• Aucun résultat trouvé

Het huis staat in brand, bel het crisiscentrum! Er moet dringend een Nationaal Crisiscentrum voor Klimaat opgericht worden

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Partager "Het huis staat in brand, bel het crisiscentrum! Er moet dringend een Nationaal Crisiscentrum voor Klimaat opgericht worden"

Copied!
3
0
0
En savoir plus ( Page)

Texte intégral

(1)

Oprichting van een Nationaal Centrum voor Klimaatcrisis et al. in 2020.

Half januari 2020 publiceerde de overheid de nieuwe cijfers over de uitstoot van broeikasgassen door België (www.klimaat.be). Hieruit blijkt dat de dalende trend die sedert 2004 werd ingezet, tien jaar later is gestopt. Dit betekent dat we de doelstelling van -20 % in 2020 t.o.v. 1990 onmogelijk kunnen halen.

De Europese Unie als geheel doet het beter (-23 % in 2020 t.o.v. 1990), maar om de doelstelling van - 40 % te halen tegen 2030 en deze van -80 % tot -95 % tegen 2050, zullen nog zware inspanningen nodig zijn. En wereldwijd blijft de uitstoot van broeikasgassen stijgen …

Het hoeft dan ook geen verwondering te wekken dat wetenschappers hun jargon hebben gewijzigd.

Waar ze tot voor enkele jaren over ‘klimaatverandering’ spraken, wordt nu steevast gesproken over een ‘klimaatcrisis’. Ook de term ‘klimaatnoodtoestand’ wordt vaker gehanteerd. De Club of Rome heeft eind 2018 een ‘Climate Emergency Plan’ gepubliceerd met o.a. een reeks maatregelen die in 2020 moeten zijn uitgevoerd.1 Het Europees parlement heeft op haar beurt op 28 november 2019 een resolutie aangenomen “over de noodsituatie op het gebied van klimaat en milieu”.2

* * * * *

Als we de wetenschappelijke rapporten van het Intergovernmental Panel on Climate Change erbij nemen, dan weten we dat de situatie ernstig is.3 De internationale onderhandelaars binnen het klimaatverdrag, dit zijn vertegenwoordigers van zowat alle landen in de wereld, hebben trouwens over de jaren heen moeten vaststellen dat de gevolgen van klimaatverandering meer en meer een bedreiging vormen voor de mensheid. Omdat de klimaatcrisis zich verder zet, wordt ook in onderhandelingen anders over de aanpak gesproken dan dertig jaar geleden:

• tot midden de jaren ’90 hadden we het bijna enkel over de vermindering van de uitstoot van broeikasgassen (‘mitigation’);

• tien jaar later vonden we het zich aanpassen aan de gevolgen van klimaatverandering (‘adaptation’) even belangrijk: internationale organisaties zoals het Rode Kruis en Oxfam getuigden immers toen al over de effecten op de armste mensen in de wereld;

• nog eens tien jaar later werd in het Akkoord van Parijs (2015) een derde categorie toegevoegd:

‘loss and damage’; grote verzekeringsmaatschappijen signaleerden dat de kosten (lees: de uitbetalingen) voor het verlies en de schade veroorzaakt door de gevolgen van klimaatverandering sterk stijgen.

Welke categorie zullen we in 2025 toevoegen?

* * * * *

We zouden dus kunnen verwachten dat de overheden op elk niveau (van lokaal tot internationaal) de situatie ernstig nemen (cf. ‘klimaatcrisis’, ‘klimaatnoodtoestand’), dat de beleidsverantwoordelijken reageren zoals bij andere crisissen. Denk hierbij aan een natuurramp, een ramp in de chemische industrie of in een kerncentrale, de terreurdreiging, een cyberaanval … noem maar op. We hebben voor dergelijke crisissen in ons land trouwens het Nationaal Crisiscentrum (www.crisiscentrum.be).

Op de website kunnen we onder de hoofding ‘Risicocyclus’ het volgende lezen: “Wanneer gesproken wordt over risico’s, wordt vaak verwezen naar crisismanagement. Op dat moment is het mogelijk al te

1 Zie https://www.clubofrome.org/wp-content/uploads/2019/04/COR_Climate-Emergency-Plan-.pdf.

2 Zie https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2019-0078_NL.html.

3 Zie www.ipcc.ch.

(2)

laat. Het is daarom belangrijk om de hele cyclus van risico’s te bekijken, en daarbij alle mogelijke partijen te betrekken. Vanuit een totaalvisie op risicobeheersing, moet men niet enkel oog hebben voor het crisisbeheer, maar ook voor preventieve en voorbereidende aspecten.” Er wordt ook aandacht besteed aan ‘Weerbaarheid’: “… dat is de kracht om als samenleving het hoofd te kunnen bieden aan een noodsituatie, ze te kunnen doorstaan en opnieuw te boven te komen.”

