Sétif Gold Plast ممارسات تعبئة الموارد البشرية و تأثيرها على أداء العاملين في المؤسسات الصغيرة و المتوسطة - دراسة ميدانية بمؤسسة

388 

Loading.... (view fulltext now)

Loading....

Loading....

Loading....

Loading....

Texte intégral

(1)

يملعلا ثحبلاو يلاعلا ميلعتلا ةرازو بع تاـحرف ةعماـج فيطس سا -1 -ـيلك ـيداصتقلاا موـلعلا ة تلا مولعو ةيراجتلاو ة رييس لينل ةمدقم ةحورطأ مولعلا يف مولع هاروتكد ةداهش ةيداصتقلاا ناونع تحت :

ةيرشبلا دراوملا ةئبعت تاسرامم

ةيرشبلا دراوملا ةئبعت تاسرامم

نيلماعلا ءادأ ىلع اهريثأتو

نيلماعلا ءادأ ىلع اهريثأتو

ةطسوتملاو ةريغصلا تاسسؤملا يف

ةطسوتملاو ةريغصلا تاسسؤملا يف

ةسسؤمب ةيناديم ةسارد

ةسسؤمب ةيناديم ةسارد

S

S

é

é

t

t

i

i

f

f

G

G

o

o

l

l

d

d

P

P

l

l

a

a

s

s

t

t

بلاطلا دادعإ ة: تحت فارشإ : تيأ ةعيفش تيأ ةعيفش ةراب ةراب أ أ . . د د . . يدهملب باهولا دبع يدهملب باهولا دبع ءاضعأ ةــشقانملا ةـــنجل : بقللاو مسلاا ةيملعلا ةبترلا ةعماجلا ةفصلا أ . د . يحباور رصانلا دبع يلاعلا ميلعتلا ذاتسأ فيطس ةعماج -1 -اسيئر أ . د. يدهملب باهولا دبع يدهملب باهولا دبع يلاعلا ميلعتلا ذاتسأ فيطس ةعماج -1 -اررقمو افرشم أ . د. رصانلا دبع رصانلا دبع يسوم يسوم يلاعلا ميلعتلا ذاتسأ ةركسب ةعماج اشقانم أ . د. للها دبع وب نسحل للها دبع وب نسحل يلاعلا ميلعتلا ذاتسأ فيطس ةعماج -2 -اشقانم أ . د. يمساق لامك يمساق لامك يلاعلا ميلعتلا ذاتسأ ةعماج لا ةليسم اشقانم د د . . ماقر ةدنيل ماقر ةدنيل رضاحم ذاتسأ - فيطس ةعماج -1 -اشقانم د د . . يوارحص ناميإ يوارحص ناميإ رضاحم ذاتسأ فيطس ةعماج -1 -اوعدم ةيعماجلا ةنسلا : 2112 / 2121

(2)
(3)
(4)

ءادــــهإ

لىإ يلمعو يدهج ةرثم يدهأ : يمأ و ةيلاغلا يبأ للها امهعارو امهظفح ،زيزعلا ، يخأ ديجملا دبع هتجوزو ةدايم ، امهيتنباو نيلإو نيريس ، يخأ نيدلا دامع هتجوزو ةيماس ، تيخأ ةميسن اهجوزو ميلس ، امهنباو دمحأ رساي ، تيخأ ةليبن اهجوزو ريهز ، امهنباو نيدلا فيس يؤل ، تيخأ داعس اهجوزو لداع ، امهنباو دمحم ، براقلأاو لهلأا ، ءلامزلاو ءاقدصلأا ، نيدناس نم لك . ةراب تيأ ةعيفش

(5)

رــــيدــــقــــتو رــــكــــش

لىاعت للها لوقب لامع :" نورفكت لاو يل اوركشاو " و ، " ئل مكّنديزلأ متركش ن " ، يمركلا انلوسر لوقب لامعو :" للها ركشي لا سانلا ركشي لا نم ". كدحمأ للا مه ك للا ،كناطلس ميظعو كهجو للالج يغبني ام ادحم دملحا كل مه للا ،كلضف نم ديزلما هب بجوتسأو ،كركش هب يدؤأ ،كاضر هب غلبأ دملحا كل مه رسلا في دملحا كلو ،معن دعب امعن انيلع تمعنأ امك رضلاو ءا ءا ، لاح لك ىلع دملحا كلو . ق نم ىلع ،مانلأا يرخ ىلع ملسو يلص مه للا هيف تل : " نإو ميظع قلخ ىلعل ك " ، نيدلا موي لىإ هعبت نمو هبحصو هلهأ ىلعو . دعب امأ : لبقتي نأ لجو زع للها لأسأ نيم يمركلا ههجول ةصلاخ ةيراج ةقدص اذه يلمع . لجو زع للها لأسأ ،ءازلجا يرخ نيع يزايج نأ دم نم لك ديعب نم وأ بيرق نم نوعلا دي لي ،لمعلا اذه زانجلإ ركذلاب صخأو : ايدلاو و ،للها امهضفح يتلئاع نم درف لك ، لي ةرمتسلما متهدناسلم ، يخأ ةصاخ ديجملا دبع لي دنسلا معن ناك يذلا ، . فرشلما ذاتسلأا يدهملب باهولا دبع ىلع هفارشلإ ، ةميقلا هحئاصنو هتاهيجوتو ،لمعلا ، همعدو هبرصو . ةذاتسلأا شديقم ةهيزن ةمئادلا اتهدعاسلم لي . ك نم ل : يرت شب ، زيزعوب خيشلا ، قازرلا دبع يلع نب ، راكب دمحم ، نانع فيس ، قيفر ،حابصم يوايحي ةيحتف ، ىلعي قوراف ، تايموت دوليم ، رك لداع ع نو ، ماقر ةدنيل ، راتخم نب يندم ، لي متهدعاسلم هلامج في لك ، . نيلماعلا فيطس ةعماج تابتكبم -1 و -2 -لي ةمدقلما متهلايهستل ، . نيمكحملا لم دص ديكأت في متهاماهسإو مهتكراش ىوتمح لاا نايبتس . نيمئاقلا ىلع ةسسؤم

Sétif Gold Plast

، و نيلماعلا اهيف ، مهتهماسلم في ةساردلا زانجإ ةيناديلما . ،لضافلأا ةذتاسلأا ةشقانملا ةنجل ءاضعأ مهمييقتل ، ينمثتو لمعلا . ةراب تيأ ةعيفش

(6)

فــــ

هــــ

سر

ـــــمــــلا

تاــــيوــــتــــح

(7)

لولأا لصفلا : ةيرشبلا دراوملا ةئبعتل يرظنلا راطلإا ديهمت ………..……… 2 لولأا ثحبملا : ةيرشبلا دراوملا ةئبعت ىلإ لخدم ... 3 لولأا بلطملا : ةيرشبلا دراوملا ةئبعت موهفم ... ... ... 3 لاوأ : ت فيرعت ةغل ةيرشبلا دراولما ةئبع ... ... ... 3 ايناث : احلاطصا ةيرشبلا دراولما ةئبعت فيرعت ... ... ... 5 اثلاث : ةئبعت موهفم ينب زييمتلا ةيرشبلا دراولما هعم ةلخادتلما ميهافلما ينبو .. ... ... .... 8 يناثلا بلطملا : لماعلاو ئَّبعملا لماعلا تافص ئَّبعملا ريغ ... ... ... 12 لاوأ : تادوهلمجاو ةقاطلا ةيمك بناج نم ةلوذبلما ... ... ... 33 ايناث : ءادلأا بناج نم ... ... ... 35 اثلاث : ةيفطاعلا ةقلاعلا بناج نم … ……… 35 ثلاثلا بلطملا : ةيرشبلا دراوملا ةئبعت جذومنو فادهأ ... ... ... ... 31 لاوأ : ةيرشبلا دراولما ةئبعت فادهأ ... ... ... 31 ايناث : ةيرشبلا دراولما ةئبعت جذونم ... ... ... 22 يناثلا ثحبملا : ةيرشبلا دراوملا ةئبعت ةيجيتارتسإ ... 23 لولأا بلطملا : ةيسفنلا طورشلا ل دراوملا ةئبعت ةيرشبلا .... ... ... .. ... ... 23 لاوأ : ةيميظنتلا ةلادعلا ... ... ... 22 ايناث : ةيميظنتلا ةقثلا ... ... ... 23 اثلاث : يميظنتلا معدلا ... ... ... 22 اعبار : فاترعلاا يميظنتلا ... ... ... 25 اسماخ : يميظنتلا ينكمتلا ... ... ... 28 يناثلا بلطملا : ةيرشبلا دراوملا ةئبعت تاسرامم ... ... ... 33 ثلاثلا بلطملا : ةيرشبلا دراوملا ةئبعت تايكولس ... ... ... 33 لاوأ : لمعلا دقع ماترحا ... ... ... ... ... 32 ايناث : يدرفلا زيفحتلا ... ... ... ... ... 32 اثلاث : ةيدرفلا ةئبعتلا ... ... . ... ... ... ... ... ... 35

(8)

يناثلا لصفلا : ل يرظنلا راطلإا ةيرشبلا دراوملا ةئبعت تاسرامم ديهمت ..……… 38 لولأا ثحبملا : ةيؤرلا و ةلاسرلا و ميقلاو فادهلأا ... ... ... ... ... 33 لولأا بلطملا : ةيؤرلا . ... .. ... ... ... ... ... 33 لاوأ : ةيؤرلا فيرعت . ... ... ... ... 33 ايناث : ةيؤرلا ىوتمحو صئاصخ ... .. ... ... ... 22 اثلاث : ةيؤرلا قيقتح تاوطخ .... ... ... ... ... ... ... 22 اعبار : ةيهمأ ةيؤرلا .. ... ... ... .... ... ... . 23 اسماخ : ةيرشبلا دراولما ةئبعتب ةيؤرلا ةقلاع . ... ... ... ... ... 23 يناثلا بلطملا : ةلاسرلا ... ... ... ... ... 23 لاوأ : ةلاسرلا فيرعت .. ... .... ... ... ... ... ... 23 ايناث : ةلاسرلا ىوتمحو صئاصخ ... ... ... ... ... ... .... 22 اثلاث : ةيلمع ةلاسرلا دادعإ . ... .. .. ... ... ... ... 23 اعبار : ةلاسرلا ةيهمأ .. ... ... ... ... ... ... 23 اسماخ : ةيرشبلا دراولما ةئبعتب ةلاسرلا ةقلاع .. ... . ... ... 22 ثلاثلا بلطملا : فادهلأا ... ... .. ... .... ... ... .. . .... 22 لاوأ : فادهلأا فيرعت ... ... ... ... ... ... . ... 22 ايناث : عاونأ فادهلأا ... ... ... .. ... ... ... ... .. 25 اثلاث : صئاصخ فادهلأا ... ... ... ... ... ... ... . 25 اعبار : فادهلأا ةيهمأ ... .. ... ... ... 23 اسماخ : ةيرشبلا دراولما ةئبعتب فادهلأا ةقلاع ... ... ... ... 21 عبارلا بلطملا : ميقلا .... ... ... ... .... ... 21 لاوأ : ميقلا فيرعت .. .... ... ... ... ... . 28 ايناث : ميقلا عاونأ ... ... ... ... ... ... .. 28 اثلاث : ميقلا ءاسرإ تاوطخ .. ... ... ... ... ... 52 اعبار : ميقلا ةيهمأ ... ... ... ... ... ... .... 53

