برامج السلامة المهنية في تحقيق الولاء التنظيمي

160  Download (0)

Full text

(1)

. :

:

:

: : ... ... .... ... ... ... : ... .. . ... ... . ... .. .... ... ... ... ……

:

2014/2013

(2)
(3)

"

"

"

"

.

(4)

"

"

"

"

"

"

".

"

"

"

(5)

(6)

. ... ... ... .... .. I ... ... III... ... ... .. .... .... ... ...

...

.

01

... ... 02 : ... ... 03 ... ... 03 ... ... 08 : ... ... 11 ... ... ... 12 : ... ... 13 ... ... 17 ... ... 23 : ... ... 30

(7)

: ... ... 30 ... ... 35 : ... ... ... 40 ... ... . ... 56

:

...

. 57

... ... . ... . 58 : ... ... . ... 59 ... ... 59 : ... ... 63 : ... ... ... 66 : ... ... . ... 71 : ... ... 72 : ... ... 79 : ... ... 84 .... ... 87 : ... ... .. .. 87 : . ... 88 : . ... ... ... 89 ... ... . ... 90

(8)

. ... 91 ... ... ... ... 92 . ... ... .. ... 93 : . ... ... . ... 93 : . ... ... 94 . ... ... 98 . ... .... ... 99 : ... ... .. .. .. 99 :. ... ... . ... 100 . ... . ... 100 : . ... ... 100 : . ... ... 105 . ... ... 118 ... . ... 120

...

...

..

...

. 122

.

...

125

...

136

(9)
(10)

I

01

24

02

26

03

101

04

102

05

103

06

104

07

105

08

105

09

106

10

106

11

107

12

107

13

108

14

108

15

109

16

109

17

110

18

110

19

111

20

111

(11)

II

21

112

22

112

23

113

24

113

25

114

26

114

27

115

28

115

29

116

30

116

31

117

32

117

(12)

III

01

15

02

decotis & summers

71

03

setters

73

04

93

05

95

06

97

07

101

08

102

09

103

10

104

(13)

IV

01 126 02 131 03 132 04 133 05 134 06 135

(14)

. . .

(15)

) ) -: : -: : : : . .

(16)

: . - : -. -. -. -

(17)

-: : : . : 2013 / 2014 . - : : Excel .

(18)
(19)

:

2 . . . : -.

(20)

:

3

:

. 1 .

:

. : " l’éclairage " » . – footcandle . ) 1 = 3.28 ( 2« . . " " lukiech et moss 35 %

1 -sekiou et al ,gestion des ressource humain ,2edition, deboeck université, Bruxelles, 2001,p

585 . 2 -2009 _ 2010 59 .

(21)

:

4 1 . ) ( " " Pierce et Wenland 1934 . 2 : " le bruit " . . " " hawel " . 3 . " " décibel " " " " sonomètre " . 85 4 . ) 85 90 ( . . 1 -2001 250 . 2 -133 . 3 -2004 245 . 4 61 .

(22)

:

5 . : . " . " " mach Worth " 1950 ) ( 26 36 " " " . pepler " 1953 24 32 " " " Clark " 1961 12 . 1 : " Lhumidite " . . 1 254 .

(23)

:

6 : " l’aération " 1 . 7 22 . 41 % 65 % 2 . . 3 -– " " 176 . . . : " la poussière " . 4 . 1 2001 374 . 2 257 . 3 . 4 -2004 384 .

(24)

:

7 1 . " " " " . : . : : " " 2 13 % " nitrogène " . : . . : 1 2000 . 193 . 2 -64 .

(25)

:

8 " " .

:

.

. : " " " Harz berg " 1 . . . : – – . – (y) (x) mach Gregor

: 1 64 .

(26)

:

9 1 . . . . . . : . : ) 1 44 .

(27)

:

10 ( . 1 ": " 2 : : : . " " " maslow " 1954 . . : – – . – . -: –

1-Stephen Robbins et tinthy Judge , comportement organisationnels, 12édition, passons édition,

paris,2006, p306/ 2 2004 284 .

(28)

:

11 – – –

:

. : " 33 % . 1 . : . 1 72 .

(29)

:

12 . . . .

. . .

(30)

:

13

:

. : 83 / 13 28 5 1983 :" " : " " 1 . 12 :" ." 1 / 411 " " 2 . 3 ( ) : : : - : . : 1 28 .

2-Roger vicentine, les risques professionnels, édition d’organisation, paris ,2004, p571 3Michel Brühl et Angelo castelletta, accident de travail et maladie

(31)

:

14 : : - . : . 10 1971 ": . 1 . : 2 -.

