The Number of the Beats

14  Download (0)

Full text

(1)

The Number of the Beats

Andrew Hall

for big band

(2)

!

The Number of the Beats

Instrumentation

2x Alto Saxophone

2x Tenor Saxophone

Baritone Saxophone

4x Trumpet / Flugelhorn

3x Tenor Trombone

Bass Trombone

Electric Guitar

Bass Guitar

Drums

(3)

°

¢

°

¢

Copyright Andrew Hall © 2011 Alto 1

Alto 2

Tenor 1

Tenor 2

Bari. Sax.

Trumpet 1

Trumpet 2

Trumpet 3

Trumpet 4

Trombone 1

Trombone 2

Trombone 3

Bass Trombone

Guitar

Bass Guitar

Drums

ff Distorted Reggae Shuffle

q. = 100

1 2

ff

ff ff

ff

ff

ff

ff

ff

ff

ff

ff

ff

ff

ff

ff

1 188 188 188 188 188

188 188 188 188

188 188 188 188

188 188 188

& >

The Number of the Beats

Andrew Hall

& >

? big and nasty

& >

&

>

?

.> > . > > >

&

>

& >

& >

&

>

? improvise - wild, savage, nasty

? big and nasty

? big and nasty

? big and nasty

.> > . > > >

&

heavy distortion

big and nasty

? big and nasty

/

w™ ˙

w ˙

œ œbJ œ œJ œ œJœ œbJ Œ œbJ Œ œJ œ œbJ œ œJ œ œJœ œbJ Œ œbJ Œ œJ œ œJ œ œbJ œ œbJœ œJ Œ œJ Œ œJ œ œbJ œ œJ œ œJœ œbJ Œ œbJ Œ œbJ œ œbJ œ œnJ œ œnJœ œb

J Œ œJ Œ œJ œ œbJ œ œnJ œ œJœ œbJ Œ œbJ Œ w™ ˙

w™ ˙

œ™ Œ

œj œ™ Œ œbj Œ œbjŒ œj w

b ˙

w

b ˙

w ˙

w ˙

V ™ V ™ V ™ V ™ V ™ V ™ œ œbJ œ œJ œ œJœ œbJ Œ œbJ Œ œJ œ œbJ œ œJ œ œJœ œbJ Œ œbJ Œ œJ œ™ Œ

œj œ™ Œ œbj Œ œbjŒ œj œ œbj œ œj œ œj œ œbj Œ œbjŒ œj œ œbj œ œj œ œj œ œbj Œ œbjŒ œj œ™¿

Œ¿ œJ œœ¿™

Œ¿ œJ Œ œj ¿

œ¿™ œJ

(4)

°

¢

°

¢

Alto 1

Alto 2

Tenor 1

Tenor 2

Bari. Sax.

Tpt. 1

Tpt. 2

Tpt. 3

Tpt. 4

Tbn. 1

Tbn. 2

Tbn. 3

B. Tbn.

Gtr.

Bass

Dr.

f

3

8

f

f

f

f

mpmove around behind saxes

mf

mf mp

mf mp

3

& 64(q.=q)

& 64(q.=q)

& 64(q.=q)

& 64(q.=q)

? .> > . > > 64(q.=q)

&

&

&

&

?

?

?

? .> > . > >

& >

?

/

w ˙ Ó Ó œb œb œ œnœnœ‰ ‰ œb œœœb œbœ œn‰ Œ œn œbœœŒœ

w ˙ Ó Ó œb œb œ œnœnœ‰ ‰ œb œœœb œbœ œn‰ Œ œn œbœœŒœ

w ˙ Ó Ó

œ

b œb œ œn œnœ‰ ‰ œ

b œœ œœb œbœ œn‰ Œ œ œbœœŒ

w™ ˙ Ó Ó

œ

b œb œ œn œnœ‰ ‰ œ

b œœ œœb œbœ œn‰ Œ œ œbœœŒ œ™ Œ

œj œ™ Œ œbj Œ œbjŒ Ó Ó œb œbœ œn œnœ‰ ‰ œb œœœœb œbœ œn‰ Œ œ œbœœŒ

w

<b> ™ ˙

Πw

<b> ™ ˙

Œ

w ˙ Œ

w ˙ Œ

œ œbJ œ œJ œ œJœ œbJ Œ œbJ Œ œ œbJ œ œJ œ œJœ œbJ Œ œbJ Œ œ™ Œ

œj œ™ Œ œbj Œ œbjŒ

œ œbj œ œj œ œj œ œbj Œ œbjŒ œj œ œJœ œbj œ œbjœ œjŒ œjŒ œj œ œbjœ œj œ œjœ œbjŒ œbjŒ œbj œ œbjœ œnj œ œnJœbJ Œ œœ J Œ œj œ œbjœ œnj œ œjœ œbjŒ œbjŒ