De gebruikte termen ‘klinken als muziek in de oren’ om de strijd tegen klimaatverandering aan te gaan:

“totaalvisie”, “preventieve en voorbereidende aspecten”, “alle mogelijke partijen betrekken”,

“crisismanagement”, “weerbaarheid” … Zet dat eens t.o.v. ‘mitigation’, ‘adaptation’ en ‘loss and damage’ …

Waar blijven de burgemeester van de Stad Brugge of de gouverneur van de Provincie West- Vlaanderen? Waarom wacht het Vlaamse Gewest met een adequate totaalvisie? Moet de federale regering niet meteen een crisiscentrum belasten met het beheer van de risicocyclus om de klimaatcrisis aan te pakken? Dringt België wel aan bij de Europese Unie om de inspanningen te coördineren over de grenzen heen?

* * * * *

Vooraleer dat klimaatontkenners of -sceptici moord en brand schreeuwen dat deze aanpak een

‘overkill’ zou zijn, laten we citeren wat Hans Bruyninckx, directeur van het Europees Milieu Agentschap, recent zei over klimaatmaatregelen: “Dat is bovendien niet enkel goed voor het klimaat, maar ook voor luchtkwaliteit, geluidspollutie, onze gezondheid, en de leefbaarheid van onze steden.”4 In het Engels noemen we dat de ‘co-benefits’ van een beleid gericht op het bannen van fossiele brandstoffen. Voeg daarbij economische argumenten zoals ‘de dreiging van de bevoorradingsonzekerheid’

(afhankelijkheid van buitenland verlagen, handelsbalans verbeteren, nood aan transportinfrastructuur verminderen …) en ‘het verbeteren van het concurrentievermogen’ (onafhankelijkheid van stijgende en fluctuerende prijs van fossiele brandstoffen, creatie werkgelegenheid, technologische innovatie …).

* * * * *

Merk op dat in 2019 de Club of Rome haar ‘Planetary emergency plan - Securing a New Deal for People, Nature and Climate’ heeft gepubliceerd.5 De uitdaging waarvoor we staan gaat immers om veel meer dan enkel om het klimaat. Een crisiscentrum in ons land zal verschillende planetaire grenzen moeten opvolgen via de risicocyclus, willen we onze kinderen en kleinkinderen nog een toekomst geven.

Ik droom er alvast van dat mijn dochter en mijn zoon, wanneer die respectievelijk in 2032 en 2035 (binnen twaalf en vijftien jaar) 40 jaar worden, leven in een fatsoenlijke samenleving (‘a decent society’), dat zij leven in een land in een Europa van de Oeral tot Gibraltar, waar een koolstofarme circulaire economie is opgezet, waar het gebruik van energie, grondstoffen en water drastisch werden beperkt. De afhankelijkheid van de rest van de wereld, zo stel ik me voor, is sterk verminderd waardoor de socio-economische kwetsbaarheid is afgenomen. Consumanderen en consuminderen hebben zich doorgezet. Financiële, economische en – bijgevolg – sociale crisissen doen zich minder en minder voor:

de sociale ongelijkheid is bij ons sterk gedaald en Europa/België heeft bijgedragen tot een wereldwijde rechtvaardige transitie. De effecten van milieuproblemen (klimaatverandering, verlies aan biodiversiteit, vermesting, enz.) ijlen evenwel nog na: de samenleving zal zeer bezorgd blijven …

4 Zie http://www.agentschapmdk.be/blog/?p=2918.

5 Zie https://www.clubofrome.org/wp-content/uploads/2019/09/PlanetaryEmergencyPlan_CoR-4.pdf

(3)

Ik droom … wellicht tevergeefs … dat onze beleidsverantwoordelijken in 2020 een slagkrachtig Nationaal Centrum voor Klimaatcrisis et al. hebben opgericht …

* * * * *

In het nummer ‘Time’ op de plaat ‘Dark Side of the Moon’ zingt David Gilmour van Pink Floyd: “And then one day you find ten years have got behind you. No one told you when to run, you missed the starting gun.”