.1Luc van gussum, les accident de travail, 5emeédition, édition de boeck université, broxelles, 2000,

p49. 2 2000 340 .

(32)

:

15 1 : : 2003 526 .

(33)

:

16 : : -: " " " " . 1 - : . -: . . -: . . : 1 -332 .

(34)

:

17 ) 1 . * 2 . = ) ÷ × 1000000 . )= ÷ × 1000000 .

:

. . : . 1 2006 254 . 2 * ) 500 ( 2000 ( 40 × 50 ( 2000 × 500 .(

(35)

:

18 . . . 1 : " " " tif fin " . . 2 " " " Fisher " 3 . 1 2003 97 2 2003 254 . 3 402 .

(36)

:

19 60 % 12 10 . 1 " " " hessey " 400 2 . . 1 267 . 2 403 .

(37)

:

20 : . : 1 : . : : - . . : " " . : . : . : 1 2005 581 -583 .

(38)

:

21 . : : " " " Heinrich " 1 " " " " . " ( ) - ) ( . ( ) -/ " " " " " " " domino clé ." 2 1John Ridley and John channing, safety at Works, six th édition, butterworth-Heinemann,

Burlington, 2003, p199.

(39)

:

22 : : ... : ... . " : : : . : . : .

(40)

:

23 : . " " . . . .

.

(41)

:

24 : 1 : . 8126 22109 22008 160747 287 . O.I.T * 1 2003 15 6000 2.2 270 .2 O.M.S ** 3 28 2005 .

1*organisation international du travail.

2Luc demaret, Ahmed khalef, deux millions de mort au travail par an, rapport de l’organisation

internationale de travail, 2003,site sur internet

http://unpan1.un.org/inttradoc/groups/documments/caimed/unpan01827.bdf,janvier2007.

(42)

:

25 73 1998 90 500 2001 56 69 . 29 500 1998 2001 39 500 1 CNAS 46 923 1999 45 2000 2001 42 572 2003 49 629 50 2005 . 720 723 2003 2005 2004 697 . : : : : * * 1f.gaidi, accident de travail en housse en 2005, journal el waten, 30/04/2006.

(43)

:

26 . ( ) ) : * . * .( ) 2 : . A B ) ( C = A-B-C : 563 . : . * * .

(44)

:

27 -: 1 . -: * : * : * : . 1 86 .

(45)

:

28 : * : * : – – ( ) . . * : . * : . - . - * : .

(46)

:

29 : * : : * . * . * . . * : – – : . * : – – : . - .

(47)

:

30 _ .

:

.

:

. : : " : ." " ." 1 " ." 2 1 1999 29 . 2 : eng.com -http://www.safety

(48)

:

31 " ." 1 2 " " " " " " : 3 " " " " . * OHSAS 18001 1999 . 1 2004 266 . 2 1984 88 . 3 328 . *occupational health and safety assessment series.

(49)

:

32 18001 18001 9001 14001 . 18001 18002 1 : 2 06 1884 1884 . 09 1898 1 : eng.org -http://www.arab 2 1994 09 .

(50)

:

33 1898 1904 1934 . : ) ( ( ) : .

(51)

:

34 . : . . ( ) ... " " " .

(52)

:

35 . . .

:

. . " organisation internationale du " travail " " " . " " " code de travail " " " " code d’assurance social

" "

(53)

:

36 compensation " . 1 : / . : . . . . 1 2004 122

(54)

:

37 : -: " " 1970 . 1 " " " OSHa *" " : ." : 23 / 04 / 1974 74 / 255 1 2003 524 . *occupational health and safety assessment series.

(55)

:

38 78 / 12 05 / 08 / 1978 13 . 83 / 13 02 / 07 / 1983 88 / 07 26 / 01 / 1988 : - . - . - . - : -.

(56)

:

39 -: 07 / 06 / 1972 * : * : . * : . : 02 / 09 / 1954 20 / 02 / 1976 : - . - . - .

(57)

:

40 . : : - . – . – . – . .

:

: -:

(58)

:

41 : - . ... – ) automatisation ( . 1 : . : . . . : : * . * : : * 1 588 .

(59)

:

42 . * * . : . : . . : - : * . * . . * * .

(60)

:

43 : : . * * * . : : * . * * : 1 : . : . 1Bernard Matoury, gestion des ressources humaines, 3emeédition, édition nathan , sans lieu

(61)

:

44 : : 1.3 . 600 51 % : 52 63 % 33 % . -: . : .

(62)

:

45 1 . : 1 124 .

