• Aucun résultat trouvé

VERSLAG VAN DE PUBLIEKE CONSULTATIE OVER DE VOORGESTELDE WIJZIGINGEN VAN HET ARP-CONTRACT VAN MEI 2018

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Partager "VERSLAG VAN DE PUBLIEKE CONSULTATIE OVER DE VOORGESTELDE WIJZIGINGEN VAN HET ARP-CONTRACT VAN MEI 2018"

Copied!
5
0
0
En savoir plus ( Page)

Texte intégral

(1)

VERSLAG VAN DE PUBLIEKE CONSULTATIE OVER DE VOORGESTELDE WIJZIGINGEN VAN HET ARP-CONTRACT VAN MEI 2018

ELIA

Juni 2018

(2)

06/2018 Verslag van de publieke consultatie ARP-Contract mei 2018 2/5

INHOUDSTABEL

Verslag van de publieke consultatie over de voorgestelde wijzigingen van het ARP-

contract van Mei 2018 ... 1

Inhoudstabel ... 2

Inleiding ... 3

Ontvangen bijdragen ... 3

1. Bijdragen aan de publieke raadpleging van Elia over de wijzigingen aan het ARP- Contract ... 4

1.1. Algemeen... 4

1.2. Creatie van een Toegangsverantwoordelijke verbonden aan een Offshore Interconnector (ARP

O.I.

) ... 4

1.3. De notificatieprocedure t.a.v. ARPs... 5

(3)

06/2018 Verslag van de publieke consultatie ARP-Contract mei 2018 3/5

INLEIDING

Van 8 mei tot en met 3 juni 2018 hield Elia een formele publieke consultatie met betrekking tot de voorgestelde wijzigingen aan het ARP-Contract.

Dit document consolideert de ontvangen bijdragen en geeft het antwoord van Elia op de geformuleerde opmerkingen. De bijdragen hebben betrekking op verschillende onderwerpen die hieronder in detail worden toegelicht. Na analyse van de ontvangen reacties is Elia van mening dat de ontvangen bijdrages niet van die aard zijn dat er een tekstwijziging in het ARP-Contract vereist is. Bijgevolg zal Elia dezelfde versie van het ARP- Contract ter goedkeuring indienen in vergelijking met het document dat ter consultatie voorlag.

ONTVANGEN BIJDRAGEN

De consultatieperiode liep van 8 mei tot en met 3 juni 2018. Elia ontving een bijdrage van de onderstaande partijen:

1. FEBEG 2. Febeliec

Elia ontving geen vertrouwelijke bijdrages.

Alle bijdragen worden gepubliceerd op de website van Elia samen met dit

consultatierapport.

(4)

06/2018 Verslag van de publieke consultatie ARP-Contract mei 2018 4/5

1. Bijdragen aan de publieke raadpleging van Elia over de wijzigingen aan het ARP-Contract

1.1. Algemeen

FEBEG haalde aan dat het zich in het algemeen kan vinden in de principes en het regelgevend kader voor de Nemo Link Interconnector en geeft aan dat het de evenwichtsverplichting als één van de hoekstenen ziet voor een goed functionerende Belgische elektriciteitsmarkt.

Febeliec heeft geen specifieke opmerkingen over de inhoud van deze raadpleging. Als algemene bemerking geeft Febeliec aan dat het Elia aanspoort dat alle bemerkingen die eerder gemaakt werden in discussies over het ARP-Contract coherent meegenomen worden in toekomstige consultaties van het ARP-Contract, BRP- en BSP contracten alsook gerelateerde voorwaarden.

Antwoord Elia:

Elia begrijpt dat Febeliec verwijst naar eerdere publieke consultaties en evoluties van het ARP- contract in de loop van 2018, alsook het toekomstige BRP Contract dat geconsulteerd werd tussen 15 maart en 15 mei en formeel werd ingediend bij de CREG op 18 juni voor inwerkingtreding in parallel met het nieuwe Federaal Technisch Reglement. Zoals aangegeven in WG Balancing, in WG Belgian Grid en in het consultatierapport van het BRP Contract, bevestigd Elia dat dat alle wijzigingen in het ARP-contract die plaatsvinden in 2018 zullen worden opgenomen in een bijgewerkte versie van het BRP-contract dat opnieuw zal worden geraadpleegd en ingediend bij de CREG op een later tijdstip.

