• Aucun résultat trouvé

Appel régional à candidatures Allocation d'études – Année 2019-2020 Formations universitaires francophones de niveau licence - AUF

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Partager "Appel régional à candidatures Allocation d'études – Année 2019-2020 Formations universitaires francophones de niveau licence - AUF"

Copied!
3
0
0

Texte intégral

(1)

ຂໍໍ້ກ ໍຳນ ົດໃນກຳນຂໍທຶນ – ທຶນກຳນສຶກ - ສົກປີ 2019-2020

ຄະນະກ ໍຳມະກຳນພຳກພ ໍ້ນອຳຊີປຳຊີຟິກ Page 1 / 3

ຂໍໍໍ້ກ ໍຳນ ົດໃນກຳນຂໍທຶນ

ປະກຳດເປີດຮ ັບຄ ໍຳຮໍ້ອງຂໍທຶນແມ່ນເລີມແຕ່ວັນທີ 20 ກັນຍຳ ຫຳ ວັນທີ 20 ຕຸລຳ 2019 ສ ໍຳລັບນັກສຶກສຳ ລຳວ , ຫວຽດນຳມ ແລະ ວຳນູອຳຕູ ແລະ ສ ໍຳລັບນ ັກສຶກສຳກ ໍຳປູເຈຍແມ່ນຮອດວັນທີ 09 ພະຈິກ 2019.

1. ຈຸດປະສົງ

ແຈໍ້ງກຳນກ່ຽວກ ັບທຶນກຳນສຶກສຳສະບັບນີໍ້ແມ່ນສ ໍຳລັບນ ັກສຶກສຳທີ່ໄດໍ້ລົງທະບຽນຮຽນລະດັບປະລິນຍຳຕີສຳຍຝຣັ່ງໂກໂຟນຂອງພຳກວິຊຳຢູ່ໃນສະ ຖຳບັນທີ່ເປັນສະມຳຊິກຂອງອົງກຳນມະຫຳວິທະຍຳໄລທີ່ໃຊໍ້ພຳສຳຝຣັ່ງໃນຂົງເຂດອຳຊີ-ປຳຊີຟິກ (AUF) (ຫວຽດນຳມ, ກ ໍຳປູເຈຍ, ລຳວ, ວຳນູອຳ ຕູ). ກຳນສະໜອງທຶນກຳນສຶກສຳແມ່ນຈະອີງໃສ່ເງ ່ອນໄຂທຳງດໍ້ຳນສັງຄົມເປັນຫ ັກເພ ່ອຊ່ວຍເຫ ອນ ັກສຶກສຳທີ່ຖຳນະຄອບຄົວຫຍຸໍ້ງຍຳກທຳງດໍ້ຳນ ກຳນເງິນເພ ່ອສ ບຕໍ່ຮຽນຢູ່ສຳຍຝຣັ່ງໂກໂຟນ.

ລຳຍຊ ່ສຳຂຳວິຊຳຮຽນທີ່ເປັນພຳສຳຝຣ ັ່ງໃນລະດ ັບປະລິນຍຳຕີສຳມຳດເຂົໍ້ຳໄປເບິ່ງໄດໍ້ທີ່ເວບໄຊດໍ້ຳນລຸ່ມນີໍ້:

https://www.auf.org/asie-pacifique/nouvelles/appels-a-candidatures/appel-regional-candidatures-allocation- detudes-annee-2019-2020-formations-universitaires-francophones-de-niveau-licence

2. ເງ ່ອນໄຂຂອງຜູໍ້ສະໝັກຂໍທຶນ

ທຶນກຳນສຶກສຳແມ່ນກຳນຊ່ວຍເຫ ອທຳງດໍ້ຳນກຳນເງິນໃຫໍ້ແກ່ບັນດຳນິສິດນ ັກສຶກສຳທີ່ລົງທະບຽນຮຽນຢູ່ໃນສຳຍຝຣັ່ງໂກໂຟນໃນປະເທດຂອງຕົນ ເຊິ່ງກຳນຊ່ວຍເຫ ອແມ່ນຈະອີງໃສ່ເງ ່ອນໄຂສະຖຳນະທຳງດໍ້ຳນສັງຄົມຂອງນ ັກຮຽນເປັນຕົໍ້ນຕໍ.