(63)

:

46 : - – . " " : " knowing is not enough " . ) ( ) ( ) ( .

(64)

:

47 . . : : "

(65)

:

48 1 : : : : : . : ( ) : . 1 -2004 63 .

(66)

:

49 : : : . – : : tournage -: : ... . : : . : . : –

(67)

:

50 : ( ) : " casques " : - . – . . – – . . : " caoutechoue : " .

(68)

:

51 : : . : : : 85 1 -: " fibrose " : 1 2008 41

(69)

:

52 - : . :( ) . : . -1 1 : 2004 75 .

(70)

:

53 : 1 : -" : ." : " ." : - . – . – . – : ) : - . . 1 113 .

(71)

:

54 - . 1 : . : : . : : : . 1tayeb belloula, droit du travail, alger, dahleb, 1994, p 201

(72)

:

55

(73)

:

56 : . .

(74)
(75)

:

58 , " " . " kuchman "

(76)

:

59

:

.

:

. : . porter ) 1 . 2 : 1 - 1999 112 . 2 - 2004 8 .

(77)

:

60 Kantor 1 .

Hrebiniak & allutto ": " 2 . Bruce 3 : : . : : " " ": " 4 . " " ": " 5 . " " ": " 6 . 1 - Kantor, Rosarth M, commitment and social organization , As study of commitment

mechanism in utopian community, American socio-logical review, new York, USA, 1988, p135. 2 - Herbiniak L.G, Alluto J.A, persona land role related factors in development of

organizions, administrative sciencequartelrly , vol18, USA, 1972, p556.

3 - Buchanan Bruce, Building organizational commitment , the socialization of managers in work organizations, administrative science quarterly, vol19, New ork, USA, 1974, pp 533-534.

4 - 2004 12 . 5 - 2006 12 . 6 -13 .

(78)

:

61 ": " 1 . " Bachanan " ": " 2 " Bochanan " 3 : : : : " " sheldon " ": " 4 . 5 . ": " 6 . 1 - 19 70 1997 81 . 2 - 2008 208 . 3 - - 2008 87 . 4 - 2005 32 . 5 - 2008 37 . 6 - 293 .

(79)

:

62 ) .( . : 1 : 1 : - 2005 74 . - 2008 66 .

(80)

:

63 : 1 : -. -. -. -. -. -.

:

. 1 - - 2005 243 . - 2004 17 .

(81)

:

64 :

1 . -: -: : - - . 2 : -: : 1 - 2005 58 -59 . 2 - 2008 281 .

(82)

:

65 : : . : . : . Allen Meyer 1990 1 : : : . : : -: " " 1 - 2010 21 -22 .

(83)

:

66 : : . . :

: 1 : -: : -: 1 - 18 / 012014 10.20 www.arabhrm.com/modules/news/article.php

(84)

:

67 -: -. -. -. -. -: : . : -: 50 % :

(85)

:

68 -: . : Porter streers 1 : -: . -: . 1 - 2006 80 .

(86)

:

69 . : -: 1 : 2 : : . -: . : . : . 1 - 2006 41 . 2 - 25 .

(87)

:

70 -1 : : : : . -2 : . 1 - 41 . 2 42 .

(88)

:

71 : 02 decotis & summers

: 97 . .

:

: -.

(89)

:

72

:

. Etzioni 1961 1 : : . : : Setters 1977 : Setters 1 - 1998 35 -36 .

(90)

:

73 03 : setters : 83 . 1 . 1 - 1999 30 . :

_

(91)

:

74 : Staw & Salanick

1977

1

:

staw & salanick -: -: : stevens 1978 : stevens : -: 1 - 36 .

(92)

:

75 1 . -: porter &smite 1996 2 . : Angle&Perry 1983 : 3 : -: 1 - 36 . 2 - 1995 17 . 3 - 2010 54 -55 .

(93)

:

76 : " " ( ) : Kanter 1986 1 : -: -: . 1 -47 .

(94)

:

77 -: : allen &mayer : " : 1 . 1 2003 209 .

(95)

:

78 1 . -" :" 2 . 3 . : 4 : 1 - 210 . 2 - 91 . 3 - 2002 24 . 4 - 60 .

(96)

:

79

:

: 1 : -: . : : 2 : : . 1 - 2002 26 . 2 - 69 .

(97)

:

80 : : " Bochanan " : 1974 1 : : : : 1 - 208 -209 .

(98)

:

81 1 : : -: -: 1 - - 211 -216 . 2011 21 . 211 .

(99)

:

82 -: -: . .