(9)

يناثلا ثحبملا : لمعلا ميظنتو ةدايقلا ... ... ... ... ... . 52 لولأا بلطملا : ةدايقلا ... ... ... ... ... .... ... 52 لاوأ : ةدايقلا فيرعت ... ... ... ... ... 52 ايناث : ةدايقلا رصانع ... ... ... ... ... 53 اثلاث : ةدايقلا تايرظن ... ... ... ... ... ... 52 اعبار : ةدايقلا ةيهمأ ... ... ... ... .... 58 اسماخ : ةيرشبلا دراولما ةئبعتب ةدايقلا ةقلاع .. .... ... ... ... 58 يناثلا بلطملا : لمعلا ميظنت ... ... ... ... . .... ... 33 لاوأ : لمعلا ميظنت فيرعت ... ... ... . ... 33 ايناث : ةيرادلإا سرادلما لظ في لمعلا ميظنت ... ... ... ... ... 32 اثلاث : لمعلا ميظنت ةيهمأ ... ... ... ... .... 32 اعبار : ةيرشبلا دراولما ةئبعتب لمعلا ميظنت ةقلاع .. ... ... ... ... 33 ثلاثلا ثحبملا : تاسرامم ةرادإ ةيرشبلا دراوملا ... ... . ... .... 32 لولأا بلطملا : نييعتلا ... .... ... ... ... ... ... .... ... 32 لاوأ : ينيعتلا فيرعت ... ... ... . ... 32 ايناث : ينيعتلل ةقباسلا تاسراملما ... ... ... ... ... 35 اثلاث : لما تاسرام ب ةطبترلما ينيعتلا ... ... . ... ... ... 35 اعبار : ينيعتلا ةيهمأ ... . ... ... ... ... ... 33 اسماخ : ةيرشبلا دراولما ةئبعتب ينيعتلا ةقلاع ... ... ... 31 يناثلا بلطملا : تاءافكلا ةرادإ ... ... . .. ... ... ... 31 لاوأ : فيرعت و تاءافكلا عاونأو داعبأ ... ... ... ... 38 ايناث : تاءافكلا ةرادإ فيرعت ... ... ... ... .. 13 اثلاث : تاءافكلا ةرادإ تاسرامم ... ... ... 12 اعبار : تاءافكلا ةرادإ ةيهمأ ... ... ... 13 اسماخ : ةيرشبلا دراولما ةئبعتب تاءافكلا ةرادإ ةقلاع .. ... ... ... .... 12

(10)

لاوأ : تاضيوعتلا فيرعت ... ... ... 12 ايناث : تاضيوعتلا لكيه ... ... ... 15 اثلاث : تاضيوعتلا تاسرامم ... ... ... 18 اعبار : تاضيوعتلا ةيهمأ ... ... ... 13 اسماخ : ةيرشبلا دراولما ةئبعتب تاضيوعتلا ةقلاع .... ... ... 82 لا بلطملا عبار : تامولعملا مساقت .. ... . ... ... ... .... . ... 83 لاوأ : تامولعلما مساقت فيرعت ... ... ... ... ... 83 ايناث : تاسرامم مساقت تامولعلما ... . ... ... ... ... 82 اثلاث : تامولعلما مساقت ةيهمأ ... ... ... 83 اعبار : ةيرشبلا دراولما ةئبعتب تامولعلما مساقت ةقلاع ... ... ... 83 لا بلطملا سماخ : ةينيوكتلا ةعجارلا ةيذغتلا . ... ... ... . 82 لاوأ : ةينيوكتلا ةعجارلا ةيذغتلا فيرعت .... ... ... ... ... 82 ايناث : ةينيوكتلا ةعجارلا ةيذغتلا طانمأ ... ... ... ... ... 82 اثلاث : ةيهمأ ةينيوكتلا ةعجارلا ةيذغتلا ... ... ... 85 اعبار : ةيرشبلا دراولما ةئبعتب ةينيوكتلا ةعجارلا ةيذغتلا ةقلاع ... ... ... 85 ةصلاخ ... . ... ... ... 83 ثلاثلا لصفلا : نيلماعلا ءادلأ يرظنلا راطلإا ديهمت ... 88 لولأا ثحبملا : ىلإ لخدم ءادأ ا نيلماعل ... ... ... 83 لولأا بلطملا : يميظنتلا ءادلأا ... ... ... ... 83 لاوأ : يميظنتلا ءادلأا فيرعت ... ... ... 83 ايناث : داعبأ يميظنتلا ءادلأا .. ... ... ... 33 يناثلا بلطملا : نيلماعلا ءادأ ... ... ... 33 لاوأ : ينلماعلا ءادأ فيرعت .. ... ... ... ... ... 33 ايناث : ينلماعلا ءادأ داعبأ ... ... ... ... ... 33

(11)

لاوأ : لياعلا ءادلأا فيرعت ... ... .. ... ... 321 ايناث : لياعلا ءادلأا يرياعم ... ... ... ... ... 328 اثلاث : لياعلا ءادلأا تاسرامم ... ... ... ... . 328 يناثلا ثحبملا : ءادأ مييقتو ءادلأا ةرادإ نيلماعلا . ... ... . .. 332 لولأا بلطملا : ءادلأا ةرادإ ... ... ... ... ... 332 لاوأ : ءادلأا ةرادإ فيرعت ... ... . .... ... ... ... 332 ايناث : ءادلأا ةرادإ ةيهمأ ... ... ... ... ... 333 اثلاث : يلمع ة ءادلأا ةرادإ ... . ... ... ... 332 بلطملا يناثلا : نيلماعلا ءادأ مييقت ... ... ... ... ... 332 لاوأ : ينلماعلا ءادأ مييقت فيرعت ... .. ... ... ... .... .. ... ... 332 ايناث : ءادأ مييقت ةيهمأ ينلماعلا ... ... ... .. . ... ... 335 اثلاث : ةيلمع ينلماعلا ءادأ مييقت ... ... ... .. .. ... .... 331 اعبار : لخادم و رداصم ينلماعلا ءادأ مييقت ةترفو ... ... ... ... ... 333 ةصلاخ ... 323 لا لصفلا عبار : ةطسوتملاو ةريغصلا تاسسؤملل يرظنلا راطلإا ديهمت ... 328 لولأا ثحبملا : ةطسوتملاو ةريغصلا تاسسؤملا ىلإ لخدم ... .. ... ... ... . 323 لولأا بلطملا : ةطسوتملاو ةريغصلا تاسسؤملا موهفم ... .. ... ... ... . 323 لاوأ : فيرعت ديدتح دويق ا تاسسؤلم ا ةطسوتلماو ةيرغصل .... . .. . .. ... ... ... . 323 ايناث : ةطسوتلماو ةيرغصلا تاسسؤلما فيرعت يرياعم ... .. ... .... ... ... ... . 332 اثلاث : براتج ةطسوتلماو ةيرغصلا تاسسؤلما فيرعت ... .. ... ... ... . ... . 332 اعبار : ةطسوتلماو ةيرغصلا تاسسؤملل دحوم فيرعت دايجإ ةيهمأ ... .. ... ... ... . 333 يناثلا بلطملا : ةطسوتملاو ةريغصلا تاسسؤملا ةيمهأ ... .. ... ... ... . 331 لاوأ : فيظوتلا في ةهماسلما ... ... ... ... ... . 331 ايناث : و لياجملإا نيطولا جتانلا في ةهماسلما تارداصلا ةيمنت ... .. ... ... ... . 338 اثلاث : ةهماسلما ةيمنتلا ةيلمعل فيارغلجا نزاوتلا قيقتحو ةيللمحا دراوملل لثملأا للاغتسلاا في ... ... . 338

(12)

اسماخ : ةيربكلا تاسسؤلما روطت في ةهماسلما ... .. ... ... ... . ... . 333 اسداس : راكتبلااو عادبلإا عيجشتو ةسفانلما ةيرارمتسا ىلع ةظفالمحا في ةهماسلما ... .. ... ... ... . 333 يناثلا ثحبملا : ةطسوتملاو ةريغصلا تاسسؤملا يف ةيرشبلا دراوملا ةئبعت تاسرامم ... ... ... .. 322 لولأا بلطملا : ةطسوتملاو ةريغصلا تاسسؤملا يف ةيرشبلا دراوملا ةئبعت تاسرامم صئاصخ ... 322 لاوأ : ةيؤرلا و ةلاسرلا و ةطسوتلماو ةيرغصلا تاسسؤلما في ميقلاو فادهلأا .... ... .. 323 ايناث : ةطسوتلماو ةيرغصلا تاسسؤلما في لمعلا ميظنتو ةدايقلا ... ... .. . 322 اثلاث : ةطسوتلماو ةيرغصلا تاسسؤلما في ةيرشبلا دراولما ةرادإ تاسرامم ... ... .. . 321 بلطملا يناثلا : ريثأت تايصوصخ تاسرامم ت ةئبع دراوملا ةيرشبلا يف تاسسؤملا ةريغصلا ةطسوتملاو نيلماعلا ءادأ ىلع .... ... ... ... .. 353 لاوأ : ليجم يرغصلا .. ... ... . 353 ايناث : بعص يرغصلا .. ... ... . 352 ثلاثلا ثحبملا : رئازجلا يف ةطسوتملاو ةريغصلا تاسسؤملا عقاو فيطس ةيلاوو .. ... ... . 353 لولأا بلطملا : و عقا رئازجلا يف ةطسوتملاو ةريغصلا تاسسؤملا ... 353 لاوأ : ةترفلا للاخ رئازلجا في ةطسوتلماو ةيرغصلا تاسسؤلما دادعت روطت 2235 -2238 ... 353 ايناث : روطت ةيكرح في ةطسوتلماو ةيرغصلا تاسسؤلما ةترفلا للاخ رئازلجا 2235 -2238 ... 353 اثلاث : روطت ةهماسم في ةطسوتلماو ةيرغصلا تاسسؤلما داصتقلاا رئازلجا ي ةترفلا للاخ 2235 -2238 ... 351 يناثلا بلطملا : و عقا يف ةطسوتملاو ةريغصلا تاسسؤملا فيطس ةيلاو ... 353 لاوأ : ةطسوتلماو ةيرغصلا تاسسؤلما دادعت روطت في فيطس ةيلاو ةترفلا للاخ 2235 -2238 ... 332 ايناث : روطت ةيكرح في ةطسوتلماو ةيرغصلا تاسسؤلما فيطس ةيلاو ةترفلا للاخ 2235 -2238 ... 333 اثلاث : روطت ةهماسم ةطسوتلماو ةيرغصلا تاسسؤلما فيظوتلا في في فيطس ةيلاو ةترفلا للاخ 2235 -2238 ... 332 ةصلاخ ... 333 سماخلا لصفلا : نيلماعلا ءادأ ىلع اهريثأتو ةيرشبلا دراوملا ةئبعت تاسرامم لوح ةيناديم ةسارد ةسسؤملاب ةطسوتملا

