overeenstemming met Artikel 18 van Verordening (EU) 2017/2195 van de Commissie van 23 november 2017 tot vaststelling van richtsnoeren voor elektriciteitsbalancering balanceringsverantwoordelijken of „BRP's”, in Voorstel betreffende voorwaarden voor

371  Download (0)

Full text

(1)

08 Mei 2019

Voorstel betreffende voorwaarden voor balanceringsverantwoordelijken of „BRP's”, in

overeenstemming met Artikel 18 van Verordening (EU)

2017/2195 van de Commissie van 23 november 2017 tot

vaststelling van richtsnoeren voor elektriciteitsbalancering

(2)

Voorstel betreffende voorwaarden voor balanceringsverantwoordelijken of „BRP's”, in overeenstemming met Artikel 18 van Verordening (EU) 2017/2195 van de Commissie van 23 november 2017 tot vaststelling van richtsnoeren voor elektriciteitsbalancering

08/05/19 Voorstel betreffende voorwaarden voor BRP's 1

INHOUD

Inhoud ... 1

Overwegende hetgeen volgt ... 2

Artikel 1 Voorwerp en toepassingsgebied ... 5

Artikel 2 Implementatiedatum... 5

Artikel 3 Verwachte effect op de doelstellingen van de Verordening ... 5

Artikel 4 Taal ... 6

Bijlage: BRP contract ... 7

(3)

Voorstel betreffende voorwaarden voor balanceringsverantwoordelijken of „BRP's”, in overeenstemming met Artikel 18 van Verordening (EU) 2017/2195 van de Commissie van 23 november 2017 tot vaststelling van richtsnoeren voor elektriciteitsbalancering

08/05/19 Voorstel betreffende voorwaarden voor BRP's 2

DE BELGISCHE TRANSMISSIENETBEHEERDER, REKENING HOUDEND MET ONDERSTAANDE ELEMENTEN,

Overwegende hetgeen volgt

(1) De Verordening (EU) 2017/2195 van de Commissie van 23 november 2017 stelt de richtsnoeren vast voor elektriciteitsbalancering (hierna "Verordening 2017/2195"), dewelke in werking is getreden op 18 december 2017.

(2) ELIA System Operator nv (hierna “ELIA”) is verantwoordelijk voor de werking van het Belgische transmissiesysteem, waarvoor het over een eigendomsrecht of minstens een gebruiksrecht beschikt. ELIA werd aangewezen als Transmissienetbeheerder (TSB), in overeenstemming met de wet van 29 april 1999 met betrekking tot de organisatie van de elektriciteitsmarkt, en ziet toe op de veiligheid, betrouwbaarheid en efficiëntie van het Belgische transmissiesysteem.

(3) Dit document is een voorstel van ELIA betreffende voorwaarden voor balanceringsverantwoordelijken of „BRP's (hierna “T&C BRP”) en houdt rekening met de doelstellingen bepaald in Verordening 2017/2195:

(a) Het bevorderen van effectieve mededinging, non-discriminatie en transparantie op de balanceringsmarkten overeenkomstig Artikel 3(1)(a) van deze Verordening.

(b) Het verbeteren van de efficiëntie van balancering van de Europese en nationale balanceringsmarkten overeenkomstig Artikel 3(1)(b) van deze Verordening.

(c) Het bijdragen tot de operationele veiligheid overeenkomstig Artikel 3(1)(c) van deze Verordening.

(d) Het vergemakkelijken van de deelname van vraagrespons overeenkomstig Artikel 3(1)(f) van deze Verordening.

(4) Overeenkomstig Artikel 4 §1 en Artikel 5 (4)(c) van Verordening 2017/2195 ontwikkelt de TSB de bij deze verordening vereiste voorwaarden en dient die ter goedkeuring in bij de relevante regulerende instanties overeenkomstig artikel 37 van Richtlijn 2009/72/EG, binnen de bij deze verordening vastgestelde termijnen.

(5) Overeenkomstig de wet van 29 april 1999 betreffende de organisatie van de elektriciteitsmarkt is de relevante regulerende instantie de Commissie voor de Regulering van de Elektriciteit en het Gas (hierna “CREG”) die overeenkomstig Artikel 5 (4)(c) van Verordening 2017/2195 de voorwaarden van balancering dient goed te keuren.

(6) Overeenkomstig Artikel 5 (5) van Verordening 2017/2195 dient het voorstel eveneens een tijdschema voor de implementatie van deze T&C BRP te bevatten.

(7) Overeenkomstig Artikel 7 van Verordening 2017/2195 zal Elia deze T&C BRP publiceren op

zijn website in de referentietalen Nederlands en Frans.

(4)

Voorstel betreffende voorwaarden voor balanceringsverantwoordelijken of „BRP's”, in overeenstemming met Artikel 18 van Verordening (EU) 2017/2195 van de Commissie van 23 november 2017 tot vaststelling van richtsnoeren voor elektriciteitsbalancering

08/05/19 Voorstel betreffende voorwaarden voor BRP's 3

(8) Overeenkomstig Artikel 18 §1 van Verordening 2017/2195 stellen de TSB’s van een lidstaat een voorstel betreffende de voorwaarden voor balanceringsverantwoordelijken op uiterlijk zes maanden na de inwerkingtreding van deze verordening.

(9) Overeenkomstig Artikel 18 §2 van Verordening 2017/2195 omvatten deze T&C BRP ook de regels voor de opschorting en herneming van marktactiviteiten overeenkomstig Artikel 36 van Verordening (EU) 2017/2196, en de regels voor verrekening in geval van marktopschorting overeenkomstig Artikel 39 van Verordening 2017/2196, zodra deze zijn goedgekeurd overeenkomstig Artikel 4 van Verordening 2017/2196. Op 18 december 2018 heeft Elia een voorstel voor deze regels ingediend bij de CREG conform Artikels 36 en 39 van Verordening 2017/2196.

(10) Overeenkomstig Artikel 18 §3 gaat Elia bij de opstelling van deze T&C BRP als volgt te werk:

(a) Elia pleegt overleg met de TSB's en DSB's die gevolgen kunnen ondervinden van die voorwaarden;

(b) Elia neemt het kader voor de oprichting van Europese platforms voor de uitwisseling van balanceringsenergie en voor onbalansnetting, overeenkomstig de artikelen 19, 20, 21 en 22 van Verordening 2017/2196., in acht;

(c) Elia betrekt andere DSB's en andere belanghebbenden bij de opstelling van het voorstel en houdt rekening met hun standpunten, onverminderd de openbare raadpleging overeenkomstig artikel 10 van Verordening 2017/2196.

(11) Overeenkomstig Artikel 18 §6 van Verordening 2017/2195 bevatten deze T&C BRP de volgende voorwaarden:

(a) de definitie van balanceringsverantwoordelijkheid voor elke connectie;

(b) de eisen waaraan moet worden voldaan om BRP te worden;

(c) de eis dat alle BRP's financieel aansprakelijk zijn voor hun onbalansen, en dat de onbalansen worden verrekend met de connecterende TSB;

(d) de eisen inzake de gegevens en informatie die aan de connecterende TSB moeten worden verstrekt voor het berekenen van de onbalansen;

(e) de regels die BRP's moeten volgen om hun programma's te wijzigen vóór en na de gate- sluitingstijd van de intradaymarkt overeenkomstig leden 3 en 4 van Artikel 17 van Verordening 2017/2195;

(f) de regels voor de verrekening van BRP's, overeenkomstig hoofdstuk 4 van titel V van Verordening 2017/2195;

(g) de afbakening van een onbalanszone overeenkomstig Artikel 54 van Verordening

2017/2195, lid 2, en een onbalansprijszone;

(5)

Voorstel betreffende voorwaarden voor balanceringsverantwoordelijken of „BRP's”, in overeenstemming met Artikel 18 van Verordening (EU) 2017/2195 van de Commissie van 23 november 2017 tot vaststelling van richtsnoeren voor elektriciteitsbalancering

08/05/19 Voorstel betreffende voorwaarden voor BRP's 4

(h) een maximumperiode voor de voltooiing van de verrekening van onbalansen met BRP's voor elke periode voor onbalansverrekening overeenkomstig Artikel 54 van Verordening 2017/2195;

(i) de gevolgen van de niet-naleving van de voorwaarden die van toepassing zijn op BRP's;

(j) een verplichting voor BRP's om alle wijzigingen van de positie in te dienen bij de connecterende TSB;

(k) de verrekeningsregels overeenkomstig de Artikelen 52, 53, 54 en 55 van Verordening 2017/2195;

(l) voor zover deze bestaan, de bepalingen voor de uitsluiting van onbalansen van de onbalansverrekening als deze verband houden met de invoering van rampingbeperkingen om deterministische frequentieafwijkingen te beperken overeenkomstig Artikel 137, lid 4, van Verordening (EU) 2017/1485;

(12) Overeenkomstig Artikel 18 §7 van Verordening 2017/2195 omvatten deze T&C specifieke eisen met betrekking tot de positie van BRP's na het day-aheadtijdsbestek om te garanderen dat de som van hun interne en externe commerciële handelsprogramma's gelijk is aan de som van de fysieke opwekkings- en verbruiksplannen, daarbij rekening houdende met de compensatie van elektriciteitsverlies, voor zover relevant;

(13) Overeenkomstig Artikel 18 §9 van Verordening 2017/2195 ziet Elia erop toe dat alle partijen de in de balanceringsvoorwaarden uiteengezette eisen nakomen binnen zijn programmeringszone(s).

