6H7 @ '2 // 3 ) 4 8+& V Q b2; 64\ˆ y|6 4 Š

(78) + '.%&" 0 › 63

(79) U ˜ „Q& 0 F D. L@ </ Ž;L&"  \23 6H. 0 E , |W 2 4:/ ) // 8+ 5D. "7 q+3 %/ K/ 4 

(80) +& % ,3 ¢0 $J ":? / 6$ d$|ˆ d6H y]& \2 H 6H £\ b23  ) 63 .Q G7"›GGG |W '4ˆ /0 P „6D 0 d$|: </ *S [ ,c </ 4L  '.%& Q K r3 ˜  o% ) '% Q sS ‰ìnî‘@ÞìÜu@N…@@ìÛa@õbšÔÛa@¿@òîÛë†Ûa@pa†çbȽa@Ðmë@Õîjİm.

(81) 137. . 2012  9

(82)  14  ‫ א

(83) אא‬. E h; %

(84) $7> 4:/ ) K.%& e, c ‚$7 7 ¥ H  5D. </  '2HO/ '2 // q+3 ,.Q › 63 </ E Y // 3 GP 4\ › 63 ; Y@

(85) 4 +

(86) $]\ '.%& 9W 

(87) “. 1@> ) \w& ‚W 6g D. ) ,$@ž 9$: d0 0 .Q = :;

(88) 

(89) D, s‫ﻟ‬0 64¦ </ 4 + HH> ' $` 2g Š` 6 > ˜ Xz> „Q& ,8 64\ˆ 5DY %# L\/ 9: ‚wm0 6, {3 " %3 ^6, </ 9: .M s  '.%& Q VTC d0 = U E h; D, ; Y@

(90) % K/ Xz> b%C ': ; ; {3 0 4\ E '.%& o% “. < ,"% ‚S s4/ ?@

(91) 9$: q+3 m@ @

(92) '9$: e[ E D, ; Y@

(93) % K/ '/ % \w& ‚%# '.%& </ c c3. c $, \ ,?@

(94) . 4% '.%&" B 1829 H ) ‚W h; ~D 6%/ $/> 6, A 0/ $/> Kw& ' E ) GGG% Q3 L\ ‚2 c

(95) c ) 2/ .6 b

(96) L . '.%& B <% 6H7 ,Z#.

(97) % , % Q3 8+ </ K2/

(98)  47 3 ;> *S / d0 , lm F †m d3 / < ,„Q& </ *@3 D, 2 = "]3 K.%& 7 ,c%/ *\% K.%& ’$0 </ ’$ *S 5D. D. ,% D,3 b: % Q 2 , |W 2 = y  " 0 ` D. </ {2 G9"Sw& H 43 ”7 ` :©  $7 0 b ?@ X J ) K/ ,+  '.%& @ 4\J 0 *@

(99) 4m+ K.%& ’$0 * K.%& 8+ L@ </ %

(100) $7> '/ Š; «# * E "x7 y% ‚j K/  K.%& 0 <\ . </ L @ @ ‰ìnî‘@ÞìÜu@N…@@ìÛa@õbšÔÛa@¿@òîÛë†Ûa@pa†çbȽa@Ðmë@Õîjİm.

(101) 2012  9

(102)  14  ‫ א

(103) אא‬. 138. 9W $‫ﺛ‬B ~D , +u& 2 ’$ </ % Q3 F 6 + E 3 0 <\ X F 6 + E  '.%& 3 "\ E "7 ,A& DP <2 +u& '4ˆ # j  '/E L@g O2/ 3 ,Q 0 G O2/ d0 ! 4\ |W 2 y Q 8+ VêÞ^nÖ]ovf¹] êÞçÞ^ÏÖ]݆(]»íéÖæ‚Ö]l]‚â^ù]íÞ^ÓÚ </ @

(104) '9$: e[ 9H @

(105) %,& 6H K.%& q+3 /% 6E c% 8+ 5D. D@B 0 $W/ ! 7 ,v 0 ~e *:0. 7 " , %& % 8uƒ & ?@ Z Q <\# </ v0 ¬H0 ) ~e D@B 0 ! X $Y ) %/ 3$/ Y  '.%& 8+  7 " ,?@ F ^ F c k6%3 / m@ , 2` 0 4%¡ 4\7 , X $Y )  8+ 5D. b3$3 ) A[. 7 s4 k6%3 ; ) ,"2, 6H \23 /S 8+ </ 3$/ 6

