• Aucun résultat trouvé

Bewegen in tijden van lockdown: Impact van de covid-19-pandemie op fysieke activiteit en sportgedrag bij volwassenen

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Partager "Bewegen in tijden van lockdown: Impact van de covid-19-pandemie op fysieke activiteit en sportgedrag bij volwassenen"

Copied!
5
0
0
En savoir plus ( Page)

Texte intégral

(1)

Bewegen in tijden van lockdown: Impact van de covid-19-pandemie op fysieke activiteit en sportgedrag bij volwassenen

De Bosscher, Veerle

Published in:

Ortho-Rheumato

Publication date:

2021

Document Version:

Final published version Link to publication

Citation for published version (APA):

De Bosscher, V. (2021). Bewegen in tijden van lockdown: Impact van de covid-19-pandemie op fysieke activiteit en sportgedrag bij volwassenen. Ortho-Rheumato, 19(1), 25-29.

General rights

Copyright and moral rights for the publications made accessible in the public portal are retained by the authors and/or other copyright owners and it is a condition of accessing publications that users recognise and abide by the legal requirements associated with these rights.

• Users may download and print one copy of any publication from the public portal for the purpose of private study or research.

• You may not further distribute the material or use it for any profit-making activity or commercial gain • You may freely distribute the URL identifying the publication in the public portal

Take down policy

If you believe that this document breaches copyright please contact us providing details, and we will remove access to the work immediately and investigate your claim.

Download date: 22. Mar. 2022

(2)

OR1290N

BEWEGEN IN TIJDEN VAN LOCKDOWN: IMPACT VAN DE COVID-19-PANDEMIE OP FYSIEKE ACTIVITEIT EN SPORTGEDRAG

BIJ VOLWASSENEN

Bram Constandt1, Erik Thibaut2, Veerle De Bosscher3, Jeroen Scheerder2, Margot Ricour3, Annick Willem1 1. Vakgroep Bewegings- en Sportwetenschappen, UGent

2. Onderzoeksgroep Sport- & Bewegingsbeleid, KU Leuven 3. Vakgroep Sportbeleid- en Management, VUB

SP OR T

Overal ter wereld implemente(e)r(d)en landen lockdowns om de covid-19-pandemie te bestrijden. Terwijl deze lockdowns de vrije bewegingsruimte van mensen sterk inper- ken, wijzen experten er tegelijkertijd op dat mensen op een veilige manier fysiek actief moeten blijven om andere gezondheidsproblemen te voorkomen.

Op basis van een online bevraging analyseerde dit onderzoek de fysieke activiteit en het sportgedrag van volwassenen in Vlaanderen tijdens de eerste covid-19-lockdown in België in maart en april 2020. Ordinale logistische regressie-analyses van 13.515 geldige en populatiegewogen antwoorden geven een algemene toename van zowel fysieke acti- viteit als van sedentair gedrag aan. Met uitzondering van zij die ouder dan 55 jaar waren, gaven respondenten die voor de pandemie niet veel fysiek actief waren aan tijdens de lock- down fysiek actiever te zijn en meer te sporten. In de categorie van respondenten die voor de pandemie reeds frequent fysiek actief waren, gaven mensen die ouder waren dan 55 jaar, zij die geen hogere studies hadden gedaan, zij die reeds de gewoonte hadden om te sporten met vrienden en/of in een sportclub en zij die geen gebruik maakten van online tools om te sporten, te kennen minder fysiek actief te zijn tijdens de lockdown in verge- lijking met de periode voordien. Minder tijd hebben, meer zitten, de gebruikelijke manier van bewegen en het competitie-element van sport missen, waren de voornaamste redenen voor een reductie van het beweeggedrag.

Gelet op de gezondheidsrisico’s van fysieke inactiviteit, doet men er beleidshalve

goed aan te bekijken hoe iedereen gestimuleerd kan worden om tijdens een pandemie-

gerelateerde lockdown op een veilige manier voldoende in beweging te blijven.

(3)

INLEIDING

In tal van varianten implementeren landen wereldwijd lockdowns om de verspreiding van het covid-19-virus te vertragen. Die lockdowns beperken de mogelijkheden tot vrij bewegen van mensen in sterke mate. Tegelijkertijd wijzen experten erop dat mensen op een veilige manier fysiek actief dienen te blijven, om toekomstige gezond- heidsproblemen gerelateerd aan te veel sedentair gedrag en te weinig fysieke activiteit – zoals overgewicht en men- tale vermoeidheid – zo veel als mogelijk te beperken (1).