œ œbj œ œj œ œj œ œbj Œ œbjŒ œj œ œJœ œbj œ œbjœ œjŒ œjŒ œj œ œbjœ œj œ œjœ œbjŒ œbjŒ œbj œ œbjœ œnj œ œnJœ œbJŒ œjŒ œj œ œbj œn j œ œj œ œbjŒ œbjŒ œj œ œbjœ œj œ œjœ œbjŒ œbj Œ œj œ œbj œ œj œ œjœ œbjŒ œbjŒ œjœ œ™¿

Œ¿ œJ œœ¿™

Œ¿ œJ Œ œj ¿ œ¿™

œJ V ™ V ™ V ™ V ™ V ™ V ™ V ™ V ™ V ™ V ™ V ™ V ™ V ™ V ™ V ™ V ™ V ™ V ™ V ™ V ™ V ™ V ™ V ™ V ™ V ™ V ™ V ™ V ™ V ™ V ™ V ™ V ™ V ™ V ™ V ™ V ™

2

(5)

°

¢

°

¢

Alto 1

Alto 2

Tenor 1

Tenor 2

Bari. Sax.

Tpt. 1

Tpt. 2

Tpt. 3

Tpt. 4

Tbn.1

Tbn. 2

Tbn. 3

B. Tbn.

Gtr.

Bass

Dr.

f f

15

f f

f

f

f f

f f

pp ff pp ff

pp ff pp ff

pp ff pp ff

pp ff pp ff

pp ff pp ff

pp ff pp ff

pp ff pp ff

&

&

&

&

?

&

&

&

&

?

?

?

?

&

?

/

‰ œ œ œbb œ œn œn œb‰ ‰ œ œn œnœ œbœ œbŒ ‰ œb œn œn œb œbœ œn‰ Œ œœ œ œ œnŒ Ó œb œb œ œnœnœ‰ Ó Ó œœ œb œbœ œn‰ Ó

‰ œ œ œbb œ œn œn œb‰ ‰ œ œn œnœ œbœ œbŒ ‰ œb œn œn œb œbœ œn‰ Œ œœ œ œ œnŒ Ó œb œb œ œnœnœ‰ Ó Ó œœ œb œbœ œn‰ Ó

‰ œœ œb œbœ œn œn œb‰ ‰ œ œn œn œ œb œbŒ œ

b œn œn œœb œbœ œn‰ Œ œœ œb œnŒ Ó

œ

b œb œ œn œnœ‰ Ó Ó œœ œb œbœ œn‰ Ó

‰ œœ œb œbœ œn œn œb‰ ‰ œ œn œn œ œb œbŒ œ

b œn œn œœb œbœ œn‰ Œ œœ œb œn Œ Ó

œ

b œb œ œn œnœ‰ Ó Ó œœ œb œbœ œn‰ Ó

‰ œ œ œb œb œ œn œn œb‰ ‰ œ œn œnœ œb œbŒ ‰ œb œn œnœ œb œbœ œn‰ Œ œ œ œ œnŒ Ó œb œbœ œn œnœ‰ Ó Ó œœ œb œbœ œn‰ Ó

w™ ˙ w™ ˙

w ˙ w ˙

w™ ˙ w™ ˙

w

# ˙ #w ˙

w

b ˙ bw ˙

w ˙ w ˙

w

# ˙ #w ˙

œ œJ œ œbj œ œbjœ œj Œ œj Œ œj œ œbj œ œj œ œjœ œbjŒ œbj Œ œbj œ œbjœ œnj œ œnJœ œbJ Œ œjŒ œj œ œbj œn j œœ œj œ œbb jœŒ

œ b œbj

œ œnj œ œnJœ œbJŒ œjŒ œj œ œbjœ œnj œ œjœ œbjŒ œbjŒ

V ™ V ™ V ™ V ™ V ™ V ™ V ™ V ™ V ™ V ™ V ™ V ™ V ™ V ™ V ™ V ™ V ™ V ™ V ™ V ™ V ™ V ™ V ™ V ™ V ™ V ™ V ™ V ™ V ™ V ™ V ™ V ™ V ™ V ™ V ™ V ™

3

(6)

°

¢

°

¢

Alto 1

Alto 2

Tenor 1

Tenor 2

Bari. Sax.