(106) + dY 6H ~e / , 6H 8+  > " ^ F r

(107) 0 3$/ )  K.%& *%¡  </ % “. ,"/ 94 K

(108) z ) 1983 H ) 1996 2 d$|ˆ 6H 4/ , 8+  %3 6H </ </ “. ,"/ 55K

(109) z ) 1958 2 Ÿ$, 6H ~DS ,$SD 2 132 K

(110) z %3 @ 8+ _ 23  '.%& 8+ ‚%:  ˜ _$@0 

(111) ,"/151 K

(112) z ) 19716H

(113) ) ­H> D. ‚]4  </ ®/ ‚,S „#& D. < ‚H X 4/$. ) 8+ 5DY %/ / q€ G"/ 33 K

(114) z ) X

(115) 6> 6H 4/ ”7 8+ 5DP 4/ 8+ %/ / 47 q€  ,u& 'E` 5D. L@ </ D@B 0 43 " ! x7 ,X 4/$. ) P 3  : © c; 6E c% ) 4& k$% ˜ 1@> D. 0 0 6H \23 '.%& ‚S e * ‰ìnî‘@ÞìÜu@N…@@ìÛa@õbšÔÛa@¿@òîÛë†Ûa@pa†çbȽa@Ðmë@Õîjİm.

(116) 139. . 2012  9

(117)  14  ‫ א

(118) אא‬. , ; 5D. </ d0 " y ! ` 5D. ,7 X $Y *S $73 </ _$w 0 " s ,

(119) ~D q\2 ]& S r/ 43 "7 G”7 .e, @ V Q X $Y )  '.%\ %/ / „Q& q/ e /0 * 5D.  V Q $73 </ SB ! ` 5D. ,7 , 8+ c 4 k6%3

(120) : </ w Z/ ?@ _2& 8+ ,*C& D. (g 6H = Z:$ k6%3 “. 0 Ž;E e , @ 7 " 0": ? s 1975/05/24 ) 6

(121) + 4\; ) 2$, o \– ‚W ~D ‚%# v0 e ,  %3 K Y 1957/03/25 K.%/ 7 6H </ 55 K

(122) z "7 m+— 5D. b2 ,9W>  J < L2/ ; /J  " 0 sS , 5D. / K/ "‫ﺗ‬BC 0 dD X J 3 b K.%& </ 95 K

(123) z 0 '6$ s; ’°HE \– ‚m0 7 ~e ,4\S– D. 0 †6 “6sˆ 3 % ,_ %  : . 2. 3 *W, S Ÿ$,  yp 0 sS ,10 K.%& ;E A& D. < " 0 E ," 2  '.%& Z/ "#6%3 ; ) ?@ G @ c  '.%& 0 "/;0 ' $H ^ 4% </11 K

(124) z ;0 3 " 0 % \w& ‚W 7 $|ˆ ) /0 8— ^ 4% ;0 DS , 7 s:E

(125) +E Š` 8— 97 < 5]

(126) $]& 2 d0 <]H ‚W76 h; , H2 & Š` 407K

(127) z </± & '9$:g 8+ </ *S 0 </ †$ ,d%3 5$Sx ` KW  ²615= 597K

(128) z </± |ˆ '9$:g ²412= % \w& </ l3 D. , 

(129) </ " /

(130) H < & †6 *:0 </ X G11?@   ',3E ;> ?@ 9W 7  K.%\ 3$& y, ‚w/  . @ @ ‰ìnî‘@ÞìÜu@N…@@ìÛa@õbšÔÛa@¿@òîÛë†Ûa@pa†çbȽa@Ðmë@Õîjİm.

