• Aucun résultat trouvé

Article

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Partager "Article"

Copied!
2
0
0

Texte intégral

(1)

AC T U A L I T E I T

L A R C I E R T . B . H . 2 0 1 0 / 3 – M A A R T 2 0 1 0 2 9 1

G

ERECHTVANDE

E

UROPESE

U

NIE

15

DECEMBER

2009

MEDEDINGING

Europees mededingingsrecht – Steunmaatregelen van staten – Voordeel – Criterium van particuliere inves- teerder

Electricité de France (EDF)/Commissie Zaak: nr. T-156/04

Het Gerecht verklaart een beslissing van de Europese Commissie nietig waarin de Commissie niet had onder- zocht of het doorvoeren van een kapitaalverhoging van EDF, die het gevolg was van het feit dat de Franse Staat afzag van een fiscale schuldvordering, overeenstemde met het gedrag van een particuliere investeerder in een markteconomie (en dus geen staatssteun vormt). Het enkele feit dat de staat toegang heeft tot financiële mid- delen die voortvloeien uit de uitoefening van openbaar gezag rechtvaardigt niet dat de Commissie dergelijk onderzoek niet voert. Rekening houdend met de omstan- digheden van elke zaak moet de Commissie onderzoeken of de deelneming van de staat in het kapitaal van een onderneming een economisch doel nastreeft dat ook door een particuliere investeerder zou worden beoogd.

E

UROPESE

C

OMMISSIE

16

DECEMBER

2009

MEDEDINGING

Europees mededingingsrecht – Machtspositie – Mis- bruiken – Koppelverkoop – Internet Explorer – Ver- bintenis

Microsoft

Zaak: nr. COMP/C-3/39.530

De Europese Commissie heeft de verbintenissen verbin- dend verklaard die door Microsoft werden aangeboden teneinde het lopende onderzoek af te sluiten naar de mogelijke koppeling van Microsoft Internet Explorer aan Windows. Aan de Windows-gebruikers in de Europese Economische Ruimte zal vijf jaar lang een keuzescherm worden aangeboden waarmee zij de browser(s) kunnen kiezen die zij willen installeren naast of in plaats van Internet Explorer; computerfabrikanten mogen zelf con- currerende browsers installeren en Internet Explorer uit- schakelen.

Koen Baekelandt Advocaat Eubelius

10. I NTERNATIONAAL HANDELSRECHT EN ARBITRAGE /D ROIT

DU COMMERCE INTERNATIONAL ET ARBITRAGE

Rechtspraak/

Jurisprudence

H

OFVAN

J

USTITIE

6

OKTOBER

2009

ARBITRAGE

Algemeen (arbitrage) – Consument

Asturcom Telecomunicaciones, SL/Cristina Rodriguez Nogueira

Arrest: nr. C-40/08, curia.europa.eu

Europees Hof van Justitie oordeelt dat Spaanse rech- ter in vordering tot tenuitvoerlegging van een arbi- trale uitspraak ambtshalve het oneerlijk karakter van de arbitrageclausule in de consumentenovereen- komst moet onderzoeken

Asturcom Telecomunicaciones, een Spaanse GSM-ope- rator, vorderde voor de rechtbank in Bilbao de tenuit-

voerlegging van een arbitrale uitspraak tegen Cristina Rodriguez Nogueira, één van haar voormalige abonnees.

De rechter stelde zich de vraag of hij ambtshalve de arbi- trale uitspraak diende te vernietigen indien hij van oor- deel was dat het arbitragebeding in een overeenkomst met een consument oneerlijk was.

Artikel 6, 1ste lid, van richtlijn 93/13 bepaalt immers dat oneerlijke bedingen in overeenkomsten tussen een ver- koper en een consument onder het nationaal recht gel- dende voorwaarden de consument niet binden. De indi- catieve lijst bij de richtlijn met bedingen die als oneerlijk kunnen worden aangemerkt, vermeldt het arbitragebe- ding.