DIENT HET VOLGENDE VOORSTEL IN BIJ DE CREG:

(6)

Voorstel betreffende voorwaarden voor balanceringsverantwoordelijken of „BRP's”, in overeenstemming met Artikel 18 van Verordening (EU) 2017/2195 van de Commissie van 23 november 2017 tot vaststelling van richtsnoeren voor elektriciteitsbalancering

08/05/19 Voorstel betreffende voorwaarden voor BRP's 5

Artikel 1

Voorwerp en toepassingsgebied

(1) Het T&C BRP is het voorstel betreffende voorwaarden voor balanceringsverantwoordelijken of „BRP's”, in overeenstemming met Artikel 18 van Verordening (EU) 2017/2195

(2) De voorwaarden voor balanceringsverantwoordelijken zijn opgenomen in Bijlage van dit voorstel, met inbegrip van de definities, algemene bepalingen en de bepalingen zoals opgenomen in artikel 18 (6) van Verordening (EU) 2017/2195.

(3) Overeenkomstig Artikel 5 (4) c van Verordening (EU) 2017/2195 moet dit voorstel ter goedkeuring worden voorgelegd aan de CREG.

(4) Overeenkomstig Artikel 6(3) van Verordening (EU) 2017/2195, kan ELIA verzoeken om wijzigingen aan deze T&C BRP aan te brengen.

Artikel 2 Implementatiedatum

(1) Deze T&C BRP treden in werking drie maanden na de goedkeuring ervan door de CREG.

Artikel 3

Verwachte effect op de doelstellingen van de Verordening

(1) Het verwachte effect van de T&C BRP dit op de doelstellingen van Verordening (EU) 2017/2195 kan als volgt beschreven worden:

(a) doordat de T&C BRP zullen gelden voor alle evenwichtsverantwoordelijken en alle marktpartijen toegang zullen hebben tot dezelfde betrouwbare informatie op hetzelfde moment en op een transparante manier zoals beschreven in Artikel 12 van de Verordening zal de effectieve mededinging, non-discriminatie en transparantie op de balanceringsmarkten zoals vervat in Artikel 3(1)(a) van deze Verordening bevorderd worden.

(b) door de invoering van dagelijkse evenwichtsprogramma’s zal de efficiëntie van balancering van de Europese en nationale balanceringsmarkten zoals vervat in Artikel 3(1)(b) van deze Verordening verbeterd worden.

(c) doordat de evenwichtsverantwoordelijke alle mogelijke middelen dient in te zetten om het evenwicht in zijn perimeter op kwartierbasis te bewaren en kan bijdragen tot het herstel van de Belgische regelzone zal bijgedragen worden tot de operationele veiligheid overeenkomstig Artikel 3(1)(c) van deze Verordening .

(d) doordat de T&C BRP correcties omschrijft voor evenwichtsverantwoordelijken in geval

van activaties van energie met een impact op hun perimeter zal de deelname van

(7)

Voorstel betreffende voorwaarden voor balanceringsverantwoordelijken of „BRP's”, in overeenstemming met Artikel 18 van Verordening (EU) 2017/2195 van de Commissie van 23 november 2017 tot vaststelling van richtsnoeren voor elektriciteitsbalancering

08/05/19 Voorstel betreffende voorwaarden voor BRP's 6

vraagrespons vergemakkelijkt worden zoals opgenomen in Artikel 3(1)(f) van deze Verordening .

Artikel 4 Taal

(1) De referentietalen voor T&C BRP zijn Nederlands en Frans. Het T&C BRP zullen informatief

aan de marktspelers eveneens in het Engels ter beschikking worden gesteld.

(8)

Voorstel betreffende voorwaarden voor balanceringsverantwoordelijken of „BRP's”, in overeenstemming met Artikel 18 van Verordening (EU) 2017/2195 van de Commissie van 23 november 2017 tot vaststelling van richtsnoeren voor elektriciteitsbalancering

08/05/19 Voorstel betreffende voorwaarden voor BRP's 7

BIJLAGE: BRP CONTRACT

(9)

Contract van de Evenwichtsverantwoordelijke

‘BRP Contract’

(10)

Contractreferentie: []

tussen:

ELIA SYSTEM OPERATOR NV, een vennootschap naar Belgisch recht met het ondernemingsnummer 0476.388.378 en met maatschappelijke zetel Keizerslaan 20, 1000 Brussel, België, rechtsgeldig vertegenwoordigd door [][][] en [][][], respectievelijk in de hoedanigheid van [] en Manager Customer Relations,

hierna “Elia” genoemd, en

[][], een vennootschap naar [] recht met het ondernemingsnummer [] en met maatschappelijke zetel [][][],[][],[], rechtsgeldig vertegenwoordigd door [][][] en [][][]

respectievelijk in de hoedanigheid van [] en [], hierna [BRP] genoemd,

Elia en [BRP] kunnen ook elk aangeduid worden als “Partij” of gezamenlijk als “Partijen”.

(11)

Aangezien:

- Elia het eigendomsrecht heeft, of tenminste het gebruiks- of exploitatierecht, voor het grootste gedeelte van het Belgische elektriciteitsnet;

- Elia officieel aangeduid werd als netbeheerder;

- [BRP] heeft verklaard evenwichtsverantwoordelijke te willen worden overeenkomstig de bepalingen en voorwaarden vermeld in dit BRP Contract;

- de Partijen begrijpen dat dit BRP Contract geen contract is dat BRP toegang geeft tot het Elia-Net;

wordt overeengekomen wat volgt:

(12)

INHOUD

ALGEMENE BEPALINGEN ... ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.

SECTIE I: DEFINITIES EN VOORWERP VAN HET BRP CONTRACT ... 8

1 Definities ... 8

2 Voorwerp van het BRP Contract ... 17

3 Duur van dit BRP Contract... 17

4 Aanvullende interpretatieregels ... 18

SECTIE II: FACTURATIE EN BETALING ... 18

5 Facturatie- en betalingsvoorwaarden ... 18

5.1. Facturen/creditnota’s ... 18

5.2. Betalingstermijn ... 18

5.3. Bezwaar ... 19

5.4. Modaliteiten voor het invorderen van eventueel onbetaalde sommen ... 19

SECTIE III: AANSPRAKELIJKHEDEN ... 19

6 Aansprakelijkheid ... 19

SECTIE IV: MAATREGELEN IN GEVAL VAN EEN NOODSITUATIE OF OVERMACHT ... 20

7 Maatregelen in geval van een noodsituatie of overmacht ... 20

7.1. Definities en gevolgen van overmacht en noodsituatie ... 20

7.2. Maatregelen ... 20

SECTIE V: CONFIDENTIALITEIT ... 21

8 Mededeling aan derden van vertrouwelijke of commercieel gevoelige informatie ... 21

SECTIE VI: BEËINDIGING OF SCHORSING VAN DIT BRP CONTRACT ... 22

9 Schorsing van dit BRP Contract ... 22

9.1. Schorsing van het BRP Contract door Elia ... 22

9.2. Beëindiging van het BRP Contract ... 23

9.3. Gevolgen van de beëindiging of de schorsing van het BRP Contract ... 24

SECTIE VII: DIVERSE BEPALINGEN ... 25

10 Diverse bepalingen ... 25

10.1. Wijziging van dit BRP Contract ... 25

10.2. Kennisgeving en handtekening ... 25

10.3. Informatie en opname ... 26

10.4. Niet-overdraagbaarheid van rechten ... 26

10.5. Voorrang op alle vorige overeenkomsten... 27

10.6. Geen afstand ... 27

10.7. Nietigheid van een clausule ... 27

10.8. Licenties ... 27

SECTIE VIII: GESCHILLENBESLECHTING ... 27

11 Geschillenbeslechting ... 27

VOORWAARDEN EN MODALITEITEN VOOR DE

EVENWICHTSVERANTWOORDELIJKE ... ERROR! BOOKMARK NOT

DEFINED.