(131) 2012  9

(132)  14  ‫ א

(133) אא‬. 140. D. S 9H s4#6%3 ; ) ?@ ­2; K.%& 0 / 6$ 6g D. ) ,  K.%&

(134)   % 0 * 6m ?@ Fu # d62/ E </ 7$& _ ) $/> % \w& ‚W 7 %3 '.%& 7 $/> 6H </ 06 K

(135) s ": " B E. r 3 Kw& ' E c 6H Z/ b: = : Kw& ' E 2 G13" c Z¦ Š7 . ,4/ 56 m S e K.%& Z/ k6%&  3 $ $3 9W <\ sS */ 4/ K.%& 0 ®/ ) % 6H \w& '6$ h; ,4 ;E 4\; 6m 7"2 ›2 ;L":^ 0& 4 h;  </ E .$ l3 ;B ?@

(136) 6 m 7  '.%\ 2":? s G" 3$/ 43$/ ( ¡ E 13H \ Y ‚2 '.%& > ~e ," 6H

(137) : Š$ „3 b  0 K.%& q/ k6% D. ( ] 47 GK.%& Z/ ,/ "%¡ $ W/† S e ;L ¥, 0 * , ) „Q& K

(138) 6 w# E

(139) “. ‚S e ;L q:$ E * K.%& „#/  „#/ / „Q& K

(140) 6 SB3 K.%& G/€ c/. B ~e 2 ›2 ;L K 3 9W rw 0 <\ * G14;E 6 m 4 $jO E j </ m@ K.%& M%  '.%\  0 r0 56H

(141) ) XHE „Q& 0 Ž;L& G²6H </ 96 K

(142) z±;E ?@

(143) X F c 4 k6%3 “. S r; VoÖ^nÖ]ovf¹] íéÖæ‚Ö]l]‚â^ù]+ŠËi»./çÖ]ê•^ÏÖ]…æ 9W 2 |C Z#& </  '.%& 12,3 „#/. </ 5M% S 17 ,?@

(144) d6H

(145) F ^

(146) F c k6%3 ; ) m@ ) Ÿ$, 9W $H , 9W 8+@ _%3 K

(147) 2 s0 ‰ìnî‘@ÞìÜu@N…@@ìÛa@õbšÔÛa@¿@òîÛë†Ûa@pa†çbȽa@Ðmë@Õîjİm.

(148) 141. . 2012  9

(149)  14  ‫ א

(150) אא‬. s0 </ L\ M%3 v> ,'.%& 6H

(151) _/ ) $J "m+@ % "/;0 ³ .6 4 K6

(152) m H/ *|2& ) /` 2 +/ d0 ,K

(153) 2 '.%& 5D. ;> 9W 3

(154) U E 0& D. 0 E ^ FuC $ $3 0 :0 

(155) ` ~e b3$3 V P %& *|2& ) $J G15  2$7 O2/  '.%\ > q/ h ` ^ *\% 9W. SB3 .13H

(156) ) 4\W3  h; sS , @ % Q K ­2; c (& . $; A/ </ $a ! *% DP ,q š *C 47 & 5D. ,  ) j 0 % dD 6H K

(157) 2 s0 </ M%3 '.%& Gd6H F #6%/ 0 / ‚S 9H  K.%& F 47 ^  '.%\ W/l 8+ 12, _+ E .9W S 

(158) “. A& D. M% < ,6M/

(159) '(& ) *+, ) *%3 A& D. M% E /` 7 "/ '2 c *+, 0& ZW[ K

(160) 2 s0 </ 12, \ Z:$3 A& D. 0 E ,.1†

(161) ~D +u& . :6— K6( $ < !z $ ) Ÿ$, 9W 0 E ,  8+ 12, 9W qm0 = ," %23 ~3 |W 12, 6 ) *@ Z#& c Š$, S G 9W = \4& 5D. q/ = 1@> ) $H 0 '.%& c $, 1 %/ K «T Ÿ$, 9W S A& D. * Š$,3

(162) % Sw& ‚7 ,56 < $[ ~3 |W 12, ZW[ '.%/ /0 , 9W 12, 6 ) *@3 E % '.%/ '.%& </ 1 > 

(163) ‚2 $, 5D. ,.12, Fa "7 8— G16%/ 8— % %3 /;0 <\W3 h ` ®% )  8+ 12, 9W 8+@ ‚W7 2$, o \– /0 E 9W 7 .1† /0 , m— q+& %3 (& ‚S e  '.%& @ @ ‰ìnî‘@ÞìÜu@N…@@ìÛa@õbšÔÛa@¿@òîÛë†Ûa@pa†çbȽa@Ðmë@Õîjİm.