Sétif Gold Plast ديهمت ... ... ... 335 لولأا ثحبملا : ةطسوتملا ةسسؤملا ميدقت

Sétif Gold Plast

ةساردلا لحم ... .. 333 لولأا بلطملا : رايتخا تارربم ةسسؤم SGP و اهفيرعت و اهروطتو اهتأشن اهلكيهو يميظنتلا .... .. . 333

(13)

ايناث : ةسسؤم فيرعت SGP ... ... .... 331 اثلاث : ةسسؤم طاشن روطتو ةأشن SGP ... ... ... 338 اعبار : ةسسؤلم يميظنتلا لكيلها SGP ... ... 312 يناثلا بلطملا : ةسسؤمل ةيلبقتسملا عيراشملاو تايدحتلا SGP ... ... 312 لاوأ : ةسسؤم تايدتح SGP ... ... 312 ايناث : ةسسؤلم ةيلبقتسلما عيراشلما SGP ... ... 313 يناثلا ثحبملا : ةيناديملا ةساردلل ةيجهنملا تاءارجلإا ... ... 312 لولأا بلطملا : ةيناديملا ةساردلا جهنمو فادهأ ... ... 312 لاوأ : ةيناديلما ةساردلا فادهأ ... ... 312 ايناث : ةيناديلما ةساردلا جهنم ... ... 312 يناثلا بلطملا : يئاصحلإا ليلحتلا بيلاسأو تانايبلا عمج تاودأ ... ... 315 لاوأ : تانايبلا عجم تاودأ ... ... 315 ايناث : يئاصحلإا ليلحتلا بيلاسأ ... ... 383 ثلاثلا بلطملا : ديدحت راطإ ةيناديملا ةساردلا ةساردلا عمتجم صئاصخو ... ... 332 لاوأ : ةيناديلما ةساردلا راطإ ديدتح ... ... 332 ايناث : ةساردلا عمتمج صئاصخ ... ... 333 ثحبملا ثلاثلا : جئاتن ليلحتو ضرع ةيناديملا ةساردلا نايبتسا ... ... 333 لولأا بلطملا : جئاتن ليلحتو ضرع ةيرشبلا دراوملا ةئبعت تاسرامم ... ... 333 لاوأ : جئاتن ليلتحو ضرع لما سرام تا ب ةطبترلما ةيؤرلا و ةلاسرلا و ميقلاو فادهلأا ... ... 333 ايناث : جئاتن ليلتحو ضرع لما سرام تا ةطبترلما ب ةيليوحتلا ةدايقلا ... ... 338 اثلاث : جئاتن ليلتحو ضرع لمعلا ميظنتب ةطبترلما تاسراملما ... ... 222 اعبار : جئاتن ليلتحو ضرع لما سرام تا ةيرشبلا دراولما ةرادإب ةطبترلما ... ... 222 بلطملا ال يناث : ليلحتو ضرع ن جئات نيلماعلا ءادأ ... ... 232 لاوأ : جئاتن ليلتحو ضرع لمعلا دقع ماترحا تايكولس ... ... 232 ايناث : جئاتن ليلتحو ضرع يدرفلا زيفحتلا تايكولس ... ... 233 اثلاث : جئاتن ليلتحو ضرع تايكولس ةئبعتلا يدرفلا ة ... 233

(14)

PLS-SEM ... لولأا بلطملا : جذومن ديدحت ريدقتو ةعمجملا تانايبلا صحفو راسملا لا جذومن راسم .... ... 233 لاوأ : راسلما جذونم ديدتح ... ... 233 ايناث : ةعملمجا تانايبلا صحف ... ... 232 اثلاث : راسلما جذونم ريدقت ... ... 232 يناثلا بلطملا : راسملا جذومن مييقت ... ... ... 235 لاوأ : سايقلا جذانم مييقت ... ... ... 233 ايناث : يلكيلها جذومنلا مييقت ... ... ... 252 ثحبملا سماخلا : ةساردلا تايضرف رابتخا ... ... ... 238 لولأا بلطملا : رابتخا ةيضرفلا ةيسيئرلا ىلولأا ةقلعتملا ب ىوتسم قيبطت دراوملا ةئبعت تاسرامم ةيرشبلا ... 238 يناثلا بلطملا : ةقلعتملا ةيناثلا ةيسيئرلا ةيضرفلا رابتخا ب نيلماعلا ءادأ ىوتسم . ... 233 ثلاثلا بلطملا : ةقلعتملا ثلاثلا ةيعرفلا تايضرفلاو ةثلاثلا ةيسيئرلا ةيضرفلا رابتخا اهب ... 212 لاوأ : ةيسيئرلا ةيضرفلا رابتخا ةثلاثلا ةقلعتلما ب ينلماعلا ءادأب ةيرشبلا دراولما ةئبعت تاسرامم ةقلاع ... .. 212 ايناث : رابتخا تايضرفلا ةيعرفلا ثلاثلا ةقلعتلما ب ةقلاع تاسرامم ةئبعت دراولما ةيرشبلا داعبأب ءادأ ينلماعلا .. . 213 ةصلاخ .. ... ... ... 212 ةمتاخ .... ... 213 قحلاملا ... ... 283 عجارملا ةمئاق ... ... 331 لوادجلا سرهف ... ... 351 لاكشلأا سرهف ... ... 357 قحلاملا سرهف ... ... 359

(15)

مـــــ

قــــ

مد

ــــة

(16)