(13)

SECTIE IX: DE ONBALANSZONE ... 30

12 Afbakening van de Onbalanszone ... 30

SECTIE X: EVENWICHTSVERPLICHTINGEN ... 30

13 De Evenwichtsverplichtingen van de BRP ... 30

14 De Evenwichtsperimeter van BRP ... 31

15 Evenwichtsverplichtingen van BRP ... 31

15.1. Individuele evenwichtsverplichting van de Evenwichtsverantwoordelijken ... 31

15.2. Deelname van de Evenwichtsverantwoordelijken aan de globale doelstelling van behoud van het evenwicht van de regelzone ... 32

SECTIE XI: DE VEREISTEN OM BRP TE WORDEN ... 33

16 Bewijs van de financiële solvabiliteit van BRP ... 33

17 Betalingswaarborg ... 33

17.1. Algemeen ... 33

17.2. Bankwaarborg ... 33

17.3. Waarborg onder de vorm van een geldsom ... 34

17.4. Het bedrag van de vereiste waarborg ... 34

18 Opschortende voorwaarden voor de uitvoering van dit BRP Contract ... 36

SECTIE XII: ONEVENWICHTSBEREKENING ... 37

19 Toewijzing aan de Evenwichtsperimeter ... 37

19.1. Injectie- en/of Afnamepunten ... 37

19.2. Distributie-Allocatie(s) op een Publiek Distributienet ... 37

19.3. Allocatie(s) op een/meer CDS aangesloten op het Elia-Net ... 37

19.4. Verliezen ... 37

19.5. Toewijzing op een Offshore Interconnector Aansluitingspunt ... 38

19.6. Import en Export ... 38

19.7. Interne Commerciële Handel ... 38

19.8. Correctie van de Evenwichtsperimeter in het kader van een activatie van flexibiliteit ... 39

20 Onevenwicht per kwartier van BRP ... 40

21 Gegevensuitwisseling... 42

22 Pooling Overeenkomst ... 43

SECTIE XIII: DAGELIJKS EVENWICHTSPROGRAMMA... 44

23 Dagelijks Evenwichtsprogramma ... 44

23.1. Indiening en voorwaarden voor de indiening van het Dagelijks Evenwichtsprogramma ... 44

23.2. Wat betreft de Nominaties voor de Injectie- en Afname-punten, voor de Distributie-Allocaties, voor de Allocaties op een CDS aangesloten op het Elia-Net, voor de Externe en Interne Commerciële Handelsprogramma’s, en voor een Offshore Interconnector Aansluitingspunt... 44

23.3. Evaluatie van het ingediende Dagelijkse Evenwichtsprogramma ... 45

23.4. Bevestiging of verwerping van Dagelijkse Evenwichtsprogramma’s ... 49

24 Procedure voor de indiening van Dagelijkse Evenwichtsprogramma’s ... 50

24.1. Dagelijkse Evenwichtsprogramma’s met betrekking tot Externe Commerciële Handel ... 50

24.2. Nominaties met betrekking tot Toegangspunten en Injecties/Afnames op CDS ... 51

24.3. Nominaties met betrekking tot de Distributie Afname ... 52

24.4. Interne Commerciële Handelsprogramma’s ... 52

24.5. Nominaties met betrekking tot een Offshore Interconnector Aansluitingspunt ... 53

25 Systeem met betrekking tot de indiening van Dagelijkse Evenwichtsprogramma’s ... 53

(14)

25.1. Interne en Externe Commerciële Handelsprogramma’s en Nominaties voor Afnamepunten, Distributie Afname, Afname op het CDS aangesloten op het Elia-Net en een Offshore Interconnector

Aansluitingspunt ... 53

25.2. Nominaties met betrekking tot Injectiepunten ... 54

26 Volledige of gedeeltelijke weigering van Dagelijkse Evenwichtsprogramma’s op Dag D-1 en volledige of gedeeltelijke schorsing van Dagelijkse Evenwichtsprogramma’s op Dag D ... 54

26.1. Volledige of gedeeltelijke weigering van Dagelijkse Evenwichtsprogramma’s op Dag D-1 ... 54

26.2. Volledige of gedeeltelijke schorsing van het Dagelijkse Evenwichtsprogramma’s op Dag D... 55

26.3. Procedure betreffende de door BRP voorgestelde wijzigingen in het kader van Bandlevering(en) ... 56

27 Transmissierechten voor Import en Export ... 58

27.1. Langetermijntransmissierechten ... 58

27.2. Dagelijkse capaciteiten voor Import en Export ... 58

27.3. Intraday capaciteiten voor Import en Export ... 58

SECTIE XIV: ONBALANSVERREKENING ... 59

28 Tarieven ... 59

28.1. Algemeen ... 59

28.2. Tariefprincipes geldend voor BRP ... 60

28.3. BTW ... 60

28.4. Toepassing van het Tarief voor Onevenwicht ... 60

29 Tariefstructuur en facturatieproces ... 60

29.1. Principes ... 60

29.2. Principes met betrekking tot de facturatie ... 61

BIJLAGEN ... 63

(15)
(16)

Sectie I: Definities en voorwerp van het BRP Contract

1 Definities

Behoudens een verdere specificatie met het oog op toepassing voor doeleinden van het BRP Contract, zonder daarbij evenwel de bepalingen van openbare orde te miskennen, worden de begrippen gedefinieerd in de Europese wetgeving, met name wat de organisatie van de elektriciteitsmarkt betreft, in de Elektriciteitswet, de Elektriciteitsdecreten en/of –ordonnanties in verband met de organisatie van de elektriciteitsmarkt en/of de verschillende toepasselijke Technische Reglementen (zoals hieronder gedefinieerd) ook voor doeleinden van het BRP Contract begrepen in de zin van deze wettelijke of reglementaire definities.

Bijgevolg gelden volgende definities voor doeleinden van het BRP Contract:

“Aanbieder van Flexibiliteitsdiensten” of “Flexibility Service Provider” of “FSP”: zoals gedefinieerd in de Elektriciteitswet;

“Aanbieder van niet-gereserveerde tertiaire regeling door niet-CIPU Technische Eenheden”: elke natuurlijke of rechtspersoon die een dienst van niet-gereserveerde tertiaire regeling door niet-CIPU Technische Eenheden, al dan niet in geaggregeerde vorm, aanbiedt aan het Elia-Net om te helpen bij het evenwicht van de Belgische belasting-frequentieregelzone;

“Aanbieder van tertiaire regeling door niet-CIPU Technische Eenheden”: elke natuurlijke of rechtspersoon die een dienst van tertiaire regeling (afkomstig) van niet-CIPU Technische Eenheden, al dan niet in geaggregeerde vorm, aanbiedt aan het Elia-Net om te helpen bij het evenwicht van de Belgische belasting-frequentieregelzone;

“Aansluitingscontract”: de aansluitovereenkomst zoals gedefinieerd in de Europese Netcode RfG;

“Actief vermogen”: zoals gedefinieerd in de Europese Netcode RfG

“Afname”: de afname van Actief vermogen:

- op een Afnamepunt dat rechtstreeks is aangesloten op het Elia-Net, met uitzondering van de Afnamepunten die een CDS voeden, of

- op Distributie, als het een netto-afname betreft, of

- op een CDS dat is aangesloten op het Elia-Net, als het een netto-afname betreft, of - door een Export, of

- door een Interne Commerciële Handel (“verkoop” – “verkoper”), of - toegewezen op een Offshore Interconnector Aansluitingspunt;

”Afname-Allocatie op CDS”: de afgenomen energie op kwartierbasis op alle Markttoegangspunten, waarvoor de Evenwichtsverantwoordelijke belast is met de opvolging, binnen een CDS dat op het Elia-Net is aangesloten, en die door de Beheerder van dat CDS wordt toegewezen aan de Evenwichtsperimeter van die Evenwichtsverantwoordelijke;

“Afnamepunt”: een Toegangspunt vanaf waar het vermogen vanuit het transmissienet wordt afgenomen;

(17)

“Afname van de verbruiksinstallaties”: het Actief vermogen dat bij aanwezigheid van Lokale Productie wordt afgenomen door een of meer verbruiksinstallaties gesitueerd op hetzelfde Toegangspunt als de Lokale Productie;

“Allocatie op CDS”: de afgenomen of geïnjecteerde energie op kwartierbasis op alle Markttoegangspunten, waarvoor de Evenwichtsverantwoordelijke belast is met de opvolging, binnen een CDS dat op het Elia-Net is aangesloten, en die door de Beheerder van dat CDS wordt toegewezen aan de Evenwichtsperimeter van die Evenwichtsverantwoordelijke;

“Balanceringsdienst” of “Balancing Service”: zoals gedefinieerd in het Europees Richtsnoer EBGL;

“Aanbieder van balanceringsdiensten” of “Balancing Service Provider” of “BSP”: zoals gedefinieerd in het Europese Richtsnoer EBGL;

“Bankwerkdagen”: de werkdagen in de banksector in België;

“Bandlevering”: het Actief vermogen per kwartier voor een Afnamepunt dat genomineerd wordt door een Evenwichtsverantwoordelijke en dat bevestigd wordt door de betreffende Netgebruiker. De Evenwichtsperimeter van [BRP] wordt aangepast voor alle relevante Bandleveringen. De specificaties voor Bandleveringen worden beschreven in het Toegangscontract;

“BE-GB Day-ahead Expliciete Veilingsregels”: de regels die de modaliteiten en voorwaarden vastleggen voor de toewijzing van de beschikbare day-ahead transmissierechten via expliciete veilingen, indien van toepassing voor de BE-GB Grens, goedgekeurd door de CREG;

“BE-GB Day-ahead Nominatie Regels”: regels voor de indiening van Externe Commerciële Handelsprogramma’s voor expliciete Fysieke Transmissierechten voor Day-ahead van toepassing voor de BE-GB Grens, goedgekeurd door de CREG en zoals gepubliceerd op de Elia website;

“BE-GB Intraday Expliciete Veilingsregels”: de regels die de modaliteiten en voorwaarden vastleggen voor de toewijzing van de beschikbare intraday transmissierechten via expliciete veilingen, indien van toepassing voor de BE-GB Grens, goedgekeurd door de CREG;

“BE-GB Intraday Nominatie Regels”: nominatie regels voor expliciete Fysieke Transmissierechten voor intraday, indien van toepassing voor de BE-GB Grens, goedgekeurd door CREG en zoals gepubliceerd op de website van Elia;