(164) 2012  9

(165)  14  ‫ א

(166) אא‬. 142. G :6— $ ( i D, 2 8+@E ,.12, Fa :© c; c "7 '/ 6%/ 2$, o \– ‚%# 1952 H ) %3 *|2/ = 1C K.%& 12,3 S e 2$, Sw& 8+@ * H/ '+` 6w X J %& ~S ^ % J .12, D, 2 F[ ,­$` %& ~3

(167) ` H6 c/$]& 23 GP Sw& 3 D,3 c „(3 2ˆ %& '.%& 12, Sw& 8+@ * G17 + , 

(168) > & :> ;> $J K

(169) x  yp h; A& D. < Z:$3 Ÿ$, 9W 0 E " 6

(170) + ` L@ </ D. ," k$%3  8+ *S ¥, qm0 6C& 9l _

(171) ‚%76 < $:4& s% K2/ 3 %¦ ": 1990/06/29 ) % 1986/03/14 ) *7 s:E OC $ ( @ $ ( < 6

(172) + <\W3 6C& D. 0 6 ,2$7 ) c $|ˆ $ / A‘3 %& ´

(173) & L ~DS 1985 27 $|ˆ 2$7 c /M& K.%& A[ m+ dD F 9l = y]& r4 ,1962 H < c ^z d

(174) +E % ,‚O/ *\ q ®3 %/ H6 *\% ) c†$ ­L +; K6 n <\W3 <\W3 ˜ s4 /M& ',3E B £ sSG< c /M& ',3E A@ " >

(175) N "/ ‚S <& / q ®3 q/ 4W76 ) 4; </ 2$, K6

(176) g Z\ ; d0 J </ < ,2& ® ,> 6 %& <% o7$ £ DS ,% J ;0 0 2HB3 ~e ,Ÿ$,  H18 <H

(177) </ . ?|% Z\] '® * K : /;0 ZW3 ˜ v> w|E % 'e ‚2 bˆ D. ) 6C& G18sH 12,3 < c K

(178) %& ',3E 12,3 ,3 ¬H0  '.% *S 12, ! 6g D. ) ,4/ 33 = 31 </

(179) & m@  '.%& %& 1969 2 7 ‰ìnî‘@ÞìÜu@N…@@ìÛa@õbšÔÛa@¿@òîÛë†Ûa@pa†çbȽa@Ðmë@Õîjİm.

(180) 143. . 2012  9

(181)  14  ‫ א

(182) אא‬. q+\ $/> %3 e % ^  ¬H0 12,3  ! F S e @ 8+ ¬H0 ¥, ," L Y *|2/ 2$, o \– ‚W 6g D. ) @

(183) *|2/ q+/ 2 V  ‚ 2$7 7 A r%& K6

(184) : ; ) " B kT7 “.": B * BC 7H67 K.%/ ‚S z "7 D. ,Ÿ$, F ) K.%& 19GŸ$, ) 7$%/ . sS K6% 5D. 47 b]7 ,* Rl

(185) +&

(186) i ˜.  ',3E 8+ ;0 12,3 „#& Q ˜ d$|ˆ „Q&. 8+@E ‚w/ H$& </ \p " ‚#$%3 " E ,$|ˆ 4 Š

(187) +3 ! 8+ 5D. 12,3 ) 6

(188) d0 9

(189) , :6— $ ( $ < /w : ? / $SD H$& 5D. </ , 6 m * ,543/776 ‚i 1977/03/01 ) 6m „#& D. ; S H$/ 0 ® ! 6

(190) 7 ,4\i 8+ d0 12, ‫ﻟ‬B2& < ˜ H$& D. G12, Š$ d0 " 0

(191) k\† " " 0 0 w# F S _/ A3 '.%& B :6— K6( F[": "/ 09 K

(192) z ) X F D. 9]7 .; Nm+@ c </ " 0 sS ,  ' 2 'ES3 M ',3E :> '/` _ * B D. ¢B3 3 0 %& '6( d06 D@0 % Sw& /0 8+ 5D. * B ^3 0 Y U |W '4ˆ 'sJ& q# ˜ F D. 0 sS ,12,3 * B3 q+/ *\%H " 0 Ž;L& ," 1+/