‌أ ديهمت ‌ ت طشن ‌ةئيب‌في‌يضالما‌نرقلا‌تانيعست‌ذنم‌تاسسؤلما ادج‌ةيساق‌ةئيب‌انهأ‌اهنع‌لاقي‌ام‌لقأ ‌ ‌يرغتتو غ‌لكشب‌رارمتساب يعيبط‌ير ‌ عقوتم‌يرغو ‌، لع‌تضرف اهي ‌ ‌،تايدحتلاو‌تايرغتلا‌نم‌ديدعلا‌ةهجاوم ‌و في‌ةلثمتلما ‌: ‌‌ةعرس‌،عيرس‌نيقتو‌يجولونكت‌مدقت‌،ةيكرملجا‌دويقلا‌عفرو‌قاوسلأا‌ليودت‌،ينيئادع‌ينسفانمو‌ةديازتم‌ةسفانم ‌ةيلماعلاو‌ةيللمحا‌ةيلالما‌تامزلأا‌،تامدلخاو‌تاجتنلما‌ىلع‌بلطلا‌ضافنخا‌،متهاجاح‌ددعتو‌ءلامعلا‌قاوذأ‌يرغت سايسلاو‌ةيعامتجلاا‌تابارطضلاا‌،ةيرودلا ،ةي ... ‌‌ ‌،يربادتلا‌نم‌يرثكلا‌تاسسؤلما‌ذاتخا‌ةرورض‌لىإ‌ىدأ‌اذه‌لك تايدحتلا‌ عفرو‌ تايرغتلا‌ هذه‌ عم‌ فيكتلل‌ ،ةيجلاع‌ وأ‌ تناك‌ ةيئاقو ،‌ ‌ لجأ‌ نم ومنلاو‌ ءاقبلا‌ فده‌ قيقتح ‌ ‌‌‌ قوسلا‌في‌روطتلاو جلإاو‌تاسايسلا‌نم‌ةعوممج‌نيبت‌قيرط‌نع‌كلذو‌، ‌،تلاامج‌ةدع‌في‌تاءار ‌تيلاو في‌لثمتت :‌ عارسلإا ‌ ‌ضيفتخ‌ ،لمعلا‌ فيثكت‌ ،ينلماعلا‌ حيرست‌ ،لامعلأا‌ ةسدنه‌ ةداعإ‌ ،ةروطتلما‌ ايجولونكتلا‌ باعيتسا‌ في ،روجلأا ... ‌فيلاكتلا‌ضيفختب‌تاسسؤملل‌حمست‌،اهيرغو‌ةفلتخلما‌يربادتلا‌هذه‌، ‌قيقتحو لأا ‌ ابر ‌ىدلما‌ىلع ،يرصقلا ‌ نكلو ‌ ايرثأتل‌،ليوطلا‌ىدلما‌ىلع‌اهقوس‌في‌روطتلا‌نم‌ديزلماب‌ةرورضلاب‌اله‌حمست‌لا ‌ىلع‌ةيبلسلا‌اته تاهاتجا ‌ لسو ‌ ت‌انهأ‌كلذ‌،ينلماعلا‌تايكو ببس ‌: ‌نيدت‌،ةيونعلما‌ ورلا‌ضافنخا‌،يفيظولا‌باترغلاا‌،لمعلا‌طوغض ،لمعلا‌نارود‌،ةيجاتنلإا ‌... ‌و‌،ينلماعلا‌ءادأ‌ىلع‌ابلس‌كلذ‌رثؤي‌امم ءادأ‌ىلع‌ثم‌نم ‌ لياتلابو‌لكك‌ةسسؤلما ‌ ‌‌‌ اهيرصم‌ىلع ‌‌. ‌ ‌يرسلما‌كردأ‌اذله ‌و لاخ‌نم‌،ةسفانلما‌ىلع‌ةردق‌رثكأ‌تاسسؤلما‌لعج‌لجأ‌نم‌ةمزلالا‌تايريغتلا‌نأ‌ن ل‌ ‌ميظنت‌ ةقيرط‌ يريغتو‌ ،ايجولونكتلاو‌ لالما‌ سأر‌ في‌ رامثتسلاا‌ بلطتت‌ لا‌ ،ةيدودرلماو‌ ةدولجاو‌ ةيجاتنلإا‌ ينستح ‌‌ ‌ةيرشبلا‌دراولما‌في‌رامثتسلاا‌اضيأ‌بلطتت‌انمإو‌،بسحف‌لمعلا‌تاءارجإ‌في‌ةنورلما‌ىلع‌دامتعلااو‌،اهلكايه ‌ ‌نأ‌كلذ‌،اتهرادإ‌ةيفيك‌في‌تايريغت‌ءارجإو تاسسؤلما‌لكل‌ةيساسلأا‌دراولما‌برتع ت‌ةيرشبلا‌دراولما ،‌ ‌اهمجح‌ناك‌ايأ كحتلماو‌ةهجولماو‌ةكرلمحا‌يهف‌،اهطاشن‌ةعيبطو في‌ةم ‌ ‌،ىرخلأا‌دراولما ‌كلذل جاتتح ‌ ةطشنأو‌تاسرامم‌قيبطت‌لىإ ‌‌ ةيرادإ ‌ ةيديلقت‌يرغ ،‌ ،اعادبإ‌،ةيجاتنإ‌،ءلاو‌،ءامتنا‌،امازتلا‌،ةيعفاد‌رثكأ‌اهلعتج ‌... ‌و اذه ‌ ‌في ‌طشن ت‌تيلا‌ةئيبلا‌لظ متهاسسؤم‌اهيف ،‌ ‌كلذو ‌نكمتت‌تىح ةيرخلأا‌هذه ‌ اق‌يرغ‌ةمادتسم‌ةيسفانت‌ةزيم‌باستكا‌نم ‌نم‌تاكاحملل‌ةلب ينسفانلما‌فرط ‌. ‌اههمأ‌،ةيرشبلا‌دراولما‌ةرادلإ‌ةديدج‌ةيجيتاترسإ‌لخادم‌دايجإ‌ينثحابلا‌نم‌ديدعلا‌لواح‌دقل ‌قيرط‌نع‌،ينلماعلا‌عم‌ةيوق‌تاقلاع‌ةماقإ‌ىلع‌زكترت‌تيلاو‌،ةيرشبلا‌دراولما‌ةئبعت‌ةيجيتاترسا‌اهثدحأو ‌قيبطت قلط ي‌،ةيرادلإا‌تاسراملما‌نم‌ةعوممج ‌ ةطبترلما‌تاسراملما‌في‌ةلثمتلماو‌،ةيرشبلا‌دراولما‌ةئبعت‌تاسرامم‌اهيلع ‌ ‌لكب نم ‌: فدته‌تيلاو‌،ةيرشبلا‌دراولما‌ةرادإ‌،لمعلا‌ميظنت‌،ةيليوحتلا‌ةدايقلا‌،ميقلاو‌فادهلأاو‌ةلاسرلاو‌ةيؤرلا ‌ ‌لعج‌لىإ ‌ينلماعلا ‌تاهاتجا‌نونبتي ‌تايكولسو ‌،ةيرشبلا‌دراولما‌ةئبعت‌تايكولس‌اهيلع‌قلط ي‌،لمعلا‌في‌ةيبايجإ في‌ةلثمتلماو ‌: ‌ترحا ا ‌،يدرفلا‌زيفحتلا‌،لمعلا‌دقع‌م تيلاو‌،ةيدرفلا‌ةئبعتلا قتح‌يه‌ةيئاهنلا‌اهتلصحص‌نوكت‌ قي ‌ ‌نم‌ةيلاع‌تايوتسم في‌يدؤي‌ام‌اذهو‌،اعونو‌امك‌ةعقوتلماو‌ةططخلما‌تايوتسلما‌زواجتت‌،ينلماعلا‌ءادأ ‌ ‌نم‌عفرلا‌لىإ‌يرخلأا لأا ‌ءاد له‌يلكلا ‌هذ تاسسؤلما .‌

(17)

‌ ب ‌ ت رهظ ‌ ‌ءادأ‌نم‌ةيلاع‌تايوتسم‌قيقتح‌ةيئاهنلا‌اهتياغ‌تيلاو‌ةيرشبلا‌دراولما‌ةئبعت‌تاسرامم‌قيبطت‌ةيهمأ ‌تاسسؤلما‌هذه‌في‌تاسراملما‌هذه‌نأ‌نم‌مغرلا‌ىلع‌اذهو‌،ةطسوتلماو‌ةيرغصلا‌تاسسؤلما‌في‌رثكأ‌ينلماعلا ‌ ت ‌ انهأب‌ فصت تاسرامم ‌ : ،ىدلما‌ ةيرصق‌ ،ةنرم‌ ،ةطيسب‌ ،ةلكيهم‌ يرغ‌ ،ةروطتم‌ يرغ‌ ،ةيسمر‌ يرغ ‌ ... ‌كلتب‌ ةنراقم ةيربكلا‌تاسسؤلما‌في‌ةدوجولما ‌. ‌ ت‌ةيهملأا‌هذه ‌ةيرغصلا‌تاسسؤلما‌نأ‌وه‌لولأا‌ببسلا‌،ينيسيئر‌ينببسل‌رهظ ‌وممج‌ءادأ‌ىلع‌اهءادأ‌دمتع ي‌،ينلماعلا‌نم‌ليلق‌ددع‌لغش ت‌تيلاو‌،ةطسوتلماو ‌لكشم‌يأف‌،ينلماعلا‌نم‌ةيرغص‌ةع ،لكك‌اهئادأ‌ىلع‌ةيكيتامارد‌راثآ‌هل‌نوكي‌دق‌،اهيف‌مهدحأ‌ءادأ‌في ‌ ىلع‌تىحو‌اهلبقتسم‌ىلع‌لياتلابو ‌ ‌،اهدوجو في ‌ ينح ‌ نأ ‌ ءادلأا ‌ يلكلا ‌ تاسسؤملل ‌ ،ةيربكلا ‌ تيلاو ‌ لغش ت ‌ ددع ‌ يربك ‌ نم ‌ لماعلا ،ين ‌ لا ‌ رثأتي ‌ ءادلأاب ‌ ضفخنلما ‌ لأ دح ‌ ‌وأ ضعب ‌ لا ينلماع ‌ اهيف . ‌ ببسلا ‌ نياثلا ‌ وه ‌ نأ ‌ تاسسؤلما ‌ ‌انهأ‌ببسب‌،ةعفترم‌لشف‌تلادعم‌نم‌نياعت‌ةطسوتلماو‌ةيرغصلا ‌ ت ئواسلما‌نم‌ةعومجبم‌فصت ينلماعلا‌ءادأ‌ىلع‌ابلس‌رثؤت‌تيلاو‌، ،‌ في‌ةلثمتلماو : ‌ ةرادإ ‌ ،ةيدرف ‌ ةلق ‌ دراولما ‌ لالما ةي ‌ ‌ةيدالماو ةيرشبلاو ، ‌ تاءافك ‌ ،ةفيعض ‌ فورظ ‌ لمع ‌ ةيدام ‌ ،ةئيس ‌ تاعارص ‌ ،ةينمض ... ‌ ذإ ‌ متي ‌ صيخلت ‌ هذه ‌ صئاصلخا ‌ ةيبلسلا ‌ في ‌ ةرابع ‌" Small is difficult ‌ " ‌ يأ " بعص‌ يرغصلا "، ‌ أ‌ نم‌ مغرلا‌ ىلع‌ اذهو ‌ ن ه تاسسؤلما‌ هذ ‌‌ ‌كلذك ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ ‌ ت نسالمحا‌نم‌ةعومجبم‌فصت ،‌ في‌ةلثمتلماو‌،ينلماعلا‌ءادأ‌ىلع‌ابايجإ‌رثؤت‌تيلاو ‌: ‌،ةيللاقتسلاا ‌ذاتخا‌في‌ةعرسلا تارارقلا ‌ ، ،يدو‌ لمع‌ وج‌ ،راكتبلاا‌ ،فيكتلا‌ ،ةنورلما ‌ ... ‌في‌ ةيبايجلإا‌ صئاصلخا‌ هذه‌ صيخلت‌ متي‌ ذإ ‌‌‌‌‌‌‌‌ ةرابع ‌" Small is beautifull ‌" ‌يأ " ليجم‌يرغصلا " ‌، ينبتي‌،قبس‌امم ‌ ‌نأ ةطسوتلماو‌ةيرغصلا‌تاسسؤلما ‌‌ ‌ينب‌ام‌عمتج ،اهتعيبطو‌اهصئاصبخ‌قلعتي‌اميف‌ضيقن‌فيرط ‌ اهيلع‌اذله ‌ ‌نأ ‌ ت ا‌لاك‌في‌رمثتس عاطتسلما‌ردق‌نكمتت‌ثيبح‌،ينفرطل ‌ ‌ليلقتلا نم ‌ ميظعتلاو‌،اهئواسلم‌بيلسلا‌يرثأتلا ‌ نم ‌ اهنسالمح‌بيايجلإا‌يرثأتلا . صيخ‌اميف ‌ تاسسؤلما‌عقاو ‌ ةطسوتلماو‌ةيرغصلا ‌ ثيح‌،ةأشنلا‌ةثيدح‌برتع ت‌تيلاو‌،يرئازلجا‌داصتقلاا‌في ‌ ‌ ع ‌رود‌ لط اه ‌ ،نمزلا‌ نم‌ نرق‌ عبر‌ ةليط ‌ ملف ‌‌ ت ‌ دترس ‌ اهتناكم إ ‌ دعب‌ لا ا لاا‌ ةسايسل‌ رئازلجا‌ جاهتن ررحتلاو‌ اتفن ‌ ،يداصتقلاا ‌،يضالما‌نرقلا‌تانيعست‌ذنم‌ناك‌يذلاو ازلجا‌تاطلسلا‌نإف ‌لعج‌لىإ‌نلآا‌ةدهاج‌ىعست‌ةيرئ عاطق ‌ تاسسؤلما‌هذه ‌ تاقورلمحا‌عاطقل‌لايدب اشنلإ‌ةيتاسسؤمو‌ةينوناق‌ةموظنم‌ءاشنإ‌قيرط‌نع‌كلذو‌، اهئ ‌‌و معد اه ‌ ‌ريوطتو ،اه ‌ ‌نإف‌كلذ‌مغرو تاسسؤلما ‌ ةطسوتلماو‌ةيرغصلا ‌ ‌ةيرئازلجا ‌‌براتحو‌حفاكت ‌يقاب‌في‌اتهلايثم‌نم‌اهيرغك ‌ةيلخادلا‌ةئيبلا‌اهضرفت‌تيلا‌دويقلاو‌تايدحتلا‌ةهجاوبم‌كلذو‌،اهفادهأ‌قيقتح‌لجأ‌نم‌لماعلا‌لود‌تايداصتقا تف‌،اهيلع‌ةيجرالخاو قيبطتو‌ةارامج‌ىلع‌ةمزلم‌اهسفن‌دج ‌ حأ ‌تاسراملما‌عنجأو‌ثد ةيرادلإا ،‌ ‌و ‌ ت‌تيلا نِك اه ‌ ‌عفر‌نم ‌ينلماعلا‌ءادأ اهيف ‌ يلكلا‌اهئادأو‌ةيسفانتلا‌اتهردق‌عفر‌لياتلابو ،‌ اهنيب‌نمو ‌ت ‌قيبط ‌تاسرامم ةيرشبلا‌دراولما‌ةئبعت ،‌ ‌تيلا تج ينلماعلا‌لع ‌ ‌تايكولسو‌تاهاتجا‌نونبتي ةئبعتلا ،‌ ‌و مهئادأ‌ىلع‌ابايجإ‌رثؤت‌تيلا ‌‌. ‌ لاوأ : يلاكشإ تا لا ةسارد ‌ إ ناك‌اذ ‌ ‌ ي‌ةيرشبلا‌دراولما‌ةئبعت‌عوضوم لا‌ةثيدلحا‌عيضاولما‌نم‌برتع يذ ‌ ‌،ةيربكلا‌تاسسؤلما‌في‌هلوانت‌تم هنإف ‌ ‌ ي لحا‌عيضاولما‌نم‌برتع ةيلا ‌ سؤلما‌في س ةطسوتلماو‌ةيرغصلا‌تا ‌، ف لا‌تاساردلا ةليلق ‌ ‌ةساردب‌تمتها‌تيلا عوضولما‌اذه ‌ ‌هذه‌في ‌تاسسؤلما ‌‌ام‌ابلاغ ةيربكلا‌تاسسؤلما‌في‌دوجوم‌وه‌ابم‌ةنراقم‌وأ‌ةيفصو‌تناك .‌

