• Aucun résultat trouvé

DE GRAN VULL SER ARTISTA

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Partager "DE GRAN VULL SER ARTISTA"

Copied!
1
0
0
En savoir plus ( Page)

Texte intégral

(1)

METODOLOGIA

CONCLUSIONS

Els elements familiars han estat elements socialitzadors essencials per

a la configuració, no només del gust i interès artístics, sinó també de la

dimensió vocacional.

La presència artística en els estudis, tot i que molt mínima, permet als joves mantenir i perdurar els seus interessos artístics fins al moment de l’elecció de la trajectòria educativa.

La dimensió vocacional configura l'element primordial explicatiu pel que fa a l'elecció artística com a trajectòria educativa, laboral i vital.

Estudi longitudinal per analitzar

l'evolució de les aspiracions artístiques i els discursos dels joves

Recerca basada en estudiants amb vocació artística que decideixen no decantar-se per aquesta trajectòria

Dificulta l'experimentació artística dels joves

Reflexió teòrica + Treball de camp

Anàlisi en profunditat de 9 entrevistes semiestructurades

a joves que cursen estudis artístics postobligatoris a Barcelona

Elements familiars

La interacció entre capital cultural i habitus familiar propicia:

La visibilització de l’art en la vida quotidiana

La facilitació de recursos específics per al domini d’aquest, com són:

Extraescolars artístiques Regals artístics

La percepció de l’art com a trajectòria desitjable

Arran de la relació artística dels familiars en forma de hobby o passatemps 1

Elements personals

Concepció de l'art:

1 Forma - més lliure - de vida Forma diferent de ser - Mentalitat oberta

Element distintiu La vocació artística

Dimensió  biogràfica Presència artística des de la infància

Dimensió emocional Realització personal Vinculació de l’art a la pròpia naturalesa

"inquietud constant"

Elements educatius

Poca - i menyspreada - presència curricular artística en els estudis obligatoris

Estudis artístics postobligatoris Centralitzats i privatitzats

Aspiració

L'aspiració és una capacitat cultural, formada en el gruix, la interacció i la intensitat de la vida social

L’habitus familiar engloba un ampli espectre de recursos familiars, pràctiques, valors i discursos culturals

L’elecció vocacional artística es caracteritza per elements com:

la incidència de l’àmbit extrafamiliar, la instància del joc infantil en la biografia i la manifestació de significants amarrats a les emocions.

El capital és treball acumulat, bé en forma de matèria, bé en forma interioritzada o 'incorporada'

Futures línies d’investigació

Recerca comparativa de diferents posicions socioeconòmiques per analitzar la influència dels capitals

Referències principals

Ule, M., Živoder, A., & du Bois-Reymond, M. (2015).

‘Simply the best for my children’: patterns of parental involvement in education. International Journal of Qualitative Studies in Education, 28(3), 329-348.

Sapiro, G., & Cerviño, M. E. (2012). La vocación artís- tica entre don y don de sí. Trabajo y sociedad: Indaga- ciones sobre el empleo, la cultura y las prácticas políticas en sociedades segmentadas, (19), 33

Tarabini, A., & Jacovkis, J. (2019). Transicions a l’edu- cació secundària postobligatòria a Catalunya.

DE GRAN VULL SER ARTISTA

La construcció d’aspiracions artístiques

dels joves estudiants Autora: Paula Arboix

INTRODUCCIÓ

OBJECTIUS

Arran de la creixent individualització i del pensament

comú sobre la importància global de l’educació, el focus en la construcció d’aspiracions educatives dels joves pren rellevància. Però, què passa quan decideixen adoptar

una trajectòria menysvalorada dins la societat, com és l’artística? Com s’arriba a configurar aquesta projecció de futur?