Tpt. 1

Tpt. 2

Tpt. 3

Tpt. 4

Tbn. 1

Tbn. 2

Tbn. 3

B. Tbn.

Gtr.

Bass

Dr.

f f

4 5

21

f f

f f

f f

f ff

fp fp

fp fp

fp fp

fp fp

ff mf behind saxes again,

a bit more presence this time

ff

ff

ff

f f

p f mp

4 5

158 54

158 54

158 54

158 54

158 54

158 54

158 54

158 54

158 54

158 54

158 54

158 54

158 54

158 54

158 54

158 54

& 34 (q=q.) 64 (e=K e)

& 34 (q=q.) 64(e=K e)

& 34 (q=q.) 64(e=K e)

& 34 (q=q.) 64(e=K e)

? 34 (q=q.) 64(e=K e)

&

straight mute>

98 > 188

&

straight mute>

98 > 188

&

straight mute> 98 > 188

&

straight mute> 98 > 188

?pause improv

98 > > > > >

188

? 98 > > > > > 188

? 98 > > > > > 188

? 98 > > > >

> 188

& >

98 > 188

? 98 tbn cue> > > >

> 188

/ 98 > > > > >

188

Œ œb œbœ œn œnœ‰ Ó Ó œn œbœ œŒ ‰ œ œ œbb œ œn œn œb‰ Œœ œb œ œ œnœn œ‰ ‰ œb œnœœb œbœ œn‰ Œ œœ œ œ œn Œ ‰ œ œ œbb œ œn œn œb‰ ‰ œœ œnœ œbœ œb Œ Œ œb œbœ œn œnœ‰ Ó Ó œn œbœ œŒ ‰ œ œ œbb œ œn œn œb‰ Œœ œb œ œ œnœn œ‰ ‰ œb œnœœb œbœ œn‰ Œ œœ œ œ œn Œ ‰ œ œ œbb œ œn œn œb‰ ‰ œœ œnœ œbœ œb Œ Œ

œ

b œb œ œn œnœ Ó Ó œn œbœ œŒ ‰ œœ œb œbœ œn œn œb‰ Œ b œœb œ œn œnœ‰ ‰

œ

b œn œ œœb œbœ œn‰ Œ œœ œb œnŒ ‰ œœ œb œbœ œn œn œb‰ ‰ œ œ œn œ œb œbŒ Œ

œ

b œb œ œn œnœ Ó Ó

n œbœ œœ Œ ‰ œœ œb œbœ œn œn œb‰ Œ b œœb œ œn œnœ‰ ‰ œ

b œn œ œœb œbœ œn‰ Œ œœ œb œn Œ ‰ œœ œb œbœ œn œn œb‰ ‰ œ œ œn œ œb œbŒ Œ œb œbœ œn œnœ‰ Ó Ó œn œbœ œŒ ‰ œœ œb œbœ œn œn œb‰ Œ œb œœ œn œn œ‰ ‰ œb œn œœ œb œbœ œn‰ Œ œ œ œ œnŒ ‰ œ œ œb œb œ œn œn œb‰ ‰ œœ œnœ œb œbŒ

w™ ˙ ˙™ œ™ w™ œ™

w ˙ ˙ œ w œ

w™ ˙ ˙™ œ™ w™ œ™

w

# ˙ ˙™ œ™ #w #œ

œ

# œn œ œ œb

V ™ V ™ V ™ V ™ V ™ V ™

œ œ œ# œ œ#

œ

# œ# œ œ œ œ œ œ œ œ

w™ ˙ w™ œ™

œ œ œ œ œ œ œbj œ œj œ œj œ œbjŒ œbjŒ œj œ œbj œ œj œ œjœ œbjŒ œbj Œ œj œ œJ œ œbj œ œbjœ œjŒ œj Œ œj œ œbj œ œj œ œjœ œbj Œ œbjŒ œbj