(18)

‌ ج علاب لإا‌تم‌يذلا‌يرظنلا‌ رطلا‌لىإ‌ةدو هيلع‌علاط ،‌ ‌تاسسؤلما‌صئاصخو‌ةعيبط‌رابتعلاا‌ينعب‌اذخأو ‌ةطسوتلماو‌ةيرغصلا داصتقلاا‌قايس‌نمض ‌ يرئازلجا ،‌ نإف رط‌نكيم‌ه ‌ يلاكشإ ةساردلا‌تا ‌ يلي‌امك :‌ -‌ ‌في‌ةيرشبلا‌دراولما‌ةئبعت‌تاسرامم‌قيبطت‌ىوتسم‌ام لما ةسسؤ ‌ ةطسوتلما ‌

Sétif Gold Plast

،؟ ‌ -‌ ‌في‌ينلماعلا‌ءادأ‌ىوتسم‌ام لما ‌ةسسؤ ‌ةطسوتلما

Sétif Gold Plast

،؟ ‌ -‌ يرثأت‌ىدم‌ام ‌ ىوتسم ‌ قيبطت ‌ ‌في‌ينلماعلا‌ءادأ‌ىوتسم‌ىلع‌ةيرشبلا‌دراولما‌ةئبعت‌تاسرامم لما ‌ةسسؤ ةطسوتلما ‌‌

Sétif Gold Plast

؟. ‌ ‌ ةيلاكشلإا‌هذه‌تتح‌جردنت ‌ ةيرخلأا ةيلاتلا‌ةيعرفلا‌تايلاكشلإا‌، :‌  ‌في‌لمعلا‌دقع‌ماترحا‌تايكولس‌نيبت‌ىوتسم‌ىلع‌ةيرشبلا‌دراولما‌ةئبعت‌تاسرامم‌قيبطت‌ىوتسم‌يرثأت‌ىدم‌ام ‌ةطسوتلما‌ةسسؤلما

Sétif Gold Plast

،؟ ‌  ‌تايكولس‌نيبت‌ىوتسم‌ىلع‌ةيرشبلا‌دراولما‌ةئبعت‌تاسرامم‌قيبطت‌ىوتسم‌يرثأت‌ىدم‌ام يدرفلا‌زيفحتلا ‌ ‌في ‌ةطسوتلما‌ةسسؤلما

Sétif Gold Plast

،؟ ‌  ‌تايكولس‌نيبت‌ىوتسم‌ىلع‌ةيرشبلا‌دراولما‌ةئبعت‌تاسرامم‌قيبطت‌ىوتسم‌يرثأت‌ىدم‌ام ةيدرفلا‌ةئبعتلا ‌ ‌في ‌ةطسوتلما‌ةسسؤلما

Sétif Gold Plast

؟. ‌ ايناث : ةساردلا تايضرف ‌ اولما‌ةئبعت‌تاسرامم‌ينب‌ام‌ةيبايجلإا‌ةقلاعلا‌نأ‌نم‌مغرلا‌ىلع ‌اهحاضيإ‌تم‌دق‌ينلماعلا‌ءادأو‌ةيرشبلا‌در ‌و اهرابتخا ‌ في ‌ ‌يربكلا‌تاسسؤلما تاساردلا‌هذه‌نأ‌لاإ‌،ة ‌م ا لاز ةلمهم‌ت ‌ ةطسوتلماو‌ةيرغصلا‌تاسسؤلما‌في .‌ ‌ ‌ ‌ ءانب ‌ في‌ انتاعلاطا‌ ىلع لما‌ في‌ ةيناديلما‌ تاظحلالما‌ ىلعو‌ ،ةساردلا‌ عوضولم‌ ةسِسؤلما‌ تايبدلأا ةسسؤ ‌ ةطسوتلما ‌

Sétif Gold Plast ‌ ‌و‌،ةساردلا‌لحص ‌ىلع‌ءانب يلي‌امك‌ةساردلا‌تايضرف‌ رط‌نكيم‌،ةساردلا‌تايلاكشإ ‌: ‌ -‌ ةيرشبلا‌دراولما‌ةئبعت‌تاسرامم‌قيبطت‌ىوتسم ‌ طسوتم ‌ ‌في لما ‌ةسسؤ ةطسوتلما ‌

Sétif Gold Plast

،‌ -‌ ينلماعلا‌ءادأ‌ىوتسم ‌ طسوتم ‌ ‌في لما ‌ةسسؤ ةطسوتلما ‌

Sétif Gold Plast

،‌ -‌ ‌رثؤي ‌قيبطت‌ىوتسم ‌ةيرشبلا‌دراولما‌ةئبعت‌تاسرامم ‌و‌ابايجإ ةيوق‌ةجردب ‌ ‌في‌ينلماعلا‌ءادأ‌ىوتسم‌ىلع لما ‌ةسسؤ ةطسوتلما ‌

Sétif Gold Plast

.‌ ‌ ةيضرفلا‌هذه‌تتح‌جردنت ‌ ةيرخلأا تايضرفلا‌، ‌ ةيلاتلا‌ةيعرفلا :‌  ‌رثؤي ‌قيبطت‌ىوتسم ‌ةيرشبلا‌دراولما‌ةئبعت‌تاسرامم ‌ابايجإ ةيوق‌ةجردبو ‌ ‌ىوتسم‌ىلع ‌دقع‌ماترحا‌تايكولس‌نيبت ‌ةطسوتلما‌ةسسؤلما‌في‌لمعلا

Sétif Gold Plast

،‌  ‌ابايجإ‌ةيرشبلا‌دراولما‌ةئبعت‌تاسرامم‌قيبطت‌ىوتسم‌رثؤي ةيوق‌ةجردبو ‌ ‌ىوتسم‌ىلع ‌نيبت ‌زيفحتلا‌تايكولس ‌ةطسوتلما‌ةسسؤلما‌في‌يدرفلا

Sétif Gold Plast

،‌  ‌رثؤي ‌قيبطت‌ىوتسم ‌ةيرشبلا‌دراولما‌ةئبعت‌تاسرامم ‌ابايجإ ةيوق‌ةجردبو ‌ ‌ىوتسم‌ىلع ‌تايكولس‌نيبت ةيدرفلا‌ةئبعتلا ‌ ‌ةطسوتلما‌ةسسؤلما‌في

Sétif Gold Plast

(19)

‌د ثلاث ا : لا فادهأ ةسارد ةعوممج‌قيقتح‌لىإ‌ةساردلا‌فدته ‌ ‌نم فادهلأا ‌و‌، في‌ةلثمتلما ‌: ‌ -‌ ‌ةقمعمو‌ةثيدح‌ةروص‌ءاطعإ‌نم‌نِك ت‌تيلاو‌،ةساردلا‌تايرغتبم‌ةطبترلما‌ةييمداكلأا‌تادجتسلما‌ثدحأ‌ضرع ‌لكب‌ةقلعتلماو‌،تايرغتلما‌هذله نم :‌ ةيرشبلا‌دراولما‌ةئبعت ‌ ةصاخ‌ةفصب‌ابه‌ةطبترلما‌تاسراملماو‌ةماع‌ةفصب ‌ءادأ‌، ‌ ينلماعلا ‌ ،ةصاخ‌ ةفصب‌ هداعبأو‌ ةماع‌ ةفصب ةطسوتلماو‌ ةيرغصلا‌ تاسسؤلما ‌ ‌نم‌ لك‌ تايصوصخو‌ ةماع‌ ةفصب ‌تاسرامم‌نييرغتلما ةيرشبلا‌دراولما‌ةئبعت ‌ ةصاخ‌ةفصب‌اهيف‌ينلماعلا‌ءادأو ،‌ -‌ ةفرعم ‌ ىوتسم ‌ قيبطت ‌ تاسرامم ‌ ةئبعت ‌ دراولما ‌ ةيرشبلا ‌ ىوتسمو ‌ ءادأ ‌ ينلماعلا ‌ ةسسؤلما‌في ‌ ‌ةطسوتلما