In zijn antwoord op de prejudiciële vraag benadrukte het Europese Hof van Justitie in de eerste plaats het belang van het beginsel van kracht van gewijsde. De Spaanse termijn van twee maanden om een arbitrale uitspraak aan te vechten alvorens de uitspraak kracht van gewijsde ver- werft, was volgens het Hof redelijk en doeltreffend met het oog op de bescherming van de consument, vooral nu

(2)

AC T U A L I T É

2 9 2 R . D . C . 2 0 1 0 / 3 – M A R S 2 0 1 0 L A R C I E R

de termijn pas inging vanaf de betekening. Het Hof oor- deelde dat van de nationale rechter niet kan worden ver- langd dat hij de totale passiviteit herstelt van een consu- ment die – zoals in deze zaak – noch deelneemt aan de arbitrageprocedure, noch een vordering tot vernietiging van de arbitrale uitspraak instelt.

Van de andere kant stelde het Hof echter dat artikel 6, 1ste lid, een dwingende bepaling is, die gelijkwaardig is aan de nationale regels die in de interne rechtsorde als regels van openbare orde gelden. Wanneer de rechter die ken- nisneemt van de vordering tot gedwongen tenuitvoerleg- ging volgens zijn nationale procedureregels ambtshalve zou moeten of kunnen onderzoeken of het arbitragebe- ding in strijd is met de openbare orde, moet hij eveneens ambtshalve onderzoeken of het arbitragebeding oneerlijk is in het licht van artikel 6, 1ste lid, zodra hij over de daar- toe noodzakelijke gegevens, feitelijk en rechtens, beschikt. De Spaanse rechter beschikt effectief over zulk een mogelijkheid. Daarom moest hij alle volgens het nationaal recht daaruit voortvloeiende consequenties trekken, teneinde zich ervan te vergewissen dat de con- sument niet gebonden was door het arbitragebeding.

H

OFVAN

C

ASSATIE

3

NOVEMBER

2009

BIJZONDERE OVEREENKOMSTEN Koop-verkoop – Internationale koop

Société Anthon GmbH & Co/SA Tonnellerie Ludonaise Pleidooien op basis van intern nationaal kooprecht sluiten toepassing Weens Koopverdrag niet uit Het hof van beroep van Bordeaux stelde vast dat één van de partijen in de loop van de procedure weliswaar de bepalingen van het Weens Koopverdrag had vermeld, maar de toepassing van deze bepalingen niet had gevor- derd. Daaruit leidde het hof af dat de partijen erkend had- den dat de bepalingen van de Franse Code civil moesten toegepast worden.

Het Hof van Cassatie verbrak terecht dit arrest. Artikel 6 van het Weens Koopverdrag voorziet in een ‘opt-out’- systeem. Wanneer de partijen in hun conclusies echter nu eens verwijzen naar de Code civil en dan weer naar het Weens Koopverdrag, kan hieruit niet worden afgeleid dat zij het Weens Koopverdrag wensten uit te sluiten.

Bij uitbreiding kan men zich de vraag stellen of het Weens Koopverdrag al dan niet uitgesloten is wanneer beide partijen in een internationaal koopgeschil per ver- gissing of uit onwetendheid uitsluitend argumenteren op basis van het Burgerlijk Wetboek, zoals ook in de Bel- gische praktijk blijkbaar nog al te vaak gebeurt?

Kristof Cox

Legal consultant Deloitte, Researcher K.U.Leuven

11. I NTERNATIONAAL PRIVAATRECHT /D ROIT INTERNATIONAL PRIVÉ

Wetgeving/Législation

INSOLVABILITÉ – INSOLVABILITÉ TRANSNATIONALE

Continuité de l’entreprise – Règlement n° 1346/2000 – Notion de procédure d’insolvabilité – Réorganisa- tion judiciaire

Modification à la liste des procédures d’insolvabilité

Le 2 mars 2009, la Belgique a notifié à la Commission européenne, conformément à l’article 45 du règlement (CE) n° 1346/2000 relatif aux procédures d’insolvabi-

lité, des modifications aux listes figurant aux annexes A et C dudit règlement. La Belgique a notamment décidé d’ajouter à la liste des procédures d’insolvabilité couver- tes par ce règlement la procédure de réorganisation judi- ciaire introduite par la loi du 31 janvier 2009 relative à la continuité des entreprises (MB du 9 février 2009). Les travaux législatifs nécessaires pour modifier le règlement 1346/2000 sont déjà très avancés, vu que la proposition de modification a été présentée au Conseil de l’Union européenne en novembre l’année passée. La modifica- tion devrait donc être votée et publiée bientôt.

