• Aucun résultat trouvé

جهود الشيخ محمد الطاهر التليلي الأقماري السوفي الجزائري في الدراسات القرآنية

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Partager "جهود الشيخ محمد الطاهر التليلي الأقماري السوفي الجزائري في الدراسات القرآنية"

Copied!
144
0
0

Texte intégral

(1)

رتساملا ةداهش ىلع لوصحلا تابلطتم نمض لخدت ج ّرخت ةركذم

ةيملاسلإا مولعلا يف

:صصخت

نآرقلا مولعو ريسفتلا

8341 8341 7182 7181

(2)
(3)

ﭐﭨﭐﭧ

ﭐﱡ

(4)

نا فرعو رك

ش

ﭐﱡ ﱝ ﱞ ﱟ ﱠ ﱡ ﱢ ﱣ ﱠ ﭐﭐ

(5)
(6)

Summary

Praise be to God and enough, and prayers and peace be upon the Prophet Mustafa, and on his family and companions.

This study is based on the introduction of Sheikh Mohammed Al-Taher Al-Talili and his elders and his contributions in the field of education, advocacy and reform, and highlighting his efforts in Quranic studies, where he stood on several books of the Sheikh in the sciences of the Koran, and painting and control Quranic readings, although most of them are still written, I also explained the strange and mysterious words and gave examples of them from the Holy Quran.

(7)
(8)

مدقم

ــة

(9)
(10)

(11)

(12)

(13)
(14)

(15)
(16)

لولأا لـصفلا

يليلتلا زهاطلا ذومح خيشلل تيولعلاو تيصخشلا ةايلحا

:جحابه ثلاح ىلع لوتشيو

:لولأا جحبلما

تيفاقخلاو تيعاوتجلااو تيسايسلا تلالحا

تيويلعتلاو

خيشلا زصع في

هحمر ــ خيشلل تيتاذلا ةيرسلا :يناخلا جحبلما

ــ للها

ــ للها هحمر ــ خيشلل تيولعلا ةيرسلا :جلاخلا جحبلما

(17)
(18)
(19)
(20)
(21)
(22)
(23)
(24)
(25)
(26)
(27)
(28)
(29)
(30)

(31)
(32)
(33)
(34)
(35)
(36)
(37)
(38)
(39)
(40)
(41)
(42)
(43)
(44)
(45)
(46)

1

-

2

-

3

-

4

-

5

-

(47)
(48)
(49)
(50)
(51)
(52)
(53)

1

(54)
(55)

ا

يـــناـــخلا لـــــصفل

تينآزقلا ثاسارذلا في يليلتلا زهاطلا ذومح خيشلا دىهج

ىآزقلا مىلع في خيشلا دىهج :لولأا جحبلما

في خيشلا دىهج :يناخلا جحبلما

ينآزقلا نسزلا

(56)
(57)
(58)
(59)

(60)
(61)

(62)

ﭐﱡ ﲾ ﲿ ﱠ ﭐﱡﭐ ﲾ ﲿ

(63)

ﭐﱡﭐ ﲀ ﲁ ﲂ ﲃ ﲄ ﱠ

(64)

ﭐﱡ ﱞ ﱟ ﱠ ﱡ ﱢ ﱣ ﱤ ﱥ ﱦ ﱧ ﱨ ﱠ ﭐﱡ ﳌ ﳍ ﳎ ﱠ ﭐﱡ ﱁ ﱂ ﱃ ﱄ

(65)

ﭐﱡ ﲅ ﲆ ﲇ ﱠ

[

ﭐﱡﭐ ﲍ ﲎ ﲏ ﲐ ﲑ ﲒ ﲓ ﲔ ﲕ ﲖ ﲗ ﲘ ﲙ ﲚ ﱠ

(66)

ﭐﱡﭐ ﱚ ﱛ ﱠ ﭐﱡ ﲫ ﲬ ﲭ ﲮ ﲯ ﱠ

(67)
(68)

ﭐﱡﭐ ﱒ ﱓ ﱔ ﱕ ﱖ ﱠ ﭐﱡﭐ ﱵ ﱶ ﱷ ﱸ ﱹ ﱺ ﱠ ﭐﱡﭐ ﱬ ﱭ ﱮ ﱯ ﱠ

(69)