Sétif Gold Plast

‌ ،ةساردلا‌لحص ‌ -‌ ‌ةفرعم ىدم ‌تأ ثير تاسرامم‌قيبطت‌ىوتسم‌ ‌ ىلع‌ةيرشبلا‌دراولما‌ةئبعت ‌ ىوتسم ‌ ‌ينلماعلا‌ءادأ طسوتلما‌ةسسؤلما‌في ‌ة

Sétif Gold Plast

‌ ،ةساردلا‌لحص ‌‌ -‌ ىلع‌ دامتعلااب‌ ،ةساردلل‌ يسايق‌ جذونم‌ ءانب‌ ةلواحص ‌ ةجذنم ةيئزلجا‌ ىرغصلا‌ تاعبرلماب‌ ةيلكيلها‌ تلاداعلما ‌ ‌‌‌ ( PLS-SEM ) ‌جمانرب‌مادختسا‌للاخ‌نم‌اذهو‌، Smart PLS ،‌ ‌ -‌ ‌ةطسوتلما‌ةسسؤلما‌ىلع‌ينمئاقلا‌تفل

Sétif Gold Plast

‌ قيبطت‌ةيهمأ‌لىإ‌ةساردلا‌لحص ‌ ‌دراولما‌ةئبعت‌تاسرامم ةيرشبلا .‌ عبار ا : لا ةيمهأ ةسارد ‌ ت انهوك‌نم‌اهتيهمأ‌ةساردلا‌دمتس :‌ -‌ نم‌برتع ت ‌لما ‌را ‌عج ‌لىولأا ‌في‌ةيبرعلا‌ةغللاب تاساردلا‌نمو‌،ةيرشبلا‌دراولما‌ةئبعت‌لامج ‌لا ‌و‌ةيبرع لىولأا‌ةيبنجلأا ‌ تيلا ‌ ‌ ت ‌تلواح‌تيلا‌تاساردلا‌بلغأ‌نأ‌ثيح‌،ةيرشبلا‌دراولما‌ةئبعت‌تايكولس‌داعبأ‌ىلع‌ينلماعلا‌ءادأ‌سايق‌في‌دمتع إ‌كلذ‌في‌تدمتعا‌،يكولسلا‌لخدلما‌ىلع‌دامتعلااب‌،ينلماعلا‌ءادأ‌سايق ‌ىلع‌وأ‌،ةيميظنتلا‌ةنطاولما‌داعبأ‌ىلع‌ام يفيكتلا‌ءادلأاو‌،ةيجاتنلإل‌ةداضلما‌تايكولسلا‌،يقايسلا‌ءادلأا‌،ةمهلما‌ءادأب‌ةقلعتلما‌داعبلأا‌نم‌لك‌وأ‌دحأ ،‌ -‌ لك‌ىلع‌لمشت ‌ ‌ةئبعت‌تايكولسو‌،ةئبعتلل‌ردصمك‌وأ‌تلاخدمك‌برتع ت‌تيلاو‌ةيرشبلا‌دراولما‌ةئبعت‌تاسرامم‌نم ا‌دراولما ‌،ينلماعلا‌ءادلأ‌ةددعتلما‌داعبلأا‌تقولا‌سفن‌في‌لث ت‌تيلاو‌،ةئبعتلل‌جئاتن‌وأ‌تاجرخمك‌برتع ت‌تيلاو‌ةيرشبل ‌ناتللاو ‌ةيسفانت‌ةزيم‌ءانب‌ىلع‌ةرداقلا‌ةيديلقتلا‌يرغ‌ةيلخادلا‌دراولما‌عاونأ‌نم‌اعون‌دراولما‌ةيرظنل‌اقبط‌نابرتع ت ‌و‌ةردان‌دراوم‌انهأ‌كلذ‌،ةمادتسم ةلباق‌يرغ ‌ ،ةاكالمحا‌وأ‌لادبتسلال ‌ -‌ جئاتن‌لىإ‌لصوتلا‌لواتح الهلاخ‌نم‌نكيم‌، ‌ ‌ىوتسم‌نيدت‌في‌مهاست‌تيلا‌فعضلا‌بناوج‌ىلع‌ءوضلا‌طيلست ‌ةطسوتلما‌ةسسؤلما‌في‌ةيرشبلا‌دراولما‌ةئبعت‌تاسرامم‌قيبطت

Sétif Gold Plast

‌ ‌يمدقت‌ةلواحص‌ثم‌نمو‌،ةساردلا‌لحص ‌تايصوت احاترقاو ت ‌ لا‌فدبه‌،انهأشب ابه‌ينلماعلا‌ءادأ‌نم‌عفر ‌ اعونو‌امك ‌. ‌ ‌ ‌

(20)

‌ ه اسماخ : و ةساردلل يضارتفلاا جذومنلا ل يئارجلإا فيرعتلا ا تاريغتم ةساردل ‌و‌ةقباسلا‌تاساردلا‌ليلتح‌ىلع‌ءانب‌ةساردلل‌يضاترفلاا‌جذونم‌ءانب‌متي ةساردلا‌تايرغتلم‌يرظنلا‌ليلحتلا .‌ 1 .ةساردلل يضارتفلاا جذومنلا :‌ لقتسم‌يرغتمك‌ةيرشبلا‌دراولما‌ةئبعت‌تاسرامم‌جذومنلا‌حضوي ،‌ ءادأ‌داعبأو ‌ ‌ينلماعلا ‌داعبأ‌في‌ةلثمتلماو نييرغتلما‌نيذه‌ينب‌ةضترفلما‌تاقلاعلاو‌،عبات‌يرغتمك‌ةيرشبلا‌دراولما‌ةئبعت‌تايكولس .‌ ‌حضوي ةساردلل‌ ترقلما‌جذومنلا‌لياتلا‌لكشلا :‌ أ لكش : لا جذومن يضارتفلاا ل ةساردل ردصملا : ةثحابلا‌دادعإ‌نم . ‌ 2 . ل يئارجلإا فيرعتلا ا تاريغتم ةساردل : ايئارجإ‌ةساردلا‌تايرغتم‌فيرعت‌نكيم ‌ يلي‌امك :‌ أ. ةيرشبلا دراوملا ةئبعت تاسراممل يئارجلإا فيرعتلا : ‌ةلماكتلما‌ ةيرادلإا‌ ةطشنلأا‌ نم‌ ةعوممج‌ نع‌ ةرابع ‌لىإ‌لوصولا‌لىإ‌يدؤت‌تيلاو‌،ةئبعتلا‌تايكولس‌نونبتي‌ينلماعلا‌لعلج‌ةرادلإا‌اهدوقت‌تيلاو‌،ضعبلا‌اهضعبب‌ةطبترلماو نم‌ ةيلاع‌تايوتسم ‌ ،ءادلأا ‌ دقلو ‌ ددح اه ‌ TREMBLAY ‌ ‌تاسراملما‌في‌لثمتت‌،تاعوممج‌ عبرأ‌في‌هؤلامزو نم‌لكب‌ةقلعتلما : ةيرشبلا‌دراولما‌ةرادإ‌،لمعلا‌ميظنت‌،ةيليوحتلا‌ةدايقلا‌،ميقلاو‌فادهلأاو‌ةلاسرلاو‌ةيؤرلا ‌. ‌هذهف ةئبعتلل‌اردصم‌برتع ت‌تاسراملما .‌ ب . نيلماعلا ءادلأ يئارجلإا فيرعتلا :‌ ‌نع‌ةرابع م‌ةعوممج ‌تايكولسلا‌ن ةيرايتخلااو‌ذيفنتلا‌ةبجاولا ‌، ‌و ‌تيلا ع‌فيظوت‌نم‌ةعقوتلما‌ةميقلا‌قلخ‌في‌مهاست ام‌لما ‌. دقلو ‌ اهددح ‌ TREMBLAY ‌و WILS ‌ ‌،عاونأ‌ةثلاث‌في ‌تايكولسلا‌في‌لثمتت نم‌لكب‌ةقلعتلما :‌ لمعلا‌دقع‌ماترحا ةيدرفلا‌ةئبعتلا‌،يدرفلا‌زيفحتلا‌، .‌ ‌هذهف برتع ت‌تايكولسلا ‌ ةئبعتلا‌ةلالح‌ةجيتن .‌ ةيرشبلا دراوملا ةئبعت تاسرامم ةيضرفلا 10 ةيضرفلا 10 ةلاسرلا وةيؤرلا و فادهلأا ميقلاو نيلماعلا ءادأ ةيليوحتلا ةدايقلا لمعلا ميظنت تاسرامم ةرادإ ةيرشبلا دراوملا ةئبعتلا ةيدرفلا زيفحتلا يدرفلا دقع مارتحا لمعلا ةيرشبلا دراوملا ةئبعت تاسرامم قيبطت ىوتسم نيلماعلا ءادأ ىوتسم ةيضرفلا 10 لقتسملا ريغتملا عباتلا ريغتملا

(21)