ບັນດຳນ ັກສຶກສຳບໍ່ວ່ຳຈະມຳຈຳກປະເທດ ລຳວ, ຫວຽດນຳມ, ກ ໍຳປູເຈຍ ແລະ ວຳນູອຳຕູ ທີລົງທະບຽນຮຽນໃນສົກຮຽນ 2019-2020 ຢູ່ໃນ ສຳຍຝຣ ັ່ງໂກໂຟນໃນດໍ້ຳນຕ່ຳງໆທີ່ຊີໍ້ນ ໍຳໂດຍອົງກຳນ AUF ສຳມຳດຢ ່ນຂໍທຶນນີໍ້ໄດໍ້.

ຢູ່ໃນໜັງສ ສະແດງເຈດຈ ໍຳນ ົງຂໍທຶນຕໍ້ອງໄດໍ້ລະບຸວົງເງິນທີ່ຕໍ້ອງກຳນຂໍ ແລະ ເຫດຜົນຂອງກຳນທຶນ (ຕົວຢ່ຳງ : ອັດຕຳຄ່ຳລົງທະບຽນຮຽນ). ທຶນ ກຳນສຶກສຳປະຈ ໍຳປີແມ່ນຈະໄດໍ້ຮ ັບກຳນອຳນຸມ ັດໂດຍສ ໍຳນ ັກງຳນໃຫຍ່ອົງກຳນ AUF ປະຈ ໍຳພຳກພ ໍ້ນອຳຊີ-ປຳຊີຟິກ, ໂດຍອີງໃສ່ເອກະສຳນຮໍ້ອງ ຂໍໃນວົງເງິນຊ່ວຍເຫ ອທີ່ກ ໍຳນ ົດໄວໍ້ມີ 2 ປະເພດດັ່ງນີໍ້ : ປະເພດ A ມີວົງເງິນທັງໝົດ 300 USD ແລະ ປະເພດ B ມີວົງເງິນ 150 USD.

ເພ ່ອຂໍທຶນກຳນສຶກສຳ, ຜູໍ້ຮໍ້ອງຂໍຕໍ້ອງໄດໍ້ກະກຽມດັ່ງນີໍ້:

ລົງທະບຽນຮຽນຢູ່ໃນສົກກຳນສຶກ2019-2020 ຢູ່ໃນສຳຍຝຣັ່ງໂກໂຟນຂອງສະຖຳບັນທີ່ເປັນສະມຳຊິກຂອງອົງກຳນ AUF,

ກະກຽມເອກະສຳນຕໍ່ໄປນີໍ້ໃຫໍ້ຄົບຖໍ້ວນເຊັ່ນ : ໃບຊີວະປະວັດຫຍໍໍ້, ໃບຄະແນນຈ ົບມໍ 6 ສ ໍຳລັບນ ັກສຶກສຳປີ 1, ໃບສ ໍຳເນົຳປະກຳສະນິ

ຍະບັດ, ແລະ ອ ່ນໆ

ເອກະສຳນຄ ໍຳຮໍ້ອງຂໍທຶນຕໍ້ອງສົ່ງພຳຍໃນໄລຍະເວລຳທີ່ກ ໍຳນ ົດໄວໍ້ໃນໃບແຈໍ້ງກຳນ.

3. ຮູບແບບກຳນຄັດເລ ອກຜູໍ້ໄດໍ້ຮ ັບທຶນ ຄ ໍຳນ ໍຳ

ພວກເຮົຳຂໍແຈໍ້ງໃຫໍ້ບັນດຳຜູໍ້ຮໍ້ອງຂໍທຶນທຸກທ່ຳນຊຳບວ່ຳອົງກຳນ AUF ບໍ່ແມ່ນສະຖຳບັນຂອງລັດເຊິ່ງມີພຳລະກິດເຂ ່ອນໄຫວຖ ກຕໍ້ອງຕຳມລະບຽບ ກ ົດໝຳຍໃນດໍ້ຳນກຳນສຶກສຳຊັໍ້ນສູງ ແລະ ກຳນຄົໍ້ນຄໍ້ວຳ. ດັ່ງນ ັໍ້ນກຳນສະຫນອງກຳນຊ່ວຍເຫ ອທຶນກຳນສຶກສຳບໍ່ໄດໍ້ໝຳຍເຖິງກຳນຮ ັບເອົຳຜູໍ້ທີ່ໄດໍ້

ຮ ັບສິດຜົນປະໂຫຍດໂດຍອົງກຳນ AUF ຫ ຶກຳນສໍ້ຳງຄວຳມສ ໍຳພັນໃນວຽກງຳນ ຫ ສຳຍພົວພັນໃດໜຶ່ງລະຫວ່ຳງ AUF ກ ັບຜູໍ້ສະຫມ ັກທີ່ຖ ກເລ ອກ.