In 2030 zullen wij niet kunnen zeggen dat we het startschot van IPCC niet hebben gehoord: er rest ons nog zo’n tien jaar om de U-bocht van 180° te realiseren in de strijd tegen klimaatverandering, in een poging om de gemiddelde temperatuurstijging op aarde onder de 1,5 tot 2 °C te houden.

Indien wij daar niet in slagen zullen onze kinderen en kleinkinderen vooral moeten inzetten op

‘adaptation’ en ‘loss and damage’ …

Brugge, 24 januari 2020

Bernard Mazijn

Références

Documents relatifs

College centrum voor College centrum voor chronische nierinsufficiëntie chronische nierinsufficiëntie... Project registratie CNI Project

Bij de vrouwelijke doctoraathouders was dat wel het geval: het aantal tevreden vrouwelijke postdocs ligt significant hoger dan het aantal tevreden vrouwelijke doctoraathouders

Het eerstgenoemde gedrag heeft vooral effect op de keuze voor de winkel (men gaat niet naar een andere winkel) en het imago van de winkel. Dit gedrag betreft de lange termijn

Voor de werknemers die 55 jaar en ouder zijn en die een medisch of ander probleem hebben, waardoor zij hun beroepsarbeid niet meer kunnen voortzetten en die ten gevolge hiervan door

De integratie van ICT in het onderwijs brengt fundamentele wijzigingen in het leerproces met zich mee (o.a. door de toenemende verantwoordelijkheid van de student voor zijn eigen

De investeringskosten besteld tussen de T-4 en T-1 veiling komen echter niet in aanmerking voor het bepalen van de capaciteitscategorie, waardoor deze investeringen

bovenvermeld geval a) van toepassing is, of 50 % van het Tarief voor externe inconsistentie indien bovenvermeld geval b) van toepassing is. de het genoemde

FEBEG stelt voor dat het budget van deze stimulans te verminderen en over te gedragen naar een andere stimulans (zie suggesties in titel ‘ Bijdrage tot het

Respijt voor de ouders is onze eerste zorg, maar de kinderen moeten hier ook een leuke tijd beleven, zin hebben om terug te komen.. Hoe is het team van Villa

l'organisation d'activités sur le Square des Libérateurs et permettant aux habitants du quartier d'utiliser l'espace public, de réfléchir à son utilisation future et d'entamer

Die combinatie – onderwijs en onderzoek, erfgoed dat zich deels nog in zijn oorspronkelijke academische context bevindt, de historische belangrijke maatschappelijke rol

In 2016 werd in de schoot van de Verenigde Naties besloten om een Global Compact for Safe, Orderly and Regular Migration te ontwikkelen. Het resultaat van dat werk zou een symbool

Het Migratiepact in België: chronologie van de gebeurtenissen 1 Toon Moonen, Ellen Desmet en Tom Ruys!. Het Migratiepact: aanleidingen voor de crisis en beleidsuitdagingen voor

Met een Cox proportional hazards model waarbij men corrigeerde voor depressiesubtype, jaar van diagnose, alcohol- en middelenmisbruik, diabetes of

C’est en ce sens que Chantal Mouffe s’inscrit dans la tradition libérale et que, par conséquent, elle opère une jonc- tion entre deux constellations : le libéralisme politique et

Uit de interviews met sleutelactoren blijkt dat er relatief veel indicatoren kunnen worden geïdentificeerd voor de echelons retail en productie, aanzienlijk minder

Mensen die al wat langer naar de groep komen, kunnen een grote hulp zijn, vooral voor nieuwe leden, door te vertel- len hoelang het geleden is dat zij de zelfdoding hebben

L’étude prospective longitudinale comporte plusieurs groupes : des patients atteints de la COVID-19 qui ont été hospitalisés, des personnes dont la maladie a été moins grave et

• Strategic management: key performance indicators (KPIs) are assessed and reported within a pyramidal structure, from field offices all the way up to the division level at SDC

Over het algemeen wijst tabel 25 (bijlage 28) erop dat de gemiddelden van de leerlingen uit de kwalificatiesectie lager zijn dan die van de leerlingen uit de

Voor Maria wordt het een zeer eenzame tijd, ten eerste omdat ze zich niet helemaal thuis voelt in Nederland, maar vooral omdat haar pogingen om met Hans in contact te

Lorsque je pose la question de son évolution de carrière à un assistant vidéo travaillant en série et en long métrage comme Jonathan Strutz, il dresse un constat honnête des