(193) U ˜ sS , %& '6( :6— K6( </ & 12, / _/ ) µ6O& 249/79 H$/ 6m j ,_$@>  ’$ </ "W76 ; ) 12, D. qm0 _$@> '6( d06 0 sS ,* B3 12,3 q+/ *\%H 7 1979/12/02 1984/07/14) µ6O& 165/48 H$& </11K

(194) z F 9: 6g y, ) ,d6CH 11K

(195) z 'S0 ,  '.%& 12, Fu& . :6— $ ( 'M h; ) ! 6

(196) $SD3 ˜ 1990/11/10 ) µ6O& 359/90 ¶|$ H$& </ ~DS @ @ ‰ìnî‘@ÞìÜu@N…@@ìÛa@õbšÔÛa@¿@òîÛë†Ûa@pa†çbȽa@Ðmë@Õîjİm.

(197) 2012  9

(198)  14  ‫ א

(199) אא‬. 144. G; Fu& . :6— $ ( 0 {2 ^ ,/€  '.%& 12,3  d¥ E  o% ?@ 9W "/ dD 12, 0 Ž;L& Z3  5. 0 †6 ,8— 512, / ’$ *7 ,K.%& ) _$@> ’$> G^  </ K\2& 12, Š$ y, P 3  8+ 12,3 3 \4/ ! 3 Z ?@ _2&  ;0 8+ K

(200) – '9$: 7 D. "

(201) ~e $jO

(202) ,K.%& ) ’$>  5DY %& % 8u> 3 GK1@> 5DY  '/E ) V2Ú]ç(]{ 658 ,2003 ®/ $% W4 6

(203) : 2g Š; p )  ®/ '/ e, :d ? .$ .1 838 ,2003®/ $% W4 6

(204) ,?@ J )  '.%& e, : ·0 1— ‫ﺑ‬0 .2 ,2009®/ %/ˆ $, 6

(205) ,  '.%& 12,3 3 ) 9W 6

(206) :d6s2& ( ‫ﺑ‬0 $ .3 708 628 ,2007 Z ( Q 62: ,$|ˆ2 % ,d6

(207) g ) : : ’# 6s .4 748: 2 Z:$& y, .5 488 ,2000 ®/ %/ˆ '& 6

(208) , ®& Sw& /0 ^  3 :6ˆ %H .6 898 2 Z:$& : 1— ‫ﺑ‬0 .7 78¸688 ,2 Z:$& : d6s2& ( $ .8 01

(209) % ,|j 2 ,% \w& '6C/ ,$|ˆ |W ]& 2002¸11¸11 › 6 6

(210) m ; .9 2018 ,2003 H 2468 ,2006 ,®/ b 6

(211) ,|ˆ 9W /0  '.%& :$S % ·0 .10 938 ,2 Z:$& : d6s2& ( ‫ﺑ‬0 $ .11 6088 ,1955®/ K$. %/: Š` S ,56S

(212) H6 ,K

(213) 2 s0 $J : $ 

(214) $ H «, .12 1588 ,2 Z:$& :6ˆ %H .13 1108 ,2 Z:$& :d6s2& ( ‫ﺑ‬0 $ .14 ,®/ ,%/ˆ $, 6

(215) ,  '.%& 12, d6

(216) g ! 8+@ _/ :”H 

(217) O7 \– .15 G155 8 G1778 ,2 Z:$& :6ˆ %H G16 G1818 2 Z:$& G17 G130 8 2 Z:$& ,d6s2& ( ‫ﺑ‬0 $ G18 G16 8 2 Z;$& ,”H 

(218) O7 \– G19 ‰ìnî‘@ÞìÜu@N…@@ìÛa@õbšÔÛa@¿@òîÛë†Ûa@pa†çbȽa@Ðmë@Õîjİm.

(219)

Figure

Updating...

References

Related subjects :