(100)

:

83 -: -:

:

1 1 - - 210 - 49

(101)

:

84 : -: -: . -1 : : 1 - 26 .

(102)

:

85 -. -. : -1 : : -. -. -. -. -. -. -. 1 - 81 .

(103)

:

86 -1 : : -1969 : OCQ 15 Likert -1977 : -1978 : : . : : -. 1 - 28 .

(104)

:

87 22 20 48 25 23

:

. . ) ( : : :

(105)

:

88 : -

. . .

(106)

:

89 1

:

. . 1 124 .

(107)

:

90 : ( ) ( ) .

(108)
(109)

:

92

:

. : -. -. -.

(110)

:

93

:

" " " GICA "

:

.

" SNMC " 1974 1983 . 04 : : SNML GICA " ERCO " ERCC " ERCE SODISMAC SMIF SCMI SPDC SCSEG

(111)

:

94 " GICA " 12 25.358.000.000,00 11.5 1 35 2005 -" BUZZI UNICEM " -" Groupe PHARAON " -" ASEC " -" Groupe LAFRAGE " " " 82 / 823 2 F.SMIDTH CIE , F.L.S. MIDH 39 5 7 25 41.1 20 / 10 / 1983 2014 ( ) 354

:

1 www.sgp-gica.dz/ presentation.

(112)

:

95 05 :

(113)

:

96 ) ( : . : : . : : -: -: . : : . : ... :

(114)

:

97 . : : . 06 : . . 4 . 61 154 135

(115)

:

98

:

ISO 9002 2002 ISO9001 2003 2006 ISO14001 . ) 8 * 3 ( 1 3 2012 . . ) ( . -" COSIDER " ) 1979 ( -" BATIGEC " ) 2004 ( -" TOEC Algérie " )

(116)

:

99 -" ETRHB HADDAD " ) ( 8.69

:

: .

:

: : 120 .

(117)

:

100

:

:

" " . : . -: -: . -: . : . Excel

:

120

:

.

100 ) 3 17

(118)

:

101 : . 03 : 85 85 15 15 100 100 : . 85 85 15 15 . 07 : : 85% 15%

(119)

:

102 : 04 : 20 30 24 24 31 40 45 45 41 50 16 16 50 5 1 15 100 100 : 31 40 45 20 30 24 41 50 16 50 15 . 08 : : . 20 30 24% 31 40 45% 41 50 16% 50 15%

(120)

:

103 : 05 : 27 27 18 18 36 36 19 19 100 100 : 36 27 19 18 . 09 : : 27% 18% 36% 19%

(121)

:

104 : : . 06 : : 40 40 5 10 20 20 11 15 16 16 16 20 8 8 20 16 16 100 100 : 5 40 5 10 20 11 15 16 20 16 20 8 . 10 : 5 40% 5 10 20% 11 15 16% 16 20 8% 20 16%

(122)

:

105

:

: : 1 07 : 37 37 63 63 100 100 : 37 63 2 08 : 20 55 9 25 6 17 2 3 37 100 : 20 9 6 2

(123)

:

106 3 - 09 : 22 59 15 41 37 100 : 59 22 15 41 . 4 10 : 9 24.32 21 56.76 7 18.92 37 100 : . 56.76 21 24.32 18.92

(124)

:

107 5 11 : 25 68 12 32 37 100 : 68 32 . 1 12 : 56 56 34 34 100 100 : 56 34 .

(125)

:

108 2 13 : 77 77 23 23 100 100 : 77 77 23 23 3 14 : 68 68 42 42 100 100 : 68 68 42 42 .

(126)

:

109 4 15 : 87 87 13 13 100 100 : 87 87 13 13 . 5 16 : 61 61 12 12 27 27 100 100 : 61 61 12 12 73 27 27 .

(127)

:

110 6 17 : 42 42 46 46 12 12 100 100 : 42 42 46 46 12 12 . 7 18 : 58 58 42 42 100 100 : 11 11 46 46 42 42 .

(128)

:

111 8 19 : 57 57 43 43 100 100 : 57 57 43 43 . 9 20 : 32 32 68 68 100 100 : 32 68 .

(129)

:

112 10 21 : 00 00 00 00 32 100 00 00 32 100 : 100 . 11 22 : 14 14 86 86 100 100 : 86 14 .

(130)

:

113 12 23 : 33 33 67 67 100 100 : 67 33 13 24 : 26 26 18 18 56 56 100 100 : 56 26 18 .