Y™ Y™ Y™ Y™ ¿ ¿™ Y™ Y™ œ¿ œ¿ œ¿ œ¿ œ¿ œ™¿

Œ¿ œJ œœ¿™™ Œ¿

œJ Œ

œj ¿ œ¿™™œJ V ™ V ™ V ™ V ™ V ™ V ™ V ™ V ™ V ™ V ™ V ™ V ™ V ™ V ™ V ™ V ™ V ™ V ™

4

(7)

°

¢

°

¢

™™

™™

™™

™™

™™

™™

™™

™™

™™

™™

™™

™™

™™

™™

™™

™™

™™

™™

™™

™™

™™

™™

™™

™™

™™

™™

™™

™™

™™

™™

™™

™™

Alto 1

Alto 2

Tenor 1

Tenor 2

Bari. Sax.

Tpt. 1

Tpt. 2

Tpt. 3

Tpt. 4

Tbn. 1

Tbn. 2

Tbn. 3

B. Tbn.

Gtr.

Bass

Dr.

mp grad. cresc. ff

Play 4x

6 7

29

mp grad. cresc. ff

mp grad. cresc. f duet with trombone

mp grad. cresc. ff

mp grad. cresc. ff

pp ff ff

pp ff ff

pp ff ff

pp ff ff

f duet with tenor sax

pp ff ff

pp ff ff

pp ff

ff

ff mf

ff mf

ff

7

& . 188

(q=q.)

>

&

. 188 (q=q.)>

& . 188

(q=q.)

improvise - wild, savage, nasty (with tbn.)

& . 188(q>=q.)

? .

(q=q.)

.> > . > > > .> > . > >

&

open long continuous gliss

up over 3rd & 4th times gliss.

>

&

open

gliss.

>

&

open

gliss. >

&open gliss. >

? tenor sax joins

?

?

? big and nasty

.> > . > > > .> > . > >

& big and nasty

>

? big and nasty (as at start)

/ Play 3+4x only < >

Ó Ó Œ ‰ œn œn œn œ# œ# œn œnJ ‰ Œ Œ Œ œb œn œn œn w ˙ w ˙

Œ œ œbœbœœj ‰ Œ Œ Œ w ˙ w ˙

Œ Œ œ œn œ# œ œnj ‰ Œ Œ V ™ V ™ V ™ V ™ V ™ V ™

Œ Œ Œ œœb œb œbœj ‰ Œ w ˙ w ˙

Œ Œ Œ Œ œ œnœœ œbj ‰ œ™ Œ

œj œ™ Œ œbj Œ œbjŒ œj œ Œ

œj œ™ Œ œbj Œ œbjŒ

w™ ˙™

Y™ Y™

w

b ˙ w ˙

w™ ˙™

Y™ Y™

w

b ˙ w ˙

w™ ˙™

Y™ Y™ w™ ˙™ w™ ˙™

w

# ˙™

Y™ Y™ w ˙ w ˙

w

b ˙

œ œbJ œ œJ œ œJœ œbJ Œ œbJ Œ œJ œ œbJ œ œJ œ œJœ œbJ Œ œbJ Œ

w™ ˙™

œ œbJ œ œJ œ œJœ œbJ Œ œbJ Œ œJ œ œbJ œ œJ œ œJœ œbJ Œ œbJ Œ w

# ˙™

œ™ Œ

œj œ™ Œ œbj Œ œbjŒ œj œ Œ

œj œ™ Œ œbj Œ œbjŒ

œ œbj œ œj œ œj œ œbj Œ œbjŒ œj œ œbjœ œj œ œjœ œbjŒ œbjŒ œj œ œJœ œbj œ œbjœ œjŒ œjŒ œj œ œbjœ œj œ œjœ œbjŒ œbjŒ œbj œ œbjœ œnj œ œnJœbJ Œ œœ J Œ œj œ

<b> œbj œ œnj œ œnJœ œbJŒ œjŒ œ œbj œ œj œ œj œ œbj Œ œbjŒ œj œ œbjœ œj œ œjœ œbjŒ œbjŒ œj œ œJœ œbj œ œbjœ œjŒ œjŒ œj œ œbjœ œj œ œjœ œbjŒ œbjŒ œbj œ œbjœ œnj œ œnJœ œbJŒ œjŒ œj

V ™ V ™ V ™ V ™ V ™ V ™ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ œ¿ œ¿ œ¿ œ¿ œ¿ œ¿ œ™¿