ﭐﱡ ﱰ ﱱ ﱲ ﱳ ﱴ ﱠ ﭐﱡ ﱖ ﱗ ﱘ ﱠ ﭐ

(70)

(71)

(72)
(73)

(74)

ﭐﱡ ﱵ ﱶ ﱷ ﱠ ﭐﱡﭐ ﲘ ﲙ ﲚ ﲛ ﲜ ﲝ ﲟ ﲠ ﲡ ﱠ

ﭐﱡﭐ ﲞ ﲟ ﲠ ﲡ ﱠ ﭐﱡﭐ ﲛ ﲜ ﲝ ﲞ ﲟ ﱠ ﭐﭐ ﱡ ﱝ ﱞ ﱟ ﱠ ﱡ ﱢ ﱣ ﱤ ﱥ ﱦ ﱠ ﭐﱡﭐ ﲽ ﲾ ﲿ ﳀ ﳁ ﳂ ﳃ ﳄ ﱠ

(75)

ﭐﱡﭐ ﱁ ﱂ ﱃ ﱄ ﱅ ﱆ ﱇ ﱈ ﱉ ﱊ ﱋ ﱌ ﱠ

(76)

ﭐﱡ ﲾ ﲿ ﳀ ﳁ ﳂ ﳃ ﳄ ﳅ

(77)

(78)
(79)

(80)
(81)
(82)

ﭐﱡ ﲬ ﲭ ﲮ ﲯ ﲰ ﲱ ﲲ ﲳ ﲴ ﱠ . ﭐﱡﭐ ﱈ ﱉ ﱊ ﱋ ﱌ ﱍ ﱎ ﱠ

ﭐﱡ ﲙ ﲚ ﲛ ﲜ ﲝ ﲞ ﱠ

(83)
(84)
(85)
(86)
(87)
(88)
(89)

(90)
(91)

ﭐﱡﭐ ﱠ ﱡ ﱢ ﱠ :

"

"

.

ﭐﱡﭐ ﱠ ﱡ ﱢ

(92)

"

" و "

."

(93)
(94)
(95)

ﭐﱡ ﲛ ﲜ ﱠ ﭐﭐﭐﭐﭐ

ﭐﭐﭐ

ﭐﭐ

ﭐﱡ ﱆ ﱇ ﱈ ﱠ , ﭐﱡ ﱝ ﱞ ﱠ ﭐﱡ ﱦ ﱧ ﱨ ﱠ

(96)

ﭐﱡﭐ ﱲ ﱳ ﱴ ﱠ

(97)
(98)

(99)

ﭐﱡﭐ ﳍ ﳎ ﳏ ﳐ ﳑ ﳒ ﱠ

[

ﭐﱡﭐ ﱫ ﱬ ﱭ ﱮ ﱯ ﱰ ﱱ ﱠ

ﭐﱡﭐ ﱩ ﱪ ﱫ ﱬ ﱭ ﱠ ﲍ ﲒ ﲜ ,ﭐ ﲒ ﱃ ﲟ ﭐ ﳕ ﭐ ﱁ

(100)

ﱄ ﭐ ﲥ ﲚ ﲧ ,ﭐ , ﲐ ﭐﱡﭐ ﲿ ﳀ ﳁ ﳂ ﱠ ﭐﱡﭐ ﱰ ﱱ ﱲ ﱳ ﱴ ﱵ ﭐ ﱠ

ﭐﱡ ﳜ ﳝ ﳞ ﳟ ﱠ

ﲪ ﲫ ﲬ ﲑ ﲒ ﱖ ﱖ ﱃ

ﲝ ﱂ ﲔ ﱽ ... ﭐﭐ ﲌ ﱾ ,...

ﱴ ﱖ ,

(101)

"

"

"

"

"

"

ﲆ ﲝ ﱦ

"

ﲍ ﱏ ﱾ , ﲏ ﭐ ﳅ

ﭐﭐﭐ

ﲪ ﲋ ﲍ

ﭐﭐ

ﲕ ﱓ ,ﭐ

(102)

, , ,

,,

...

