2 1 8 7 4 5 4 5 6 6 1 2 1 2 3

Download (0)

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

ENIGME du JOUR N° 5_CP_ A casciaforte_ 1/1

A casciaforte hè chjosa.

Per aprela, vi tocca à truvà i 3 sciffri di u codice.

1 2 3

Nisun sciffru.

6 1 2

Un sciffru solu – postu male.

4 5 6

Un sciffru solu – postu bè.

7 4 5

Un sciffru solu – postu bè.

2 1 8

Un sciffru solu – postu male.

L’ENIGME du JOUR ENIGME N°5 - CP

A casciaforte

Figure

Updating...

References

Related subjects :