Als gevolg hiervan worden alle opmerkingen van marktspelers verwerkt en wordt het geconsolideerde eindresultaat opnieuw geraadpleegd voor zijn indiening.

1.2. Creatie van een Toegangsverantwoordelijke verbonden aan een Offshore Interconnector (ARP

O.I.

)

FEBEG is van mening dat de nodige voorzichtigheid en terughoudendheid aan de dag gelegd moet worden bij het creëren van een nieuw type van ARP en dat het gelijk speelveld tussen de rechten en plichten van alle ARP’s bewaakt moet worden. In dit verband formuleerde FEBEG twee bezorgdheden:

i) FEBEG ziet het als een noodzakelijke voorwaarde dat er een symmetrische regeling wordt ingevoerd in België en Groot Brittannië opdat de regeling voor Nemo Link Interconnector evenwichtig zou zijn en een gelijk speelveld creëert in België en Groot-Brittannië.

ii) Daarnaast vraagt FEBEG zich af hoe gecontroleerd zal worden dat een ARPO.I. niet mag afwijken van zijn individuele onevenwicht zoals opgenomen in artikel 10.2, aangezien deze een stimulans zou kunnen hebben om hiervan af te wijken.

Antwoord Elia:

In de verklarende nota voor de voorgestelde wijzigingen aan het ARP-Contract vermeldde Elia reeds dat de evenwichtsverantwoordelijkheid wordt toegekend aan de eigenaar van een Offshore Interconnector naar analogie met de principes van toepassing in Groot-Brittannië en in overeenstemming met de principes overeengekomen met CREG.

(5)

06/2018 Verslag van de publieke consultatie ARP-Contract mei 2018 5/5 Administrator” volgens de “Balancing & Settlement Code”). De invoering van een ARPO.I. in België zorgt dus voor de nodige symmetrie onder het huidige regulatoir kader in België en Groot-Brittannië.

De voorziening in Artikel 10.2 van het ARP-Contract dat een ARPO.I. niet mag afwijken van zijn individuele evenwicht om deel te nemen tot de globale doelstelling is in lijn met de principes die hierover zijn overeengekomen met de CREG. Elia begrijpt de bezorgdheid van FEBEG dat elke ARP die onderworpen is aan het onevenwichtstarief een stimulans kan hebben om af te wijken van zijn individuele onevenwichtspositie ter ondersteuning van het evenwicht van de Belgische regelzone. Elia wenst te benadrukken dat een ARPO.I. contractueel gebonden is (via het ARP-Contract) om uitsluitend zijn individuele evenwichtspositie te bewaren. Daarnaast stelt Elia op regelmatige basis een overzicht op van de evenwichtsposities van de verschillende ARPs in België en stelt het deze gegevens ter beschikking van CREG.

1.3. De notificatieprocedure t.a.v. ARPs

FEBEG verwelkomt en steunt de alignering van de verschillende notificaties ten aanzien van de ARP en de bundeling van de beschrijving van deze notificatieprocedures in een nieuwe bijlage bij het ARP- Contract. FEBEG steunt ook de vraag van de CREG om een additionele notificatieprocedure te voorzien die de ARP vóór de activering op de hoogte stelt van de eventuele impact in haar Evenwichtsperimeter.

Antwoord Elia:

Elia noteert de positieve reactie van de stakeholders met betrekking tot de bijkomende notificatie (voor het begin van de activatieperiode) en zal een dergelijke additionele notificatie implementeren.

Deze zal beschreven worden in de eerstvolgende publieke consultatie van de Regels voor Energieoverdracht, die voorzien is van 22 juni tot 12 juli. Bovendien neemt Elia deze notificatieprocedure op in de volgende publieke consultatie van het ARP-contract, die zal geconsulteerd worden in Q3 2018 en ingediend bij de CREG voor inwerkingtreding op 1/12/2018.