Terwijl veel landen zoals China, Italië en Frankrijk bij de globale uitbraak van covid-19 tijdens het eerste kwartaal van 2020 opteerden voor zeer strikte beperkingen met betrekking tot hoe ver mensen zich buiten hun huis kon- den begeven, koos België voor een zogeheten lockdown light (2, 3). Tijdens die Belgische lockdown light – waar- van de eerste beperkende maatregelen met betrekking tot sport en fysieke activiteit ingingen op 13 maart 2020 – werden sportclubs gesloten en sportcompetities stilgelegd.

Daarnaast werd veilig buitenshuis sporten ook toegelaten en zelfs gepromoot, weliswaar met sterke beperkingen. Zo kon men alleen, met gezinsleden of

met één vriend wandelen, lopen en fietsen. Ook ongemotoriseerde sport- activiteiten zoals rolschaatsen en skateboarden waren toegelaten. Er was geen afstandslimiet betreffende hoe ver men zich buiten het eigen huis kon begeven, maar de auto, de motor of het openbaar vervoer nemen om te gaan sporten was niet toegela- ten. Ook pauzes nemen of anderen bezoeken tijdens het sporten was verboden.

Die vrij ongeziene situatie waarin fysieke activiteit en sporten zowel sterk ingeperkt alsook gepromoot werden indachtig, hebben wij getracht de impact van die Belgische lockdown light op de fysieke activiteit en het sportge- drag van de volwassene in Vlaanderen in kaart te brengen aan de hand van een online vragenlijst met zelfrapporte- ring. Daarbij stonden de volgende drie onderzoeksvragen centraal:

- wat is de invloed van de covid-19 lockdown light op de fysieke activiteit en het sportgedrag in Vlaanderen?

- wat zijn de demografische en bewegingsgerelateerde karakteristieken van zij die aangeven minder, evenveel, of meer fysiek actief te zijn?

- wat zijn de redenen die helpen verklaren waarom men- sen minder, evenveel, of meer fysiek actief zijn?

Kennis vergaren met betrekking tot deze vragen is belang- rijk, omdat voldoende fysiek actief blijven op een vei- lige manier mensen kan helpen om om te gaan met de

minderen en de immuniteit, het welbevinden en de slaap- kwaliteit te verbeteren (4).

METHODE EN STEEKPROEF

Na goedkeuring van onze studie door een onafhankelijke ethische commissie van de KU Leuven, lanceerden we een online vragenlijst op 30 maart 2020, zo’n twee weken na de start van de eerste lockdown light in België. De vragen- lijst bleef actief tot 5 april 2020 en werd breed verspreid via de krant Het Laatste Nieuws en met behulp van de (sociale) mediakanalen van tal van publieke en private (sport)organisaties. Uiteindelijk vulden 15.737 mensen onze vragenlijst in die volledig anoniem was. Antwoorden van minderjarigen en personen ouder dan 75 jaar werden niet meegenomen in de verdere analyses.

ANALYSE EN RESULTATEN

Om tot een representatieve steekproef te komen, werden de antwoorden gewogen met betrekking tot geografische spreiding, gender, leeftijd, opleidings- niveau en gezinssituatie op basis van recente populatiestatistieken (5). Op deze wijze werden 13.515 antwoorden geselecteerd voor verdere analyse door middel van beschrijvende sta- tistiek en ordinale logistische regres- sieanalyses. Die analyses gebeurden apart voor zij die weinig actief (min- der dan één maal per week een half uur sporten/bewegen: n = 1.752) en zij die wel actief (minstens één maal per week een half uur sporten/bewegen: n = 13.515) waren voor de lockdown.

Tabel 1 toont aan dat beide groepen sociodemografisch gezien verschillend waren samengesteld.