ດ ັ່ງນ ັໍ້ນເງິນຊ່ວຍເຫ ອດັ່ງກ່ຳວນີໍ້ບໍ່ໄດໍ້ກ່ຽວຂໍ້ອງກ ັບເງິນເດ ອນ ຫ ຄ່ຳຕອບແທນໃນຮູບແບບໃດໆເນ ່ອງຈຳກວ່ຳມ ັນບໍ່ມີຜົນຕອບແທນຈຳກຳນເຮັດ ວຽກງຳນໃດໜຶ່ງທີ່ພຳຍໃຕໍ້ກຳນຄຸໍ້ມຄອງດູແລຂອງອົງກຳນ AUF. ກຳນເຂົໍ້ຳຮຽນ ແລະ ກຳນຝຶກອົບຮ ົມຂອງຜູໍ້ໄດໍ້ຮ ັບທຶນຊ່ວຍເຫ ອຍັງຄົງຢູ່ພຳຍ

ທຶນການສຶກສາລະດັບປະລິນຍາຕີ

ສົກປີ 2019 - 2020

ຄະນະກ າມາທິການພາກພ ື້ນອາຊີ-ປາຊີຟິກ

(2)

ຂໍໍ້ກ ໍຳນ ົດໃນກຳນຂໍທຶນ – ທຶນກຳນສຶກ - ສົກປີ 2019-2020

ຄະນະກ ໍຳມະກຳນພຳກພ ໍ້ນອຳຊີປຳຊີຟິກ Page 2 / 3

ໃຕໍ້ກ ົດລະບຽບກ ົດໝຳຍທີ່ມີຜົນບັງຄັບໃຊໍ້ຢູ່ໃນສະຖຳບັນກຳນສຶກສຳຂອງຕົນທີ່ຮຽນຢູ່ໃນປະຈຸບັນ. ນອກຈຳກນີໍ້, AUF ຈະບໍ່ມີກຳນໃຊໍ້ອ ໍຳນຳດ ທຳງວິໄນ ແລະ / ຫ ກຳນຄວບຄຸມໃດໆຕໍ່ຜູໍ້ໄດໍ້ຮ ັບທຶນກຳນສຶກສຳ.

ຜູໍ້ສະໝັກຂໍທຶນກຳນສຶກສຳຈຳກ AUF ຈະໄດໍ້ຮ ັບກຳນສະໜັບສະໜູນຢ່ຳງເຕັມທີ່ໃນກຳນຊອກຫຳກຳນປະກອບສ່ວນອ ່ນໆເພ ່ອມຳຊ່ວຍຕອບສະ ຫນອງຄວຳມຕໍ້ອງກຳນທັງຫມ ົດທີ່ພົບໃນໄລຍະກຳນຮຽນຂອງລຳວ, ໂດຍສະເພຳະທີ່ສະຖຳບັນກຳນສຶກສຳທີ່ລຳວຮຽນຢູ່.

ຂັໍ້ນຕອນຕ່ຳງໆໃນກຳນຂໍທຶນ

ຜູໍ້ສະໝັກຂໍທຶນຕໍ້ອງຕ ່ມແບບຟອມທີ່ກ່ຽວຂໍ້ອງຜ່ຳນທຳງອິນເຕີເນັດເທົ່ຳນ ັໍ້ນຜ່ຳນທຳງເວັບໄຊຕໍ່ໄປນີໍ້ : (https://formulaires.auf.org/) ພຳຍ ໃນໄລຍະເວລຳທີ່ກ ໍຳນ ົດໃຫໍ້. ຜູໍ້ສະໝັກຂໍທຶນທຸກໆຄົນມີສິດຢ ່ນຄ ໍຳຮໍ້ອງຂໍທຶນໄດໍ້ແຕ່ເທ ່ອດຽວໝຳຍຄວຳມວ່ຳບໍ່ໃຫໍ້ສົ່ງຫ ຳຍເທ ່ອ.