Comprendre com es construeixen les aspiracions artístiques dels joves estudiants de Barcelona en el context actual

Familiars (capitals i projecció) Educatius (estudis artístics)

Personals (vocació i concepció artística)

MARC TEÒRIC

Tutora: Aina Tarabini

Analitzar la influència dels elements:

1 2

3

5

4 RESULTATS

Références

Documents relatifs

Projectes de recerca (I+D) de ciències socials i humanitats relacionats amb la comunicació concedits pel Pla Nacional d’I+D+I del Govern central a investigadors d’universitats

com actuen per assolir-los. • Relació amb els educadors. Es pregunta sobre les relacions que s’estableixen en el centre. Entre els joves i el seu educador- tutor, i

Els professionals tenien coneixement de delictes previs a l'entrada al centre menys freqüentment en el cas dels joves que van tenir una evolució positiva, que en el cas

A través d#una metodologia quantitativa (proves de comprensió lectora estandarditzades en condició de pretest i postest) i qualitativa d#anàlisi del procés (qüestionaris i entrevistes

Per això es van administrar un test que avalua el vincle (CaMir) un test que avalua les habilitats emocionals (EQi) en un grup de joves interns a justícia juvenil que

L’altre gran eix de la tesi és l’estudi de l’obra literària de Folch, que cobreix els dos grans àmbits de la producció folquitorriana: la literatura d’adults i la

Els nostres resultats han demostrat que els boscos de zones de muntanya són molt rellevants  per  la  majoria  dels  serveis  estudiats,  incloent­hi  els 

capdavantera en els rànquings internacionals que t’ofereix més de 300 programes entre màsters oficials i màsters propis, i més de 600 entre postgraus i

“perdre temps” a la cuina. b) El procés d’individualització de l’alimentació conviu amb la tradició dels àpats familiars. c) La participació masculina en les tasques de

(1987) Animal Nutrition.- John Wiley and Sons Ltd, London (Existeix traducció al castellà: Editorial Acribia, Zaragoza,... Basic Animal Nutrition

En primer lloc, visualitza la forma del gràfic obtingut per instruments diferents (piano, flauta, violí, etc.), reproduint la mateixa nota (DO) i prenent les mesures dels

Els relats de tipus emergent demostren el desenvolupament de dues dimensions del pensament crític. Els alumnes, en aquest estat de desenvolupament del pensament crític

“(...) A mi em funciona estar tranquil·la, parlar-li calmadament, dir-li proactivament i positivament enlloc de la crítica, donar-los reforç positiu perquè ells

pati central per un portal (fig. 5) que s'ha restaurat amb una arcada trobada durant l'obra, situat al reco i un doble passadís. Aquest és el pla de l'edifici de Girona, que respon

a) El primer temps del compàs (coincidint amb el salt intervàlic) hi ha una mica de sobrelligat (indicat en vermell). b) Als altres dos temps, la primera nota de cada un pot fer

 Aquest  buit  d’informació  és   rellevant,  perquè  l’alumnat  pot  fer  recerca  sobre  els  problemes  socials  que  es   deriven  del  turisme  excessiu

El  protagonisme  de  les  TIC  (Tecnologies  d’informació  i Comunicació),  com  internet  i  els  dispositius  mòbils,  en  la  vida quotidiana  dels  joves 

Si comparem l’oferta a les dotze universitats de Catalunya (set de públiques i cinc de privades) del curs 2012–2013 respecte al curs 2013–2014, en l’àmbit de les ciències

Caldria potser matisar aquesta apreciació amb les següents observacions: una aproximació al fenomen de la traducció des del punt de vista del traductor posa de manifest que aquest,

Adrià Martín L’Alguer | S’Alighera 23/4/2017... 23/4/2017

Investigadors de la UAB, del CREAF i del CSIC han estudiat els canvis estacionals i diaris de COVs en l'aire d'una zona del Montseny on han pogut constatar que la seva

Perquè la meva intenció no és parlar dels blocs de clàssiques que existeixen, molts i de molta qualitat, sinó de la meva experiència al capdavant d’un bloc de clàssiques

"1.- El Gobierno, dentro de los treinta días siguientes a la ini- ciativa a que se refiere el artículo 129, convocará a todos los diputados y senadores elegidos en el