‌و اس اسد : جهنم و تاودأ ةساردلا ‌ديدتح‌طبتري ‌ةعيبط ‌و‌جهنم تاودأ ‌ ةساردلا ‌ تيلا همدختسي‌ يو‌ا هقبط ا‌ ‌ةلكشم‌وأ‌ةرهاظ‌ةساردل‌ثحابلا ‌،ةساردلا‌ىوتحص‌وأ‌عوضوبم‌ةنيعم ‌و اهقيقتح‌دارلما‌فادهلأا ،‌ ةحاتلما‌تايناكملإاو . ‌عوضوم‌ةساردل ‌تاسرامم ‌ةئبعت علا‌ءادأ‌ىلع‌اهيرثأتو‌ةيرشبلا‌دراولما ينلما ‌ ‌هنإف‌،ةطسوتلماو‌ةيرغصلا‌تاسسؤلما‌في ـل‌ةبسنلاب : 1 . ‌ ةساردلا جهنم :‌ تم يذلا‌،يليلحتلا‌يفصولا‌جهنلما‌ىلع‌دامتعلاا‌ ‌لامج‌في‌لاامعتسا‌جهانلما‌رثكأ‌نم‌برتع ي ،اصوصخ‌ ةيرادلإا‌ مولعلاو‌ امومع‌ ةيناسنلإاو‌ ةيعامتجلاا‌ مولعلا ‌ ىلع‌ جهنلما‌ اذه‌ موقيو ‌ ‌قيقد‌ ليلتحو‌ فصو و‌ايمك‌افصو‌ةساردلا‌ديق‌ةلكشلما‌وأ‌عوضولما‌وأ‌ةرهاظلل‌يليصفتو / ‌،ايعون‌وأ ‌تانايبلا‌عجم‌قيرط‌نع‌كلذو ‌،ابه‌ةقلعتلما‌تامولعلماو ‌و ‌،اهفينصت ‌و ‌،اهسايق ‌و ‌،اهتنراقم ‌و اهيرسفت ،‌ اهليلتحو ،‌ ‌تدأ‌تيلا‌بابسلأا‌لىإ‌لوصولل اهيلإ ،‌ ‌،اهيف‌مكحتت‌تيلا‌لماوعلاو ‌و يدتح د اهصئاصخ اهداعبأو ،‌ فيصوتو تاقلاعلا اهنيب ،‌ جئاتنلا‌صلاختساو ‌. ‌ءاوس‌هيلع‌دامتعلاا‌تم‌جهنلما‌اذه ‌في ‌بنالجا‌وأ‌يرظنلا‌بنالجا‌دادعإ نياديلما ‌ ةساردلل .‌ لىإ‌ةراشلإا‌ردتج ‌ تم‌هنأ ‌ ‌ بنالجا‌ دادعإ‌ في‌ يمكلا‌ لخدلما‌ ىلع‌ دامتعلاا نياديلما ،‌ ‌ يذلاو ‌ ت ‌لامعتساب‌ ةعممجما‌ تانايبلا‌ ةلجاعم‌ في‌ لث ‌ قيرط‌ نع‌ نايبتسلاا اهم‌ ينمجانرب‌ مادختسا ‌ SPSS ‌ و PLS SMART ‌بيلاسلأا‌ نم‌ ةعوممج‌ ناحيتي‌ نيذلا‌ ، نم‌نِك ت‌تيلا‌ةيئاصحلإا ‌ ‌رابتخا ةساردلا‌تايضرف‌ةحص .‌ 2 . تاودأ ةساردلا : تم ‌ تخ‌تيلا‌تاودلأا‌نم‌ةعوممج‌ىلع‌دامتعلاا ‌اهتعيبط‌فلت ةساردلا‌لحارم‌فلاتخاب ‌تيلاو‌، ينتلحرم‌لىإ‌اهميسقت‌نكيم اهم‌، ‌ ةيرظنلا‌ةساردلا‌ةلحرم ‌‌و ةيناديلما‌ةساردلا‌ةلحرم ةصالخا‌اتهاودأ‌ةلحرم‌لكلو‌، ‌، لثمتت‌ثيح ‌ في :‌ أ. تاودأ ةساردلا يرظنلا ة: ‌ اعلم ةساردلا‌عوضوم‌نم‌يرظنلا‌بنالجا‌ةلج ‌عجارلما‌نم‌ةعوممج‌ىلع‌دامتعلاا‌تم‌، ةليصلأا ،‌ ‌و ‌ةحاتلما ‌،ةيبنجلأاو‌ةيبرعلا‌ينتغللاب لما‌ةلصلا‌تاذ عوضولماب‌ةرشابلما‌يرغو‌ةرشاب نم‌، :‌‌ بتك ‌،تلامج‌، تاحورطأ ‌،تاعوبطم‌،ةيثبح‌قاروأ‌، تايقتلم ،ينناوق‌، ‌ ‌عقاوم تنترنا ، .. .‌ ب . تاودأ ةساردلا يناديملا ة : به ةساردلا‌تايضرف‌ةحص‌يفن‌وأ‌تابثإ‌فد ‌، تم ‌ ب‌مايقلا ‌ةيناديم‌ةسارد في ‌ ‌ةطسوتلما‌ةسسؤلما

Sétif Gold Plast

، ‌وتم ‌ دامتعلاا ‌ ىلع‌كلذ‌في ‌ ‌ةيساسأ‌ةادأك‌نايبتسلاا ‌،تانايبلا‌عملج ‌يذلاو نمضت ‌ نم‌ ةعوممج ‌لا تارابع ،‌ تعز و ‌ ىلع ‌ حص ‌رو ينيسيئر‌ ني ‌ ‌روحص‌ لىإ‌ ةفاضلإاب‌ ،ةعوضولما‌ تايضرفلا‌ بسح ةقلعتلما‌ةماعلا‌تامولعلما ‌ بوجتسلماب .‌ عباس ا : ل ماعلا راطلإا ةساردل راطإ‌ديدتح‌يلي‌ام‌في‌متيس ‌ ثيح‌نم‌،ةساردلا ‌: ‌ 1 . لا راطلإا يرشب : ترصتقا ةساردلا في اهراطإ يرشبلا ىلع ينلماعلا ينمئادلا ب ةسسؤلما ةطسوتلما ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ ‌

SétifGoldPlast .

‌ ‌

(22)

‌ز 2 . لا راطلإا يناكم : ‌في‌ةساردلا‌ترصتقا اهراطإ ‌ ىلع‌نياكلما ‌ ‌ىدحإ ‌ةيرغصلا‌تاسسؤلما ةطسوتلماو ‌ لجا ‌ةيرئاز لخا ‌ةصا لإا ةيجاتن ‌ فيطس‌ةيلاوب ،‌ ‌ةطسوتلما‌ةسسؤلما‌يهو

Sétif Gold Plast

‌ ت‌تيلاو‌، طشن ‌ ‌في ‌تاطاشنلا‌ةقطنم ‌مقر‌جم‌ةيفرلحا 363 ‌ ‌مسق 01 ‌ رباص‌دلاوأ‌ةيدلب .‌ 3 . راطلإا لا مز ين : ترصتقا ةساردلا في اهراطإ ‌لا نيمز ‌ ‌ىلع ةيناديلما‌ةساردلا‌اهتقرغتسا‌تيلا‌ةترفلا ،‌ ‌يهو ةعبرأ ‌ ‌رهش‌نم‌اءادتبا‌كلذو‌،رهشأ ليرفأ ‌ 1109 ‌ ‌رهش‌ةيانه‌ةياغ‌لىإ ةيليوج ‌ 1109 . انماث : ةقباسلا تاساردلا و اهنم ةيلاحلا ةساردلا عقوم مغر ‌ ةيهمأ ‌ عوضوم ‌ ثحبلا ‌ في ‌ انتقو ‌ ،ليالحا ‌ ‌و يذلا ‌ طبري ‌ ام ‌ ينب ‌ نييرغتم ‌ ابستكا ‌ لامج‌في‌ةيربك‌ةيهمأ ‌ تاسسؤلما ‌ اهمو‌،ةصاخ‌ةفصب‌ةطسوتلماو‌ةيرغصلا‌تاسسؤلماو‌،ةماع‌ةفصب ‌ تاسرامم ‌ ةيرشبلا‌دراولما‌ةئبعت ‌‌و ينلماعلا‌ءادأ ،‌ ‌لاإ نأ ‌ كانه ‌ ةردن ‌ تاساردلا‌في ‌ تيلا ‌ تقرطت ‌ ،هيلإ ‌ ءانثتساب ‌ كلت ‌ تيلا ‌ تلجاع ‌ دحأ ‌ هبناوج ‌ وأ ‌ هعم‌ةعطاقتلما‌بناولجا‌ضعب .‌ 0 . ةقباسلا تاساردلا : عوضوبم‌ةرشابلما‌ةلصلا‌تاذ‌تاساردلا‌مهلأ‌ضرع‌يلي‌اميف ‌ ةساردلا :‌ أ . ةسارد Thierry WILS هئلامزو : 1 ‌ ‌ناونع‌تتح " ام ‌ ب‌دوصقلما ةئبعت ‌ ينلماعلا ؟‌ ةهجو ‌ رظن ‌ ناديم‌في‌ينينهلما ‌ دراولما ‌ ةيرشبلا ". ‌ ‌فده لىإ‌ثحبلا‌اذه ‌ ‌حلطصم‌عقوم‌ديدتح ‌ةئبعتلا ‌ةبسنلاب ل ‌ميهافمل لأا ‌ىرخ لما ‌ةطبتر هب ،‌ ‌ اترقاو هل‌قيقد‌فيرعت .‌ ذه‌قيقحتل ‌ اضيإب‌ةساردلا‌ةيادب‌في‌نوثحابلا‌ماق‌،ينفدلها‌ني ‌مهأ ‌موهفمك‌ةئبعتلا‌ينب‌ام‌قورفلا تاونس‌ذنم‌الهوانت‌تم‌تيلا‌ىرخلأا‌ميهافلماو‌ثيدح ،‌ لياعلا‌مازتللاا‌اههمأ ‌ يميظنتلا‌مازتللاا‌وأ ‌. ‌ضرع‌تم‌ثم ،اهجئاتنو‌ةيئاصقتسلاا‌ةساردلا‌تاوطخ ‌ ثيح ‌ عبس‌مض‌نايبتسا‌ميمصت‌تم ة‌ ‌،ةحوتفم‌ةلئسأ ‌ةلجاعم‌تم ‌اهنم‌ةسخم بم‌اهطابترلا‌طقف ‌ و‌دقلو‌،ماع‌لكشب‌ةئبعتلا‌عوضو ‌لىإ‌نايبتسلاا‌اذه‌هج 616 ‌ ،ةيرشبلا‌دراولما‌ناديم‌في‌نيهم ‌ مهو ‌ لأا ينينهلما‌ةيعجم‌في‌ءاضع ‌كابوكل‌ةيرشبلا‌دراولما‌ناديم‌في‌ ( l’APRHQ ‌) ‌نيهلما‌ماظنلاو ‌تاقلاعلا‌يراشتسلم ةيعانصلا ‌ ابوكل ك ‌( l’OCRIQ ) ‌تم‌، ملاتسا ‌ 90 ‌ ةساردلل‌لباق‌نايبتسا ‌. نمو ‌ للاخ ‌ ‌ليلتح ‌ىوتحص لما‌ةبوجأ ينثوحب ‌ ‌تم ‌تم‌جئاتنلا‌كلت‌ءوض‌ىلع‌،اهجئاتنو‌ةئبعتلل‌ةيسفنلاو‌ةيكولسلا‌داعبلأا‌ديدتح ةئبعتلل‌ددحص‌فيرعت‌لىإ‌لصوتلا ‌، وهو "‌: ‌ بعلما‌لماعلا ‌صخش‌وه‌ئ ‌ ت‌ةقيرطب‌،يداعلا‌ىوتسلما‌قوفت‌تادوهمج‌ايدارإ‌لذبي ‌ِك نم‌ن ‌ ‌مايقلا‌في‌ اجنلا ‌،ةدوج‌وذ‌لمعب ‌و ةفاضم‌ةميق‌وذ‌لمع ،‌ يعاجم‌لمعو ‌. ‌ةهجوم‌ةيئانثتسلاا‌تادوهمجما‌هذه‌،يميظنتلا‌قايسلا‌في رمتسلما‌ينسحتلا‌ونح‌لماعلا‌فرط‌نم ‌ ةيميظنتلا‌تايولولأا‌عم‌قاستلاا‌ونح‌،لمعلل ،‌ ‌ونحو ‌ءاضعلأا‌عم‌قيسنتلا ةسسؤلما‌في‌نيرخلآا ‌. ‌ ي‌تادوهمجما‌هذه‌لثم‌لذب ‌ايلعلا‌ةرادلإا‌ونح‌،هلمع‌ونح‌هقلعت‌ريوطت‌لماعلا‌ىلع‌مزلتس نم‌ةنوكلما‌ةعوممجما‌ونحو‌،ةسسؤملل ‌ خلأا‌لمعلا‌تاعاجمو‌هئلامز ‌ر ى ‌. ‌ساسلأا‌يه‌ةيعجرلما‌طاقنلا‌هذبه‌قلعتلا دؤيو‌ةئبعتلا‌ىلع‌رثؤي‌يذلا‌يفطاعلا يداعلا‌ىوتسلما‌قوف‌تادوهمج‌لىإ‌ي ." ‌‌ 1