Wat de actieve groep betreft, rapporteerde 36% frequenter fysiek actief te zijn tijdens dan voor de start van de eer- ste lockdown, terwijl 41% aangaf evenveel en 23% minder fysiek actief te zijn. Betreffende sedentair gedrag, gaf 46%

aan meer te zitten, 39% evenveel te zitten en 15% minder te zitten. De voornaamste obstakels om fysiek actief te zijn voor deze groep hadden betrekking tot gesloten sportinfra- structuur (50%), de afwezigheid van sportclubactiviteiten (38%), geannuleerde sportevents (32%) en de afwezigheid van vrienden om samen mee te sporten (30%).

Bij de weinig actieve groep rapporteerde 58% meer, 5%

evenveel en 7% minder fysiek actief te zijn tijdens de lock- down dan ervoor. De resterende 30% was (net als voor- heen) helemaal niet fysiek actief. Binnen deze groep gaf 40% aan meer, 36% evenveel en 24% minder te zitten.

De combinatie van zowel de beperking als promotie van fysieke activiteit tijdens de eerste covid-19-lockdown in maart en april 2020 had een

impact op het beweeggedrag van volwassenen

in Vlaanderen.

(4)

De voornaamste obstakels gerelateerd aan fysieke acti- viteit die deze groep ervoer, waren angst om besmet te geraken met covid-19 (29%), gesloten sportinfrastructuur (27%), de afwezigheid van vrienden om mee te bewegen (21%) en een gebrek aan interesse (20%).

Vervolgens werden drie ordinale logistische regressieana- lyses uitgevoerd om verschillen en verklaringen te zoeken voor die wijzigingen in de fysieke activiteit. Bij die analyses

fungeerde de ordinale variabele fysieke activiteit, met de drie antwoordcategorieën - minder/evenveel/meer fysiek actief zijn - als uitkomstvariabele.

Een eerste analyse binnen de groep actieven toont aan dat mensen in de leeftijdscategorieën 18-34 jaar en 35-54 jaar meer kans hebben om in een hogere categorie van fysieke activiteit te vallen dan mensen in de leeftijdscategorie van 55-74 jaar. Daarnaast hadden personen wier hoogste Tabel 1: Overzicht steekproef (n = 13.515).

Variabele Totale steekproef

(n = 13.515) Substeekproef actieven

(n = 11.763) Substeekproef laag actieven (n = 1.752)

Gender n % n % n %

- Man 6.685 49,5 6.189 52,6 496 28,3

- Vrouw 6.831 50,5 5.574 47,4 1.256 71,7

Leeftijdscategorie n % n % n %

- 18-34 3.666 27,1 3.000 25,5 666 38,0

- 35-54 5.110 37,8 4.569 38,8 541 30,9

- 55-74 4.739 35,1 4.194 35,7 545 31,1

Hoogste opleidingsniveau n % n % n %

- Student hoger onderwijs 762 5,6 617 5,2 144 8,2

- Diploma middelbaar onderwijs 8.121 60,1 6.970 59,3 1.152 65,7

- Diploma hoger onderwijs (ref.) 4.633 34,3 4.176 35,5 457 26,1

Thuiswonende kinderen n % n % n %

- Ja 5.299 39,2 4.552 38,7 747 42,6

- Nee 8.216 60,8 7.211 61,3 1.005 57,4

Geografische regio n % n % n %

- Antwerpen 4.387 32,5 3.849 32,7 538 30,7

- Limburg 1.361 10,1 1.206 10,3 155 8,8

- Oost-Vlaanderen 3.091 22,9 2.613 22,2 479 27,3

- Vlaams-Brabant 2.270 16,8 2.021 17,2 249 14,2

- West-Vlaanderen 1.997 14,8 1.731 14,7 266 15,2

- Brussel 147 1,1 121 1,0 26 1,5

- Ander 263 1,9 222 1,9 41 2 3

Gerapporteerde obstakels

- Geen 4.181 33,6 3.389 30,2 792 65,4

- Angst voor covid-19 1.362 13,1 1.087 11,5 275 29,0

- Gesloten infrastructuur 4.952 47,7 4.720 49,6 232 27,0

- Geen vrienden 3.059 29,5 2.878 24,5 181 21,4

- Geen interesse (meer) 449 4,3 259 2,8 190 20,0

- Geen goede omgeving 1.855 18,1 1.711 18,2 144 17,1

- Geen sportclubactiviteiten 3.794 36,6 3.659 38,4 135 16,2

- Geen/weinig tijd 496 4,8 375 4,0 121 13,7

- Ziekte 280 2,7 221 2,4 59 7,1

- Geannuleerd sportevent 3.103 29,9 3.026 31,6 76 9,5

- Ander (niet gespecifieerd) 693 6,8 583 6,2 110 12,9

(5)