ພຳຍຫ ັງທີ່ໄດໍ້ຮ ັບກຳນກວດສອບເອກະສຳນຂອງເຂົຳເຈົໍ້ຳແລໍ້ວ, ເອກະສຳນທັງໝົດຈະໄດໍ້ຖ ກນ ໍຳສົ່ງໄປໃຫໍ້ຄະນະກ ໍຳມຳທິກຳນຊ່ຽວຊຳນຂອງ AUF ປະຈ ໍຳພຳກພ ໍ້ນອຳຊີປຳ-ຊີຟິກ. ບັນດຳເອກະສຳນຄ ໍຳຮໍ້ອງຂອງຜູໍ້ຢ ່ນຂໍທຶນແມ່ນຈະຖ ກພິຈຳລະນຳຮ ັບຮອງເອົຳໂດຍອີງໃສ່ເງ ່ອນໄຂທຳງດໍ້ຳນສັງ ຄົມ ແລະ ຈະຖ ກສົ່ງເຂົໍ້ຳໄປຂໍຄ ໍຳຄິດເຫັນນ ໍຳຜູໍ້ຮ ັບຜິດຊອບກຳນສິດສອນພຳສຳຝຣັ່ງຢູ່ບ່ອນທີ່ຜູໍ້ກ່ຽວລົງທະບຽນຮຽນ ແລະ ອີງໃສ່ຂອບເຂດວົງເງິນ ທີ່ມີຢູ່ຕົວຈິງ. ເອກະສຳນທຸກຢ່ຳງຈະບໍ່ໄດໍ້ສົ່ງກ ັບຄ ນໃຫໍ້ຜູໍ້ຢ ່ນຄ ໍຳຮໍ້ອງຂໍທຶນ.

ບັນດຳເງ ່ອນໄຂຕ່ຳງໆທີ່ຈະໃຊໍ້ເປັນເກນໃນກຳນຄັດເລ ອກມີດັ່ງນີໍ້:

ສະຖຳນະສ່ວນຕົວ ແລະ ຂອງຄອບຄົວຜູໍ້ຮໍ້ອງຂໍທຶນ;

ຄວຳມຫ່ຳງໄກລະຫວ່ຳງທີ່ພັກອຳໄສ ແລະ ສະຖຳນທີ່ຮ ໍ່ຳຮຽນ

ໃນກໍລະນີເອກະສຳນມີເງ ່ອນໄຂເທົ່ຳທຽມກ ັນ, ຜູໍ້ຮໍ້ອງຂໍທີ່ເປັນເພດຍິງ ແລະ / ຫ ຜູໍ້ທີ່ມິີຄະແນນດີແມ່ນຈະໄດໍ້ຮ ັບສິດທິພິເສດ;

ຄ ໍຳຄິດເຫັນຂອງຜູໍ້ຮ ັບຜິດຊອບກຳນຮຽນກຳນສອນພຳສຳຝຣັ່ງ.

4. ເງ ່ອນໄຂຂອງກຳນຊ່ວຍເຫ ອ

ທຶນກຳນສຶກສຳແມ່ນຈະອຳນຸມ ັດໃຫໍ້ສ ໍຳລັບ 1 ສົກຮຽນ. ຜູໍ້ຂໍທຶນຈະຕໍ້ອງໄດໍ້ຢ ່ນຄ ໍຳຮໍ້ອງຂໍທຶນອີກທຸກໆປີສ ໍຳລັບສົກຮຽນໃໝ່.