(131)

:

114 1 _ 25 : 40 40 38 38 22 22 100 100 : . 40 38 22 . 2 26 : 63 63 19 19 18 18 100 100 : 63 19 18

(132)

:

115 3 27 : 49 49 31 31 20 20 100 100 : 49 31 20 . 4 28 : 47 47 31 31 22 22 100 100 : 47 31 22

(133)

:

116 5 29 : 31 31 21 21 48 48 100 100 : 31 21 48 . 6 30 : 55 55 16 16 29 29 100 100 :

(134)

:

117 55 . 16 29 . 7 31 : 77 77 14 14 9 9 100 100 : 77 14 9 . 8 _ 32 : 47 47 22 22 31 31 100 100

(135)

:

118 : 47 22 31 .

:

: " ." -18.92 56.76 . 24.32 . . : " "

(136)

:

119 . : : " "

(137)

:

120

2013 " 619 8 2012 640 27 20

(138)
(139)

122

100

(140)

123

-. .

-

81.08 . :" " . ": " .

(141)

124 " ". " "

:

(142)

125 : . -

(143)
(144)

137

:

1

.

2011 .

2 . 1999 . 3 . 2000 . 4 . 1997 . 5 . 2001 . 6 . 2006 . 7 . 2004 . 8 . 2009 . 9 . 2004 . 10 . 2004 . 11 . 08 1945 ) 2004 . 12 . 2007 . 13 . 2002 . 14 . 2003 .

(145)

138 15 . 2003 . 16 . 2008 . 17 . 2011 .

18

.

2003 . 19 . 1984 . 20 . 2000 . 21 . 2006 . 22 . : 2004 . 23 . 2001 . 24 . 2006 . 25 . 2001 . 26 . 2002 . 27 . 2003 . 28 . 1989 . 29 . 1992 . 30 . 2004 . 31 . 2004 . 32 . 2005 .

(146)

139 33 . 34 . 35 . 36 . 2004 . 37 . 2004 . 38 . 2007 . 39 . 2004 . 40 . 2005 . 41 . 2006 . 42 . 2003 .

.

43 . 2005 . 44 . 2010 . 45 . 2002 . 46 . 2005 .

(147)

140 47 . 2006 . 48 . 2010 . 49 . 2008 . 50 . 2005 . 51 . -2010 . 52 . 2002 . 53 . 1998 . 54 . 2006 . 55 . 2004 .

.

56 . : 2004 . 57 . : 2004 .

(148)

141 58 . 1981 . 59 . 28 . 60 . 2002 61 . 2004 . 62 . . 63 . 2004 64 . 19 70 1997 . 65 . 1995 . 66 . 1999 .

.

67 . 2008 . 68 . 1999 . 69 . 2008 .

:

70. sekiou et al ,gestion des ressource humain ,2edition, deboeck université, Bruxelles, 2001.

(149)

142

71. Stephen Robbins et tinthy Judge , comportement

organisationnels, 12édition, passons édition, paris,2006.

72. Roger vicentine, les risques professionnels, édition d’organisation, paris ,2004 .

73. Michel Brühl et Angelo castelletta, accident de travail et maladie

professionnelle ;indemnisation. Contentieux, 1édition, Delmas, paris.

74. Luc van gussum, les accident de travail, 5emeédition, édition de boeck université, broxelles, 2000.

75. John Ridley and John channing, safety at Works, six th édition, butterworth-Heinemann, Burlington, 2003.

76. Bernard Matoury, gestion des ressources humaines, 3emeédition, édition nathan , sans lieu d’édition, 1988.

77. Kantor, Rosarth M, commitment and social organization , As study of commitment mechanism in utopian community, American socio-logical review, new York, USA, 1988.

78. Herbiniak L.G, Alluto J.A, persona land role related factors in

development of organizions, administrative sciencequartelrly , vol18,

USA, 1972.

79. Buchanan Bruce, Building organizational commitment , the socialization of managers in work organizations, administrative science quarterly, vol19, New ork, USA, 1974.

:

80 . : eng.com -http://www.safety 81 . : eng.org -http://www.arab

82

.

18 / 012014 10.20 www.arabhrm.com/modules/news/article.php

(150)

(151)

126

)

1

:(

: 1 2 -20 30 31 40 41 50 51 3 -4 -5 5 10 11 15 16 20 20

(152)

127 : 5 6 7 8 ( ) 9 : 10 11 12

(153)

128 13 14 15 16 17 18 19 -20 21

(154)

-129 22 : 23 ( ) 24 25 26 27 28

(155)

130 29 30

(156)

131

2

:(

(157)

132

)

3

:(

(158)

133

4

:(

:

(159)

134

5

:(

(160)

135

6

:(

Figure

Updating...

References

Related subjects :