in een hogere categorie van fysieke activiteit te vallen in vergelijking met personen met een diploma hoger onder- wijs. Tot slot hadden zij die niet gewoon waren te bewegen met hun familie en/of partner en zij die niet gewoon waren te bewegen met behulp van online tools minder kans om in een hogere categorie van fysieke activiteit te vallen, ter- wijl zij die gewoon waren te sporten met vrienden of in een sportclub een minder grote kans hadden om tijdens de lockdown in een hogere categorie van fysieke activiteit te ressorteren.

Een tweede analyse ging na wat mogelijke redenen kon- den zijn voor die wijzigingen in fysieke activiteit. Daarbij kwamen de volgende verklaringen voor een reductie van de fysieke activiteit naar voor: minder dan of evenveel tijd hebben als voor de lockdown, minder of evenveel zitten, de gebruikelijke manier van beweging missen en het competi- tie-element van sport missen.

Een derde analyse vond tot slot plaats in de groep wei- nig actieven. In die groep hadden mensen in de leeftijds- categorieën van 18-34 en 35-54 jaar meer kans om in een hogere categorie van fysieke activiteit te vallen tijdens de lockdown dan zij in de leeftijdscategorie van 55-74 jaar.

Daarnaast hadden mensen uit deze groep die aangaven minder of evenveel te zitten een grotere kans om tijdens de lockdown in een hogere categorie van fysieke activiteit te vallen.

CONCLUSIE

De combinatie van zowel de beperking als promotie van fysieke activiteit tijdens de eerste covid-19-lockdown in maart en april 2020 had een impact op het beweeggedrag van volwassenen in Vlaanderen. In het algemeen was er

tair gedrag. Die vaststelling is niet zonder risico, aangezien de negatieve gevolgen van te veel zitten niet per definitie gecompenseerd worden door een toename van de fysieke activiteit (6). Voorts kunnen we ons ook vragen stellen bij de duurzaamheid van die (tijdelijke?) gedragsverandering met betrekking tot fysieke activiteit, aangezien die voor- namelijk geworteld was in extrinsieke motivaties (meer bepaald in regels en restricties) eerder dan in intrinsieke motivaties (7). Het feit dat bepaalde groepen moeilijk bereikt werden met initiatieven ter promotie van fysieke activiteit – met name mensen uit de leeftijdscategorie 55+

en mensen met een relatief laag opleidingsniveau – werpt de vraagt op hoe we iedereen kunnen overtuigen om tij- dens een pandemie voldoende fysiek actief te blijven op een veilige manier.

Een uitgebreider Engelstalig wetenschappelijk artikel met betrekking tot deze onderzoeksdata werd gepubliceerd in het tijdschrift International Journal of Environmental Research and Public Health.

Referenties

1. Chen P, Mao L, Nassis GP, Harmer P, Ainsworth BE, Li F. Coronavirus disease (COVID-19):

The need to maintain regular physical activity while taking precautions. J Sport Health Sci 2020;9:103-4.

2. Lau H, Khosrawipour K, Kocbach P, et al. The positive impact of lockdown in Wuhan on containing the COVID-19 outbreak in China. J Travel Med 2020;27(3):taaa037.

3. Moné B, McFall-Johnsen M. A third of the global population is on coronavirus lockdown—Here’s our constantly updated list of countries and restrictions. Available online: https://www.businessinsider.nl/countries-on-lockdown-coronavirus-italy-2020- 3?international=true&r=US.

4. Hammami A, Harrabi B, Mohr M, Krustrup P. Physical activity and coronavirus disease 2019 (COVID-19): Specific recommendations for home-based physical training. Manag Sport Leis 2020.

5. Lievens J, Waege H, Siongers J. Participation in Flanders 1. Basic Data of the Participation Survey 2014; ACCO: Leuven, Belgium, 2014.

6. Spittaels H, Van Cauwenberghe E, Verbestel V, et al. Objectively measured sedentary time and physical activity time across the lifespan: A cross-sectional study in four age groups.