5. ຮູບແບບຂອງກຳນໃຫໍ້ເງິນຊ່ວຍເຫ ອ

ເງິນທຶນກຳນສຶກສຳຈະຖ ກແບ່ງຈ່ຳຍເປັນ 2 ງວດສ ໍຳລັບນ ັກສຶກສຳທີ່ຮຽນຢູ່ສຳຍຝຣັ່ງໂກໂຟນ (ໃນຕອນທໍ້ຳຍຂອງທຸກໆພຳກຮຽກ). ທຶນກຳນສຶກ ສຳໝົດປີຈະຖ ກອຳນຸມ ັດໃຫໍ້ນ ັກສຶກສຳໂດຍອີງໃສ່ໂດຍເອກະສຳນຮໍ້ອງຂໍໃນວົງເງິນຊ່ວຍເຫ ອທີ່ກ ໍຳນ ົດໄວໍ້ມີ 2 ປະເພດດັ່ງນີໍ້ : ປະເພດ A ມີວົງ ເງິນທັງໝົດ 300 USD ແລະ ປະເພດ B ມີວົງເງິນ 150 USD.

ຖໍ້ຳຫຳກວ່ຳສະຖຳບັນກຳນສຶກສຳທີ່ຜູໍ້ຂໍທຶນຮຽນຢູ່ແຈໍ້ງມຳທຳງອົງກຳນ AUF ໃຫໍ້ຢຸດເຊົຳໃຫໍ້ທຶນກ່ອນກ ໍຳນ ົດ, ຫ ຖໍ້ຳວ່ຳເງ ່ອນໄຂຂອງຜູໍ້ໄດໍ້ຮ ັບທຶນ ບໍ່ສຳມຳດບໍ່່ຖ ກກ ັບຂໍໍ້ກ ໍຳນ ົດຂອງກຳນໃຫໍ້ທຶນຊ່ວຍເຫ ອແລໍ້ວທຳງອົງກຳນ AUFມີສິດຈະລະຫງ ັບ ຫ ຍົກເລີກກຳນຈ່ຳຍເງິນທຶນຊ່ວຍເຫ ອດັ່ງກ່ຳວ ໃນງວດຖ ັດໄປ.

6. ຂໍໍ້ບັງຄັບຂອງສະຖຳບັນ

ສະຖຳບັນກຳນທີ່ນ ັກສຶກສຳທີ່ໄດໍ້ທຶນຮຽນຢູ່ຕໍ້ອງໄດໍ້ປະຕິບັດດັ່ງນີໍ້ :

ຕໍ້ອງກວດສອບໃຫໍ້ແນ່ໃຈວ່ຳຜູໍ້ທີ່ໄດໍ້ຮ ັບທຶນຊ່ວຍເຫ ອໄດໍ້ປະຕິບັດຕຳມຂໍໍ້ກ ໍຳນ ົດສະບັບນີໍ້ຢ່ຳງຖ ກຕໍ້ອງ ;

ຕໍ້ອງແຈໍ້ງໃຫໍ້ທຳງອົງກຳນ AUF ຮ ັບຊຳບຢ່ຳງຮີບດ່ວນໃນກໍລະນີມີກຳນຢຸດເຊົຳກຳນຮຽນຂອງຜູໍ້ທີ່ໄດໍ້ຮ ັບທຶນດັ່ງກ່ຳວ ;

ຕໍ້ອງຮ ັບປະກ ັນວ່ຳຜູໍ້ທີ່ໄດໍ້ຮ ັບທຶນໄດໍ້ມີກຳນປະຕິບັດຂໍໍ້ກ ໍຳນ ົດກ ົດລະບຽບທີ່ຖ ກບັງຄັບໃຊໍ້ໃນສະຖຳບັນກຳນສຶກສຳຢ່ຳງເຄັ່ງຂັດ.

7 . ໄລຍະເວລຳເປີດ-ປິດກຳນຢ ່ນຄ ໍຳຮໍ້ອງຂໍທຶນ

15 ກ ັນຍຳ 2019 : ເລີ່ມປະກຳດກຳນເປີດຮ ັບຄ ໍຳຮໍ້ອງຂໍທຶນ

20 ຕຸລຳ 2019 : ປິດຮ ັບຄ ໍຳຮໍ້ອງຂໍທຶນ

ເດ ອນພະຈິກ 2018 : ປະກຳດຜົນຂອງຜູໍ້ທີ່ຈະໄດໍ້ຮ ັບທຶນ (ລຳຍຊ ່ຢູ່ໃນບັນຊີສຸດທໍ້ຳຍ).