Œ¿ œJ œœ¿™

Œ¿ œJ Œ œj ¿ œ¿™

œJ œ¿ Œ¿

œJ œœ¿™ Œ¿

œJ Œ œj ¿ œ¿™

œJ V ™ V ™ V ™ V ™ V ™ V ™ V ™ V ™ V ™ V ™ V ™ V ™ V ™ V ™ V ™ V ™ V ™ V ™

5

(8)

°

¢

°

¢

™™

™™

™™

™™

™™

™™

™™

™™

™™

™™

™™

™™

™™

™™

™™

™™

™™

™™

™™

™™

™™

™™

™™

™™

™™

™™

™™

™™

™™

™™

™™

™™

™™

™™

™™

™™

™™

™™

™™

™™

™™

™™

™™

™™

™™

™™

™™

™™

™™

™™

™™

™™

™™

™™

™™

™™

™™

™™

™™

™™

™™

™™

™™

™™

Alto 1

Alto 2

Tenor 1

Tenor 2

Bari. Sax.

Tpt. 1

Tpt. 2

Tpt. 3

Tpt. 4

Tbn. 1

Tbn. 2

Tbn. 3

B. Tbn.

Gtr.

Bass

Dr.

f

Open q.=q On cue (OPEN) On cue

On cue

8 9 10 11 q=q.

36

f

mf trio with tbn / drums p accompany / comp guitar darken groove

f

p

f f

f f

f f

f f

mf trio with sax / drums p accompany / comp guitar gradually reduce improv and fade out...

mf mp

mf mp

mf mp

f f lead p darken groove

mp

mf can be rhythmic or arrhythmic mp accompany / comp guitar

gradually reduce improv and fade out...

Open q.=q On cue (OPEN)

8 9 10

34 98

34 98

34 98

34 98

34 98

34 98

34 98

34 98

34 98

34 98

34 98

34 98

34 98

34 98

34 98

34 98

& U U U U

& U U U U

& find new groove with tbn/drums (sax melody briefly returns) guitar joins; adapt to fit [bass re-enters] continue (others will fade out)

& U U U U

? U U U U

& cup mute. . . . U . . . . U U U

& cup mute. . . . U . . . . U U U open

& cup mute. . . . U

. . . . U U U

& cup mute. . . . U

. . . . U U U

? find new groove with sax/drums

(sax melody briefly returns) guitar joins; adapt to fit [bass re-enters]

? U U U U

? U U U U

? U U U U

& let note ring

U U

starting with these pitches, lead sax, tbn and drums to new groove

[bass re-enters] continue (others will fade out)

? let note ring

U U U

/ find new groove with sax/tbn

(sax melody briefly returns) guitar joins; adapt to fit [bass re-enters]

œb œbœ œnœnœ‰ ‰ œb œ œœb œbœ œn‰ Œ ‰ œœ œb œbœ œn œ œb‰ ‰ œœ œnœ œbœ œbŒ œb œbœ œnœnœ‰ ‰ œb œ œœb œbœ œn‰ Œ ‰ œœ œb œbœ œn œ œb‰ ‰ œœ œnœ œbœ œbŒ