“BE-GB Lange Termijn Expliciete Veilingsregels”: de regels die de modaliteiten en voorwaarden vastleggen voor de toewijzing van de beschikbare transmissierechten voor lange termijn via expliciete veilingen, indien van toepassing voor de BE-GB Grens, goedgekeurd door de CREG;

“BE-GB Lange Termijn Nominatie Regels”: nominatieregels voor expliciete Fysieke Transmissierechten voor lange termijn, indien van toepassing voor de BE-GB Grens, goedgekeurd door de CREG en zoals gepubliceerd op de website van Elia;

“Besteld volume” of “Besteld Flexibiliteitsvolume”: het door Elia gevraagde energievolume gedurende een activatie van flexibiliteit in het kader van de levering van Balanceringsdiensten en/of Strategische Reserve en/of congestiebeheer;

“Biedzone” of “Bidding Zone”: de grootste geografische regio waarin de Evenwichtsverantwoordelijken energie kunnen uitwisselen zonder Internationale Uitwisselingen aan de Grenzen;

“Bijlage”: een bijlage bij het BRP Contract;

(18)

“[BRP]”: de BRP die dit BRP Contract ondertekent;

“BRP Contract” of “Contract van de Evenwichtsverantwoordelijke”: (eveneens gekend als het Contract van de Toegangsverantwoordelijke of ARP contract) het contract tussen de transmissienetbeheerder en de Evenwichtsverantwoordelijke, afgesloten conform het Federaal Technisch Reglement;

“Centrale Tegenpartij” of “CCP” of “Central Counter Party”: zoals gedefinieerd in het Europese Richtsnoer CACM;

“CDS” of “Gesloten Distributiesysteem” of “Closed Distribution System”: zoals gedefinieerd in de Europese Netcode DCC; deze definitie verwijst, zonder onderscheid, naar zowel het gesloten industriële net zoals bedoeld in de Elektriciteitswet (voor de toepassing van dit contract en tenzij anders bepaald, wordt het tractienet spoor gelijkgesteld met het industrieel gesloten net), het gesloten distributienet zoals bedoeld in het Vlaamse energiedecreet van 8 mei 2009, als het gesloten beroepsnet zoals bedoeld in het Waals decreet van 12 april 2001 betreffende de organisatie van de gewestelijke elektriciteitsmarkt;

“CDS-Beheerder”: natuurlijke of rechtspersoon die door de bevoegde overheid is aangeduid als CDS-Beheerder;

“CDS-Toegangspunt” (of “Toegangspunt van het CDS”): virtueel punt dat overeenkomt met de som, per spanningsniveau en per onderstation, van de fysieke afnames van een CDS- gebruiker (gebaseerd op meetconfiguraties) en gebruikt voor de afrekening van de kosten voor het gebruik van het CDS;

“Channel Regio Lange Termijn Nominatie Regels”: nominatieregels voor Fysieke Transmissierechten voor de Grenzen van de Biedzone van de Channel Regio welke zijn bepaald in overeenstemming met Artikel 36 van het Europees Richtsnoer FCA;

“CIPU-contract”: contract voor de coördinatie van de inschakeling van de productie-eenheden, zoals gedefinieerd in het Federaal Technisch Reglement;

“CIPU Technische Eenheid”: een Technische Eenheid die is onderworpen is aan een geldig CIPU-contract;

“Concessionaris”: de Gebruiker van het Elia-Net die tevens houder is van één (of meer) domeinconcessie(s) afgeleverd in overeenstemming met de Elektriciteitswet, voor de bouw en de exploitatie van installaties voor de productie van elektriciteit uit wind in de zeegebieden onder Belgische jurisdictie;

“CREG”: Commissie voor de Regulering van de Elektriciteit en het Gas;

“Dag D”: zoals gedefinieerd in het Federaal Technisch Reglement;

“Dag D-1”: zoals gedefinieerd in het Federaal Technisch Reglement;

“Dag D+1”: de kalenderdag volgend op Dag D;

“Dagelijks Evenwichtsprogramma”: het geheel van de Fysieke Nominaties en de Dagelijkse Interne en Externe Commerciële Handelsprogramma’s van een BRP met betrekking tot zijn Evenwichtsperimeter;

“Day-ahead Import en/of Export”: een Internationale Uitwisseling tussen een andere Programmeringszone en de door Elia uitgebate Programmeringszone waarvoor het Extern Commercieel Handelsprogramma uiterlijk op Dag D-1 bij Elia is ingediend overeenkomstig de bepalingen van het BRP Contract;

“Day-ahead Interne Commerciële Handel”: een Interne Commerciële Handel waarvoor een Intern Commercieel Handelsprogramma ten laatste op Dag D-1 door de

(19)

Evenwichtsverantwoordelijken ingediend wordt bij Elia, overeenkomstig de bepalingen in dit BRP Contract;

“Day-ahead Fysieke Nominatie”: een tabel die een aantal gegevens bevat zoals de kenmerken van een fysieke toegang tot het Elia-Net op een bepaalde Dag D, met inbegrip van de hoeveelheid Actief vermogen per tijdseenheid die moet worden geïnjecteerd of afgenomen en die een prognose is van [BRP] betreffende dat Actief vermogen, ofwel op niveau van het Toegangspunt op het Elia-Net, ofwel voor alle injecties en afnames die deel uitmaken van zijn perimeter op niveau van het distributienet, ofwel voor het geheel van alle markttoegangspunten per CDS die deel uitmaken van zijn perimeter.. De Day-ahead Fysieke Nominatie moet worden ingediend door [BRP] bij Elia uiterlijk op Dag D-1, overeenkomstig de bepalingen van het BRP Contract.;

“Distributie-Allocatie”: de energie die op kwartierbasis door een beheerder van een Publiek Distributienet, behorende tot de Belgische regelzone, wordt toegewezen aan de Evenwichtsperimeter van een Evenwichtsverantwoordelijke;

“Distributie Afname-Allocatie”: de afgenomen energie die op kwartierbasis door een beheerder van een Publiek Distributienet, behorende tot de Belgische regelzone, wordt toegewezen aan de Evenwichtsperimeter van een Evenwichtsverantwoordelijke;

“Distributie Injectie-Allocatie”: de geïnjecteerde energie die op kwartierbasis door een beheerder van een Publiek Distributienet, behorende tot de Belgische regelzone, wordt toegewezen aan de Evenwichtsperimeter van een Evenwichtsverantwoordelijke;

“Effectieve Levering”: de effectieve levering van de Strategische Reserve door Afschakeling of de Strategische Reserve door Productie, die begint op het moment waarop het niveau van de consigne geacht wordt bereikt te zijn en die eindigt op het moment dat door Elia wordt aangeduid als het einde van de activering, zoals gedefinieerd in de werkingsregels van de strategische reserve, in overeenstemming met de Elektriciteitswet;

“ElektriciteitsProductie-eenheid“: een fysieke eenheid die een generator bevat die elektriciteit opwekt en die geassocieerd is met een Toegangspunt van het Elia-Net;

“Elektriciteitswet”: de Wet van 29 april 1999 betreffende de organisatie van de elektriciteitsmarkt, zoals aangepast van tijd tot tijd;

“Elia-Net”: het elektriciteitsnet waarop Elia het eigendomsrecht of tenminste het gebruiks- of exploitatierecht heeft, en waarvoor Elia is aangeduid als netbeheerder;

“Energieoverdracht” of “Transfer of Energy”: zoals gedefinieerd in de Elektriciteitswet;

“Europees Richtsnoer CACM”: Verordening (EU) 2015/1222 van de Commissie van 24 juli 2015 tot vaststelling van richtsnoeren betreffende capaciteitstoewijzing en congestiebeheer;

“Europees Richtsnoer EBGL”: Verordening (EU) 2017/2195 van de Commissie van 23 november 2017 tot vaststelling van richtsnoeren voor elektriciteitsbalancering;

“Europees Richtsnoer FCA”: Verordening (EU) 2016/1719 van de Commissie van 26 september 2016 tot vaststelling van richtsnoeren betreffende capaciteitstoewijzing op langere termijn;“Europees Richtsnoer SOGL”: Verordening (EU) 2017/1485 van de Commissie van 2 augustus 2017 tot vaststelling van richtsnoeren betreffende het beheer van elektriciteitstransmissiesystemen;

“Europese Netcode DCC”: Verordening (EU) 2016/1388 van de Commissie van 17 augustus 2016 tot vaststelling van een netcode voor aansluiting van verbruikers;

(20)

“Europese Netcode RfG”: Verordening (EU) 2016/631 van de Commissie van 14 april 2016 tot vaststelling van een netcode betreffende eisen voor de aansluiting van elektriciteitsproducenten op het net;

“Europese Netcode E&R”: Verordening (EU) 2017/2196 van de Commissie van 24 november 2017 tot vaststelling van een netcode voor de noodtoestand en het herstel van het elektriciteitsnet;

“Evenwichtsperimeter”: elke Afname en Injectie toegekend aan [BRP] zoals bepaald in Artikel 14 en 19 van dit BRP Contract;

“Evenwichtsverantwoordelijke” of “BRP” (eveneens gekend als Toegangsverantwoordelijke, Access Responsible Party of ARP): natuurlijke of rechtspersoon, zoals gedefinieerd in het Europese Richtsnoer EBGL en ingeschreven in het register van Evenwichtsverantwoordelijken;

“Evenwichtsverantwoordelijke verbonden aan een Aanbieder van Flexibiliteitsdiensten”

of “BRPFSP”: de Evenwichtsverantwoordelijke die instaat voor de toegewezen energievolumes aan de Aanbieder van Flexibiliteitsdiensten, voor de duur van de activatie, in zijn Evenwichtsperimeter en, in het geval van een Energieoverdracht, ook voor de toegewezen geleverde energie als gevolg van de Energieoverdracht in zijn Evenwichtsperimeter;

“Evenwichtsverantwoordelijke verbonden aan een Offshore Interconnector” of “BRPO.I”:

De eigenaar van een Offshore Interconnector, met uitsluiting van de netbeheerder, die een contract van Evenwichtsverantwoordelijke tekent. Een BRPO.I. is in het bijzonder verantwoordelijk voor het hem toegewezen Actief Vermogen met betrekking tot het Offshore Interconnector Aansluitingspunt van deze Offshore Interconnector in zijn Evenwichtsperimeter.

