Upozornění

In document B3225HD LED B4025FHD LED (Page 159-164)

Provozní teplota: 0°C až 40°C Provozní vlhkost: ≤80%

Teplota skladování: -20°C až 60°C Vlhkost během skladování: ≤90%

Během montáže televizoru ponechejte alespoň 10 centimetrů místa mezi televizorem a ostatními předměty (zdi, boční strany skříněk, atd.), aby se zajistilo dostatečné větrání. Nedostatečné větrání může způsobit požár nebo poruchu výrobku kvůli zvýšené vnitřní teplotě.

 

Napájení

Tento televizor je navržen pro použití s napájecím zdrojem 100-240 Voltů 50/60 Hz AC. Jiné zdroje napájení mohou televizor poškodit. Před prvním zapojením zkontrolujte, zda je na výkonnostním štítku (na zadním krytu televizoru) uvedeno 100–240 V AC. Výrobce nenese ŽÁDNOU odpovědnost za poškození nebo zranění způsobené použitím nesprávného zdroje napájení.

Zástrčka

- Televizor je opatřen standardní zástrčkou.

- Pokud je napájecí kabel poškozen, musí být vyměněn za napájecí kabel stejného typu a výkonu, aby se předešlo nebezpečí.

- Pokud z jakéhokoliv důvodu přeseknete zástrčku, ihned ji zlikvidujte, protože další použití v živém obvodu může být nebezpečné. Pro připojení nové zástrčky, postupujte důsledně podle dodaných instrukcí.

- Pokud je v zástrčce instalována pojistka, před likvidací zástrčky pojistku vyjměte.

- Zástrčku nikdy nepoužívejte bez krytu pojistky.

- Zástrčka je hlavním prvkem pro odpojení a musí být vždy dostupná.

Vysoké napětí v přístroji způsobující nebezpečí úrazu elektrickým proudem.

Tato značka znamená, že přístroj vyhovuje evropským bezpečnostním a

elektromagnetickým směrnicím.

Tento přístroj má dvojí izolaci a uzemnění není nutné.

Tato tiskovina dodávaná spolu se zařízením obsahuje důležité instrukce pro provoz a údržbu.

Bezpečné používání a údržba televizoru

Tento televizor byl navržen a vyroben podle evropských bezpečnostních směrnic, ale jako každé jiné elektronické zařízení, i o toto se musíte starat, abyste dosáhli nejlepších výsledků. Zde vám poradíme několik dobrých zásad. Před

vyzkoušením televizoru si tyto rady řádně přečtěte.

Chraňte napájecí kabel. Dbejte na to, aby se po napájecím kabelu nešlapalo, aby nebyl přiskřípnut, odřen, přeřezán nebo zachycen.

Pokud necháte televizor bez dozoru a pokud funkce televizoru nevyžaduje nepřetržité napájení, vytáhněte jej z napájení.

Pokud se na televizor vylila tekutina, pokud je jakýmkoliv způsobem poškozen nebo nepracuje normálně, ihned jej přestaňte používat. Ihned jej odpojte z napájení a sežeňte odbornou pomoc.

Upozornění

2

Vyhýbejte se použití výrobku v nepříznivých podmínkách, jako jsou mokré nebo vlhké prostory, vysoká vlhkost vzduchu, silné vibrace, extrémně vysoké nebo nízké teploty, silné sluneční záření a velmi prašná místa.

K televizoru nikdy nepoužívejte provizorní stojany nebo nožičky.

Do otvorů a větrání nikdy nevkládejte předměty.

Neodstraňujte žádný kryt, aby se předešlo úrazu elektrickým proudem.

Nedotýkejte se LED obrazovky, protože se během použití zahřívá. Toto je normální a nepředstavuje to poruchu.

Pokud se něco pokazí, nepokoušejte se to sami spravovat. Vždy vyhledejte kvalifikovaného servisního pracovníka.

Během bouřek odpojte přístroj z napájení a také odpojte kabel antény.

Větrání

Televizor položte na pevný a rovný povrch z dosahu slunečního záření a zdrojů tepla. Pokud je umístěn ve skříňce, ponechejte kolem alespoň 10 cm volného prostoru. Otvory pro větrání, včetně těch spodních, nikdy nezakrývejte měkkým předmětem.

Přehřívání zkrátí životnost televizoru a zvyšuje nebezpečí požáru.

Čistění

Přístroj odpojte z napájení a pro čistění použijte pouze navlhčenou utěrku.

Nepoužívejte chemické rozpouštědla nebo silné čisticí prostředky, protože mohou poškodit skříňku nebo obrazovku.

Na obrazovce nikdy nenechávejte kapky vody, protože mohou způsobit trvalou změnu barvy.

Mastné otisky čistěte pouze čisticími prostředky určenými pro LED obrazovky.

Únava očí

Pokud používáte tento výrobek jako obrazovku pro počítač, zdravotní a bezpečnostní odborníci upřednostňují krátké a časté přestávky před méně častými a delšími. Např. 5-10 minutová přestávka každou hodinu je prospěšnější než jedna 15 minutová přestávka každé 2 hodiny.

Obrazovku nepoužívejte proti jasnému pozadí nebo v místech, kde sluneční světlo nebo jiné zdroje světla svítí přímo na obrazovku.

Upozornění

 

Baterie

Pokud dálkové ovládání nebudete delší dobu používat, vyjměte z něj baterie.