œ

b œb œ œn œnœ‰ ‰ œ

b œ œ œ œb œbœ œn‰ Œ ‰ œœ œb œbœ œn œ œb‰ ‰ œœ œnœ œbbœ Œ

Ó Œ Ó Œ Œ Œ œ#J œ ˙ Œ Œ Œ œj œ™ ˙™ Œ Œ Œ œj œ™ ˙™ œ™

Œ ‰ œœœœ‰ Ó Œ Ó ‰ œœ œœ‰ Œ Œ

Œ ‰ œbœœœ‰ Ó Œ Ó ‰ œbœ œbœ‰ Œ Œ

Œ ‰ œœœœ‰ Ó Œ Ó ‰ œœ œœ‰ Œ Œ

Œ ‰ œ#œœœ‰ Ó Œ Ó ‰ œ#œ œ#œ‰ Œ Œ

Ó Œ Ó Œ Œ™ Œ œJ œ ˙™ Œ™ Œ Œ œ#J œ ˙™ Œ™ Œ™ Œ œJ œ ˙ œ

Ó Œ Ó Œ Œ Œ œ#J œ ˙™ Œ Œ Œ œJ œ ˙ Œ Œ Œ œJ œ ˙ œ

Ó Œ Ó Œ Œ Œ œJ œ ˙™ Œ Œ Œ œJ œ ˙™ Œ Œ Œ œ#j œ™ ˙™ œ™

œ

# œ# œ œ œœ‰ ‰ œ œ œœ œ# œ#œ œ‰ Œ ‰ œœ œ# œ#œ œ œ œ#‰ ‰ œœ œœ œ##œŒ œ œ#œœ

œ œbj œ œj œ™ ˙™ œ™ œ œbj œ œj œ™ ˙™ œ™ œ œbj œ œj œ™ ˙™ œ™

V ™ V ™ V ™ V ™ V ™ V ™

6

(9)

°

¢

°

¢

™™

™™

™™

™™

™™

™™

™™

™™

™™

™™

™™

™™

™™

™™

™™

™™

™™

™™

™™

™™

™™

™™

™™

™™

™™

™™

™™

™™

™™

™™

™™

™™

Alto 1

Alto 2

Tenor 1

Tenor 2

Bari. Sax.

Tpt. 1

Tpt. 2

Tpt. 3

Tpt. 4

Tbn. 1

Tbn. 2

Tbn. 3

B. Tbn.

Gtr.

Bass

Dr.

f p ff ppp f lead

On cue (OPEN) On cue

12 13

49

f p ff ppp

p accompany / comp trumpet p accompany / comp alto

f p ff ppp

f

p ff ppp

f lead

p accompany / comp alto

p ff ppp

p ff ppp

fp ff fp ff p

very slow dim. fp ff fp ff p

very slow dim. fp ff fp ff p

very slow dim. fp ff fp ff p

p accompany / comp trumpet p accompany / comp alto

f

p f

On cue (OPEN) On cue

12 13

68 98

68 98

68 98

68 98

68 98

68 98

68 98

68 98

68 98

68 98

68 98

68 98

68 98

68 98

68 98

68 98

& U U sudden

>

lead improvisation with tpt, tenor and guitar - starting with just this:

& U U sudden

>

& tpt joins - adapt to fit [tbn chords]

alto joins - adapt to fit

& U U sudden

? U U sudden>

>

& U U open

&

lead tenor and guitar into dark improv, starting with these pitches

[tbn chords]

alto joins - adapt to fit

& U U open

& U U open

? U >

U >

? U > U >

? U > U >

? U

> U

>

& tpt joins - adapt to fit [tbn chords]

alto joins - adapt to fit

? U U sudden

>

/ U U >

œ œb j œ œj b˙ œ™ ˙™ œ™ ˙ œ™ ˙™ œ™ ˙™ ˙

œ œb j œ œj ˙™ œ™ ˙™ œ™ ˙ œ™ ˙™ œ™ ˙™ œ™ ˙™ œ™ œ™ Œ™ Œ™

œ œb j œ œj ˙™ œ™ ˙™ œ™ ˙ œ™ ˙™ œ™ ˙™ œ™ ˙™ œ™ œ™ Œ Œ

˙™ œ™ œ œbj œ œj

˙ œ ˙ œ ˙ œ ˙ œ ˙ œ ˙ œ œ Œ Œ

œ

# œ œ

˙

b œ ˙ œ ˙ œ ˙ œ ˙ œ ˙ œ œ Œ Œ

˙

# œ™ ˙™ œ™ ˙ œ™ ˙™ œ™ ˙™ œ™ ˙™ œ™ œ™ Œ Œ

˙ œ™ ˙™ œ™ ˙™ œ™ ˙™ œ™ ˙™ œ™ ˙™ œ™ ˙™ œ™ Œ™ ˙™ ˙™ œ™

˙™ œ™ ˙ œ™ ˙™ œ™ ˙™ œ™ ˙™ œ™ ˙™ œ™ ˙™ œ™ ˙™ œ™ Œ ˙™ ˙™ œ™

˙ œ ˙ œ ˙ œ ˙ œ ˙ œ ˙ œ ˙ œ ˙ œ Œ ˙ ˙ œ

˙

<#> ™ œ™ #˙ œ™ ˙™ œ™ ˙™ œ™ ˙™ œ™ #˙ œ™ ˙™ œ™ ˙™ œ™ Œ™#˙ ˙™ œ™

œ œbj œ œj œ œJ œ œJ

7

Figure

Updating...

References

Related subjects :