De BRPO.I. kan geen ander fysieke Afname of Injectie (zijnde een Afname- of Injectiepunt aan het Elia-net, een distributie Injectie of Afname of een CDS Injectie of Afname) toegewezen krijgen in zijn Evenwichtsperimeter dan het Offshore Interconnector Aansluitingspunt van de Offshore Interconnector waarvan hij eigenaar is;

“Export”: een Internationale Uitwisseling vanaf de door Elia uitgebate Programmeringszone naar een andere Programmeringszone;

“Extern Commercieel Handelsprogramma”: zoals gedefinieerd in het Europese Richtsnoer SOGL;

“Federaal Technisch Reglement”: het Koninklijk Besluit van 19 december 2002, zoals van tijd tot tijd aangepast, houdende een technisch reglement voor het beheer van het transmissienet van elektriciteit en de toegang ertoe;

“Frequentiebegrenzingsreserves” of “Frequency Containment Reserves” of “FCR”: zoals gedefinieerd in het Europees Richtsnoer SOGL;

“Fysiek Transmissierecht”: Import- of Exportcapaciteit, toegewezen door expliciete of impliciete veilingen conform de regels vermeld in Artikel 0 van het BRP Contract;

“Gate-sluitingstijd van de Zoneoverschrijdende Intradaymarkt”: zoals gedefinieerd in het Europees Richtsnoer CACM;

“Gebruiker van het Elia-Net”: een netgebruiker wiens Elektriciteitsproductie-eenheid, verbruiksinstallatie, asynchrone opslag, CDS of HVDC-systeem op het Elia-Net is aangesloten en die, als hij niet zelf als Toegangshouder optreedt, de Toegangshouder heeft aangewezen;

“Gebruiker van het/een CDS”: een natuurlijke of rechtspersoon die elektriciteit injecteert in of afneemt van het CDS;

“Gebruiker van een Publiek Distributienet”: een natuurlijke of rechtspersoon die elektriciteit injecteert in of afneemt van een Publiek Distributienet;

(21)

“Gedeelde injectie”: het Actief vermogen op kwartierbasis voor een Injectiepunt dat door een Evenwichtsverantwoordelijke ingediend werd, maar dat verdeeld wordt voor de toewijzing aan de Evenwichtsperimeters van meer dan één Evenwichtsverantwoordelijke; de specificaties voor Gedeelde injecties worden beschreven in het Toegangscontract;

“Geharmoniseerde Veilingregels (of “EU HAR”-regels)”: de regels die de modaliteiten en voorwaarden op Europees niveau vastleggen voor de toewijzing van de beschikbare Langetermijntransmissierechten via expliciete veilingen in beide richtingen voor een Grens;

“Geleverd volume” of “Geleverd Flexibiliteitsvolume”: het flexibiliteitsvolume dat in werkelijkheid is geleverd door de leverancier van de betrokken dienst;

“Grens”: het of de verbindingspunt(en) tussen de door Elia uitgebate Programmeringszone en een andere buitenlandse Programmeringszone waarop een Internationale Uitwisseling kan worden verwezenlijkt;

“Hoofd van de pool”: de Evenwichtsverantwoordelijke die aangeduid is als Hoofd van de pool door één of meerdere andere Evenwichtsverantwoordelijken in de pooling-overeenkomst (zoals beschreven in het BRP contract) die zij onderling hebben gesloten en krachtens dewelke Elia het globaal Onevenwicht aan het Hoofd van de pool zal factureren;

“Import”: een Internationale Uitwisseling vanaf een andere Programmeringszone naar de door Elia uitgebate Programmeringszone;

“Injectie”: de injectie van Actief vermogen:

- op een Injectiepunt dat rechtstreeks is aangesloten op het Elia-Net, met uitzondering van de Injectiepunten die een CDS voeden, of

- op distributie, als het een netto-injectie betreft, of

- op een CDS dat is aangesloten op het Elia-Net, als het een netto-injectie betreft, of

- door een Import, of

- door een Interne Commerciële Handel (“koop” – “koper”), of - toegewezen op een Offshore Interconnector Aansluitingspunt;

”Injectie-Allocatie op CDS”: de geïnjecteerde energie op kwartierbasis op alle Markttoegangspunten, waarvoor de Evenwichtsverantwoordelijke belast is met de opvolging, binnen een CDS dat op het Elia-Net is aangesloten, en die door de Beheerder van dat CDS wordt toegewezen aan de Evenwichtsperimeter van die Evenwichtsverantwoordelijke;

“Injectiepunt”: een Toegangspunt vanaf waar het vermogen in het transmissienet wordt geïnjecteerd;

“Internationale Uitwisseling”: een internationale uitwisseling van een bepaald volume aan elektriciteit tussen de door Elia uitgebate Programmeringszone en een andere Programmeringszone, gekoppeld aan een Fysiek Transmissierecht, waarvoor een Extern Commercieel Handelsprogramma bij Elia moet worden ingediend overeenkomstig het BRP Contract;

“Interne Commerciële Handel”: een energie-uitwisseling binnen de Belgische Programmeringszone tussen [BRP] en een andere Evenwichtsverantwoordelijke die van Elia de toestemming verkregen heeft om op bilaterale basis energie uit te wisselen, waarvoor door de genoemde Evenwichtsverantwoordelijken overeenkomstig dit BRP Contract een Intern Commercieel Handelsprogramma moet voorgelegd worden aan Elia. Elke referentie naar een

(22)

Interne Commerciële Handel in dit BRP Contract omvat zowel de Day-ahead Interne Commerciële Handel als de Intraday Interne Commerciële Handel;

“Intern Commercieel Handelsprogramma”:, zoals gedefinieerd in het Europese Richtsnoer SOGL;

“Intraday Interne Commerciële Handel”: een Interne Commerciële Handel waarvoor een Intern Commercieel Handelsprogramma ten laatste op Dag D+1 door de Evenwichtsverantwoordelijken ingediend wordt bij Elia, overeenkomstig de bepalingen in dit BRP Contract;

“Intraday Import en/of Export”: een Internationale Uitwisseling tussen een andere Programmeringszone en de door Elia uitgebate Programmeringszone waarvoor het Extern Commercieel Handelsprogramma intra-day bij Elia werd ingediend overeenkomstig de bepalingen van het BRP Contract;

“Intraday Fysieke Nominatie”: een tabel die een aantal gegevens bevat zoals de kenmerken van een fysieke toegang op een bepaalde Dag D tot het Elia-Net, met inbegrip van de hoeveelheid Actief vermogen per tijdseenheid die moet worden geïnjecteerd, ofwel op het niveau van het Toegangspunt tot het Elia-Net, ofwel voor een Lokale Productie-eenheid die is opgenomen in een CIPU-contract. De Intraday Fysieke Nominatie wordt ingediend door [BRP]

bij Elia overeenkomstig de modaliteiten van het BRP Contract.;

“KB Beurs”: het Koninklijk Besluit van 20 oktober 2005 met betrekking tot de oprichting en de organisatie van een Belgische markt voor de uitwisseling van energieblokken;

“Kwartier K”: kwartier dat wordt gebruikt voor de berekening van het onevenwicht van [BRP];

“Langetermijntransmissierecht”: zoals gedefinieerd in het Europees Richtsnoer FCA;

“Leveringspunt”: een punt op een elektriciteitsnet of binnen de elektrische installaties van een Netgebruiker waar een Balanceringsdienst of Strategische Reserve door Afschakeling wordt geleverd – dit punt wordt gekoppeld aan een of meer tellingen of metingen1 die Elia in staat stellen om de levering van de dienst te controleren en te meten;

“Lokale Productie”: een elektriciteitsproductie-eenheid waarvan het Injectiepunt identiek is aan het Afnamepunt van één of meerdere verbruiksinstallaties van een transmissienetgebruiker of, in het geval van een CDS, een CDS-gebruiker, en die zich op dezelfde geografische site bevindt als deze verbruiksinstallaties;

“NEMO” (“Nominated Electricity Market Operator”) of “Benoemde Elektriciteitsmarktbeheerder”: zoals gedefinieerd in het Europees Richtsnoer CACM

“Marktkoppeling”: de integratiemethode van de elektriciteitsmarkten in verschillende Biedzones, door de day-ahead multi regional coupling (MRC), of, eens van toepassing, door de single say-ahead coupling volgens het Europees Richtsnoer CACM;

“Markttoegangspunt”: virtueel punt in een CDS ter bepaling van een deel van of het totale actief vermogen afgenomen op of geïnjecteerd in het CDS door een CDS-gebruiker;

“Netgebruiker”: elke natuurlijke of rechtspersoon die elektriciteit injecteert op of afneemt van een transmissienet, een lokaal transmissienet, een distributienet, naargelang het geval

1 Een telling is de registratie gedurende een bepaalde tijdsperiode van de hoeveelheid actieve of reactieve energie die is geïnjecteerd of afgenomen op het moment van de telling. Tellingen over een periode van 15’ worden gebruikt voor de afwikkeling (settlement) van de tertiaire regeling (of mFRR), het onevenwicht van de ARP, de SDR... Een meting is de registratie, op een gegeven moment, van een fysieke waarde. Metingen worden gebruikt voor de afwikkeling (settlement) van ondersteunende diensten zoals primaire regeling (FCR) of secundaire regeling (aFRR).