Thierry WILS, Christiane LABELLE, Gilles GUERIN et Michel TREMBLAY, Qu'est-ce que la mobilisation

des employés? Le point de vue des professionnels en ressources humaines, Document de recherche, Québec

(Canada), Université de Québec a Hull, 1998, p.p. 573 - 585. 

l’Association les Professionnels en Ressources Humaines du Québec.  l’Ordre professionnel des Conseillers en Relations Industrielles du Québec.

(23)

ب . ةسارد Sylvie GUERRERO و Valérie BARRAUD-DIDIER : 1 ناونع‌ تتح "‌ : ‌ةئبعت‌ ةسارد ينلماعلا ". ‌ اذه‌فده ‌ ‌ثحبلا لىإ ‌ ةيلاتلا‌ةيسيئرلا‌ةلئسلأا‌ىلع‌ةباجلإا ‌: ‌ةئبعت‌متي‌فيك‌،؟ةئبعتلاب‌دوصقلما‌ام ‌ يم‌تيلا‌ةيرشبلا‌دراولما‌ةرادإ‌تاسرامم‌عاونأ‌يه‌امو‌،؟ينلماعلا ا‌نم‌الهامعتسا‌نِك ةئبعتلا‌لىإ‌لوصول ؟ ‌. ‌ىلع‌ةباجلإل تماق‌ةلئسلأا‌هذه ‌ ‌ةنس‌في‌ةيئاصقتسا‌ةساردب‌ناتثحابلا 0999 ‌مض‌نايبتسا‌ىلع‌دامتعلااب‌كلذو‌، 01 ‌ ‌لاؤس ‌ـل‌ةيرشبلا‌دراولما‌يريدم‌لىإ‌هج و‌، وتفم 081 ‌ ‌عاجترسا‌تم‌دقلو‌،ةيسنرف‌ةسسؤم 11 ‌ لباق‌نايبتسا ‌ ‌ثيح‌،ليلحتلل ‌ ت‌ةيربك‌تاسسؤم‌في‌نولمعي‌ينبوجتسلما‌مظعم‌نأ ‌نم‌رثكأ‌لغش 0111 ‌ لماع ‌. ‌ينثوحبلما‌ةبوجأ‌ليلتح‌دعب تنكت ‌ ‌نم‌ناتثحابلا ةئبعتلل‌فيرعت‌ اترقا ،‌ وهو "‌: ‌قيرفبو‌ةسسؤلماب‌لماعلا‌كست‌ريوطت‌اهفده‌تافرصتو‌تارارق ءادأ‌رثكأ‌ةسسؤلما‌لعتجو‌ةيعاملجا‌فادهلأا‌قيقحتب‌حمست‌ةقيرطب‌،هلمع ‌." ‌في‌تافرصتلاو‌تارارقلا‌هذه‌لثمتت ‌نكمتت‌تىح‌ابه‌مايقلا‌تاسسؤلما‌ىلع‌بجوتي‌تيلاو‌،ةئبعتلا‌تاسرامم‌نم‌ةعوممج ‌قيقحتل‌ينلماعلا‌ةئبعت‌نم ليالماو‌ يعامتجلااو‌ يداصتقلاا‌ ءادلأا‌ نم‌ ةعفترم‌ تايوتسم ‌ . ‌ةبوجأ‌ بسح‌ تاسراملما‌ هذه‌ فينصت‌ تم‌ دقل ‌ةعوممجما‌لمشتو‌،فاترعلااو‌تاضيوعتلا‌تاسرامم‌لىولأا‌ةعوممجما‌مضت‌ثيح‌،تاعوممج‌عبرأ‌لىإ‌ينثوحبلما ‌ امأ‌ ،يعامتجلاا‌ لصاوتلا‌ تاسرامم‌ ىلع‌ ةيناثلا ‌ةرادلإاو‌ يفيظولا‌ ءارثلإا‌ تاسرامم‌ نمضتتف‌ ةثلاثلا‌ ةعوممجما تاءافكلا‌ريوطتو‌بيردتلا‌تاسرامم‌نم‌نوكتتف‌ةيرخلأاو‌ةعبارلا‌ةعوممجما‌نأ‌ينح‌في‌،فادهلأاب ‌. ‌تصلخو ماعلا‌ةئبعت‌تاسرامم‌نأ‌ثيح‌،عقاولاو‌ةيرشبلا‌دراولما‌يريدم‌هلوقي‌ام‌ينب‌ام‌ةيربك‌ةوجف‌كانه‌نأ‌لىإ‌ةساردلا ‌ينل تهلااغشنا‌نم‌برتع ت م‌ لبقتسلما‌في‌اهريوطتو‌رارمتساب‌ايناديم‌اهقيبطت‌لىإ‌جاتتح‌اهنكلو‌ةيسيئرلا ‌. ‌ ج . ةسارد Karine ALIE : 2 ناونع‌تتح "‌: ‌في‌ينلماعلا‌ةئبعتل‌ةيميظنتلا‌بناولجا‌ضعب‌سايقل‌ينتادأ‌ينب‌ةنراقم ةمظنم ‌ ةيعامتجلاا‌تامدلخاو‌ةيحصلا‌ةياعرلا ". ‌ اذه‌فده ‌ ثحبلا ‌ لىإ ‌ ةنراقم ‌ نايبتسلاا ‌ يذلا ‌ ‌ةمظنلما‌هتممص Hydro-Québec ‌ نايبتسلااو ‌ يذلا ‌ ممص ته ‌ ةيبحرلا‌يرغ‌ةمظنلما ‌

Conseil Québécois d'agrément . ‌تم ‌ عجم ‌ تانايبلا ‌ في ‌ زكرم ‌ تامدلخا ‌ ةيحصلا ‌ ةيعامتجلااو ثيح‌، ‌تم ‌ يمدقت ‌ ‌ ك لا ‌ يننايبتسلاا ‌( لأا د ينتا ‌ ينسايقلما‌وأ )‌ لىإ ‌ 091 ‌ نيهم ‌ فظومو ‌ في ‌ ماظن ‌ ةياعرلا ‌ ةيحصلا ‌ تامدلخاو ‌ ةيعامتجلاا ‌باجأ‌دقلو‌، 69 ‌ طقف‌مهنم ‌ امهيلع ‌. تم ‌ ءارجإ ‌ ليلتح ‌ تانايبلا ‌ مادختساب ‌ جهنلما ‌ يفصولا ‌ يمكلا ‌. امك ‌تم ‌ ‌لىإ‌تانيعلا‌عاضخا رابتخا ‌ t ‌ ديدحتل ‌ ةيلباق ‌ ةنراقلما ‌ ينب ‌ ينسايقلما ‌ امتهاجردو ‌‌و امتهايوتحص ‌ ةكترشلما ‌. ‌نأ‌لىإ‌لصوتلا‌تم تارشؤلما ‌ ةيلاجملإا ‌ ينتادلأل ‌ يرغ ‌ ةلباق ‌ ،ةنراقملل ‌ ادع‌ام ‌ ضعب ‌ تارشؤلما ‌ ةقلعتلما ‌ بناولجاب ‌ ةيميظنتلا ‌ تيلا ‌ يرشت ‌ رثكأ ‌ لىإ ‌ ةرادلإا ‌ ايلعلا ثيح‌، ‌ تناك ‌ ةلباق ‌ ةنراقملل ‌ نم ‌ ةادأ ‌ لىإ ‌ ،ىرخأ ‌ لثم ‌ ةدايقلا ‌‌و معدلا ‌‌و ةلءاسلما ‌( رولمحا ‌ يميظنتلا ‌.) ‌رظن ا‌ نلأ ‌ ةجيتنلا ‌ ةيلاجملإا ‌ ةئبعتلل ‌ فلتتخ ‌ اقفو ‌ ىوتلمح ‌ ،تارشؤلما ‌ نإف ‌ ا‌ثحابلا جتنتس ‌ هنأ ‌ بيج ‌ يخوت ‌ رذلحا ‌ ديدشلا ‌ في ‌ رايتخا ‌ ةادلأا ‌ ةيوازلاو ‌ تيلا ‌ لوانتت ‌ا ةئبعتل ،‌ نىعبم ‌ ‌رخآ يخوت ‌ رذلحا ‌ نم ‌ ةركف ‌ دوجو ‌ عجرم ‌ قلطم ‌ بم‌قلعتي ‌رشؤ ‌تا ماع ة‌ل ةئبعتل ‌. ‌

1 Sylvie GUERRERO et Valérie BARRAUD-DIDIER, "L'étude de la mobilisation des salariés,", Revue de gestion 2000, Vol. 18, N0 4, Bruxelles (Belgique), ICHEC, 2001, p.p. 71 - 81.

2 Karine ALIE, Comparaison de deux outils mesurant certains aspects organisationnels de la mobilisation du

personnel dans une organisation de soins de santé et de services sociaux, Thèse de doctorat en psychologie D.Ps non publiée, Canada, Université de Sherbrooke, 2007, p.p. 1 - 011.

Figure

Updating...

Sujets connexes :