Katarzyna Szychowska Avocat Wardynski et Associés Assistante (ULB)

Références

Documents relatifs

Het komt overeen met hetgeen is bepaald in artikel 3 (zie punten 41 en volgende). 133 In het geval van nationaliteit is, evenals in het geval van gewone verblijfplaats, het

dissemination of allegations of the lesser safety and efficacy of one drug by comparison to another drug, aimed at undermining the reputation of the former to the benefit of the

Lorsque je pose la question de son évolution de carrière à un assistant vidéo travaillant en série et en long métrage comme Jonathan Strutz, il dresse un constat honnête des

Seasonal variations of activity pattern of brown trout (Salmo trutta) in a small stream, as determined by radio-telemetryM. E-mail: M.Ovidio@ulg.ac.be Received 5 February 2001;

Durch den religiösen Sinnhorizont des Handelns bewegt sich der Dialog des Handelns nicht auf einer rein pragmatischen Ebene, sondern umfasst immer auch Bezüge zu zentralen

La présente analyse s’appuie sur la version 3.0 de l’Outil d’évaluation des bénéfices liés à la qualité de l’air (OEBQA) de Santé Canada pour établir un lien

Many indigenous peoples and local communities hold traditional knowledge about the sustainable pro- duction of non-wood forest products and services, such as

• Strategic management: key performance indicators (KPIs) are assessed and reported within a pyramidal structure, from field offices all the way up to the division level at SDC

Because of this, there were only few attempts to use the insulating materials (i.e., silica, and anodized aluminium etc.) in the energy storage field despite their

Les caractères épidémiologiques varient de façon statistiquement significative en fonction des formes cliniques dans notre série ; la primo infection est

 Tous les patients pris en charge pour myélome multiple avec atteinte rénale quel que soit le milieu de recrutement initial, que l’atteinte rénale était

In het Nijmegen project werd er uitsluitend rekening gehouden met compensatiestrategieën (Bongaerts en Poulisse 1989: 254). De strategieën waaraan er aandacht besteed werd, waren

De CREG organiseert een publieke raadpleging over het Fluxys Belgium voorstel om aan artikel 6 van het Corpus, van het Standaard Aardgasvervoerscontract (versie van 20 december

De investeringskosten besteld tussen de T-4 en T-1 veiling komen echter niet in aanmerking voor het bepalen van de capaciteitscategorie, waardoor deze investeringen

FEBEG stelt voor dat het budget van deze stimulans te verminderen en over te gedragen naar een andere stimulans (zie suggesties in titel ‘ Bijdrage tot het

Gelet op het ministerieel besluit van 10 juni 1999 houdende benoeming van de leden van het College van geneesheren voor de functie “intensieve zorg”, gewijzigd door het

Dans l'arrêté ministériel du 10 juin 1999 modifié par l’arrêté ministériel du 22 mai 2003, portant nomination des membres du Collège de médecins pour le service de

Advies van de Nationale Raad voor Verpleegkunde tot vaststelling van de criteria voor erkenning waarbij de beoefenaars van de verpleegkunde

- Une proposition de conditions de qualification minimales requises pour l’exercice de la profession d'assistant pharmaceutico-technique dans une pharmacie ouverte

De gerechtelijke achterstand bij het hof van beroep van Brussel heeft de laatste decennia zeer ernstige proporties aangenomen die momenteel door de Hoge Raad

Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm of op welke andere wijze ook, zonder voorafgaande schriftelijke

‘Hoge’ en ‘lage’ cultuur in Lang weekend en De vreemdelinge Bram Lambrecht. D E SIXTIES IN

Toen de Tridentijnse wetgevers de krijtlijnen uitzetten voor het gebruik van muziek in religieuze context, konden de bisschoppen niet vermoeden dat binnen een paar decen- nia