van de handelingen die door een arts aan beoefenaars van de verpleegkunde kunnen

Download (0)

Full text

(1)

federale overheidsdienst VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU

service public fédéral SANTE PUBLIQUE,

SECURITE DE LA CHAINE ALIMENTAIRE ET ENVIRONNEMENT

TCV/2011/ADVIES-3 CTAI/2011/AVIS-3

*16/11/2011*

Advies van de Technische Commissie voor Verpleegkunde met betrekking tot een wijziging van de lijst van de technische verpleegkundige verstrekkingen en de lijst

van de handelingen die door een arts aan beoefenaars van de verpleegkunde kunnen

worden toevertrouwd.

Avis de la Commission technique de l’art infirmier relatif à un changement de la liste

des prestations techniques de soins infirmiers et de la liste des actes pouvant

être confiés par un médecin à des praticiens de l'art infirmier.

Directoraat-generaal Basisgezondheidszorg &

Crisisbeheer

Direction générale Soins de Santé primaires &

Gestion de Crise

Gezondheidszorgberoepen Professions des Soins de Santé

Technische Commissie voor Verpleegkunde Commission technique de l’art infirmier Victor Hortaplein 40, bus 10 - 1060 Brussel Place Victor Horta 40, bte 10 – 1060 Bruxelles

www.health.belgium.be www.health.belgium.be

(2)

TECHNISCHE COMMISSIE VOOR VERPLEEGKUNDE

COMMISSION TECHNIQUE DE L’ART INFIRMIER Advies van de Technische Commissie voor Verpleegkunde

met betrekking tot een wijziging van de lijst van de technische verpleegkundige verstrekkingen en de lijst van de handelingen die door een arts aan beoefenaars van de verpleegkunde

kunnen worden toevertrouwd.

Avis de la Commission technique de l’art infirmier relatif à un changement de la liste des prestations techniques de soins infirmiers et de la liste des actes pouvant être confiés par un

médecin à des praticiens de l'art infirmier.

TCV/2011/ADVIES-3 *16/11/2011* CTAI/2011/AVIS-3

2/3

Advies van de Technische Commissie voor Verpleegkunde met betrekking tot een wijziging van de lijst van de technische verpleegkundige verstrekkingen en de lijst van de handelingen die door een arts aan beoefenaars van de verpleegkunde kunnen worden toevertrouwd.

Avis de la Commission technique de l’art infirmier relatif à un changement de la liste des prestations techniques de soins infirmiers et de la liste des actes pouvant être confiés par un médecin à des praticiens de l'art infirmier.

In plenaire zitting van 16 november 2011 heeft de

Technische Commissie voor Verpleegkunde, conform de bepalingen van art. 21quaterdecies,

§5, tweede lid, van het K.B. nr. 78 betreffende de uitoefening van de gezondheidszorgberoepen, volgend eensluidend advies opgesteld inzake de uitvoering van de wet van 19 december 2008 houdende diverse bepalingen inzake gezondheidszorg, Hoofdstuk 12 Hulpverlener- ambulancier, art. 77, en art. 21unvicies, §2 van het K.B. nr. 78 betreffende de uitoefening van de gezondheidszorgberoepen:

En session plénière du 16 novembre 2011 la Commission Technique de l’Art Infirmier, conforme aux dispositions de l’art.

21quaterdecies, § 5ième, deuxième alinéa de l’A.R. n° 78 relatif à l’exercice des professions des soins de santé, a rédigé l’avis conforme suivant relatif à l’exécution de la loi du 19 décembre 2008 portant des dispositions diverses en matière de santé, chapitre 12, Secouristes- ambulanciers, art. 77, et l’A.R. n° 78 relatif à l’exercice des professions des soins de santé, art. 21unvicies, § 2 :

WIJZIGING VAN DE LIJST VAN DE

TECHNISCHE VERPLEEGKUNDIGE

VERSTREKKINGEN EN DE LIJST VAN MEDISCH TOEVERTROUWDE HANDELINGEN

CHANGEMENT DE LA LISTE DES PRESTATIONS TECHNIQUES INFIRMIERES ET DES ACTES MEDICAUX CONFIES

In Bijlage 1 van het K.B. van 18 juni 1990 houdende vaststelling van de lijst van de technische verpleegkundige verstrekkingen en de lijst van de handelingen die door een arts aan beoefenaars van de verpleegkunde kunnen worden toevertrouwd, wordt toegevoegd onder punt 6. Verpleegkundige activiteiten die verband houden met het stellen van de diagnose en de behandeling:

Dans l’Annexe 1 de l’A.R. du 18 juin 1990 portant fixation de la liste des prestations techniques de soins infirmiers et de la liste des actes pouvant être confiés par un médecin à des praticiens de l'art infirmier, sous le point 6 . Activités de soins infirmiers liées à l’établissement du diagnostic et du traitement, sont ajoutés les mots :

“B1. Meting van de glycemie door capillaire bloedname.”