(3)

ຂໍໍ້ກ ໍຳນ ົດໃນກຳນຂໍທຶນ – ທຶນກຳນສຶກ - ສົກປີ 2019-2020

ຄະນະກ ໍຳມະກຳນພຳກພ ໍ້ນອຳຊີປຳຊີຟິກ Page 3 / 3

8. ເອກະສຳນທີ່ຜູໍ້ຍ ່ນຂໍທຶນຕໍ້ອງປະກອບໃຫໍ້ຄົບຖໍ້ວນ

ເອກະສຳນຍ ່ນຂໍທຶນຕໍ້ອງໄດໍ້ຕ ່ມຜ່ຳນທຳງອອນລຳຍເທົ່ຳນ ັໍ້ນໂດຍພ່ຳນທຳງເວບໄຊນີໍ້ : (https://formulaires.auf.org/) ພຳຍໃນໄລຍະເວລຳທີ່

ກ ໍຳນ ົດໃຫໍ້.

ເພ ່ອໃຫໍ້ເອກະສຳນສົມບູນ ແລະ ຖ ກຮ ັບຮອງ, ເອກະສຳນຕໍ້ອງປະກອບດໍ້ວຍໜັງສ ຕ່ຳງໆຕໍ່ໄປນີໍ້ (ໂດຍກຳນແນບຕິດຂັດຟຳຍເອກະສຳນໃນເວລຳ ຂຽນແບບຟອມອອນລຳຍ) :

1.

ໃບຊີວະປະຫວັດຫຍໍໍ້ທີ່ອັບເດດຂໍໍ້ມູນຫລ່ຳສຸດຕິດຮູບພໍ້ອມຂຽນເປັນພຳສຳຝຣັ່ງ.

2.

ກອບປີສ ໍຳເນົຳຫ ັກຖຳນກຳນເປັນນ ັກຮຽນຢູ່ມະຫຳວິທະຍຳໄລ (ສ ໍຳລັບນ ັກສຶກສຳແຕ່ປີ 2 ຂ ໍ້ນໄປ ຫ ສູງກວ່ຳ)

3.

ກອບປີໃບຄະແນນເສັງເຂົໍ້ຳມະຫຳວິທະຍຳໄລ (ສ ໍຳລັບນ ັກສຶກສຳຫວຽດນຳມ ປີທີ 1) ແລະ ໃບຂະແນນເສັງຈ ົບມ ັດທະຍົມປຳຍ ມໍ 7 ສ ໍຳລັບນ ັກສຶກສຳລຳວ ແລະ ກ ໍຳປູເຈຍ ປີທີ 1

4.

ໃບຢັໍ້ງຢ ນສະຖຳນະທຳງຄອບຄົວອອກໃຫໍ້ໂດຍອ ໍຳນຳດກຳນປົກຄອງບໍ້ຳນທີ່ທຳງຄອບຄົວຂອງຜູໍ້ກ່ຽວອຳໄສຢູ່ໃນປະຈຸບັນໃຫໍ້ (ແປເປັນ ພຳສຳຝຣ ັ່ງພໍ້ອມ).

ເອກະສຳນທີ່ໃຊໍ້ປະກອບຄ ໍຳຮໍ້ອງຂໍທຶນທັງໝົດຕໍ້ອງຂຽນເປັນພຳສຳທໍ້ອງຖິ່ນ (ພຳສຳລຳວ) ສ ໍຳລັບນ ັກສຶກສຳປີທີ 1 ແລະ ສ ໍຳລັບນ ັກສຶກສຳແຕ່ປີ 2 ຂຶໍ້ນໄປ ຫ ສູງກວ່ຳນ ັໍ້ນໃຫໍ້ຂຽນເປັນພຳສຳຝຣັ່ງເທົ່ຳນ ັໍ້ນ.

ຖໍ້ຳຫຳກເອກະສຳນບໍ່ຄົບຂຳດຢ່ຳງໃດຢ່ຳງໜຶ່ງແມ່ນຖ ວ່ຳຖ ກຕັດສີດໂດຍອັດຕະໂນມ ັດ.