ﲍ ﱇ , ﲐ ﱁ , ﱄ ﱇ ﱵ ﲐ

ﲞ ﳇ

:هلوق

ﱡ ﲐ ﲑ ﭐ ﱠ ﱡ ﲏ ﲐ ﭐ ﱠ

ﱡ ﱱ ﱲ ﱳ ﱠ

هلوق

ىلاعت

:

ﱡ ﲛ ﲜ ﲝ ﲞ ﲟ ﲠ ﱠ

ﱡ ﲀ ﲁ ﲂ ﭐ ﱠ

(103)

ﭐﱡﭐ ﲦ ﲧ ﲨ ﱠ ﭐﱡﭐ ﲫ ﲬ ﱠ ﱡ ﲏ ﲐ ﭐ ﱠ ﭐﱡﭐ ﲵ ﲶ ﲷ ﱠ ﭐﱡﭐ ﱁ ﱂ ﱃ ﱄ ﱠ ﭐﱡﭐ ﲝ ﱠ ﭐﱡﭐ ﲯ ﱠ ﭐﱡﭐ ﱍ ﱠ ﭐﱡ ﱬ

ﭐﭐ

ﭐﭐﭐﭐ ﭐﱡﭐ ﲤ ﱠ

(104)

ﭐﱡﭐ

ﲝ ﲞ

(105)
(106)

(107)
(108)
(109)
(110)

(111)
(112)
(113)
(114)
(115)
(116)
(117)

ﭐﱡ ﱪ ﱫ ﱬ ﱭ ﱠ ﭐﱡﭐ ﲙ ﲚ ﲛ ﲜ ﲝ ﲞ ﱠ

]

,

ﭐﱡﭐ ﲂ ﲃ ﲄ ﱠ

ﭐﱡﭐ ﳋ ﳌ ﳍ ﱠ ﭐﱡﭐ ﲛ ﲜ ﲝ ﲞ ﲟ ﲠ ﱠ ﭐﱡ ﱙ ﱚ ﱛ ﱜ ﱝ ﱞ ﱠ

(118)

ﭐﱡﭐ ﱚ ﱛ ﱜ ﱝ ﱞ ﱟ ﱠ ﱡ ﱠ ﱡﭐ ﲡ ﲢ ﲣ ﭐ ﱠ

ﭐﭐﭐﭐ

ﭐﱡ ﱁ ﱃ ﱄ ﱅ ﱆ ﱇ ﱠ ﭐﱡﭐ ﳉ ﳊ ﳋ ﳌ ﳍ ﳎ ﳏ ﱠ ﭐﱡﭐ ﲲ ﲳ ﲴ ﲵ ﭐ ﱠ ﭐﱡﭐ ﱓ ﱔ ﱕ ﱖ ﱗ ﱘ ﱙ ﱠ

(119)

ﭐﱡﭐ ﱱ ﱲ ﱳ ﱴ ﱵ ﱶ ﱸ ﱹ ﱺ ﱻ ﱼ ﱽ ﱾ ﱿ ﲁ ﲂ ﲃ ﱠ ﭐﱡﭐ ﲫ ﲬ ﲭ ﱠ ﭐﱡﭐ ﲫ ﲬ ﲭ ﱠ

ﭐﱡ ﱫ ﱬ ﱭ ﱮ ﱯ ﱰ ﱠ ﭐﱡ ﲜ ﲝ ﲞ ﲟ ﱠ

ﭐﱡﭐ ﱢ ﱣ ﱤ ﱠ ﭐﱡ ﳐ ﳑ ﳒ ﱠ ﭐﱡﭐ ﲛ ﲜ ﲝ ﲞ ﲟ ﲠ ﱠ

ﭐﱡﭐ ﱄ ﱅ ﱠ ﭐﱡﭐ ﲐ ﲑ ﲒ ﲓ ﲔ ﱠ ﭐﱡﭐ ﳅ ﳆ ﳇ ﳈ ﱠ

(120)
(121)
(122)
(123)
(124)
(125)
(126)
(127)
(128)
(129)
(130)

سراـــــهــــفــــلا

تينآزقلا ثايلآا سزهف

راحلآاو جيداحلأا سزهف

نله نجترلما ملاعلأا سزهف

عجازلماو رداصلما سزهف

ثاعىضىلما سزهف

(131)