(23)

afkomstig van een elektriciteitsproductie-installatie, van een verbruiksinstallatie, van een asynchrone opslag, van een CDS, of van een HVDC-systeem,;

“Niet-CIPU Technische Eenheid”: een Technische Eenheid die niet is onderworpen aan een geldig CIPU-contract;

“Nominatie”: zoals gedefinieerd in het Europees Richtsnoer FCA;

“Fysieke Nominatie”: Day-ahead Nominatie en/of Intraday Nominatie;

“Nominatie Participatie Overeenkomst”: Overeenkomst die een Evenwichtsverantwoordelijke dient te hebben afgesloten met de RNP Operator om de Fysieke Transmissierechten die hij verkregen heeft voor de BE-GB Grens via de expliciete veilingen, te kunnen indienen onder de vorm van Externe Commerciële Handelsprogramma’s ;

“Offshore Interconnector”: offshore interconnector zoals gedefinieerd in en in lijn met de Elektriciteitswet;

“Offshore Interconnector Aansluitingspunt”: fysieke plaats en spanningsniveau waar een Offshore Interconnector is aangesloten op het Elia-Net en waar het Actief Vermogen geïnjecteerd op, of afgenomen van het Elia-Net via deze Offshore Interconnector wordt gemeten met het oog op de toewijzing van Actief Vermogen vereist voor de berekening van de onbalans van de BRPO.I. geassocieerd aan deze Offshore Interconnector;

“Offshore Operationele Internationale Uitwisseling”: uitwisseling van energie via een Offshore Interconnector omwille van de uitvoering van een operationele overeenkomst tussen Elia en andere transmissienetbeheerders;

“Onevenwicht”: zoals gedefinieerd in het Europees Richtsnoer EBGL;

“Publiek Distributienet”: geheel van onderling verbonden elektrische leidingen met een nominale spanning die gelijk is aan of minder is dan 70 kilovolt, en de bijbehorende installaties, die noodzakelijk zijn voor de distributie van elektriciteit aan afnemers binnen een geografisch afgebakend gebied in een gewest, dat geen CDS of directe lijn is;

“Ramp-Down”: de fase waarin het globale verbruik van de Strategische Reserve door afschakeling moet dalen overeenkomstig de activering gevraagd door Elia en vastgelegd in het contract afgesloten tussen de leverancier van de Strategische Reserve door Afschakeling en Elia;

“Regels voor de organisatie van de Energieoverdracht” of “Regels voor Energieoverdracht”: het geheel van regels vastgelegd door de CREG overeenkomstig de Elektriciteitswet die de principes vastleggen voor de Energieoverdracht

“Regionaal Nominatie Platform” of “Regional Nomination Platform” of

“RNP”:indieningssysteem waarop de Externe Commerciële Handelsprogramma’s voor de BE- GB Grens voor een BRP ingediend moeten worden. Waar van toepassing wordt met de term RNP ook elk ander indieningssysteem bedoeld dat aangeduid is door Elia, in samenspraak met de RNP Operator, in geval van onbeschikbaarheid van het RNPsysteem zoals beschreven in Artikel 24;

“Register van de Evenwichtsverantwoordelijken”: het register dat door Elia wordt bijgehouden en waarin alle Evenwichtsverantwoordelijken opgenomen werden die een Contract van Evenwichtsverantwoordelijke afgesloten hebben met Elia. Het Register van de Evenwichtsverantwoordelijken komt overeen met het register van toegangsverantwoordelijken zoals gedefinieerd in het Federaal Technisch Reglement;

(24)

“RNP Operator”: de entiteit verantwoordelijk voor het opereren van het RNP voor de Externe Commerciële Handelsprogramma’s en Nominaties op de BE-GB Grens zoals beschreven in de Nominatie Participatie Overeenkomst;

“Scheduling Area” of “Programmeringszone”: zoals gedefinieerd in het Europees richtsnoer SOGL;

“Toewijzingsregels van dagcapaciteit middels schaduwveilingen” of “Shadow Allocation Rules”: de regels die de voorwaarden van toewijzing vastleggen van de dagelijkse Fysieke Transmissierechten die beschikbaar zijn door middel van expliciete veilingen in de twee richtingen van een Grens wanneer de Marktkoppeling niet beschikbaar is;

“Shipping Agent”: zoals gedefinieerd in het Europese Richtsnoer CACM;

“Strategische Reserve door Afschakeling” of “SDR”: de strategische reserve geleverd door afschakeling van de vraagzijde (of Afname van de verbruiksinstallaties) zoals bedoeld in artikel 7 quinquies § 2, 1° van de Elektriciteitswet;

“Strategische Reserve door Productie”: de strategische reserve geleverd door Productie- eenheden zoals bedoeld in artikel 7quinquies § 2, 2° tot 4° van de Elektriciteitswet;

"Tarief": een generieke term gebruikt om, geheel of gedeeltelijk, de tarieven aan te duiden die in het kader van dit BRP Contract van toepassing zijn voor de Evenwichtsverantwoordelijken, zoals deze zijn goedgekeurd door of, in voorkomend geval, opgelegd door de CREG in overeenstemming met de geldende wettelijke bepalingen zoals bepaald in Artikel 29 van onderhavig BRP Contract en gepubliceerd voor een regulatoire periode door de CREG en Elia;

“Technische Eenheid”: een installatie (al dan niet opgenomen in een CIPU-contract) aangesloten binnen de Belgische regelzone, dewelke geprekwalificeerd is om Balanceringsdiensten te leveren aan Elia;

“Technische Reglementen”: het Federaal Technisch Reglement en de Technische Reglementen Plaatselijk Vervoer, Lokale en Gewestelijke Transmissie;

“Technische Reglementen Plaatselijk Vervoer, Lokale en Gewestelijke Transmissie”: de technische reglementen Plaatselijk Vervoer, lokale of gewestelijke transmissie van elektriciteit die van toepassing zijn of zullen worden in Vlaanderen, Brussel en Wallonië, en zoals aangepast van tijd tot tijd;

“Tegenpartij”: de Evenwichtsverantwoordelijke met wie een Interne Commerciële Handel is uitgevoerd;

“Toegangscontract”: zoals gedefinieerd in het Federaal Technisch Reglement ;

“Toegangshouder”: de toegangsaanvrager die het Toegangscontract afsluit met Elia; dit kan de Gebruiker van het Elia-Net zijn, of gelijk welke andere natuurlijke of rechtspersoon die de Gebruiker van het Elia-Net aanwijst binnen de beperkingen van de toepasselijke wetten en reglementen;

“Toegangspunt”: een door een fysieke plaats en een spanningsniveau gekenmerkt punt waarvoor de Toegangshouder toegang tot het Elia-Net wordt verleend om vanuit een op het Elia-Net aangesloten Elektriciteitsproductie-eenheid, verbruiksinstallatie, asynchrone opslag of CDS vermogen te injecteren of af te nemen; het Toegangspunt wordt gerelateerd aan één of meer aansluitingspunten van de transmissienetgebruiker die gesitueerd zijn op hetzelfde spanningsniveau en op hetzelfde onderstation;

“Totale afname”: alle afnames die deel uitmaken van de Evenwichtsperimeter van een Evenwichtsverantwoordelijke, met inbegrip van de bijbehorende actieve verliezen, en aan de

(25)

hand waarvan zijn Onevenwicht kan worden berekend in overeenstemming met Artikel 20 van het BRP Contract;

“Totale injectie”: alle injecties die deel uitmaken van de Evenwichtsperimeter van een Evenwichtsverantwoordelijke en aan de hand waarvan zijn Onevenwicht kan worden berekend in overeenstemming met Artikel 20 van het BRP Contract;

“Uur”: het normale uur van een dag, uitgedrukt in Belgische tijd, of een duur van zestig (60) minuten;

“Vraagflexibiliteit”: zoals gedefinieerd in de Elektriciteitswet;

“Voorwaarden voor BRP” of “T&C BRP”: de modaliteiten en voorwaarden van toepassing op BRPs, waarvan dit contract een bijlage is, zoals bedoeld in het Europees Richtsnoer EBGL;