« B1. Mesure de la glycémie par prélèvement de sang capillaire. »

In Bijlage 2 van dit K.B. wordt toegevoegd: Dans l’Annexe 2 du même A.R. sont ajoutés les mots :

“met uitzondering van de meting van de glycemie door capillaire bloedname”

« à l’exclusion de la mesure de la glycémie par prélèvement de sang capillaire »

na de woorden: “onder de verantwoordelijkheid van een erkend klinisch laboratorium”.

après les mots : « sous la responsabilité d’un laboratoire clinique agréé. »

(3)

TECHNISCHE COMMISSIE VOOR VERPLEEGKUNDE

COMMISSION TECHNIQUE DE L’ART INFIRMIER Advies van de Technische Commissie voor Verpleegkunde

met betrekking tot een wijziging van de lijst van de technische verpleegkundige verstrekkingen en de lijst van de handelingen die door een arts aan beoefenaars van de verpleegkunde

kunnen worden toevertrouwd.

Avis de la Commission technique de l’art infirmier relatif à un changement de la liste des prestations techniques de soins infirmiers et de la liste des actes pouvant être confiés par un

médecin à des praticiens de l'art infirmier.

TCV/2011/ADVIES-3 *16/11/2011* CTAI/2011/AVIS-3

3/3

Motivatie: Motivation :

De bepaling van parameters op vol bloed en lichaamsvochten in de nabijheid van de patiënt omvat een aantal technieken die meestal met gesofistikeerde apparatuur aan bed van de patiënt kunnen uitgevoerd worden om diagnostische redenen.

La mesure de paramètres issus de liquides corporels et de sang complet à proximité du patient contient des techniques qui peuvent, en général, être réalisées au lit du patient avec des appareils sophistiqués, pour des raisons diagnostiques.

De meting van de glycemie door capillaire bloedname echter is een eenvoudige techniek, die in de praktijk aan de patiënt zelf wordt aangeleerd, en die dus zeker gemakkelijk en veilig kan uitgevoerd worden door verpleegkundigen.

Momenteel bestaan daarvoor betrouwbare, vlot hanteerbare en goedkope toestelletjes. Deze zijn algemeen beschikbaar en verkrijgbaar.

La mesure de la glycémie par prélèvement de sang capillaire est, par contre, une technique simple, qui, dans la réalité journalière, est apprise au patient même et qui peut être effectuée par l’infirmier ou l’infirmière d’une façon sûre et facile. A ce jour, il existe des appareils fiables, sensibles et bon marché. Ceux-ci sont disponibles et accessibles sans difficultés.

De laagdrempelige uitvoering van de techniek is belangrijk voor het opvolgen van de behandeling van diabetespatiënten die een relevant deel van de Belgische bevolking uitmaken. Bovendien kan in acute situaties het snel bepalen van de glycemie door een verpleegkundige, met optreden onder vorm van een mondeling of schriftelijk voorschrift of staand order, levensreddend zijn voor de patiënt.

L’exécution facile de la technique est importante pour suivre le traitement des patients diabétiques, qui forment une partie relevante de la population belge. Dans des cas aigus, une mesure rapide de la glycémie et une intervention de l’infirmier/l’infirmière, sur base d’une prescription verbale ou écrite, ou d’un ordre permanent, peut, de plus, sauver la vie de patients.

Artsen en verpleegkundigen binnen de Technische Commissie zijn het er daarom over eens dat deze techniek moet geactualiseerd worden als techniek

‘B1’ (bijlage 1) in plaats van techniek ‘C’ (bijlage 2 van het K.B. van 18 juni 1990).

Pour cette raison, les médecins et les infirmiers de la Commission Technique sont d’accord que cette technique doit être actualisée comme technique ‘B1’ (Annexe 1) au lieu de technique

‘C’ (Annexe 2 de l’A.R. du 18 juin 1990).

Marc Van Bouwelen Voorzitter van de Technische Commissie

voor Verpleegkunde.

Président de la Commission technique de l’art infirmier.

Figure

Updating...

References

Related subjects :