Fusion transfrontalière entre Crédit agricole Van Moer Courtens SA et Crédit agricole Luxembourg SAPDF

Download (0)

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

MONITEUR BELGE — 12.04.2013 — BELGISCH STAATSBLAD

22709

AVIS OFFICIELS - OFFICIELE BERICHTEN

BANQUE NATIONALE DE BELGIQUE

IC– 2013/030971 Autorisation de cession de droits et obligations entre entreprises d'investissement ou entre de telles entreprises et d'autres institu- tions financieres (articles 73 et 74 de la loi du 6 avril 1995 relative au statut et au controle des entreprises d'investissement)

Conformement a l'article 73 de la loi du 6 avril 1995 relative au statut et au controle des entreprises d'investissement, le comae de direction de la Banque Nationale de Belgique a autorise la fusion transfrontaliere, prevue le 12 avril 2013, entre Credit agricole Van Moer Courtens SA, dreve du Prieure 19, 1160 Auderghem, Belgique, et Credit agricole Luxembourg SA, all& Scheffer 39, 2520 Luxembourg, grand-duche de Luxembourg.

Aux termes de l'article 74 de la loi du 6 avril 1995 relative au statut et au controle des entreprises d'investissement toute cession entre entreprises d'investissement ou entre de telles entreprises et d'autres institutions financieres des droits et obligations resultant des operations des societes ou entreprises concernees et autorisee conformement l'article 73 de ladite loi, est opposable aux tiers des la publication au Moniteur beige de l'autorisation du comite de direction de la Banque Nationale de Belgique.

Bruxelles, le 20 mars 2013.

Le Gouverneur L. Coene

NATIONALE BANK VAN BELGIE

IC – 2013/030971 Toestemming voor de overdracht van rechten en verplichtingen tussen beleggingsondernemingen of tussen dergelijke onder- nemingen en andere in de financiele sector bedrijvige instellingen (artikelen 73 en 74 van de wet van 6 april 1995 inzake het statuut van en het toezicht op de beleggingsondernemingen)

Overeenkomstig artikel 73 van de wet van 6 april 1995 inzake het statuut van en het toezicht op de beleggingsondernemingen, heeft het directiecomite van de Nationale Bank van Belgie haar toestemming verleend voor de grensoverschrijdende fusie tussen Credit agricole Van Moer Courtens SA, dreve du Prieure 19, 1160 Auderghem, Belgie, en Credit agricole Luxembourg SA, all& Scheffer 39, 2520 Luxembourg, Groothertogdom Luxemburg, voorzien op 12 april 2013.

Ingevolge artikel 74 van de wet van 6 april 1995 inzake het statuut van en het toezicht op de beleggingsondernemingen, is iedere over- dracht tussen beleggingsondernemingen of tussen dergelijke instellin- gen en andere in de financiele sector bedrijvige instellingen, van rechten en verplichtingen die voortkomen uit verrichtingen van de betrokken instellingen of ondernemingen, waarvoor toestemming is verleend overeenkomstig artikel 73 van voornoemde wet, aan derden tegenstelbaar zodra de toestemming van het directiecomite van de Nationale Bank van Belgie in het Belgisch Staatsblad is bekendgemaakt.

Brussel, 20 maart 2013.

De Gouverneur, L. Coene

Figure

Updating...

References

Related subjects :