Références

Documents relatifs

- La formation actuelle et les compétences décrites ci-dessous offrent assez de garanties afin de favoriser une large employabilité (cela signifie que le dentiste

One of the core tasks of the college it to set up quality indicators for radiotherapy in Belgium.. The QI project is up and running, however, is very

Na de erkenning van Neonatologie, pediatrische neurologie en pediatrische oncologie werden dossiers opgemaakt voor de andere subspecialiteiten zoals pediatrische gastro-enterologie,

Si leurs formations restent pour la plupart méconnues, leurs talents sont attestés par l’étude de leurs carrières et de leurs réalisations (malheureusement fréquemment démolies

(Service réparti enHc MM. CREVIEAUX et LIEN). La Louvière cc Sars-Longchamps, Dois de la Haye.. MAR.TIAT er ANIQUE). Centre de Jumet. DELEGUES A L'INSPECTION DES

De belangrijkste archiefcollecties die wij raadpleegden waren die van het Duitse militaire bestuur in Antwerpen, dat zich in de Archives Nationales in Parijs bevindt en waaruit

• Strategic management: key performance indicators (KPIs) are assessed and reported within a pyramidal structure, from field offices all the way up to the division level at SDC

Les caractères épidémiologiques varient de façon statistiquement significative en fonction des formes cliniques dans notre série ; la primo infection est

Over het algemeen wijst tabel 25 (bijlage 28) erop dat de gemiddelden van de leerlingen uit de kwalificatiesectie lager zijn dan die van de leerlingen uit de

In het Nijmegen project werd er uitsluitend rekening gehouden met compensatiestrategieën (Bongaerts en Poulisse 1989: 254). De strategieën waaraan er aandacht besteed werd, waren

Daarentegen, om tegemoet te komen aan de vraag voor maximale transparantie, presenteerde Elia in de Task Force van 30 november 2017 de resultaten van de scenario’s

Elia wenst tenslotte in het kader van deze publieke consultatie een opmerking te formuleren over het hoofdstuk 5 van de ontwerpbeslissing, waarin de CREG vraagt aan Elia

Lorsque je pose la question de son évolution de carrière à un assistant vidéo travaillant en série et en long métrage comme Jonathan Strutz, il dresse un constat honnête des

2 De voorlopige uitkomsten van een gedetailleerd maar nog niet afgerond onderzoek naar het fossiele en het hedendaagse voorkomen van Myrica gale in Drenthe en de nieuwe

De investeringskosten besteld tussen de T-4 en T-1 veiling komen echter niet in aanmerking voor het bepalen van de capaciteitscategorie, waardoor deze investeringen

Elia couvrira la capacité de réserve positive mFRR requise restante (après avoir tenu compte du partage de réserves et des offres d’énergie d’équilibrage

Elia couvrira la capacité de réserve positive mFRR requise restante (après avoir tenu compte du partage de réserves et des offres d’énergie d’équilibrage

Elia procédera à l'évaluation des Nominations Day-ahead et/ou Intraday impliquant une Injection à un Point d'Injection conformément à la législation en vigueur, et plus

bovenvermeld geval a) van toepassing is, of 50 % van het Tarief voor externe inconsistentie indien bovenvermeld geval b) van toepassing is. de het genoemde

Bijdrage van Elia aan de publieke consultatie van de CREG op haar ontwerpbeslissing (B)1885 over het voorstel van Elia betreffende de werkingsregels voor de Strategische

FEBEG stelt voor dat het budget van deze stimulans te verminderen en over te gedragen naar een andere stimulans (zie suggesties in titel ‘ Bijdrage tot het

Several often used instruments are discussed and alternative measures of cognitive abilities and school behaviour are presented.. RESING, Wilma C.M., HESSELS,

dissemination of allegations of the lesser safety and efficacy of one drug by comparison to another drug, aimed at undermining the reputation of the former to the benefit of the