Baterie ponechané v zařízení jej mohou poškodit zkažením a únikem žíraviny se poruší záruční podmínky.

Abyste chránili životní prostředí, baterie likvidujte v místních sběrnách pro baterie. Použité baterie likvidujte podle pokynů.

POZOR: Pokud je baterie nesprávně vložena, hrozí nebezpečí výbuchu.

Používejte stejné nebo odpovídající typy baterií.

Připojení napájecího kabelu

Většinu zařízení doporučujeme zapojit do odděleného elektrického obvodu, tzn.

obvodu s jednou zásuvkou, která napájí pouze jedno zařízení a nemá další větve obvodu.

Zásuvky nepřetěžujte. Přetížené, uvolněné nebo poškozené zásuvky, prodlužovací kabely, prodřené kabely nebo poškozená nebo prasklá izolace kabelů jsou nebezpečné. Každá z těchto závad může způsobit úraz elektrickým proudem nebo požár. Kabely zařízení pravidelně kontrolujte, a pokud zjistíte závadu nebo poškození, odpojte jej, přestaňte zařízení používat a napájecí kabel nechejte vyměnit autorizovaným servisním střediskem.

Odpojení zařízení

Zástrčka je hlavním odpojovacím prvkem, a proto musí být dostupná a funkční.

UPOZORNĚNÍ

Tento přístroj je navržen pouze pro domácí použití, nesmí být použit na žádné jiné účely a nesmí se tedy používat např. mimo domácnosti nebo pro komerční účely.

Pokud je napájecí kabel poškozen, musí být vyměněn výrobcem, servisním pracovníkem nebo obdobně kvalifikovanou osobou, aby se předešlo nebezpečí.

Přístroj nevystavujte kapající nebo stříkající vodě a nepokládejte na něj předměty obsahující tekutiny, např. vázy.

Na přístroj nepokládejte zdroje otevřeného ohně, jako jsou zapálené svíčky.

Větrací otvory nesmí být blokovány předměty, jako jsou noviny, kuchyňské utěrky, závěsy atd.

UPOZORNĚNÍ: Aby se předešlo zranění, musí být přístroj bezpečně připevněn k podlaze/zdi podle pokynů pro montáž.

Zařízení není vhodné pro použití v tropickém klimatu.

Upozornění

™

™

™

™

™

™

™

POZOR: Sluchátka připojujte se zeslabenou hlasitostí a v případě potřeby ji zvyšte.

Dlouhodobý poslech se sluchátky při vysoké hlasitosti může způsobit poškození sluchu.

4

  8

Upozornění

OBECNÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

Zařízení nemontujte do blízkosti zdrojů tepla, jako jsou radiátory, topné tělesa, trouby nebo jiné zařízení (včetně zesilovačů), které vytváří teplo.

Aby se předešlo úrazu elektrickým proudem, nevystavujte toto zařízení dešti nebo vlhku.

Nepokoušejte se zneškodnit bezpečnostní účel polarizované nebo zemněné zástrčky. Polarizovaná zástrčka má dva hroty, jeden širší než druhý.

Zemněná zástrčka má dva hroty a třetí zemnící hrot. Široký hrot nebo třetí hrot jsou montovány pro vaši bezpečnost. Pokud dodaná zástrčka nepasuje do vaší zásuvky, poraďte se s elektrikářem o výměně zastaralé zásuvky.

Napájecí kabel chraňte před šlapáním nebo skřípnutím a to hlavně v oblasti zástrčky, zásuvky a místa, kde kabel ústí z přístroje.

Používejte pouze doplňky/příslušenství doporučené výrobcem.

Používejte pouze s vozíkem, stojanem, trojnožkou, podpěrou nebo stolem určeným výrobcem nebo prodávaným se zařízením. Pokud se používá vozík, buďte během přesunu vozíku/přístroje opatrní, aby se zabránilo převrácení a zranění.

Pokud přístroj nebude delší dobu používán (např. během dovolené) nebo během bouřky, jej odpojte z napájení.

Veškerý servis ponechejte na kvalifikovaném servisním personálu. Servis je nutný, pokud bylo zařízení jakkoliv poškozeno, např. byl poškozen napájecí kabel nebo zástrčka, byla vylita tekutina, nebo na zařízení spadl nějaký předmět, pokud bylo zařízení vystaveno dešti nebo vlhku, pokud zařízení nepracuje správně, nebo bylo shozeno.

Zařízení je navrženo pro provoz v teplotách od 0 až 45 °C.

Zařízení nemusí pracovat správně během elektrostatického výboje. Můžete jej znovu zprovoznit vypnutím a zapnutím.

LIKVIDACE

- Výrobek nelikvidujte spolu s domovním odpadem.

- Likvidace výrobku musí být provedena podle místních předpisů.

POZNÁMKA

- Pokud je televizor chladný na dotek, může se při zapnutí objevit záblesk. Toto je normální a televizor není poškozený.

- Někdy se na obrazovce mohou zobrazit neaktivní pixely v modré, zelené nebo červené barvě. Toto nemá vliv na způsobilost zařízení.

- Obrazovky se nedotýkejte a nepřikládejte dlouhodobě prst/prsty na obrazovku.

Může to způsobit dočasné zkreslení obrazu.

• ••

In document B3225HD LED B4025FHD LED (Page 159-164)