ﭐﱡﭐ ﱠ ﱡ ﱢ ﱠ ﱡ ﲐ ﲑ ﭐ ﱠ ﭐﱡﭐ ﱝ ﱞ ﱟ ﱠ ﱡ ﱢ ﱣ ﱤ ﱥ ﱦ ﱠ ﭐﱡﭐ ﲽ ﲾ ﲿ ﳀ ﳁ ﳂ ﳃ ﳄ ﱠ ﭐﱡﭐ ﱒ ﱓ ﱔ ﱕ ﱖ ﱠ ﭐﱡ ﱖ ﱗ ﱘ ﱠ ﭐﱡﭐ ﱵ ﱶ ﱷ ﱸ ﱹ ﱺ ﱠ ﭐﱡﭐ ﱬ ﱭ ﱮ ﱯ ﱠ ﭐﱡ ﱰ ﱱ ﱲ ﱳ ﱴ ﱠ ﭐﱡ ﲬ ﲭ ﲮ ﲯ ﲰ ﲱ ﲲ ﲳ ﲴ ﱠ ﭐﭐﭐﭐﭐﭐﭐﭐ ﭐﱡ ﲛ ﲜ ﲝ ﲞ ﲟ ﲠ ﱠ ﭐﱡ ﳌ ﳍ ﳎ ﱠ ﭐﱡﭐ ﲫ ﲬ ﲭ ﱠ ﭐﱡ ﱫ ﱬ ﱭ ﱮ ﱯ ﱰ ﱠ ﭐﱡ ﲞ ﲟ ﲠ ﲡ ﱠ

(132)

ﱡ ﲀ ﲁ ﲂ ﭐ ﱠ ﭐﱡﭐ ﲥ ﲦ ﲧ ﲨ ﱠ ﭐﱡﭐ ﳋ ﳌ ﳍ ﱠ ﭐﱡﭐ ﱁ ﱂ ﱃ ﱄ ﱠ ﭐﱡﭐ ﱁ ﱂ ﱃ ﱄ ﱅ ﱆ ﱇ ﱈ ﱉ ﱊ ﱋ ﱌ ﱠ ﭐﱡﭐ ﲂ ﲃ ﲄ ﱠ ﭐﱡﭐ ﱩ ﱪ ﱫ ﱬ ﱭ ﱠ ﭐﱡ ﲫ ﲬ ﲭ ﲮ ﲯ ﱠ ﭐﱡ ﲅ ﲆ ﲇ ﱠ ﭐﱡﭐ ﱁ ﱂ ﱃ ﱄ ﱠ ﭐﱡﭐ ﲙ ﲚ ﲛ ﲜ ﲝ ﲞ ﱠ ﭐﱡﭐ ﲝ ﲞ ﱠ ﱡ ﱱ ﱲ ﱳ ﱠ ﭐﱡﭐ ﱱ ﱲ ﱳ ﱴ ﱵ ﱶ ﭐ ﱸ ﱹ ﱺ ﱻ ﱼ ﱽ ﱾ ﱿ ﲁ ﲂ ﲃ ﱠ ﭐﱡﭐ ﱰ ﱱ ﱲ ﱳ ﱴ ﱵ ﭐ ﱠ ﭐﱡﭐ ﱓ ﱔ ﱕ ﱖ ﱗ ﱘ ﱙ ﱠ ﱡﭐ ﲡ ﲢ ﲣ ﭐ ﱠ ﭐﱡﭐ ﱚ ﱛ ﱜ ﱝ ﱞ ﱟ ﱠ ﱡ ﱠ ﭐﱡ ﱵ ﱶ ﱷ ﱠ

(133)