Int J Behav Nutr Phys Act 2012;9:149.

7. Kwasnicka D, Dombrowski SU, White M, Sniehotta, F. Theoretical explanations for maintenance of behaviour change: A systematic review of behaviour theories. Health Psychol Rev 2016;10:277-96.

Références

Documents relatifs

Ces données montrent que 4 % de tous les parents divorcés avec enfants déclarent ne plus avoir de contact personnel, en face à face, avec leurs enfants, mais aucun parent ne

Eine Haftung für die Verletzung von Leben und sonstigen Schäden, Körper oder Gesundheit wird nur insoweit übernommen, soweit die Verletzung auf einer vorsätzlichen oder

§ 2. La société cotée en bourse veille à une publicité adéquate de toute acquisition ou cession de titres conférant le droit de vote dans cette société et dans les sociétés

Hoewel de Groep erin geslaagd is de verkoop-, algemene en administratieve kosten gevoelig te doen dalen, werd de rendabiliteit aangetast door de voortdurend hoge grondstofkosten en

Zijn reputatie drong door tot in de Verenigde Naties waar door zijn presta- ties Be1gie opgenomen werd in een zeer select geze1schap, name1ijk het

• Indien de prijs via de streamingdienst ‘economisch interessanter’ wordt, (d.w.z. het is goedkoper om No Time To Die via streaming te zien dan in de bioscoop) blijkt dat de

Resterende cijfers van 2020, cijfers van het huidige jaar en de cijfers van de komende jaren zullen nog duidelijker inzicht bieden in de (langdurige) impact van de pandemie en

De resultaten van het onderzoek tonen aan dat een vijfde van de deelnemers direct en/of indirect werd blootgesteld aan een vorm van geweld tijdens de eerste vier tot zes weken van

(O6) Voor twee gegeven snijdende rechten en een gegeven punt op geen van beide rechten, bestaat er een unieke vouw loodrecht op de ene rechte die het punt op de andere rechte

Moest ik erin zitten, ik zou zelf naar nieuwe mensen gaan en vragen wat de problemen zijn, wat ik voor hen kan doen en zeggen van “kom, we gaan een paar dagen voor u vrij maken dat

We laten zien dat de theorieën niet los gezien kunnen worden van de tijd waarin ze zijn ontwikkeld?. Er is dan ook sprake van een duidelijke ont- wikkelingslijn,

Daarnaast organiseert ze evenementen voor professionele ontwikkeling en nog heel wat andere activiteiten zoals een jaarlijkse Europese Conferentie en de eTwinning-prijzen,

De investeringskosten besteld tussen de T-4 en T-1 veiling komen echter niet in aanmerking voor het bepalen van de capaciteitscategorie, waardoor deze investeringen

Avis du Conseil national de l'art infirmier relatif à un enregistrement automatique des aides soignants et un agrément automatique des infirmiers porteur d’un

Avis du Conseil national de l'art infirmier relatif à l’enregistrement des aides soignants qui ont travaillé 5 années comme « aide familiale » ou

De tevredenheid met de carrièrekansen in de niet-academische sector zijn significant lager (OR<1) (1) binnen de humane en sociale wetenschappen in vergelijking met de

Le critère de jugement principal est la réalisation de l’examen clinique du bassin au moins une fois, par les étudiants sages-femmes au cours de leur formation

Avis du Conseil national de l'art infirmier relatif à la recommandation d’un nouveau membre du Conseil Fédéral pour la qualité de l’activité

= Patiënten met actieve Covid-19 infectie (of aldus te beschouwen) (groep A1) of met vermoeden/hoog risico op Covid-19 infectie (groep A2) moeten vlot kunnen

2) de modaliteiten van een eventuele nieuwe lockdown in het geval van een 2e golf Over de definitie van de inhoud van deze strategische voorraad en de modaliteiten van

Pour ces raisons, la CTAI propose la modification suivante de l’Arrêté royal du 18 juin 1990 portant fixation de la liste des prestations techniques de

Le 4 septembre 2018, la Ministre Maggie De Block a envoyé une demande d’avis, conjointement, aux deux Académies : la Koninklijke Academie voor Geneeskunde van België

dissemination of allegations of the lesser safety and efficacy of one drug by comparison to another drug, aimed at undermining the reputation of the former to the benefit of the