“Werkingsregels voor de Strategische Reserve”: werkingsregels voor de strategische reserve opgemaakt door Elia en, na raadpleging van de netgebruikers, door de CREG goedgekeurd en gepubliceerd op de website van Elia overeenkomstig Artikel 7 septies §1 van de Elektriciteitswet;

“Wet van 2 augustus 2002”: de Wet van 2 augustus 2002 betreffende de bestrijding van de betalingsachterstand bij handelstransacties zoals aangepast van tijd tot tijd;

2 Voorwerp van het BRP Contract

In dit BRP Contract en zijn Bijlagen worden vastgesteld:

- de bepalingen en voorwaarden, met inbegrip van de technische en operationele vereisten die [BRP] dient na te leven om de status van Evenwichtsverantwoordelijke te verkrijgen en deze status gedurende de looptijd van dit BRP Contract te behouden. [BRP] begrijpt en aanvaardt dat de uitvoering van alle of een deel van de bepalingen van dit BRP Contract, inclusief alle of een deel van de rechten die hem hierin worden verleend, kunnen onderworpen zijn aan andere contractuele, wettelijke, administratieve of reglementaire bepalingen; en

- de contractuele verplichtingen van de Partijen om, desgevallend, het Onevenwichtstarief te betalen of te crediteren, dat van toepassing is voor [BRP]; en

- alle andere rechten en plichten van de Partijen in dit verband, met inbegrip van de gevolgen van (een) mogelijk(e) Onevenwicht(en) zoals hierin bepaald.

Elke Partij is zich bewust van de onderlinge samenhang die bestaat tussen het aansluitingscontract, het BRP Contract en het Toegangscontract die elk ten aanzien van elkaar een noodzakelijk accessorium zijn voor de veiligheid, betrouwbaarheid en de efficiëntie van het Elia-Net en die derhalve onmisbaar zijn voor de uitvoering van de contractuele relatie.

De Partijen zorgen ervoor dat hun contractuele relaties ten aanzien van elkaar steeds steunen op het bestaan en de goede uitvoering van de nodige contractuele afspraken met de relevante derde partijen die een Aansluitingscontract en/of Toegangscontract hebben afgesloten met Elia of een andere netbeheerder binnen de Belgische regelzone.

3 Duur van dit BRP Contract

Onder voorbehoud van conformiteit van [BRP] met de in Artikel 18 van het BRP Contract vermelde voorwaarden, treedt dit BRP Contract in werking op de datum dat [BRP] wordt geregistreerd in het

(26)

Register van Evenwichtsverantwoordelijken, hetzij binnen de drie (3) dagen na ontvangst door Elia van een door BRP correct ondertekend origineel van dit BRP Contract, op voorwaarde dat aan alle opschortende bepalingen, vermeld in dit BRP Contract, is voldaan.

Onverminderd Artikel 9 van dit BRP Contract, is dit BRP Contract van onbepaalde duur.

4 Aanvullende interpretatieregels

De titels en hoofdingen van artikelen en/of bijlagen in het BRP Contract worden enkel opgenomen voor de eenvoud van verwijzing en drukken op geen enkele wijze de bedoeling van Partijen uit. Zij zullen niet in overweging worden genomen bij de interpretatie van de bepalingen van het BRP Contract.

De Bijlagen van dit BRP Contract maken integraal deel uit van het BRP Contract. Elke verwijzing naar het BRP Contract omvat de Bijlagen, en vice versa. Indien er een interpretatieconflict is tussen een Bijlage van dit BRP Contract en één of meerdere bepalingen van dit BRP Contract, zullen de bepalingen van dit BRP Contract voorrang hebben. Bij een interpretatieconflict of een afwijking tussen het onderhavige BRP Contract en één of meerdere elementen van de Tarieven, zullen deze elementen van de Tarieven voorrang hebben.

Indien [BRP] praktische vragen heeft betreffende de interpretatie van een procedure vermeld in dit BRP Contract of in de Bijlage daarbij, zal hij deze vraag voorleggen aan Elia.

De implementatie in het BRP Contract van een specifieke verplichting of bepaling opgenomen in de de toepasselijke wetgeving zoals vermeld in artikel 1, eerste paragraaf van de T&C BRP, zal op geen enkele wijze worden geacht afbreuk te doen aan de verplichtingen of bepalingen die, krachtens deze wetgeving toepassing dienen te vinden in de relevante situatie.

Sectie II: Facturatie en betaling

5 Facturatie- en betalingsvoorwaarden

5.1. Facturen/creditnota’s

Facturen of creditnota’s worden opgesteld op grond van de technische modaliteiten en de periodiciteit bepaald in het BRP Contract en in Artikel 29 van het BRP Contract.

Facturen of, afhankelijk van het geval, creditnota’s worden verzonden naar het facturatieadres van [BRP] zoals dit gepreciseerd is in Bijlage 2 van dit BRP Contract. Van zodra de [BRP] expliciet zijn goedkeuring geeft, zal de facturatie plaatsvinden langs elektronische weg gericht aan de e- mailadressen voor facturatie opgegeven in Bijlage 2 van het BRP Contract.

Elke creditnota die Elia naar [BRP] stuurt, vormt een provisionele betaling, onder voorbehoud van een afrekening. De afrekening wordt per kwartaal uitgevoerd middels een finale factuur of creditnota, in de maand na dat kwartaal. Ze houdt rekening met de correcties en de informatie die Elia intussen verkregen heeft.

5.2. Betalingstermijn

(27)

Facturen of creditnota’s zijn betaalbaar/worden gecrediteerd door de Partijen binnen de dertig (30) dagen na ontvangstdatum van de factuur/creditnota. De ontvangst van de factuur/creditnota door [BRP] wordt verondersteld te hebben plaatsgehad drie (3) dagen na verzendingsdatum van de factuur/creditnota.

In het geval de Partijen verzuimen een deel van of al de genoemde facturen of creditnota’s binnen de vermelde termijn van drieëndertig (33) dagen te betalen of te crediteren, is een intrest voor laattijdige betaling verschuldigd aan een intrestvoet bepaald overeenkomstig artikel 5 van de Wet van 2 augustus 2002. Deze interest is verschuldigd vanaf de 33ste dag van de verzendingsdatum van de factuur of de creditnota tot de betaling of de creditering volledig werd uitgevoerd.

Bovendien hebben Partijen dan, onverminderd hun recht op vergoeding van de gerechtskosten overeenkomstig het Gerechtelijk Wetboek, recht op de schadeloosstelling voorzien in artikel 6 van de Wet van 2 augustus 2002. De hierboven opgenomen bepalingen doen geen afbreuk aan de overige rechten van Partijen overeenkomstig de toepasselijke wetten en reglementen en de bepalingen van het BRP Contract.

5.3. Bezwaar

Elk bezwaar betreffende een factuur of creditnota moet, om ontvankelijk te zijn, vóór de vervaldatum van de betalingstermijn van de geprotesteerde factuur of creditnota, in de betekenis van Artikel 5.2 van het BRP Contract, per aangetekend schrijven aan de andere Partij worden gericht met omstandige en gedetailleerde vermelding van de redenen van het bezwaar.

Een bezwaar van [BRP] betreffende een factuur heft geenszins de verplichting op om de factuur te betalen volgens de bepalingen van Artikel 5.2 van het BRP Contract, behoudens in geval het bezwaar van [BRP] manifest gegrond is.

Elia behoudt zich het recht voor om de betaling van mogelijk verschuldigde bedragen aan [BRP]

op te schorten voor de duur van een procedure tot schorsing van het BRP Contract, zoals geregeld in Artikel 9 van het BRP Contract. Elia behoudt zich het recht voor om terugbetaling te eisen van bedragen die onterecht zouden zijn betaald aan [BRP], onder andere bij fraude of bij bewust en bewezen verzuim tegenover contractuele verplichtingen.

5.4. Modaliteiten voor het invorderen door Elia van eventueel onbetaalde sommen van [BRP]

Bij gebreke van betaling van de factuur binnen de zeven (7) dagen na de ontvangst door [BRP] van een ingebrekestelling per aangetekend schrijven vanwege Elia, die geacht wordt plaats te vinden binnen de drie (3) dagen na de verzending ervan, zal Elia, onverminderd de toepassing van de voorafgaande bepalingen, het recht hebben om beroep te doen op de financiële waarborg zoals gepreciseerd in Artikel 17 van het BRP Contract. De maatregelen voor het invorderen van onbetaalde sommen zullen door Elia worden toegepast op niet-discriminerende en redelijke wijze.

Sectie III: Aansprakelijkheden

6 Aansprakelijkheid

De Partijen in dit BRP Contract zijn ten opzichte van elkaar aansprakelijk voor elke schade die het directe gevolg is van een contractuele inbreuk en/of fout (door schuld). De Partij die de inbreuk en/of de fout heeft begaan, zal de andere Partij vrijwaren en schadeloosstellen voor elke directe

(28)

schade, met inbegrip van de claims door derde partijen ten overstaan van dergelijke directe schade.

Behoudens in geval van bedrog of opzettelijke fout zullen Partijen onder geen enkele omstandigheid ten overstaan van elkaar aansprakelijk zijn of de andere Partij schadeloosstellen of vrijwaren, met inbegrip van claims door derde partijen, voor onrechtstreekse schade of gevolgschade met inbegrip van en niet beperkt tot winstderving, verlies van inkomsten, gebruiksverlies, verlies van contracten of verlies van goodwill.