ເອກະສຳນທຸກຢ່ຳງບໍ່ວ່ຳຈະເປັນສ ໍຳເນົຳຕິດຂັດຈະບໍ່ຮ ັບເຜີ່ມອີກພຳຍຫ ັງທີ່ເອກະສຳນຄ ໍຳຮໍ້ອງສະບັບປະຈຸບັນໄດໍ້ຜ່ຳນກຳນພິຈຳລະນຳ ແລໍ້ວເຖິງວ່ຳປະກຳດຮ ັບຄ ໍຳຮໍ້ອງຍັງບໍ່ທັນໝົດກ ໍຳນ ົດກໍ່ຕຳມ. ເອກະສຳນທຸກຢ່ຳງຂອງຜູໍ້ຍ ່ນຂໍທຶນທີ່ສົ່ງມຳທຳງໄປສະນີ ຫ ສົ່ງຜ່ຳນທຳງ ແຟກຈະບໍ່ຮ ັບພິຈຳລະນຳເປັນອັນຂຳດ. ຜູໍ້ຍ ່ນສະໝັກຂໍທຶນສຳມຳດຍ ່ນເອກະສຳນຄ ໍຳຮໍ້ອງໄດໍ້ແຕ່ 1 ຊຸດເທົ່ຳນ ັໍ້ນ.

ຂໍໍ້ມູນເຜີ່ມເຕີມ : ຕິດຕໍ່ພົວພັນກ ັບ ຫໍ້ອງກຳນ AUF ປະຈ ໍຳພຳກພ ໍ້ນອຳຊີ-ປຳຊີຟິກ ແລະ ຫໍ້ອງກຳນສຳຂຳ

ຄະນະກ ໍຳມຳທິກຳນພຳກພ ໍ້ນອຳຊີ-ປຳຊີຟິກປະຈ ໍຳນະຄອນຫ ວງຫ່ຳໂນຍ ທ່ຳນ ນຳງ DINH Thi Hai Yen, - ຜູໍ້ຮັບຜິດຊອບວຽກງຳນໂຄງກຳນ

ອີເມລ: dinh.hai.yen@auf.org

ໂທລ : +84 24 38 24 73 82 (ext. 23)

ຫໍ້ອງກຳນສຳຂຳປະຈ ໍຳນະຄອນໂຮ່ຈີມິນ – ສ.ສ ຫວຽດນຳມ

ທ່ຳນ NGUYEN Tan Dai, ຫົວໜໍ້ຳສູນ CNF ອີເມລ: nguyen.tan.dai@auf.org

ໂທລ : + 84 28 38 27 95 50 (ext. 104)

ຫໍ້ອງກຳນສຳຂຳປະຈ ໍຳນະຄອນຫ ວງພະນ ົມເປັນ - ປະເທດກ ໍຳປູເຈຍ

ທ່ຳນ IM Kravong, ຫົວໜໍ້ຳຫໍ້ອງກຳນສຳຂຳອົງກຳນ AUF ປະຈ ໍຳປະເທດກ ໍຳປູເຈຍ ອີເມລ: kravong.im@auf.org

ໂທລ : (+855) 23 883 135/136 (Ext. 12)

ຫໍ້ອງກຳນສຳຂຳປະຈ ໍຳນະຄອນຫ ວງວຽງຈ ັນ

ທ່ຳນ ວັນນະພຳ ບຸບຜຳປັນຍຳ - ຜູໍ້ຮັບຜິດຊອບວຽກງຳນໂຄງກຳນ ອີເມລ: vannapha.bouphapanya@auf.org

ໂທລ + 856 77 18 00 ຕໍ່ 105 | + 856 20 28 035 193 - 77 713 130

Références

Documents relatifs

La mise en œuvre du soutien de l'AUF, le suivi et l'évaluation du projet seront assurés par la Direction Régionale Moyen- Orient, en relation avec l'équipe de l'établissement porteur

[r]

L’intérêt de l’AUF dans ce domaine se traduit par des actions de sensibilisation sur l’importance des TICE et leurs usages dans les pratiques

Si le formateur n’est pas encore identifié, l’établissement porteur du projet donne son accord pour le lancement d’un appel à candidatures en vue de recruter un formateur. S

Le dossier doit obligatoirement être déposé en ligne sur la plate-forme formulaires.auf.org (Appel à projets, Formations francophones 2017, Europe centrale

- Inscrire les types de dépenses prévues par chaque activité (se référer aux types de dépenses inscrits dans les annexes du Document de présentation de l'appel). - Faire

[r]

Je soussigné ____________________________je suis d'accord à céder les droits d’auteur de cette vidéo à l'AUF qui peut l'utiliser et