ﭐﱡﭐ ﲐ ﲑ ﲒ ﲓ ﲔ ﱠ ﭐﱡﭐ ﳉ ﳊ ﳋ ﳌ ﳍ ﳎ ﳏ ﱠ ﭐﱡﭐ ﱈ ﱉ ﱊ ﱋ ﱌ ﱍ ﱎ ﱠ ﭐﱡﭐ ﲌ ﲍ ﲎ ﲏ ﲐ ﲑ ﲒ ﲓ ﲔ ﲕ ﲖ ﲗ ﲘ ﲙ ﱠ ﭐﱡﭐ ﱫ ﱬ ﱭ ﱮ ﱯ ﱰ ﱱ ﱠ ﭐﱡﭐ ﳍ ﳎ ﳏ ﳐ ﳑ ﳒ ﱠ ﭐﱡﭐ ﲫ ﲬ ﱠ ﭐﱡ ﲾ ﲿ ﳀ ﳁ ﳂ ﳃ ﳄ ﳅ ﳆ ﱠ ﭐﱡ ﱁ ﱃ ﱄ ﱅ ﱆ ﱇ ﱠ ﭐﱡ ﲵ ﲶ ﲷ ﱠ ﭐﱡ ﱞ ﱟ ﱠ ﱡ ﱢ ﱣ ﱤ ﱥ ﱦ ﱧ ﱨ ﱠ ﭐﱡﭐ ﲿ ﳀ ﳁ ﳂ ﱠ ﭐﱡ ﱁ ﱂ ﱃ ﱄ ﱠ ﭐﱡﭐ ﲀ ﲁ ﲂ ﲃ ﲄ ﱠ ﭐﱡﭐ ﳜ ﳝ ﳞ ﳟ ﱠ ﭐﱡﭐ ﱢ ﱣ ﱤ ﱠ ﭐﱡﭐ ﲘ ﲙ ﲚ ﲛ ﲜ ﲝ ﲟ ﲠ ﲡ ﱠ

(134)

ﭐﱡ ﲙ ﲚ ﲛ ﲜ ﲝ ﲞ ﱠ ﱡ ﲏ ﲐ ﭐ ﱠ ﭐﱡ ﲜ ﲝ ﲞ ﲟ ﱠ ﭐﱡ ﱪ ﱫ ﱬ ﱭ ﱠ ﭐﱡﭐ ﲲ ﲳ ﲴ ﲵ ﭐ ﱠ ﭐﱡ ﲛ ﲜ ﲝ ﲞ ﲟ ﱠ ﭐﱡﭐ ﱄ ﱅ ﱠ ﭐﱡﭐ ﳅ ﳆ ﳇ ﳈ ﱠ ﱡ ﲏ ﲐ ﭐ ﱠ ﭐﱡﭐ ﱲ ﱳ ﱴ ﱠ ﭐﱡ ﱙ ﱚ ﱛ ﱜ ﱝ ﱞ ﱠ ﭐﱡ ﳐ ﳑ ﳒ ﱠ ﭐﱡﭐ ﲫ ﲬ ﲭ ﱠ ﱡ ﲛ ﲜ ﲝ ﲞ ﲟ ﲠ ﱠ ﭐﱡ ﲾ ﲿ ﱠ ﭐﱡﭐ ﱚ ﱛ ﱠ

(135)
(136)
(137)
(138)
(139)
(140)
(141)
(142)

54

www.moheet.com

70

75

8702

54

82

70

8702

50

www.al-islam.com

05

75

8702

52

http://kendira.over-blog.com/pages/-1413337.html

52

04

8702

08:07

47

84

0502

00

8702

(143)
(144)

Références

Documents relatifs

This in turn represents a lower opportunity cost to entrepreneurship which pushes married pesons to be less selective on which business projects to implement (higher z m relative

Comparação de médias de porcentagem de germinação das sementes de café Conilon submetidas a diferentes processos e tempos de secagem, considerando o desdobramento do efeito

La proposition apparaît particulièrement alléchante : certes, la machine coûte cher (900 000 francs), mais l’achat peut en être financé pour moitié par des subventions

Il parvient donc à occulter la dimension religieuse du conflit pour n’en retenir que sa dimension politique et sociale bien réelle, mais réduite ici à une

La pensée éducative chinoise s'établit donc sur la base d'un conflit inter- ne, invitant par là-même la réflexion à parcourir le champ d'une alternative visant

S’il fait par exemple l’éloge de la démarche de Heisen- berg, c’est pour souligner que celui-ci critique les notions physiques de la théorie corpuscu- laire

Thus, the present study presented a comparison of the participation of the states and regions in rural credit, comparing their participation in gross value added, showing

نافرعو ركش في وقح ويفون نأ نود رحبلا دفنل اننافرعو انتاركشتل اددم رحبلا هايم انعجم ول نود زانجإ يأ في قيفوتلا نكيم لاو ،انل انيعم تقولا لاوط ناك