Sectie IV: Maatregelen in geval van een noodsituatie of overmacht

7 Maatregelen in geval van een noodsituatie of overmacht

7.1. Definities en gevolgen van overmacht en noodsituatie

Indien een overmacht- en/of een noodsituatie zoals gedefinieerd in de Technische Reglementen of in de zin van de toepasselijke wetgeving wordt ingeroepen, wordt de uitvoering van de marktactiviteiten die het voorwerp zijn van het BRP Contract tijdelijk opgeschort voor de duur van de gebeurtenis die aanleiding geeft tot de overmacht- en/of noodsituatie. Wanneer Elia aldus de marktactiviteiten opschort, kan Elia de werking van haar processen die door deze opschorting worden getroffen geheel of gedeeltelijk opschorten.

De Partij die een situatie van overmacht en/of een noodsituatie inroept, zal zo snel mogelijk de andere Partij op de hoogte brengen per telefoon en/of e-mail, van de reden waarom zij haar verplichtingen geheel of gedeeltelijk niet kan uitvoeren en welke de redelijkerwijze voorzienbare termijn van de niet-uitvoering zal zijn.

De Partij die een situatie van overmacht en/of noodsituatie inroept, stelt niettemin alles in het werk om de gevolgen van de niet-uitvoering van zijn verplichtingen voor de andere Partij, het Elia-Net of derden te beperken en zijn verplichtingen opnieuw te vervullen.

Indien de periode van overmacht en/of noodsituatie een duur heeft van dertig (30) opeenvolgende dagen of meer en dat een Partij, als gevolg van de situatie van overmacht en/of noodsituatie, niet in staat is om de essentiële verplichtingen van het BRP Contract na te komen, mag een Partij het BRP Contract opzeggen met onmiddellijke ingang via een gemotiveerd aangetekend schrijven.

7.2. Maatregelen

Ingeval zich een noodsituatie of een uitzonderlijke uitvalsituatie of een ongewone uitvalsituatie voordoet, zoals gedefinieerd in de Technische Reglementen of het Europese Richtsnoer SOGL, of ingeval Elia meent dat een noodsituatie zich redelijkerwijze zou kunnen voordoen, kan Elia de nodige maatregelen, eventueel preventief, treffen die beschreven staan in de Technische Reglementen of de Europese netcodes of richtsnoeren, waaronder het hanteren van het netbeschermingsplan en het herstelplan.

Het netbeschermingsplan bepaalt de operationele procedures in het kader van een noodsituatie, een dreigend tekort of een situatie van veelvuldige incidenten en omvat ook het afschakelplan, dat onder meer de procedures en prioriteiten inzake afschakelen van Netgebruikers bepaalt.

Het herstelplan bevat de operationele procedures voor het herstelplanvan het elektrisch systeem.

(29)

Het netbeschermingsplan en het herstelplan kunnen geconsulteerd worden op vraag van de BRP.

Deze plannen kunnen op elk moment door Elia worden gewijzigd volgens de wettelijke en reglementaire bepalingen.

De toepasselijke wettelijke en reglementaire bepalingen inzake het netbeschermingsplan en het herstelplan en de eventuele latere wijzigingen zijn van toepassing op de Partijen.

De BRP verbindt zich ertoe onverwijld alle maatregelen overeenkomstig de voorafgaande bepalingen na te leven die hem door Elia per telefoon en/of e-mail worden meegedeeld teneinde noodsituaties te voorkomen en/of te verhelpen.

7.3 Regels voor opschorting, herstel en compensatie

Wanneer Elia de in de Artikelen 7.1 en 7.2 bedoelde maatregelen treft, houdt Elia zich aan de regels voor opschorting, herstel en compensatie die zijn vastgelegd uit hoofde van de Europese Netcode ER.

Sectie V: Confidentialiteit

8 Mededeling aan derden van vertrouwelijke of commercieel gevoelige informatie

Partijen verbinden zich ertoe om de informatie die zij, in het kader van en naar aanleiding van dit BRP Contract met elkaar uitwisselen en van elkaar bekomen en die de mededelende Partij als vertrouwelijk bestempelt en/of die dient te worden beschouwd als vertrouwelijk overeenkomstig de toepasselijke wetten en reglementen, vertrouwelijk te behandelen. De Partijen verbinden zich ertoe bovenvermelde vertrouwelijke informatie niet mee te delen aan derden behoudens wanneer aan minstens één van de volgende voorwaarden voldaan is:

1) indien Elia en/of [BRP] werd(en) opgeroepen om in rechte te getuigen of in hun verhouding met de controle-autoriteiten voor de elektriciteitsmarkt of andere administratieve overheden;

2) in het geval van een voorafgaand schriftelijk akkoord van de Partij van wie de vertrouwelijke informatie uitgaat;

3) wat betreft Elia, in overleg met beheerders van andere netten of in het kader van contracten en/of regels met de buitenlandse netbeheerders en voor zover de bestemmeling van deze informatie er zich toe verbindt aan deze informatie dezelfde graad van vertrouwelijkheid te geven als deze gegeven door Elia;

4) indien deze informatie gemakkelijk en gewoon toegankelijk is of voor het publiek beschikbaar is;

5) wanneer de mededeling door Elia en/of [BRP] onmisbaar is voor technische of veiligheidsredenen, onder meer aan de (onder)aannemers en/of hun werknemers en/of hun vertegenwoordigers, voor zover deze bestemmeling(en) gebonden zijn door regels van vertrouwelijkheid die op gepaste wijze de bescherming van de vertrouwelijkheid van de informatie waarborgen;

6) indien de mededeling door Elia noodzakelijk is voor de uitvoering van het BRP contract met name voor de continuïteit van de evenwichtsverantwoordelijkheid voor het (de)

(30)

Toegangspunt(en), de Distributie Afname-Allocatie(s) en de Allocatie(s) op het CDS toegekend aan de perimeter van [BRP] zoals bepaald in Artikel 9.3 van dit BRP Contract.

Bovendien aanvaarden de Partijen dat de vertrouwelijkheid van gegevens niet kan worden ingeroepen ten aanzien van andere personen betrokken bij de uitvoering van het BRP Contract, zoals de Toegangshouder of de Gebruiker van het Elia-net, mits en voor zover deze gegevens noodzakelijk zijn voor de uitvoering van het BRP Contract en deze personen onderworpen zijn aan geheimhoudings- of gelijkwaardige verplichtingen.

Onverminderd de toepasselijke wetten en reglementen blijft deze bepaling in ieder geval geldig tot vijf (5) jaar na de beëindiging van het BRP Contract.

Niettegenstaande de voorafgaande vertrouwelijkheidsclausule, in de Toegangsovereenkomst of in eender welke andere overeenkomst of eender welk ander document tussen [BRP] en Elia, mag Elia de naam van de Evenwichtsverantwoordelijke en zijn status als een Partij op haar website bekendmaken. Alle Bijlagen of delen ervan, die niet specifiek zijn voor het BRP Contract, mogen ook door Elia op haar website worden bekendgemaakt.

Sectie VI: Beëindiging of schorsing van dit BRP contract

9 Schorsing van dit BRP Contract

9.1. Schorsing van het BRP Contract door Elia

9.1.1. Algemene procedure tot schorsing van het BRP Contract door Elia

Elia kan het BRP Contract eenzijdig schorsen aan het einde van de schorsingsprocedure zoals beschreven in dit Artikel, onverminderd een onmiddellijke schorsing van het BRP Contract door Elia in het geval dat [BRP] een ernstige fout begaat waarvan de procedure beschreven is in Artikel 9.1.2 van het BRP Contract.

Indien [BRP] één of meer inbreuken pleegt op één of meer contractuele verplichtingen, met name deze beschreven in de Artikelen 17 en 18 van het BRP Contract, geeft Elia, in toepassing van Artikel 10.2 van het BRP Contract, via aangetekende brief aan [BRP] te kennen dat deze tekortkoming(en) rechtgezet moet(en) worden.

De kennisgeving van de start van deze schorsingsprocedure geeft aan:

- de redenen voor de start van de algemene schorsingsprocedure; en

- de actie(s) die [BRP] moet ondernemen om de geïdentificeerde tekortkoming(en) tegenover een of meer van zijn contractuele verplichtingen recht te zetten; en

- een termijn van minstens vijftien (15) kalenderdagen die volgen op de datum van verzending van de aangetekende brief, waarin [BRP] deze actie(s) moet ondernemen; en - de mogelijkheid voor [BRP] om deze kennisgeving te beantwoorden en/of, op zijn

schriftelijk verzoek, te worden gehoord door Elia aangaande de redenen voor de start van de algemene schorsingsprocedure.

[BRP] heeft het recht om door Elia te worden gehoord aangaande de redenen voor de start van de algemene schorsingsprocedure, om alle nuttige en door de andere partij verifieerbare informatie te verschaffen en uitleg te geven bij zijn handelswijze. Indien [BRP] gebruik wenst te maken van deze overlegvergadering, vraagt [BRP] uitdrukkelijk aan Elia om deze vergadering te beleggen tijdens de termijn waarin [BRP] de herstelactie(s) moet ondernemen.

Figure

Updating...

References

Related subjects :